Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005DC0184

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu Parlamentu - Haagsky program: Desať priorít na nasledujúcich päť rokov Partnerstvo pre európsku obnovu v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

/* KOM/2005/0184 v konečnom znení */

52005PC0184

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu Parlamentu - Haagsky program: Desať priorít na nasledujúcich päť rokov Partnerstvo pre európsku obnovu v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti /* KOM/2005/0184 v konečnom znení */


[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel, 10.5.2005

KOM(2005) 184 v konečnom znení

OZNÁMENIE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU

Haagsky program: Desať priorít na nasledujúcich päť rokov Partnerstvo pre európsku obnovu v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

OBSAH

OZNÁMENIE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Haagsky program: Desať priorít na nasledujúcich päť rokov Partnerstvo pre európsku obnovu v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 1

1. Úvod 3

2. Akčný plán implementujúci Haagsky program: prenesenie politických priorít a monitorovanie implementácie 3

2.1. Politický mandát Haagskeho programu 3

2.2. Haagsky program a ústava 5

2.3. Desať priorít na nasledujúcich päť rokov: partnerstvo pre európsku obnovu 5

2.4. Implementácia, vyhodnotenie a flexibilita 11

3. Určenie konkrétnych činností 12

PRÍLOHA HAAGSKY PROGRAM: DESAť PRIORÍT NA NASLEDUJÚCICH PÄť ROKOV ZOZNAM OPATRENÍ A čASOVÝ ROZVRH ICH PRIJATIA 13

1. ÚVOD

Európska rada v dňoch 4.-5. novembra 2004 schválila Haagsky viacročný program na posilnenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Haagsky program je pokračovateľom Tamperského programu , ktorý schválila Európska rada v dňoch 15.-16. októbra 1999. Bol to prvý viacročný program, ktorým sa stanovili priority pre priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Komisia vyhodnotila výsledky dosiahnuté za posledných päť rokov vo svojom oznámení z 2. júna 2004[1].

Haagsky program predstavuje koniec jedného cyklu a začiatok nového. Preto nie je prekvapením, že tento druhý viacročný program buduje na pozitívnych skúsenostiach uplynulých piatich rokov. Aby sa Haagsky program mohol uskutočňovať, vyzvala Európska rada Komisiu, aby Rade predložila akčný plán, v ktorom sa ciele a priority programu prevedú do konkrétnych činností, vrátane časového rozvrhu ich prijatia a implementácie všetkých činností.

Tento akčný plán sa teda skladá z dvoch častí. V prvej časti (kapitola 2) sa uvádza prehľad problematiky a niektorých najdôležitejších aspektov programu. Zároveň sa spomedzi orientácií programu označuje desať osobitných priorít , na ktoré by sa podľa Komisie malo v priebehu nasledujúcich piatich rokov zamerať úsilie. Druhá časť (kapitola 3) sa skladá z prílohy obsahujúcej zoznam konkrétnych opatrení a činností, ktoré sa uskutočnia v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Tento zoznam presne dodržiava štruktúru Haagskeho programu .

Je tiež vhodné poznamenať, že tento akčný plán sa musí posudzovať spolu s inými plánmi a strategickými dokumentmi týkajúcimi sa jednotlivých politických problémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti: bude úlohou Komisie zabezpečiť celkovú koherentnosť týchto iniciatív. Niektoré z týchto dokumentov predstavila Komisia len nedávno alebo sa ich práve chystá predstaviť (akčný plán EÚ v oblasti drog zo 14. februára 2005[2], nasledujúci po novej európskej stratégii v oblasti drog na roky 2005-2012; oznámenie o perspektívach rozvoja vzájomného uznávania rozhodnutí v trestných veciach a vzájomnej dôvery a oznámenie „Vypracovanie strategickej koncepcie boja s organizovaným zločinom“.

Haagsky program vyzýva na predbežné preskúmanie akčného plánu v polovici obdobia do 1. novembra 2006. Z tohto dôvodu Komisia včas predloží správu o dosiahnutom pokroku a o prípadných úpravách programu, ktoré sú potrebné.

2. AKčNÝ PLÁN IMPLEMENTUJÚCI HAAGSKY PROGRAM: PRENESENIE POLITICKÝCH PRIORÍT A MONITOROVANIE IMPLEMENTÁCIE

2.1. Politický mandát Haagskeho programu

V Haagskom programe sa opätovne potvrdzuje význam, ktorý Európska únia pripisuje priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti tým, že ho zaraďuje ako vysokú prioritu programu Únie – nielen preto, že figuruje medzi základnými cieľmi Únie, ale najmä preto, že je v centre záujmu občanov.

Program stanovuje rámec a hlavné ciele na ďalších päť rokov. Pokúša sa reagovať na očakávania našich občanov a zaoberá sa všetkými aspektmi politík súvisiacich s priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a zaoberá sa všeobecnými orientáciami (základné práva, implementáciu a hodnotenie), ako aj osobitnými orientáciami, zameriavajúc sa na (1) posilnenie slobody[3] (2) posilnenie bezpečnosti (3) posilnenie spravodlivosti a (4) vonkajšie vzťahy. Európska stratégia v oblasti drog na roky 2005-2012, ktorú Európska rada schválila v decembri 2004, je neoddeliteľnou súčasťou Haagskeho programu.

Program vyzýva na prijatie stratégie, ktorá sa bude zaoberať vonkajšou dimenziou politiky Únie v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a žiada Komisiu, aby túto stratégiu predložila v úzkej spolupráci s generálnym tajomníkom Rady/vysokým splnomocnencom. Mali by sa v nej odzrkadľovať osobitné vzťahy Únie s tretími krajinami a regiónmi a mala by sa zamerať na osobitné potreby spolupráce s nimi v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Ako prvý krok Komisia predloží oznámenie zamerané na prípravu stratégie, ktorá doplní tento akčný plán.

