Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006DC0026

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade - Tematický program pre spoluprácu s tretími krajinami v oblastiach migrácie a azylu

/* KOM/2006/0026 v konečnom znení */

52006DC0026
[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel, 25.1.2006

KOM(2006) 26 v konečnom znení

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE

Tematický program pre spoluprácu s tretími krajinami v oblastiach migrácie a azylu

OBSAH

1. Úvod 3

2. Súvislosti 3

2.1. Analýza hlavnej myšlienky 3

2.2. Existujúci politický rámec 4

2.3. Intervencie financované v minulosti a získané poznatky 5

2.4. Dôvody pre tematický prístup 7

3. Budúci tematický program 7

3.1. Všeobecný cieľ a rozsah 7

3.2. Strategické usmernenia 9

3.2.1. Upevňovanie väzieb medzi migráciou a rozvojom 9

3.2.2. Podpora dobre riadenej migrácie pracovníkov 10

3.2.3. Boj s nezákonnou migráciou a uľahčovanie opätovného prijímania nelegálnych prisťahovalcov 11

3.2.4. Ochrana migrujúcich pred vykorisťovaním a vylúčením zo spoločnosti 12

3.2.5 Podpora azylu a medzinárodnej ochrany utečencov 12

3.3. Plánovanie a zásady uplatňovania 13

1. ÚVOD

V rámci finančných výhľadov na roky 2007 až 2013 Európska komisia navrhla nový súbor šiestich nástrojov s cieľom racionalizácie a zjednodušenia súčasného legislatívneho rámca upravujúceho vonkajšie činnosti Spoločenstva. Tri nástroje (humanitná pomoc, stabilita a makrofinančná pomoc) sú horizontálneho charakteru, aby bolo možné reagovať na konkrétne potreby a okolnosti. Tri nástroje (predvstupová pomoc, podpora európskeho susedstva a rozvojová a hospodárska spolupráca) sú určené na plnenie konkrétnych politík a majú vymedzené geografické pokrytie. V budúcnosti budú tieto nástroje predstavovať základné legislatívne akty pre výdavky Spoločenstva na podporu programov vonkajšej spolupráce, vrátane tematických programov, a nahradia existujúce tematické nariadenia.

Podľa týchto návrhov, tematické programy predstavujú charakteristickú pridanú hodnotu a zahŕňajú činnosti dopĺňajúce geografické programy, ktoré zostávajú prednostným rámcom pre spoluprácu Spoločenstva s tretími krajinami.[1]

Komisia sa zaviazala, že začne rokovania s Európskym parlamentom a Radou o rozsahu, cieľoch a prioritách každého tematického programu na základe formálnych oznámení určených týmto inštitúciám. Výsledkom tohto procesu bude vytvorenie politických orientácií pre nasledujúce etapy plánovania, najmä vypracovanie tematických strategických dokumentov v súlade s ustanoveniami vyššie uvedených nástrojov.

Cieľom tohto oznámenia je navrhnúť črty tematického programu pre spoluprácu s tretími krajinami v oblastiach migrácie a azylu.

2. SÚVISLOSTI

2.1. Analýza hlavnej myšlienky

Migrácia je stredobodom politických diskusií v Európe a je jednou zo strategických priorít v rámci vonkajších vzťahov Únie. Po tom, ako bola Európa viac ako dve storočia emigračným regiónom, stala sa teraz hlavným cieľom medzinárodnej migrácie. Nerovnováha medzi bohatými, demokratickými a stabilnými európskymi štátmi, v ktorých obyvateľstvo starne na jednej strane a chudobnejšími, menej stabilnými štátmi s mladým a rýchlo rastúcim počtom obyvateľov na strane druhej vysvetľuje tento vývoj, ktorého pokračovanie možno očakávať aj v nadchádzajúcich rokoch.

Súčasná migračná situácia sa vyznačuje nárastom absolútneho počtu migrantov, vrátane počtu žien, znásobovaním typov migrácie, nárastom obchodovania s ľuďmi, rastom disapór, integračnými výzvami pre migrantov a hostiteľské krajiny, zosilňovaním vzťahov s ľuďmi, ktorí zostali v krajinách pôvodu, diverzifikáciou cieľových krajín a krajín pôvodu a nárastom migračných trás. Migračný tlak je čoraz viac vyvíjaný na Európu a iné priemyselne vyspelé krajiny, zatiaľ čo migrácia juh/juh vytvára dôležitý jav (zdôrazňujúci dôležitosť zamýšľania sa aj nad migráciou juh/juh a s ňou súvisiacimi faktormi). V niektorých prípadoch sa krajiny, ktoré donedávna boli len krajinami pôvodu a/alebo tranzitu, sa stali krajinami tranzitu alebo hostiteľskými krajinami, napr. určité krajiny strednej a východnej Európy a krajiny severnej Afriky. Tieto krajiny však nie sú vždy vybavené a ich infraštruktúra a pracovníci poverení riadením migrácie sú niekedy nevhodní na zvládnutie tejto situácie. Pritom ľudia, ktorí plánujú emigrovať, potrebujú poradenstvo a praktickú pomoc, zatiaľ čo tí, ktorí sa vracajú do svojich krajín pôvodu, môžu v mnohých prípadoch potrebovať podporu na opätovnú integráciu.

V tejto situácii, hoci nie je možné poskytnúť spoľahlivé odhady, nelegálne prisťahovalectvo predstavuje čoraz častejšie sa vyskytujúci jav. Zatiaľ čo významná časť nelegálnych migrantov pracuje v európskych hospodárstvach a na európskych trhoch práce, nelegálne prisťahovalectvo, ktorého určitá časť je výsledkom prevádzania a obchodovania s ľuďmi, je tiež zdrojom rozličných problémov. Cieľové krajiny, vrátane krajín Európskej únie, rozvíjajú osobitné politiky na boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu, pričom zároveň uvádzajú do súladu svoje politiky na riadenie migrácie a na podporu jej sociálnych a rozvojových dimenzií. Aby však tieto politiky boli efektívne a účinné, vyžadujú si spoluprácu tretích krajín pôvodu a tranzitu.

Migrácia je taktiež súčasťou modernizačného procesu rozvojových krajín a v súčasnosti prebiehajú intenzívne diskusie o otázke, ako by migrácia mohla lepšie prispieť k rozvoju. V rámci týchto úvah je prvou otázkou potenciál remitencií migrantov a najmä to, ako znížiť náklady za prevod remitencií migrujúcich pracovníkov a preskúmať spôsoby podpory rozvojovo orientovaných investícií. Aj napriek tomu, že rozvojové krajiny môžu považovať emigráciu málo kvalifikovaných pracovníkov za prínos, emigrácia pracovníkov so strednou kvalifikáciou a vysoko kvalifikovaných pracovníkov môže predstavovať stratu ľudských zdrojov. Hľadanie opatrení na riešenie tohto problému „úniku mozgov“ a namiesto toho na podporu obehu mozgov predstavuje druhú líniu, pokiaľ ide o diskusie o migrácii a rozvoji. Pozornosť sa taktiež venuje podpore príspevku diaspór k rozvoju krajín ich pôvodu.