Európska rada „poznamenala, že treba venovať patričnú pozornosť finančným dopadom viacročného programu v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.“ Je jasné, že jedným zo základných predpokladov dosiahnutia politických cieľov, ktoré boli stanovené, je zosúladiť tieto ciele s primeranými finančnými zdrojmi. Komisia 6. apríla 2005 predstavila tri rámcové programy týkajúce sa (1) solidarity a riadenia migračných tokov, (2) bezpečnosti a ochrany slobôd a (3) základných práv a spravodlivosti[4]. Tieto tri návrhy sú úplne v súlade so strategickými prioritami stanovenými v Haagskom programe.

V Haagskom programe sa zohľadnilo hodnotenie Tamperského programu Komisie z 2. júna[5] 2004 a odporúčanie, ktoré prijal Európsky parlament 14. októbra[6] 2004, najmä v súvislosti so zavedením postupu podľa článku 251 Zmluvy o ES (spolurozhodovací proces) pre oblasti, ktorými sa zaoberá hlava IV Zmluvy o ES. Vzhľadom na politický podnet od Európskej rady, dňa 22. decembra 2004 bola Rada schopná prijať rozhodnutie o spolurozhodovaní a hlasovaní kvalifikovanou väčšinou pri všetkých opatreniach hlavy IV s výnimkou legálneho prisťahovalectva od 1. januára 2005[7]. Toto je prvý úspech Haagskeho programu. Posilnenie úlohy Európskeho parlamentu je nielen zdokonalením demokratickej legitimity, ale zrušením jednomyseľného hlasovania sa pravdepodobne podarí aj rýchlejšie dokončiť činnosti.

Rozhodnutie Rady z 22. decembra 2004 však neobsahovalo žiadne ustanovenie upravujúce právomoci súdu, ako sa predpokladalo v článku 67 zmluvy. Komisia naďalej verí, že v tejto oblasti, ktorá sa úzko dotýka práv jednotlivcov, je lepší prístup k Súdnemu dvoru rozhodujúci. Lepší prístup k Súdnemu dvoru pre predbežné rozhodnutia je problémom, ktorý sa musí osobitne posúdiť – ako sa uznáva vo štvrtom odseku článku III-369 ústavy a uvádza v Haagskom programe – vzhľadom na potrebu zabezpečiť rýchle vyriešenie takýchto prípadov.

2.2. Haagsky program a ústava

V Haagskom programe sa odrážajú ambície vyjadrené v ústave, ktorá by podľa vnútroštátnych ratifikačných postupov, mala nadobudnúť účinnosť 1. novembra 2006 prinášajúc so sebou podstatnú revíziu existujúcich ustanovení v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a začlenenie Charty základných práv. Inovácie vyplývajúce z ústavy by sa mohli uplatňovať ešte pred koncom ratifikačného obdobia. V súvislosti s tým sa Komisia zaväzuje uskutočniť nevyhnutné prípravné práce , aby sa opatrenia mohli prijať okamžite po nadobudnutí účinnosti ústavy.

2.3. Desať priorít na nasledujúcich päť rokov: partnerstvo pre európsku obnovu

Pri príprave akčného plánu, ktorým sa implementuje Haagsky program, Komisia vypracovala zoznam činností, ktoré si program vyžaduje. Dosiahnutie ambicióznych cieľov Haagskeho programu by sa malo zabezpečiť kolektívnym úsilím Rady, Európskeho parlamentu a Komisie v rámci silného a efektívneho partnerstva.

V rámci strategických cieľov, na ktorých sa Európska rada v Haagskom programe už dohodla s cieľom posilniť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a ktoré sa prenášajú do konkrétnych opatrení v kapitole 3 (príloha) podľa poradia v samotnom Haagskom programe, Komisia označila desať priorít, na ktoré sa podľa jej presvedčenia musí prednostne sústrediť kolektívne úsilie v nasledujúcich piatich rokoch. Týchto desať priorít má rovnakú dôležitosť a vzťahuje sa na celé spektrum haagskych cieľov. Touto iniciatívou sa vylúči rozptýlenie úsilia a zabezpečí sa dosiahnutie cieľov programu. Komisia je tiež presvedčená, že je podstatné určiť pridanú hodnotu akejkoľvek legislatívnej alebo nelegislatívnej iniciatívy na európskej úrovni, ktorá sa uskutoční v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, uplatňovaním v plnom rozsahu princípu subsidiarity a využívaním lepších regulačných mechanizmov, ako aj posúdením dopadu na hlavné návrhy, ktoré sa majú predložiť.

Strategické ciele na roky 2005-2009 [8] sa vzťahujú osobitne na rozvíjanie partnerstva s cieľom posilniť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. V rámci cieľov (a) posilnenia slobody (b) posilnenia bezpečnosti (c) posilnenia spravodlivosti, možno desať hlavných priorít, ktoré určila Komisia, zhrnúť takto:

Základné práva a občianstvo: vytvorenie plnohodnotných politík Zabezpečiť v plnom rozsahu rozpracovanie politík monitorovania a podpory rešpektovania základných práv všetkých ľudí a politík podporujúcich občianstvo. Boj proti terorizmu: snaha o globálnu reakciu Zamerať sa na rôzne aspekty prevencie, pripravenosti a reakcie s cieľom ďalej podporovať a v prípade potreby dopĺňať schopnosti členských štátov bojovať proti terorizmu, v takých dôležitých oblastiach, ako je nábor nových členov, financovanie, analýza rizika, ochrana citlivých druhov infraštruktúry a riadenie následkov. Spoločný azylový priestor: vytvorenie účinného harmonizovaného postupu v súlade s hodnotami a humanistickými tradíciami Únie. Pracovať na vytvorení spoločného azylového priestoru berúc na zreteľ humanistické tradície a rešpektujúc medzinárodné záväzky Únie a účinnosť harmonizovaného postupu. Riadenie migrácie; definovanie vyváženého prístupu Definovať vyvážený prístup k riadeniu migrácie vypracovaním spoločnej prisťahovaleckej politiky, ktorá sa na úrovni Únie zaoberá legálnou migráciou, pričom sa bude naďalej posilňovať boj proti nelegálnej migrácii, pašovaniu a obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi. Integrácia: maximálne využiť pozitívny dopad migrácie na našu spoločnosť a hospodárstvo Pripraviť podporné opatrenia na pomoc členským štátom a vykonávať lepšiu integračnú politiku, aby sa maximálne využil pozitívny dopad migrácie na našu spoločnosť a hospodárstvo a predchádzať izolácii a sociálnemu vylúčeniu komunít prisťahovalcov. Vychádzajúc zo základných hodnôt Únie to prispeje k porozumeniu a dialógu medzi náboženstvami a kultúrami. Vnútorné hranice, vonkajšie hranice a víza: príprava integrovaného riadenia vonkajších hraníc pre bezpečnejšiu úniu Ďalšie rozvíjanie integrovaného riadenia vonkajších hraníc a spoločnej vízovej politiky, pričom sa zabezpečí voľný pohyb osôb (kontakty medzi ľuďmi). Ochrana súkromia a bezpečnosť pri poskytovaní informácií: dosiahnutie správnej rovnováhy Dosiahnuť správnu rovnováhu medzi ochranou súkromia a bezpečnosťou pri poskytovaní informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a súdnymi orgánmi podporovaním a podnecovaním konštruktívneho dialógu medzi všetkými zúčastnenými stranami s cieľom nájsť vyvážené riešenia, rešpektujúc v plnom rozsahu základné práva na súkromie a na ochranu údajov, ako aj zásadu dostupnosti informácií, ako sa uvádza v Haagskom programe. Organizovaný zločin: príprava strategickej koncepcie Rozvíjať a implementovať strategickú koncepciu riešenia organizovanej trestnej činnosti na úrovni EÚ. Naplno využívať a ďalej rozvíjať Europol a Eurojust. Civilné súdnictvo a trestné súdnictvo: zaručenie európskeho priestoru účinnej spravodlivosti pre všetkých Zaručiť európsky priestor spravodlivosti zabezpečením účinného prístupu k spravodlivosti pre všetkých a výkonu súdnych rozhodnutí. Zbližovanie sa uskutoční najmä prijímaním pravidiel, ktoré zabezpečia vysoký stupeň ochrany osôb, s cieľom vytvoriť vzájomnú dôveru a posilniť vzájomné uznávanie, ktoré sú základným kameňom justičnej spolupráce. Zdokonaľovať hmotné zmluvné právo EÚ. Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť: spoločná zodpovednosť a solidarita Dať pojmom spoločná zodpovednosť a solidarita medzi členskými štátmi praktický význam poskytovaním primeraných finančných prostriedkov, čím sa umožní najúčinnejším spôsobom splniť ciele slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. |

10. (1) Základné práva a občianstvo: vytvorenie plnohodnotných politík

Základné práva sú jadrom hodnôt Únie. Musí sa zabezpečiť úplné rozpracovanie politík monitorovania a podpory rešpektovania základných práv všetkých ľudí a politík zameraných na podporu občianstva.

Ústava stavia jednotlivca do centra európskeho projektu tým, že má v sebe začlenenú Chartu základných práv, ako aj tým, že zabezpečuje pristúpenie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Okrem iného je dôležité, aby sa orgánom prijímajúcim rozhodnutia poskytli presné a spoľahlivé údaje o rešpektovaní základných práv v Únii. Premena Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie na zariadenie plne kvalifikovanej agentúry pre základné práva bude ďalším významným prvkom pri podpore a ochrane základných práv.

V rámci týchto práv venuje Komisia osobitnú pozornosť ochrane práv dieťaťa, pretože deti patria k najzraniteľnejšej časti populácie. Ústava výslovne zaraďuje „podporu a ochranu práv dieťaťa“ k cieľom Únie.

Komisia bude okrem toho v spolupráci s členskými štátmi naďalej vyvíjať úsilie v boji proti násiliu voči ženám a poskytovať pomoc jeho obetiam.

Komisia bude naďalej vyvíjať činnosť v boji proti všetkým formám diskriminácie. Patrí sem zabezpečovanie účinnej implementácie a presadzovania antidiskriminačných právnych predpisov EÚ.

Osobitnú pozornosť treba venovať ochrane osobných údajov, ktorú uznáva Charta základných práv a ústava ako samostatné základné právo líšiace sa od práva na súkromie.

Občianstvo Únie sa spája s viacerými základnými právami, ako je voľný pohyb v rámci EÚ, diplomatická a konzulárna ochrana alebo právo voliť do Európskeho parlamentu a v miestnych voľbách. Počíta sa s opatreniami vo všetkých týchto oblastiach s cieľom zdokonaliť vykonávanie občianskych práv občanov EÚ.

(2) Boj proti terorizmu: snaha o globálnu reakciu

Terorizmus si vyžaduje globálnu reakciu . Očakávania občanov smerom k Únii nemožno prehliadať, ani na ne nemožno nereagovať.

Treba venovať pozornosť rôznym aspektom prevencie, pripravenosti a reakcie s cieľom ďalej podporovať a v prípade potreby dopĺňať schopnosti členských štátov bojovať proti terorizmu, sústreďujúc sa najmä na nábor nových členov, financovanie, analýzu rizika, ochranu citlivých druhov infraštruktúry a riadenie následkov.

Boj proti terorizmu si vyžaduje integrovaný a koherentný prístup pokrývajúci širokú škálu problémov, ktoré sa uvádzajú v Haagskom programe. Rozhodujúcou oblasťou, ktorá si vyžaduje pozornosť Únie, je spolupráca medzi rôznymi príslušnými orgánmi členských štátov, najmä pri výmene dôležitých informácií súvisiacich s vyšetrovaním teroristických činov.