Na rozdiel od ekonomickej migrácie alebo migrácie z rodinných dôvodov, migrácia spôsobená konfliktom a neistotou má obvykle cyklickú povahu. Po hromadnom odchode často nasleduje hromadný návrat, len čo sa bezpečnostná situácia zlepší. Tento typ nútenej migrácie zvyčajne produkuje utečencov, ktorí sa sťahujú do susedných regiónov, kde môžu okamžite nájsť ochranu alebo útočisko. Utečenci môžu predstavovať záťaž pre politické, ekonomické a sociálne štruktúry hostiteľských krajín, ktoré nie vždy majú infraštruktúru a legislatívne a administratívne prostriedky na riešenie situácie. Dlhotrvajúce situácie súvisiace s utečencami môžu zvýšiť tlak na ekonomické a environmentálne zdroje a môžu niekedy vytvárať napätie a mať za následok sekundárne pohyby osôb.

Každý takýto vývoj má vplyv na dvojstranné a regionálne vzťahy Európskej únie s tretími krajinami.

2.2. Existujúci politický rámec

Amsterdamská zmluva vytvorila právny základ pre prisťahovaleckú a azylovú politiku Spoločenstva. Ciele tejto politiky, ktoré sú ustanovené v zmluve, konkretizovala Európska rada v Tampere (v októbri 1999) a po ich ďalšom rozpracovaní nasledujúcimi Európskymi radami, boli prehodnotené Európskou radou v Haagu (v novembri 2004). Týkajú sa riadenia migračných tokov, vytvárania spoločného azylového režimu, rovnakého zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín a partnerstva s tretími krajinami v rámci uceleného, zosúladeného a vyvážaného prístupu. Pokiaľ ide o spoluprácu s tretími krajinami, Haagsky program konkrétne stanovil, že „EÚ by sa mala zamerať na pomoc tretím krajinám, v rovnocennom partnerstve, využívajúc, kde to prichádza do úvahy, existujúce finančné prostriedky Spoločenstva na podporu ich úsilia zameraného na zlepšenie ich schopnosti riadiť migráciu a chrániť utečencov, na predchádzanie a boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu, na informovanie o legálnych spôsoboch migrácie, na riešenie situácií súvisiacich s utečencami poskytovaním lepšieho prístupu k trvalým riešeniam, na budovanie kapacít hraničných kontrol, na zlepšovanie bezpečnosti dokumentov a na vyrovnanie sa s problémom návratu“[2].

Komisia reagovala na tieto výzvy zahrnutím otázok týkajúcich sa migrácie a otázok azylu do svojich politických rokovaní s tretími krajinami a zaradením týchto otázok do stratégií spolupráce. Toto zahŕňalo aj navrhnutie komplexných prístupov, ako to nedávno prostredníctvom vydania oznámenia z 30. novembra 2005 o prioritných akciách ako reakcie na problémy migrácie: prvá etapa opatrení po stretnutí v Hampton Court[3].

Okrem toho Komisia v roku 2003 navrhla nový osobitný nástroj, program AENEAS[4] (rozpočtový článok 19 02 03), ktorý má nahradiť prípravné činnosti financované v rokoch 2001 až 2003 z rozpočtovej kapitoly B7-667, s cieľom pomôcť tretím krajinám v ich úsilí lepšie riadiť migračné toky. Tento nástoj, prijatý v rámci postupu spolurozhodovania v roku 2004, bol vytvorený na obdobie rokov 2004 až 2008 a bol na neho vyčlenený rozpočet 250 mil. €[5]. Vzhľadom na uzatvorenie súčasného finančného rámca EÚ koncom roku 2006[6], trvanie programu AENEAS sa teraz skracuje na tri roky a má sa vytvoriť nový tematický program, ktorý je predmetom tohto dokumentu a ktorý bude okrem iného pokračovať v činnostiach programu AENEAS v rámci finančných výhľadov na roky 2007 až 2013.

2.3. Intervencie financované v minulosti a získané poznatky

a) Intervencie v rámci geografických nástrojov

Dokonca, ak by sa aj nový tematický program pre migráciu nevzťahoval na pristupujúce krajiny, je potrebné poznamenať, že v rámci rozširovania sa migrácii, azylu, hraničným kontrolám a otázkam víz venovala a aj naďalej bude venovať veľká pozornosť. V období rokov 1997 až 2003 sa v desiatich kandidátskych krajinách vynaložilo celkovo 413,3 miliónov € na rozličné projekty v týchto oblastiach v rámci národných programov PHARE. Veľký počet týchto projektov predstavovali „twinningové“ projekty, ktorých výsledkom bolo poskytnutie odborníkov členských štátov správam kandidátskych krajín.

Pokiaľ ide o geografické nástroje ako sú TACIS a MEDA, na roky 2002 až 2006 bolo naplánovaných približne 450 miliónov € na účely financovania činností priamo súvisiacich s migráciou, najmä na Balkáne, v oblasti Stredozemného mora a vo východnej Európe. Medzi hlavné intervenčné oblasti patrilo posilňovanie inštitucionálnych kapacít, zlepšovanie hraničných kontrol, boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi, návrat a opätovná integrácia utečencov a vysídlených osôb, zlepšovanie politík prijímania osôb a zariadení pre žiadateľov o azyl a utečencov.

V Ázii, Latinskej Amerike a subsaharskej Afrike sa charakter doteraz financovaných operácií týkal viac utečencov a vysídlených osôb ako samotnej migračnej politiky.

b) Intervencie v rámci prípravných činností v rokoch 2001 až 2003.

Rozpočtová kapitola B7-667 bola vytvorená v roku 2001 s cieľom umožniť prijímanie prípravných činností v oblasti migrácie a azylu. Na prvý rok bola vyčlenená celková suma 10 miliónov €. Táto suma sa v roku 2002 zvýšila na 12,5 milióna € a v roku 2003 predstavovala až 20 miliónov €, t. j. spolu 42,5 milióna €. V priebehu týchto troch rokov bolo spolufinancovaných 49 operácií (často v hodnote nižšej ako 1 milión €).

Riadenie migračných tokov, predchádzanie nelegálnemu prisťahovalectvu, opätovná integrácia migrantov v krajinách pôvodu, vzťah medzi migráciou a rozvojom a medzinárodná ochrana predstavovali hlavné oblasti intervencie. Z geografického hľadiska sa činnosti realizovali najmä na Balkáne (zo začiatku najmä v Albánsku), vo východnej Európe (najmä na Ukrajine a v Rusku), v krajinách v oblasti Stredozemného mora (v Maroku, Tunisku, Turecku) a v Ázii (najmä v Afganistane a na Srí Lanke).

Operácie financované v rámci rozpočtovej kapitoly B7-667 prispeli k zabezpečeniu zvýšenej viditeľnosti vonkajšej činnosti Spoločenstva v oblasti migrácie medzi členskými štátmi, správ určitých tretích krajín, ako aj v rámci určitých špecializovaných medzinárodných organizácií a u narastajúceho počtu mimovládnych organizácií. Z dôvodu nového prístupu a relatívne samostatnému vývoju v porovnaní s ostatnými formami vonkajšej pomoci Spoločenstva mala však činnosť v rámci rozpočtovej kapitoly B7-667 niekedy za následok skutočnosť, že tieto operácie boli financované izolovane od existujúceho plánovania.