Veľmi dôležité je tiež pochopiť taký komplexný jav ako je terorizmus v Európe: procesy indoktrinácie a prijímania stúpencov a druh prostredia, ktoré umožní, aby teroristické myšlienky a hnutia zapustili korene. Naďalej by sa malo rozvíjať úsilie v boji proti financovaniu terorizmu.

Úsilie členských štátov a EÚ musí dopĺňať vonkajšia spolupráca s tretími krajinami zameraná na boj proti terorizmu, spočívajúca najmä v pomoci pri financovaní ich protiteroristických projektov a projektov zameraných na budovanie kapacít, ako aj na vykorenenie terorizmu.

(3) Spoločný azylový priestor: vytvorenie účinného harmonizovaného postupu v súlade s hodnotami a humanistickými tradíciami Únie

Ďalšou prioritou je vytvorenie spoločného európskeho azylového systému . V niekoľkých nasledujúcich rokoch sa práca sústredí na ukončenie hodnotenia nástrojov prvej fázy do roku 2007 a na predstavenie nástrojov a opatrení druhej fázy rozpracovania spoločnej azylovej politiky, v ktorej sa má vytvoriť spoločný postup a jednotný štatút pre osoby využívajúce azyl a doplnkovú ochranu pred koncom roku 2010.

Musí sa posilniť spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov v administratívnych veciach a musia sa vyčleniť finančné prostriedky na pomoc členským štátom pri spracúvaní žiadostí a prijímaní občanov tretích krajín. V Haagskom programe sa vyjadruje aj potreba preskúmať možnosti spoločného spracúvania žiadostí o azyl.

Komisia práve oznámila rozpracovanie regionálnych programov ochrany EÚ a systémov presídľovania .

(4) Riadenie migrácie: definovanie vyváženého prístupu

Je potrebné definovať nový vyvážený prístup k riadeniu migrácie , ktorý by sa zaoberal legálnou aj nelegálnou migráciou, a rozpracovať spoločnú prisťahovaleckú politiku, ktorá by riešila situáciu legálnych migrantov na úrovni Únie, pričom by sa posilnil boj proti nelegálnej migrácii, prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi.

Zatiaľ čo rozhodnutie o tom, koľko migrantov prichádzajúcich z tretích krajín možno prijať v každom členskom štáte, aby si našli prácu ako zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, zostáva vnútroštátnym rozhodnutím, oblasť voľného pohybu si vyžaduje spoločnú prisťahovaleckú politiku , ktorá pokrýva prijímacie postupy a kritériá a poskytuje bezpečný právny štatút a zaručuje istý súbor práv, ktorý pomáha pri začleňovaní tých, ktorí boli prijatí. Prisťahovalectvo okrem toho zohráva rozhodujúcu úlohu v hospodárstve a spoločnosti členských štátov, ako aj krajín pôvodu a tranzitu , čo tiež zdôvodňuje potrebu spoločného prístupu založeného na racionálnom využití pracovnej sily prisťahovalcov.

Ľudské, sociálne a hospodárske náklady nelegálnej migrácie – nielen v hostiteľských krajinách, ale aj v krajinách pôvodu a tranzitu – sú veľmi vysoké a vyžadujú si pravidlá postupov pre návrat, zrýchlenie uzatvárania readmisných dohôd a ďalšiu koordináciu boja proti pašovaniu a obchodovaniu s ľuďmi. Rešpektovanie práv a dôstojnosti občanov z tretích krajín, vrátane prípadov protiprávneho stavu v Únii, však musí vždy ostať vedúcim princípom politiky EÚ. Predovšetkým zaobchádzanie s osobami zavlečenými do EÚ alebo v jej rámci musí rešpektovať ich osobitnú situáciu a normy v oblasti ľudských práv.

Spoločná prisťahovalecká politika sa nemôže obmedziť iba na politiku prijímania a vracania: jej neoddeliteľnou súčasťou sa musí stať úspešné riadenie migračných tokov a musí obsahovať významné investície do vzťahov s tretími krajinami pôvodu aj tranzitu, najmä prostredníctvom pomoci a spolupráce v spoločnom záujme tretích krajín aj Únie.

(5) Integrácia: maximálne využiť pozitívny dopad migrácie na našu spoločnosť a hospodárstvo

V snahe dosiahnuť čo najpozitívnejší dopad prisťahovalectva na našu spoločnosť a hospodárstvo a ako najvýznamnejšiu vec, v snahe predísť izolácii a sociálnemu vylúčeniu prisťahovaleckých komunít, je potrebné podporiť a povzbudiť členské štáty pri uskutočňovaní lepšej politiky v oblasti integrácie. Úspešná integračná politika musí prispievať a porozumeniu a dialógu medzi náboženstvami a kultúrami .

Začlenenie občanov tretích krajín si vyžaduje mobilizáciu širokej škály rozličných politík, vrátane zamestnanosti a školstva.

Potrebný je väčší kontakt medzi vnútroštátnymi orgánmi s cieľom výmeny skúseností a informácií o integrácii.

Je teda potrebné vytvoriť európsky rámec pre integráciu založený sa spoločných princípoch schválených Európskou radou, ktorý zabezpečí rešpektovanie hodnôt EÚ a presadzovanie nediskriminácie.

(6) Vnútorné hranice, vonkajšie hranice a víza: príprava integrovaného riadenia vonkajších hraníc pre bezpečnejšiu úniu

Priestor, v ktorom je v plnom rozsahu zaručený voľný pohyb osôb, si vyžaduje ďalšie úsilie zamerané na integrovanú kontrolu prístupu na územie Únie na základe integrovaného riadenia vonkajších hraníc, spoločnej vízovej politiky a s podporou nových technológií, vrátane použitia biometrických identifikačných údajov.

Po poslednom rozšírení Únie bude prioritou dosiahnuť voľný pohyb vo vnútri a umožniť úplné zrušenie kontroly osôb na vnútorných hraniciach. V tomto zmysle zavedenie Schengenského informačného systému SIS II a bezproblémový priebeh hodnotení, ktoré predpokladajú prístupové zmluvy, sú rozhodujúce pre to, aby sa pripravila cesta pre nové členské štáty.

Dôležitým krokom pri riadení vonkajších hraníc je vytvorenie agentúry pre riadenie vonkajších hraníc, ktorá bude zodpovedná za koordinovanie akcií členských štátov a pomoc pri dozore a kontrole vonkajších hraníc.

Rozvoj účinnej vízovej politiky uľahčí dostupný vízový informačný systém. Toto bude vyžadovať posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi na vytváraní spoločných centier pre podávanie žiadostí o víza, ktoré by mohli byť prvým krokom k budúcej európskej spoločnej konzulárnej službe.

Ďalším významným prvkom je použitie biometrických identifikačných znakov na cestovných a identifikačných dokladoch, ktoré zvýšia bezpečnosť týchto dokumentov, pričom sa v plnej miere dodrží rešpektovanie základných práv. Okrem toho by sa mala v plnej miere využívať súčinnosť medzi informačným systémom EÚ a vnútroštátnymi informačnými systémami založená na interoperabilite.

(7) Ochrana súkromia a bezpečnosť pri poskytovaní informácií: dosiahnutie správnej rovnováhy

Je neprípustné, aby komplikované postupy výmeny informácií v oblasti voľného pohybu bránili účinnému dodržiavaniu zákona a poriadku a vyšetrovaniu cezhraničnej trestnej činnosti.

Únia by mala podporovať a podnecovať konštruktívny dialóg medzi všetkými zúčastnenými stranami s cieľom nájsť vyvážené riešenia rešpektujúce v plnom rozsahu základné práva na ochranu súkromia a osobných údajov, ako aj zásadu dostupnosti informácií.

Zásada dostupnosti informácií, ako je stanovené v Haagskom programe, predpokladá, že informácie, ktoré potrebujú orgány jedného členského štátu na účely presadzovania práva, poskytnú orgány iného členského štátu na základe rešpektovania určitých podmienok. Komisia na tento účel predloží návrhy, vrátane možnosti vzájomnej konzultácie databáz členských štátov.

V tejto oblasti by sa mala dosiahnuť primeraná rovnováha medzi ochranou súkromia a bezpečnosťou pri poskytovaní informácií medzi orgánmi presadzovania práva a súdnymi orgánmi.

Rovnováha medzi ochranou súkromia a bezpečnosťou by sa mala dôkladne zvažovať v oblasti výmeny údajov o cestujúcich leteckých spoločností kvôli bezpečnosti leteckej premávky a na účely boja proti terorizmu.

(8) Organizovaný zločin: príprava strategickej koncepcie

Na úrovni EÚ sa vypracuje a bude uplatňovať strategická koncepcia boja proti organizovanému zločinu. Na tento účel Komisia onedlho predstaví oznámenie „Príprava strategickej koncepcie boja proti organizovanému zločinu“ Patria sem opatrenia zamerané na lepšie spoznanie tohto javu a na posilnenie prevencie, vyšetrovania a spolupráce v oblasti organizovaného zločinu v rámci EÚ. Táto stratégia musí uvážiť aj zintenzívnenie spolupráce v tejto problematike s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami ako jednu zo svojich priorít.

Boj proti organizovanému zločinu si vyžaduje zlepšiť spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva (polícia, súdnictvo, colnica), ako aj v plnom rozsahu využívať a rozvíjať Europol a Eurojust . Vypracovanie európskeho modelu informačnej služby v oblasti zločinu je jednou z najdôležitejších úloh v tejto oblasti a vyžiada si spoločné úsilie členských štátov, inštitúcií a orgánov EÚ.

(9) Civilné súdnictvo a trestné súdnictvo: zaručenie európskeho priestoru účinnej spravodlivosti pre všetkých

Európsky priestor spravodlivosti je viac ako iba priestor, v ktorom sa rozsudok vynesený v jednom členskom štáte uznáva a vykonáva aj v iných členských štátoch. Je to skôr priestor, v ktorom je zaručený účinný prístup k spravodlivosti, aby sa dosiahlo vynesenie a výkon súdneho rozhodnutia . Na tento účel musí Únia nielen navrhnúť predpisy pre pôsobnosť, uznávanie a kolíziu noriem, ale aj opatrenia, ktoré budujú vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi, vytvárajúc minimálne procesné normy a zabezpečujúc vysokú úroveň kvality súdnych systémov, najmä pokiaľ ide o spravodlivosť a rešpektovanie práv na obhajobu. Vzájomné porozumenie možno ďalej dosiahnuť vďaka postupnému vzniku „európskej súdnej kultúry“, po ktorej volá Haagsky program a ktorá je založená na odbornom vzdelávaní a vytváraní sietí . Potrebná je aj koherentná stratégia vzťahov EÚ s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami.

V oblasti civilného súdnictva je najdôležitejšie dokončenie programu vzájomného uznávania rozsudkov v občianskoprávnych a obchodných veciach. Pôjde v ňom o prijímanie legislatívnych návrhov, ktoré už Komisia predložila alebo sú v procese predloženia, a o začatie konzultácií zameraných na prípravu právnych predpisov, na ktoré sa ešte nevzťahuje vzájomné uznávanie (ako sú otázky rodinného majetku, dedičstva a závetov). Ďalším základným aspektom, ktorý treba riešiť, je výkon súdnych rozhodnutí a vzájomné uznávanie verejných a súkromných písomností. Pokiaľ ide o hmotné zmluvné právo EÚ, spoločný referenčný rámec, ktorý má slúžiť ako nástroj na zvýšenie koherentnosti a kvality právnych predpisov EÚ, sa prijme najneskôr v roku 2009.