Avšak nárast počtu odpovedí na výzvy na predloženie návrhov svedčí nepochybne o narastajúcom záujme o tento nástroj. Partneri sa taktiež diverzifikovali, hoci tento aspekt je ešte stále potrebné zlepšiť.

c) Intervencie v rámci programu AENEAS

Program AENEAS sám osebe predstavuje reakciu na nedostatky zistené pri prípravných činnostiach. V tejto súvislosti najinovatívnejšie aspekty spočívali v skutočnosti, že programový dokument bol vypracovaný tak, aby orientačne identifikoval priority plánované pre intervencie počas prvých troch rokov programu (2004 – 2006). Tým, že pri vypracovaní boli zohľadnené národné a regionálne strategické dokumenty a orientačné programy, tento dokument pomáha zlepšovať súlad medzi prístupmi vypracovanými v geografických a tematických nástrojoch.

Je predčasné hodnotiť program Aeneas vzhľadom na skutočnosť, že finančné rozhodnutia pre návrhy vybrané po prvej výzve na predloženie návrhov v roku 2004 boli práve finalizované[7], zatiaľ čo nové výzvy na predloženie návrhov na vykonávanie ročného pracovného programu na rok 2005 boli ešte len zverejnené[8] a nový ročný pracovný program na rok 2006 sa práve pripravuje.

Na tomto mieste je potrebné poznamenať, že program AENEAS prilákal väčší (hoci stále obmedzený) počet účastníkov z radov vládnych a mimovládnych organizácií z tretích krajín a členských štátov EÚ. Tento vývoj, ktorý vyplýva okrem iného z lepšej propagácie výziev na predkladanie návrhov, možno len vítať.

2.4. Dôvody pre tematický prístup

Tematický prístup je odôvodený potrebou vytvoriť horizontálny rámec Spoločenstva, ktorý posilní spoluprácu medzi účastníkmi z EÚ, tretími krajinami a zahraničnými účastníkmi, ktorých sa dotýkajú otázky migrácie, s cieľom podporiť lepšie pochopenie výziev a prispieť k hľadaniu vyvážených a vzájomne uspokojivých riešení.

Taktiež je reakciou na potrebu integrácie migračných a azylových záležitostí do politík Spoločenstva pre rozvoj a spoluprácu, keďže súčasne môže prispieť k lepšiemu zosúladeniu vlastných záujmov Spoločenstva v príslušných oblastiach a zároveň tak reagovať na výzvu na lepšie zosúladenie politík.

Tematický prístup zodpovedá želaniu Komisie zabezpečiť lepšiu viditeľnosť miery, akou vonkajšia politika Spoločenstva prispieva k riešeniu migračných otázok a ako môže pomôcť pri vytváraní synergie medzi prístupmi Spoločenstva a členských štátov v tejto oblasti.

Mal by tiež prispieť k väčšej flexibilite, aby bolo možné efektívne a včas reagovať na rýchlo sa meniace prostredie a nové migračné trendy.

Tematický prístup v neposlednom rade zodpovedá potrebe diferencovaných prístupov, ktoré spoja všetky krajiny nachádzajúce sa na tej istej migračnej trase alebo krajiny, ktoré musia čeliť podobným výzvam v oblasti migrácie a azylu.

3. BUDÚCI TEMATICKÝ PROGRAM

3.1. Všeobecný cieľ a rozsah

V nadväznosti na program AENEAS je všeobecným cieľom tematického programu v oblastiach migrácie a azylu poskytnúť špecifickú doplnkovú pomoc tretím krajinám na podporu ich úsilia zameraného na zabezpečenie lepšieho riadenia migračných tokov vo všetkých ich dimenziách.

Príspevok tematického programu nemá za cieľ nahradiť intervencie naplánované pre tie isté oblasti a financované z geografických nástrojov. Financovanie činností súvisiacich s migráciou na úrovni krajiny alebo regiónu by sa malo aj naďalej v prvom rade plánovať v rámci geografických nástrojov. Vzhľadom na skutočnosť, že v zásade projekty financované z tematického programu budú obmedzené čo do veľkosti[9], je tematický program vhodný ako doplnok k intervenciám v rámci geografických nástrojov, alebo na navrhovanie nových iniciatív, prípadne hoci len skúšobne, berúc do úvahy strategický prístup definovaný Spoločenstvom pokiaľ ide o tretie krajiny a príslušné regióny.

Tento program sa uprednostní, ak ponúkne Spoločenstvu efektívnejší a účinnejší nástroj na dosiahnutie očakávaných výsledkov, najmä v týchto prípadoch:

- na účely globálnych alebo viacregionálnych iniciatív;

- na podporu iniciatív v oblasti spolupráce, pri ktorých partneri z krajín pôvodu, tranzitu a cieľových krajín vypracujú a budú si navzájom vymieňať metódy práce a skúsenosti týkajúce sa rozličných aspektov migrácie;

- na zrealizovanie konkrétnej podoby špecifických priorít, medzinárodných povinností a záväzkov Spoločenstva, v rámci vonkajších vzťahov Spoločenstva;

- v prípade potreby dávať podnet na predbežné činnosti v krajinách a regiónoch, v ktorých sa otázky migrácie a/alebo azylu stávajú prioritnými, ale pre ktoré neexistuje žiadny strategický dokument ani orientačný program, alebo ak aj existuje, nepočíta s možnosťou intervencií v danej oblasti, lebo v čase schvaľovania orientačného programu neboli migrácia a/alebo azyl medzi prioritami;

- na financovanie činností prostredníctvom mimovládnych organizácií a ďalších zástupcov občianskej spoločnosti bez dohôd s vládami v prípadoch, kedy je spolupráca obmedzená alebo v situáciách problematického partnerstva.

Na tematickej úrovni bude plánovaný program zahŕňať hlavné oblasti činností, ktoré zodpovedajú základným aspektom javu migrácie, najmä migrácii a rozvoju; ekonomickej migrácii; predchádzaniu nelegálnemu prisťahovalectvu a boju proti nemu, vrátane dobrovoľného návratu migrantov a ich opätovnej integrácie; a medzinárodnej ochrane. Samozrejme, že z tohto programu sa nebudú financovať operácie, ktoré sú navrhnuté priamo na riešenie hlavných príčin migrácie (konflikty, chudoba, zlý spôsob riadenia krajiny atď.). Financovanie týchto operácii rozhodne patrí do väčších programov spolupráce, ktoré sú v súčasnosti financované v rámci geografických nástrojov a v budúcnosti v rámci nástroja európskeho susesdstva a partnerstva (ENPI) a nástroja rozvojovej spolupráce a hospodárskej spolupráce (DCECI), ktoré sú na tento účel vhodnejšie. Aj napriek tomu, činnosti financované na základe tohto programu budú v súlade s úsilím Spoločenstva zameraným na riešenie hlavných príčin migrácie. Obmedzený rozsah a špecifická a technická povaha tohto tematického programu majú za následok, že je špeciálne upravený na budovanie kapacít, najmä tiež na odbornú prípravu zamestnancov. Ak je možné predpokladať dodávku zariadení súvisiacich s činnosťami vykonávanými v rámci tohto programu, dodávka takýchto zariadení by však sama o sebe nemala predstavovať základ pre intervenciu.

Z geografického hľadiska by nemali byť a priori definované žiadne obmedzenia, všetky susedné a rozvojové tretie krajiny zahrnuté v rámci ENPI a DCECI by mali mať nárok na poskytnutie finančných prostriedkov[10]. Keď sa už o tom hovorí, predmetom tematického programu je v prvom rade, hoci nie výhradne, migrácia do Európskej únie (juh/sever a východ/západ). V tejto súvislosti by mali na prvom mieste prichádzať do úvahy emigračné a tranzitné regióny smerom k Európskej únii, pričom primeranú pozornosť možno venovať vznijakúcim regionálnym a medziregionálnym iniciatívam týkajúcim sa migrácie ako aj najdôležitejším migračným tokom juh/juh.

Tematický program by mal v neposlednom rade vytvoriť taktiež príležitosti na financovanie inovačných aktivít vybraných na základe skutočných kvalít a bez ohľadu na geografický región, vo vyššie definovanom rozsahu, v ktorom sa budú vykonávať.

Rešpektovanie demokratických zásad a zásad právneho štátu, ľudských práv, práv menšín a základných slobôd ako aj príslušných medzinárodných dohôd predstavuje nevyhnutný prvok, ktorý sa má brať do úvahy pri vykonávaní tematického programu. Pokiaľ je to možné, činnosti financované v rámci tematického programu by mali byť sprevádzané opatreniami zameranými na podporu demokracie, ľudských práv, základných pracovných noriem a dôstojnej práce, ako aj právneho štátu. Meranie pokroku v presadzovaní týchto základných hodnôt je kľúčovým prvkom pri hodnotení potrieb a realizácie pred akýmkoľvek ďalším financovaným identifikovaných činností. Tento prístup posilní zodpovednosť tretích krajín za otázky týkajúce sa migráciu a azylu.

3.2. Strategické usmernenia

Na základe vyššie opísaného cieľa a rozsahu by tematický program mohol mať rovnakú orientáciu ako program AENEAS, i keď s úpravami, ktoré si vyžiadal politický vývoj od roku 2004. V rámci tohto politického vývoja sú oblasti, ktoré sa týkajú migrácie a rozvoja, ako aj zákonnej ekonomickej migrácie, ktoré si vynútili inovatívnejšie výsledky. To kráča ruka v ruke so skutočnosťou, že až donedávna vonkajšia dimenzia migračnej politiky v prevažnej miere vychádzala z cieľa zameraného na lepšie riadenie migračných tokov, aby sa znížil migračný tlak na Úniu. Aj napriek tomu, že tento cieľ ešte stále platí, ďalšiu výzvu dnes predstavuje rozvoj politík, ktoré uznávajú potrebu migrujúcich pracovníkov, aby naše hospodárstva fungovali v tých odvetviach, kde EÚ má nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, a ktoré zároveň maximalizujú výhody tak pre migrantov, ako aj pre krajiny ich pôvodu, ktoré migrácia so sebou prináša. To predpokladá prístup, ktorý presahuje rámec otázok týkajúcich sa hraničných kontrol a boja proti nezákonnému prisťahovalectvu, s cieľom zahrnúť ostatné dimenzie javu migrácie, najmä rozvoj a zamestnanosť.

To znamená, že budúci tematický program by mal mať týchto päť línií:

- upevňovanie väzieb medzi migráciou a rozvojom;

- podpora dobre zvládnutej migrácie pracovníkov;

- boj s nelegálnym prisťahovalectvom a uľahčovanie opätovného prijímania nelegálnych prisťahovalcov;

- ochrana migrantov pred vykorisťovaním a vylúčením zo spoločnosti;

- podpora azylu a medzinárodnej ochrany, aj prostredníctvom regionálnych programov ochrany.

3.2.1. Upevňovanie väzieb medzi migráciou a rozvojom

Migrácia je nevyhnutnou súčasťou rozvoja a vo všeobecnosti sa dnes pripúšťa, že je nevyhnutná na to, aby sme prešli od prístupu „väčší rozvoj na dosiahnutie menšej migrácie“ k prístupu „lepšie riadenie migrácie na dosiahnutie väčšieho rozvoja“[11]. V decembri v roku 2002 Komisia zverejnila oznámenie[12] o integrácii migračných otázok do politík vonkajších vzťahov EÚ, ktoré obsahovalo aj tému „migrácia a rozvoj“. Uznávajúc, že dlhodobou prioritou Spoločenstva je riešiť hlavné príčiny migrácie, Komisia vyzvala Úniu, aby väčšiu pozornosť venovala určitým špecifickým aspektom vzťahu migrácie a rozvoja. Rada potvrdila tento prístup a vyzvala Komisiu, aby ho ďalej rozpracovala[13]. Následne v septembri v roku 2005 vydala Komisia druhé oznámenie[14] určujúce konkrétne orientácie, ktoré by mali mať pozitívny vplyv na vzťah medzi migráciou a rozvojom. Tematický program by mal podporovať vykonávanie opatrení určených pri tejto príležitosti, ktoré zahŕňajú najmä:

- podporu príspevku diaspór k spločensko-ekonomickému rozvoju krajín ich pôvodu a narastanie hodnoty návratu migrantov;

- zmierňovanie úniku mozgov a podpora obehu mozgov, aj prostredníctvom vhodných foriem dočasnej migrácie;

- uľahčovanie finančných prevodov migrujúcich pracovníkov (remitencií) do krajín ich pôvodu, najmä znižovaním nákladov na tieto prevody a podporovaním ich využívania na účely rozvoja;

- podpora dobrovoľného návratu a opätovnej odbornej a spoločensko-ekonomickej integrácie migrantov v krajinách ich pôvodu vrátane pomoci zo súvisiacich verejných politík a systémov sociálneho zabezpečenia;

- budovanie kapacít pre lepšie riadenie migrácie.

3.2.2. Podpora dobre riadenej migrácie pracovníkov

V roku 2003 Komisia vo svojom oznámení o prisťahovalectve, integrácii a zamestnanosti[15] a v súlade s Lisabonskou agendou poukázala na potrebu prijať proaktívny prístup pokiaľ ide o legálne prisťahovalectvo na účely zamestnanosti. Takýto prístup je potrebný na to, aby Únia mohla čeliť demografickým, sociálnym a ekonomickým výzvam, s ktorým je konfrontovaná stále častejšie. Prisťahovalectvo nie je jediná alternatíva na vysporiadanie sa s týmito výzvami, ale aspoň krátkodobo a strednodobo môže prispieť k znižovaniu ich následkov a pritom pomôcť uspokojovať potreby trhov práce v Európskej únii.

Na začiatku roku 2005 Komisia vydala Zelenú knihu o prístupe Spoločenstva k riadeniu ekonomickej migrácie[16], ktorej cieľom bolo identifikovať hlavné výzvy a možné alternatívy pre vytvorenie legislatívneho rámca Spoločenstva pre ekonomickú migráciu. Výsledky verejnej diskusie o tejto Zelenej knihe boli zahrnuté do plánu politiky legálnej migrácie, ktorý Komisia prijala 21. decembra 2005[17]. V pláne politiky, ktorý obsahuje podrobné vysvetlenie celého radu legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, Komisia zdôrazňuje, že riadenie ekonomickej migrácie si vyžaduje nielen jasnú a harmonizovanú politiku prijímania prisťahovalcov, ale aj dialóg a spoluprácu s tretími krajinami s cieľom spoločne zlepšiť riadenie medzinárodnej migrácie pracovníkov. V tejto súvislosti musia zohrať svoju úlohu aj politika vonkajších vzťahov a politika spolupráce bez toho, aby bola dotknutá zásada preferencie Spoločenstva, keďže je jasné, že zdroje pracovnej sily dostupnej v rámci EÚ sa musia využiť v plnom rozsahu. Odvolávajúc sa na to, tematický program by mohol pomôcť:

- šíriť informácie o právnom rámci pre migráciu a o podmienkach vstupu a pobytu na území Únie.