Pokiaľ ide o trestné súdnictvo , aproximácia a zavedenie minimálnych noriem pre niekoľko aspektov procesného práva (ako je ne bis in idem , nakladanie s dôkazmi alebo rozsudkami in absentia ) prispievajú k budovaniu vzájomnej dôvery a vzájomnému uznávaniu . V súvislosti so vzájomným uznávaním rozsudkov treba podniknúť niekoľko opatrení, aby sa zabezpečilo účinné a včasné konanie orgánov presadzovania práva (ako je vzájomné uznávanie opatrení dozoru nad prípravným konaním bez vzatia obvineného do väzby alebo uznávanie a výkon trestu odňatia slobody) a všeobecnejšie nahradenie tradičnej vzájomnej pomoci novými nástrojmi založenými na vzájomnom uznávaní. Eurojust by sa mal považovať za kľúčový činiteľ pri rozvoji európskej justičnej spolupráce v trestných veciach. Jeho úlohu by bolo treba podporovať a jeho možnosti v plnej miere využívať v súvislosti s nadobudnutými skúsenosťami a so zameraním na ďalší rozvoj. V tomto kontexte bude Komisia pokračovať v predchádzajúcej práci a využívať možnosti, ktoré poskytuje ústava, pokiaľ ide o zvýšenú ochranu finančných záujmov Únie.

(10) Spoločná zodpovednosť a solidarita

Žiadny politický cieľ nie je možné dosiahnuť bez primeraných finančných zdrojov a v Haagskom programe sa vytvorilo jasné spojenie medzi týmito dvoma prvkami. Z tohto dôvodu Komisia v apríli 2005 predložila tri rámcové programy, ktoré dávajú praktický zmysel koncepcii spoločnej zodpovednosti a solidarity medzi členskými štátmi tým, že podávajú prehľad rôznych druhov politiky a finančných nástrojov, pomocou ktorých sa môžu najúčinnejším spôsobom dosiahnuť ciele slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

2.4. Implementácia, vyhodnotenie a flexibilita

Komisia v plnom rozsahu súhlasí s dôležitosťou, ktorá sa v Haagskom programe pripisuje implementácii a potrebe zavedenia mechanizmov, pomocou ktorých sa môže primerane zhodnotiť a posúdiť, ako členské štáty implementujú opatrenia v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Ústava v článku III-260 stanovuje prijatie opatrení, ktoré Komisii a členským štátom umožnia nestranne a objektívne zhodnotiť implementáciu politík Únie v tejto oblasti. Začiatkom roku 2006 Komisia predloží oznámenie, v ktorom v základných rysoch načrtne hlavné ciele tohto budúceho mechanizmu a po nadobudnutí účinnosti ústavy zamýšľa tiež predložiť návrhy.

Medzitým však Európska rada vyzvala Komisiu, aby predložila výročnú správu o implementácii opatrení EÚ („hodnotiacu tabuľku“) a informovala Európsky parlament a vnútroštátne parlamenty.

Toto umožní získať ucelenejší prehľad o situácii v politike týkajúcej sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a o tom, ako účinne členské štáty implementujú prijaté opatrenia. Prvá hodnotiaca tabuľka sa predloží v decembri 2005 a vyžiada si aktívnu účasť členských štátov, ktoré sa vyzvú, aby pravidelne podávali hlásenie o pokroku pri implementácii prijatých opatrení.

Európska rada okrem toho vyzýva Radu, aby vypracovala konkrétne metódy, ktoré by uľahčili včasnú implementáciu vo všetkých oblastiach politiky: požadovať vypracovanie vhodných plánov na implementáciu na vnútroštátnej úrovni, zabezpečiť primeranú dĺžku obdobia implementácie a hodnotiť pravidelné správy o dosiahnutom pokroku od Komisie.

Vzhľadom na politické prostredie v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je pravdepodobné, že sa v dôsledku neočakávaných udalostí, často s medzinárodnou povahou a rozmermi, objavia nové politické priority. Akčný plán musí byť flexibilný a prispôsobiteľný najmä z dlhodobého hľadiska, aby umožňoval zaradenie nových priorít, ktoré sa môžu objaviť v budúcich rokoch. Ústava umožní významnú racionalizáciu právneho a inštitucionálneho rámca. V tomto prípade Európska rada považovala za dôležité pripustiť určitú flexibilitu tým, že uloží preskúmať Haagsky program.

3. URčENIE KONKRÉTNYCH čINNOSTÍ

V Haagskom programe sa požaduje, aby Komisia previedla haagske ciele na konkrétne opatrenia. Z tohto dôvodu príloha k tomuto oznámeniu obsahuje akčný plán so zoznamom činností a opatrení, ktor é sa majú uskutočniť v nasledujúcich piatich rokoch, vrátane osobitného súboru termínov na ich predloženie Rade a Európskemu parlamentu.

Po schválení záverov z Tampere v roku 1999 a Haagskeho programu v roku 2004 by si Európska rada mala zachovať vedúcu úlohu pri definovaní strategických usmernení a pri plánovaní budúcich činností v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Komisia vyzýva Radu na diskusiu o tomto oznámení a o jeho sprievodnom akčnom pláne, aby ho mohla schváliť Európska rada v júni 2005.