- šíriť informácie o príležitostiach a potrebe migrácie pracovníkov v členských štátoch a o kvalifikáciách záujemcov o migráciu z tretích krajín: podporovať školenia pred odchodom pre záujemcov o zákonnú migráciu do Európskej únie, vrátane informácií o integrácii v členských štátoch a o právach a povinnostiach migrantov;

- podporovať definovanie a realizáciu legislatívnych rámcov pre migrujúcich pracovníkov v tretích krajinách.

Berúc do úvahy nedávne oznámenia o migrácii a rozvoji a o stratégii EÚ/ES na riešenie krízy ľudských zdrojov v zdravotníctve v rozvojových krajinách[18], orientácie navrhované v druhej a tretej zarážke tejto časti by sa mali realizovať tak, aby sa pritom bral ohľad na potrebu predchádzať „úniku mozgov“. Následne by sa pozornosť mala venovať deklarovaným štrukturálnym a dočasným potrebám v určitých odvetviach/povolaniach/regiónoch v tretích krajinách postihnutých „únikom mozgov“. Vyžiada si to taktiež komplexný a ucelený prístup k etickému náboru pracovníkov.

3.2.3. Boj s nezákonnou migráciou a uľahčovanie opätovného prijímania nelegálnych prisťahovalcov

Aj naďalej je potrebné predchádzať nepovolenému vstupu. Preto zo strednodobého hľadiska zostáva kontrola migrácie strategickou prioritou. Tento tematický program by mal prispieť k tejto priorite podporou projektov spolupráce s tretími krajinami, najmä koordináciou práce inštitúcií zodpovednými za riadenie migrácie, v týchto oblastiach:

- boj proti prevádzaniu a obchodovaniu s ľuďmi;

- informácie zamerané na odrádzanie od nelegálneho prisťahovalectva a zvyšovanie povedomia o rizikách s tým spojených;

- predchádzanie a boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu (aj prostredníctvom zlepšovania kapacít v hraničných oblastiach; vízového a pasového riadenia, vrátane bezpečnosti dokumentov a prípadne uvedenia biometrických údajov; a zisťovania falšovaných dokladov);

- plnenie readmisných dohôd uzatvorených so Spoločenstvom vrátane opätovnej sociálnej a profesionálnej integrácie navrátencov s cieľom zabezpečiť, aby bol ich návrat trvalý;

- pomoc tretím krajinám pri riadení nelegálneho prisťahovalectva (pomáhať im pri rokovaniach o vlastných readmisných dohodách alebo opatreniach s ostatnými tretími krajinami a ich implementácii, čo môže zahŕňať zabezpečovanie primeraných humanitných podmienok v strediskách, kde sú ubytovaní nelegálni prisťahovalci pred ich návratom do vlasti, podporovanie ich dobrovoľného návratu a opätovnej trvalej integrácie v ich krajine pôvodu).

V tejto súvislosti je potrebné venovať pozornosť rešpektovaniu základných slobôd a ľudských práv a mali by sa definovať osobitné kritéria na zabezpečenie efektívnejšieho dodržiavania ľudských práv a na hodnotenie projektov pokiaľ ide o ich vplyv na ľudské práva.

3.2.4. Ochrana migrujúcich pred vykorisťovaním a vylúčením zo spoločnosti

Podpora tretích krajín, vrátane podpory budovania kapacít mimovládnych účastníkov a odbornej prípravy hlavných zúčastnených, možnosť pre migrantov, aby sa integrovali do hostiteľských spoločností a aby boli chránení pred zlým zaobchádzaním, by mali byť prioritou tohto programu rovnako, ako to bolo v prípade programu AENEAS. Intervencie by sa mali vzťahovať na tieto oblasti:

- tvorbu právnych predpisov tretích krajín v oblasti legálneho prisťahovalectva, najmä pokiaľ ide o pravidlá prijímania osôb, práva a postavenie prijatých osôb, rovnaké zaobchádzanie s osobami s legálnym pobytom v krajine;

- integráciu a nediskrimináciu, ako aj opatrenia na ochranu migrantov pred rasizmom a xenofóbiou, vrátane zvyšovania informovanosti medzi migrantmi o ich základných právach a primeraných spôsoboch vymáhania práva v prípadoch jeho porušenia;

- predchádzanie a boj proti obchodovaniu s ľuďmi a všetkým formám otroctva.

Pri plnení týchto orientácií by sa náležitá pozornosť mala venovať ochrane migrantov, ktorí sú obzvlášť vystavení rizikám zlého zaobchádzania a vylúčenia zo spoločnosti, konkrétne deťom a ženám. Mali by sa tiež brať do úvahy práva migrantov na dôstojné pracovné podmienky a na rovnaké zaobchádzanie v spoločenskej i profesionálnej oblasti.

3.2.5 Podpora azylu a medzinárodnej ochrany utečencov

Vo vonkajších vzťahoch EÚ a v rozvojovej spolupráci EÚ s tretími krajinami, ktoré čelia pohybu utečencov, narástla priorita otázok súvisiacich s azylom. Na globálnej úrovni tvoria právny rámec Ženevský dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 a Newyorský protokol z roku 1967, ktoré upravujú režim medzinárodnej ochrany. Cieľom iniciatív UNHCR „Agenda na ochranu“ a „Konvencia Plus“ je napomáhať riešeniu situácii súvisiacich s utečencami pomocou špeciálnych dohôd medzi štátmi, inými partnermi a UNHCR; zameriavajú sa najmä na presídľovanie, cielenie rozvojovej pomoci a riadenie sekundárnych pohybov utečencov a žiadateľov o azyl. EÚ sa priláňa k názoru UNHCR, že riešenie problémov súvisiacich s utečencami by sa malo nájsť v prvom rade a predovšetkým v regiónoch pôvodu, ktoré často prijímajú najväčší počet utečencov. Tieto krajiny majú často nedostatočnú inštitucionálnu a finančnú kapacitu, aby sami riešili tieto problémy. Zvyšovanie kapacít, ktoré by ponúkali účinnú ochranu a trvalé riešenia v regiónoch pôvodu – prostredníctvom budovania azylových kapacít, miestnej integrácie, návratu do vlasti a presídľovania – je cieľom, ktorý Komisia v rámci svojej vonkajšej pomoci podporuje. To odráža aj prístup EÚ k režimu medzinárodnej ochrany realizovaný prostredníctvom pilotných programov regionálnej ochrany (ako pre nové západné nezávislé štáty a región Veľkých jazier v Afrike).

Jedným z cieľov programu AENEAS je podporovať tento vývoj a realizáciu týchto pilotných programov regionálnej ochrany. Preto by tematický program mal naďalej podporovať snahu Spoločenstva trvalo riešiť situácie súvisiace s dlhodobými utečencami, najmä:

- posilňovať inštitucionálne kapacity tretích krajín na poskytovanie azylu a medzinárodnej ochrany a vytvárať národné právne rámce;

- podporovať registráciu žiadateľov o azyl a utečencov;

- podporovať medzinárodné normy a nástroje na ochranu utečencov;

- podporovať zlepšovanie podmienok prijímania, miestnej integrácie, opätovnej trvalej integrácie navrátencov a programy presídľovania.

Zatiaľ čo situácia utečencov sa značne líši od situácie ekonomických migrantov, z mnohých iniciatív, ktoré majú byť vypracované v rámci ostatných línii tohto programu – napríklad podpora príspevkov diaspór, uľahčovanie prevodu remitencií, ochrana pred diskrimináciou atď. – by mali mať prospech aj utečenci.

3.3. Plánovanie a zásady uplatňovania

Tento tematický program bude podliehať viacročnému plánovaniu zo strany Komisie, ktoré bude prebiehať súčasne a v súlade s plánovaním pomoci v rámci geografických programov. Viacročné plánovanie bude vo forme tematického strategického dokumentu a viacročného orientačného programu a bude sa týkať obdobia rokov 2007 až 2010; druhé obdobia rokov 2011 až 2013.

Na základe tohto tematického strategického dokumentu a viacročného orientačného programu Komisia každý rok vypracuje ročný pracovný program stanovujúci prioritné činnosti, ktoré sa majú z programu podporovať, a špecifikujúci geografické a tematické oblasti, konkrétne ciele, očakávané výsledky a orientačné sumy. Pri vypracúvaní ročného pracovného programu môže Komisia uvažovať o nových možných prioritách a vývoji, ktoré neboli plánované vo viacročnom orientačnom programe. Tento ročný pracovný program sa bude realizovať pomocou všetkých vhodných prostriedkov v súlade s platnými finančnými a zmluvnými pravidlami, s určitou mierou flexibility reagovať včas a efektívne na rýchlo sa meniace prostredie a nové migračné trendy a priority.

Okrem toho, v prípade vážnych nepredvídaných alebo nevyhnutných potrieb[19] alebo okolností, môže Komisia prijať špeciálne opatrenia, ktoré nie sú ustanovené v tematickom strategickom dokumente alebo vo viacročnom orientačnom programe, v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadení, stanovujúcimi ENPI a DCECI.

Možná reakcia v prípade krízových situácií by sa v prvom rade mala zobrať do úvahy v kontexte nástroja stability. Komisii bude pomáhať výbor v súlade s postupom zadefinovaným v príslušných právnych aktoch.

Zoznam partnerov spĺňajúcich podmienky pre poskytnutie finančnej podpory z tematického programu by mal byť čo najrozsiahlejší a mal by zahŕňať federálne vlády, vlády štátov, provinčné vlády a miestne správy, ich orgány a agentúry, samosprávy, regionálne a medzinárodné organizácie a agentúry, ako aj mimovládne organizácie alebo iných mimovládnych účastníkov, výskumné ústavy, združenia, sociálnych partnerov, ako aj štátne a súkromné subjekty tak v Európskej únii, ako aj v tretích krajinách, pričom dôraz sa kladie na partnerstvo medzi nimi.

Komisia má v úmysle zapojiť tretie krajiny do činností financovaných z tematického programu s cieľom rozvinúť ich vlastníctvo. Na tento účel budú tretie krajiny vhodnými spôsobmi (prostredníctvom delegácií, spoločných výborov, stretnutí, pravidelných výmen v rámci dvojstranných dohôd o spolupráci atď.) informované o výzvach na predkladanie návrhov a o plánovaných a vykonávaných činnostiach. Zatiaľ čo je potrebné sa snažiť dosiahnuť formálnu dohodu a vlastníctvo tretích krajín, tematický program poskytne Spoločenstvu určitú autonómiu a flexibilitu voči vládam krajín, ktorým sa bude poskytovať pomoc. Komisia bude môcť voľne financovať činnosti prostredníctvom mimovládnych organizácií a ďalších zástupcov občianskej spoločnosti bez dohôd s vládami v prípadoch, kedy je spolupráca obmedzená alebo v situáciách problematického partnerstva.

Vypracuje sa externé hodnotenie činností počas prvých troch rokov (2007 – 2009) s cieľom poskytnúť informácie na prípravu druhého tematického strategického dokumentu (2011 – 2013). Toto hodnotenie by malo v maximálnej možnej miere zhodnotiť kombinované účinky opatrení na riadenie migrácie a opatrení a činností súvisiacich so zlepšovaním vplyvu migrácie na rozvoj, podporovaním dobre riadenej migrácie pracovníkov a zlepšovaním medzinárodnej ochrany. V rámci tohto hodnotenia by sa malo brať do úvahy aj stanovisko partnerov, ktorí budú realizovať projekty financované z tematického programu. Hodnotiaca správa bude predložená Rade a Európskemu parlamentu na prerokovanie.

ANNEX I

Projects selected for co-financing by the European Commission under the 2004 budget for the AENEAS Programme

(financial and technical assistance to third countries in the areas of migration and asylum)

Applicant | Project Title | Location | EC contribution | Actions and objectives |

Direccion General d'immigration de la Coopération pour le Developpement et du Volontariat de la Communauté de Madrid | Accompagnement à l'amélioration des conditions d'accueil et de protection des mineurs de 14 ans regroupés en provenance du territoire de la Communauté de Madrid | Espagne et Maroc | 1.999.999,00 € | Le projet a pour but de résoudre les problèmes qu´éprouvent des mineurs de moins de 14 ans d´origine marocaine, qui se trouvent tout seuls, non accompagnés et en situation irrégulière dans la région de Madrid. Il propose de mettre en place un mécanisme qui garantisse leur protection depuis leur identification et facilite de façon efficace et effective leur retour auprès de leur famille dans leur milieu et pays d´origine. |

UNHCR | Building an Asylum structure in Serbia and Montenegro | Serbia et Montenegro | 698.005,92 € | to assist Serbia and Montenegro in developing the asylum structure. |

ERA | Training Action for the Balkans , Three intensive seminars on Asylum and International Protection for 120 civil servants | Balkans | 512.617,00 € | Three seminars, one week each, will first and foremost give a general overview of all the issues related to the migration and asylum, in particular: legal migration; dialogue on migratory flows; readmission and reintegration of the returnees; illegal immigration. |

Ministry of Interior, Public Administration and Decentralisation of the Hellenic Republic | Building on Mechanism to effectively and sustainably implement readmission agreements between Albania, the EC and third countries | Albanie et Greece | 1.454.768,00 € | The main set of activities will be: capacity building of return and readmission entities in Albania; cooperative approaches to information exchange between administrations in the implementation of readmission agreements; building mechanisms of return to and from Albania including improving the identification of illegal immigrants bound for readmission and the re-integration of returnees. |

Ministry of Interior Italy Across Sahara | Italy, Libya and Niger | 1.567.158,27 € | enhancing cooperation between Libya and Niger in border control and fight against illegal migration, to organise their structures and to consider revision of legislation; training of trainers/officers of staff employed in specific sectors of interest |

IOM | Enhanced Capacity building in Migration Management to Support Effective Return and Sustainable reintegration of refugees in Sri Lanka | Sri Lnaka | 1.873.464,00 € | To enhance the capacity of the Government of Sri Lanka to manage migration with a particular focus on return migration. To enhance measures to assist in the sustainable reintegration of returning migrants |