PRÍLOHA HAAGSKY PROGRAM: DESAť PRIORÍT NA NASLEDUJÚCICH PÄť ROKOV ZOZNAM OPATRENÍ A čASOVÝ ROZVRH ICH PRIJATIA

1. VŠEOBECNÉ ORIENTÁCIE

- Vytvorenie systému objektívneho a nestranného hodnotenia implementácie opatrení EÚ v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

- Oznámenie o návrhu a Návrh na vytvorenie hodnotiaceho mechanizmu, ako sa predpokladá v článku III-260 ústavnej zmluvy ( 2006 )

1.1. Rešpektovanie a aktívna podpora základných práv

- Rámcový program „Základné práva a spravodlivosť“ podľa nových finančných výhľadov (2005)

- Osobitný program Občianstvo a základné práva (2007)

- Osobitný program Boj proti násiliu (Daphne) a prevencia užívania drog a informácie o nich (2007)

- Pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ( neformálne diskusie sa majú začať v roku 2005)

- Návrh na rozšírenie mandátu Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie na Agentúru pre základné práva (návrh v roku 2005)

- Program Daphne II: pracovný program na rok 2006 ( 2005 )

- Štúdia o preventívnych opatreniach boja proti násiliu voči ženám (2006)

- Oznámenie o ochrane práv dieťaťa (2005)

1.2. Európska stratégia v oblasti drog

- Akčné plány EÚ v oblasti drog na roky 2005-2008 ( 2005 ) a 2009-2012 (2009)

- Priebežné hodnotenie akčného plánu EÚ v oblasti drog na roky 2005-2008 ( ročne )

- Zelená kniha o úlohe občianskej spoločnosti pri formulovaní politík v oblasti drog ( 2006 )

- Správa o implementácii a fungovaní rámcového rozhodnutia o nezákonnom obchodovaní s drogami ( 2007 )

- Správa o pokroku a vyhodnotenie dopadu akčného plánu EÚ v oblasti drog na roky 2005-2008 ( 2008 )

- Oznámenie o akčnom pláne EÚ v oblasti drog na roky 2009-2012 ( 2009 )

2. POSILŇOVANIE SLOBODY

2.1. Občianstvo Únie

- Správy o uplatňovaní smerníc 90/364, 90/365 a 93/96 o práve na pobyt dôchodcov, študentov a neaktívnych osôb a

- Smernica 93/109/ES o hlasovacom práve vo voľbách do EP, vrátane nových členských štátov, a prípadne o návrhoch na zmeny a doplnenia tejto smernice ( 2005/2006 )

- Návrh na zjednodušenie diplomatickej a konzulárnej ochrany (2006)

- Návrh na opatrenia a podmienky potrebné pre Európsku občiansku iniciatívu (2007)

- Zhodnotenie prípadných opatrení na posilnenie a zlepšenie práv upravených v ustanoveniach zmlúv o občianstve (článok 22 Zmluvy o založení ES) ( 2008 )

- Povoliť občanom EÚ a ich rodinným príslušníkom pohybovať sa v rámci Európskej únie za podobných podmienok, ako keď sa príslušníci členského štátu pohybujú alebo menia bydlisko vo svojej vlastnej krajine

- Kontrola transpozície, súladu a správneho uplatňovania smernice 2004/38/ES o voľnom pohybe a pobyte ( 2006 )

- Správa o uplatňovaní smerníc 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS o voľnom pohybe a pobyte ( 2006 )

- Správa o uplatňovaní smernice 2004/38/ES o voľnom pohybe a pobyte a prípadne návrhy na zmeny a doplnenia tejto smernice ( 2008 )

2.2. Azylová, migračná a hraničná politika

- Rámcový program „Solidarita a riadenie migračných tokov“ podľa nových finančných výhľadov (2005)

- Zriadenie fondu pre vonkajšie hranice (2007)

- Zriadenie fondu pre integráciu (2007) [9]

- Zriadenie fondu pre návraty (2007)

- Úprava Európskeho fondu pre utečencov (2007)

- Spoločná analýza migračných javov vo všetkých aspektoch (skvalitňovanie zhromažďovania, poskytovania, výmeny a účinného používania aktuálnych informácií a údajov)

- Výročné správy o štatistike v oblasti migrácie a azylu ( pripravujú sa )

- Prijatie rámcového nariadenia EÚ o zbieraní štatistických údajov o migrácii a azyle ( 2005 )

- Zelená kniha o budúcnosti Európskej migračnej siete ( 2005 )

- Návrh na zriadenie Európskeho monitorovacieho strediska pre migráciu (2006)

2.3. Spoločný európsky azylový systém

- Prijatie smernice o azylových konaniach ( 2005 )

- Hodnotenie právnych nástrojov prvej fázy

- Monitorovanie transpozície a implementácie nástrojov prvej fázy ( 2005-2007 )

- Druhá fáza rozpracovania spoločnej azylovej politiky, zavedenie spoločného azylového konania a jednotného postavenia pre tých, ktorým bol poskytnutý azyl alebo doplnková ochrana

- Návrh o týkajúci sa priznávania dlhodobých pobytov pre utečencov (2005)

- Nástroje a opatrenia druhej fázy, ktoré sa majú predložiť Rade a Európskemu parlamentu (prijatie pred koncom roku 2010)

- Vytvorenie štruktúr spájajúcich vnútroštátne orgány členských štátov zaoberajúce sa azylom s cieľom podporiť ich spoluprácu ( oznámenie - 2005 )

- Štúdie o dopadoch spoločného spracúvania žiadostí o azyl

- Štúdia o spoločnom spracúvaní žiadostí o azyl v rámci Únie ( 2006 )

- Štúdia, ktorá sa má vypracovať v úzkej spolupráci s Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), o spoločnom spracúvaní žiadostí o azyl mimo územia EÚ ( 2006 )

- Zriadenie Európskeho úradu na podporu všetkých foriem spolupráce medzi členskými štátmi týkajúcej sa spoločného európskeho azylového systému (po zavedení spoločného azylového konania a na základe hodnotenia)

- Zriadenie Európskeho fondu pre utečencov (ERF) 2005-2013, ktorý bude pomáhať členským štátom pri spracúvaní žiadostí o azyl a pri prijímaní určitých kategórií občanov tretích krajín

- Záverečná správa o Európskom fonde pre utečencov ( 2005 )

- Návrh na zmenu a doplnenie rozhodnutia o Európskom fonde pre utečencov o pomoci členským štátom pri prijímaní určitých kategórií občanov tretích krajín (2005)