IOM | Programme de renforcement et de soutien au Dialogue et a la gestion des migrations irrégulières et de Transit au Maghreb en provenance de l'Afrique de l'Ouest | EU, Maghreb, Afrique Sub-Saharien | 1.561.245,56 € | Renforcement du dialogue et des mécanismes de suivi et de coordination Coopération technique en matière de renforcement des capacités institutionnelles des pays de transit et d’origine Campagnes d’information auprès des migrants potentiels au sein des pays émetteurs |

IOM | An integrated approach to promoting legal migration through national capacity building | South Caucasus | 777.397,00 € | to prevent illegal immigration, facilitate discussions on conclusion of bilateral readmission agreements based on the EU-standard, enable improved reintegration, and promote legal migration within each South Caucasus country and bilaterally with targeted receiving EU member states through dialogue and capacity building. |

UNHCR | Strengthening protection and durable solutions for asylum seekers and refugees in Egypt | Egypt | 524.058,00 € | Strengthening Protection and Durable Solutions for Asylum-Seekers and Refugees in Egypt |

UNHCR | The cross border cooperation process | Belarus , Moldova, Ukraine | 1.307.898,40 € | develop a coordinating mechanism to effectively respond to asylum, migration and border management challenges in Belarus, Moldova and Ukraine, and in the region at large in close cooperation with Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania Poland, Romania, Slovakia. |

ILO | ILO/UNIFEM/EC Asian Programme of the Governance of Labour Migration | countries of the Mekong region China Korea Japan and South Asia countries | 1.955.335,00 € | contribute to the promotion of rights and gender-based governance of labour migration and the protection of Asian migrant workers from exploitative and abusive treatment |

IOM | TRIM | Libya | 2.000.000,00 € | the Action will strengthen Libya's capacities to address illegal transit immigration in a humane and orderly manner |

IOM | Regional Dialogue and Program on facilitating managed and legal migration between Asia and the EU | Asia | 848.583,00 € | develop legal migration and enhance regional dialogue and cooperation in facilitating managed migration from Asia to the EU |

CISP - Comitato Internazioanale per lo Sviluppo dei popoli | Projet réseau Afrique/Migration | Maghreb et Libye | 1.307.131,00 € | Le projet vise à renforcer l’engagement opérationnel et la collaboration régionale des acteurs de la société civile en matière de gestion des flux migratoires, en particulier l’immigration illégale et le trafic des êtres humains, par la mise en place et la livraison d’un ensemble de services en faveur des immigrés illégaux, par la croissance de la perception et des informations de l’opinion publique et des autorités locales maghrébines sur la réalité de la migration et, enfin, par le renforcement et l’élargissement du réseau Afrique Migration. |

Comune di Roma | W.A.R.M. | Albania | 1.215.196,00 € | Reintegration of Albanian returnees through their insertion on labour market and through micro-enterprises creation. |

Euro- Mediterranean Human Rights Network -EMHRN | Enhancing civil society participation in human rights management of migration | Libie et Maghreb | 535.598,00 € | Enhancing civil society participation in human rights management of migration and asylum in the Southern Mediterranean and Middle East |

Mairie de Cartaya | Programme de gestion integral de l'immigration seasonniere | Maroc Espagne | 1.196.000,00 € | Gestion intégrale de l´immigration saisonnière de travailleurs marocains vers un groupe de municipalités agricoles espagnoles. |

Guardia Civil Ministry of Interior | Project Seahorse | Maroc Mauritanie | 2.000.000,00 € | Establish and develop Maghreb- Sub Saharan African relations and dialogue on migration questions. |

MLAL - Progettomondo | Promotion d'une migration responsable | Maroc | 868.214,40 € | Promouvoir une migration responsable dans la région de Tadla Azilal en encourageant la conscientisation des jeunes sur les risques de l’émigration clandestine. |

World Bank | International migration from Middles East and North Africa | Middle East and North Africa | 733.570,00 € | identify and support the implementation of projects, policies, regional arrangements, and institutional reforms that will maximise the benefits of international migration flows and reduce their costs |

Croatian Law Centre | Protection of Asylum seekers in the Republic of Croatia and Region | Croatia and region | 1.000.000,00 € | Strengthening the protection in CRO and region (BH, SMN) by developing asylum system consistent with international standards. |

European Council on Refugees ,and Exiles - ECRE | The protection of refugees asylum seekers and forced migrants | Belarius, Moldova, Russia, Ukraine | 529.705,00 € | Improve the implementation in Belarus, Molodva, Ukraine and European Russia of national and international refugee and human rights instruments – leading to increased security and protection for refugees. |

Institut Universitaire Europeén | Action collective dee soutien à la réintégration des migrants de retour dans leur pays d'origine | Algerie Maroc Tunisie | 1.076.000,00 € | soutenir la réintégration durable des personnes en retour en Algérie, au Maroc et en Tunisie (Construction d’une base de données sur les personnes en retour, production de rapports sur le retour et la réintégration, rencontres sur le thème de la réintégration, présentation de propositions |

COOPI - Cooperazione Internazionale | ALBAMAR | Albanie et Maroc | 1.334.572,00 € | definition and implementation of an integrated support to Moroccan and Albanian migrants forcedly or voluntarily repatriated from Italy that are highly exposed to the risks of illegal migration and criminal activities |

VASA PRAVA - BiH | Strengthening the protection of asylum seekers | BiH | 616.562,98 € | ensuring a maximum protection and access to justice for asylum seekers, recognized refugees and other categories of persons under international protection in BiH, and victims of human trafficking, ensuring the full access to their rights via the provision of free legal aid and information campaigns |

Cabinet of Secretary for Security of the Macao Special Administrative Region | 2005/2006 MIGRAMACAO | Macao , China | 500.904,80 € | The aim of the MIGRAMACAU action is to ensure entities of Macao more effective management in all aspects of migration flows, including the prevention and combating of illegal immigration and trafficking in human beings through the cooperation with regional countries and the coordination with the EC |

29.993.983,33 € |

ANNEX II

AENEAS ANNUAL WORKPROGRAMME 2005

Regions |Regions and countries |Areas |Article |Objectives |Types of activities (indicative) |Indicative amounts (million €) |AWP | | All regions |Countries concerned by readmission negotiations | Readmission |Art. 2 § 1 e |Support implementation of readmission agreement with the EC, once initialled, signed or concluded. |Develop the exchange of information between the administrations concerned, improve the identification and the documentation of returnees, improve the infrastructure of reception and develop capacity of reception of non-national returnees before transfer to their country of origin. |3.35 |2005 | |North Africa |Countries of the region to be determined |Management of Migration+ Asylum and International Protection+ Fight against illegal migration |Art. 2 § 1 c & d |1. Improve conditions of reception of refugees in the region.2. Improve international protection, complying with international conventions and reinforce legal structures in the regions. Promote regional cooperation in the field of management of migration flows, especially transit migration, illegal migration and trafficking in human beings. |1. Improvement of the conditions of reception and of the capacity of registration and of documentation of asylum seekers and refugees as well as of integration in the host country.2. Development of a regional dialogue on asylum and strengthening of the legislative capacities and of the expertise available in the region.3. Development of exchange of expertise and advice with the EU.4. Development of the training of the administrations concerned. Development of the transnational coordination of the central services for fight against illegal immigration in view of encouraging coordination, dialogue, exchange of experience and information between the specialised services of the national administrations.5. Development and setting up of a protocol defining short and medium term immediate responsibility for the victims of shipwreck and clandestine passage. Setting-up of an entity for legal assistance and support to the investigators allowing to reconcile the humanitarian responsibility and the research of the authors of the most serious offences of trafficking of the human beings'.6. Development of a network of liaison officers for harbour and airport control of migration in order to improve the fight against illegal migration. |3,0 |2005 | |Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia |All the countries of the region and Russia in particular |Legal migration |Art. 2 § 1 a & b |1. Improve the protection and the treatment of migrants.2. Improve the policies related to the management of immigration for labour purposes |1. Development of the training of staff and exchange of information and experience, creation of a network for information concerning migration for economic purposes.2. Support of actions for fight against racism and xenophobia towards migrants.3. Capacity building of regional and national authorities in order to evaluate the needs and perspectives for foreign workforce and putting in place of appropriate strategies and pilot projects. |3,0 |2005 | |Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia |Moldova, Belarus, Armenia, Georgia, Azerbaijan, Tajikistan |Legal Migration |Art. 2 § 1 a & b |Facilitate the use of remittances in favour of the macroeconomic development of the countries concerned. |Support initiatives in view of using remittances for productive goals. |2,0 |2005 | |Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia |Russia, Ukraine, Moldova and Belarus |Asylum and international protection. |Art. 2. § 1 c |Improve international protection |Improvement of the conditions of reception and of the capacity of registration and of documentation of their asylum seekers and refugees as well as of integration in the host country. |2,0 |2005 | |Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia |All the countries of the region of Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia |Fight against illegal migration |Art. 2 § 1 d |Fight against trafficking and smuggling of human beings |1. Promotion of cooperation and of information exchange at the regional level, management of transit migration and fight against false documents.2. Development of the capacities to persecute traffickers and of protection and reintegration of victims.3.Development of information and awareness-raising of candidates for migration.4. Staff training for detection of false documents. |5,0 |2005 | |Balkans |Region as a whole |Management of Migration |Art. 2 § 1 |Support the development of national policies according to a unified approach in the fields of migration and asylum and visa |Improve the management capacity of the institutions involved in the fields of asylum, migration and visa. |4,0 |2005 | |Turkey |Turkey |Asylum and international protection. |Art. 2 § 1 c |Reinforce asylum systems |Improve the necessary reception conditions and the capacity in the field of registration and documentation of asylum seekers and refugees as well as their integration in the host country. |1,0 |2005 | |Turkey |Turkey |Fight against illegal migration |Art. 2 § 1 d |Increase the fight against illegal migration |Contribute to the implementation of the action plan for fight against illegal immigration |1,0 |2005 | |Asia |China |Fight against illegal migration |Art. 2 § 1 d |Improve the cooperation EU/RPC in the field of the fight against illegal migration and smuggling of human beings. |Development of exchange of information, of cooperation and recognition of respective knowledge of systems between administrations of the RPC and the EU, especially in the field of return, false documents and biometrics. |4,0 |2005 | |Latin America |Region as a whole (and in particular the countries of the Andean Community Argentina and Uruguay). |Legal Migration |Art. 2 § 1 a & b |Support the development of the interregional dialogue EU/LAC |1. Promote a more efficient use of remittances in the macro-economic development of the country.2. Establish and/or develop systems for data collection and treatment in the field of migration flows. |3,0 |2005 | |Sub-Saharan Africa |All the countries of the region. |Migration and development + Legal Migration |Art. 2 § 1 a & b & d | Support improvement of laws, policies and management structures in the field of migration especially through actions of regional character. |1. Reinforce the link between migration and development (notably by improving transfer systems for remittances, enhancing the role of diasporas, limiting 'brain drain', favouring "brain circulation" and starting experiences at intra-regional level).2. Facilitation and circulation of legal migrants.3. Fight against smuggling of human beings and illegal immigration.4. Develop the capacity of authorities and responsible organisations to collect and analyse data on migrants and to manage the questions related to migration. |5,0 |2005 | |Sub-Saharan Africa |Countries receiving important quantities of refugees (with a priority for Tanzania) |Asylum and International Protection |Art. 2. § 1 c |Develop sustainable solutions in favour of refugees |Reinforce the capacity of protection in the host regions especially in order to 1) support the management capacity of the national authorities 2) develop registration and documentation systems for refugees et 3) tackle the problems concerning their integration in the host regions |4,0 |2005 | | | | | | | |40,350,000 | | |

[1] Pozri oznámenie Komisie adresované Rade a Európskemu parlamentu s názvom „Vonkajšie činnosti prostredníctvom tematických programov v rámci budúcich finančných perspektív na roky 2007 - 2013“ [KOM(2005) 324 v konečnom znení] z 3. augusta 2005.

[2] 14292/1/04 REV 1, Závery predsedníctva – Brusel, 8. decembra 2004, kap. 1.6.1.

[3] KOM(2005) 621.

[4] Program „Aeneas“ dostal názov podľa hlavného hrdinu Vergiliovej Aeneidy.

[5] 30 miliónov € na rok 2004, 45 miliónov € na rok 2005, 45 miliónov € na rok 2006, 60 miliónov € na rok 2007 a 70 miliónov € na rok 2008 (orientačné ročné rozdelenie).

[6] To taktiež vysvetľuje, prečo sa nebude ďalej vykonávať revidovaná verzia na rok 2006 referenčného dokumentu programu AENEAS na roky 2004 až 2006, ktorý mal naplánovať činnosti programu AENEAS na rozpočtové roky 2007 a 2008 a bol zahrnutý do bodu 2.7. písm. b) Akčného plánu vykonávajúceho Haagsky program schváleného Radou 10. júna 2005.

[7] Spoločenstvo prispeje na financovanie 26 projektov v severnej Afrike, na Balkáne, vo východnej Európe a v južnej a východnej Ázii až do celkovej výšky 30 miliónov €. Pozri prílohu I.

[8] Tento pracovný program umožní Spoločenstvu prispieť na financovanie projektov v severnej a v subsaharskej Afrike, na Blízkom východe, vo východnej Európe, v strednej Ázii, na Balkáne, v Turecku, Číne, Latinskej Amerike a na Karibských ostrovoch až do výšky 45 miliónov €. Pozri prílohu II.

[9] V súčasnosti každý grant udelený prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Aeneas patrí veľkosťou do intervalu od 500 000 € do 2 000 000 €; takýto grant nesmie prevýšiť 80 % a nesmie byť nižší ako 50 % celkových oprávnených nákladov na určitú činnosť.

[10] Pokiaľ ide o predvstupové krajiny vrátane západného Balkánu, spolupráca v oblasti migrácie a azylu bude i naďalej financovaná v rámci nástroja pre predvstupové krajiny (IPA) ako ingegrálna súčasť národných programov.

[11] Názov seminára, ktorý v roku 2005 zorganizovalo Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD - International Centre for Migration Policy Development ).

[12] KOM (2002) 703.

[13] K tejto téme pozri závery Rady z mája 2003 o migrácii a rozvoji.

[14] KOM (2005) 390.

[15] KOM (2003) 336.

[16] KOM (2004) 811.

[17] KOM (2005) 669.

[18] KOM (2005) 642.

[19] Pozri aj závery predsedníctva, zasadnutie Európskej rady v Bruseli, 15. a 16. decembra 2005, príloha I – Všeobecný prístup k migrácii.

Top