- Schválenie vnútroštátneho viacročného programovania Európskeho fondu pre utečencov ( 2005, 2008 a 2011 )

- Úprava Európskeho fondu pre utečencov (2007)

2.3.1. Legálna migrácia vrátane prijímacích konaní

- Vypracovanie politiky v oblasti legálnej migrácie

- Posudzovanie a monitorovanie transpozície a implementácie smerníc prvej fázy o legálnej migrácii ( 2005-2011 )

- Diskusia o zelenej knihe o ekonomickej migrácii ( 2005 )

- Predloženie politického plánu v oblasti legálnej migrácie vrátane prijímacích konaní na základe výsledkov verejnej diskusie o zelenej knihe o ekonomickej migrácii ( 2005 )

2.3.2. Integrácia občanov tretích krajín

- Vytvorenie koherentného európskeho rámca pre integráciu

- Oznámenie o európskom rámci pre integráciu ( 2005 )

- Podpora štrukturálnej výmeny skúseností a informácií o integrácii[10]

- Riadenie prípravných činností INTI ( 2005-2006 )

- Výročné správy o prisťahovalectve a integrácii ( 2005 pripravuje sa )

- Príručka o integrácii (druhé vydanie 2006, pripravuje sa )

- Vypracovanie webovej stránky na internete ( 2006 )

- Zriadenie fondu pre integráciu (2007)

2.3.3. Boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu

- Prispievanie k riadeniu kontaktných sietí pre prisťahovalectvo vo významných tretích krajinách ( 2005 prebieha )

- Výročná správa o spoločnej politike v oblasti nelegálnej migrácie ( 2005 pripravuje sa )

- Prijatie rozhodnutia Komisie o vytvorení bezpečnej informačnej siete na internetových stránkach pre migračné orgány členských štátov (ICONET) ( 2005 )

- Návrh na uzavretie a podpísanie Dohovoru Rady Európy o opatreniach zameraných proti nezákonnému obchodovaniu s ľuďmi (CAHTEH) (2005)

- Vytvorenie účinnej politiky vyhosťovania a repatriácie založenej na spoločných normách a na užšej spolupráci a vzájomnej technickej pomoci

- Návrh na konanie o návrate (2005)

- Začatie prípravných prác na finančnú podporu riadenia návratov ( 2005 )

- Vymenovanie osobitného splnomocnenca Komisie pre spoločnú readmisnú politiku ( 2005 )

- Uzavretie readmisných dohôd Spoločenstva a riadenie existujúcich dohôd ( vo vhodnom čase )

- Zriadenie fondu pre návraty (2007)

2.3.4. Vonkajší rozmer azylu a migrácie

- Spolupráca s tretími krajinami pri riadení migrácie a azylu

- Oznámenie o migrácii a vývoji ( 2005 )

- Revidovaná verzia referenčného dokumentu na rok 2006 k programu AENEAS, 2004-2006 ( 2005 )

- Úplné začlenenie migrácie do strategických štúdií pre krajiny a regióny pre všetky významné tretie krajiny ( 2005 )

- Vypracovanie regionálnych programov ochrany EÚ

- Plán činnosti pre regionálny program ochrany EÚ vrátane systému presídľovania ( 2005 )

- Začatie pilotných programov ochrany ( 2005 )

- Intenzívnejšia spolupráca s tranzitnými krajinami s cieľom pomôcť týmto krajinám lepšie riadiť migráciu a poskytnúť utečencom primeranú ochranu

- Správa o pokroku a dosiahnutých výsledkoch v oblasti azylu a migrácie v kontexte európskej politiky susedských vzťahov ( 2005 )

2.3.5. Riadenie hraníc, biometria, informačné systémy a vízová politika

- Zrušenie kontroly osôb na vnútorných hraniciach

- Návrh na právne nástroje SIS II (2005)

- Začiatok hodnotenia implementácie acquis nesúvisiaceho so SIS II v nových členských štátoch ( 2006 )

- Hodnotenie acquis súvisiaceho so SIS II v nových členských štátoch (po sfunkčnení SIS - 2007 )

- Prijatie rozhodnutia Rady o zrušení kontrol na hraniciach s novými členskými štátmi a medzi nimi ( 2007 )

- Návrh na doplnenie existujúceho schengenského hodnotiaceho mechanizmu o dozorný mechanizmus (ihneď po úplnom zrušení kontrol osôb na vnútorných hraniciach v nových členských štátoch) (2007-2008)

- Vytvorenie integrovaného systému riadenia na vonkajších hraniciach

- Návrh na vytvorenie tímov národných expertov v rámci agentúry pre riadenie hraníc na pomoc členským štátom pri kontrole a strážení vonkajších hraníc (2005

- „Príručka pre hraničnú stráž“ ( po prijatí kódexu Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice )

- Návrh na prenesenie výkonných právomocí na úradníkov členských štátov, ktorí pôsobia na vonkajších hraniciach iného členského štátu (2006)

- Hodnotiaca správa o agentúre pre vonkajšie hranice obsahujúca prehľad úloh agentúry a posúdenie toho, či by sa mala zaoberať inými aspektmi riadenia hraníc (vrátane hodnotenia fungovania skupín národných expertov a realizovateľnosti systému európskej hraničnej stráže) ( 2007 )

- Zriadenie fondu pre vonkajšie hranice (2007)

- Čiastočné uplatňovanie schengenského acquis

- Prijatie rozhodnutia Rady o čiastočnej implementácii schengenského acquis Írskom ( 2005 )

- Prijatie rozhodnutia Rady o čiastočnej implementácii schengenského acquis (SIS) Spojeným kráľovstvom ( 2005 )

- Koherentný prístup a harmonizované riešenia v EÚ v oblasti biometrických identifikačných znakov a údajov

- Návrh, ktorým sa upravujú Spoločné konzulárne pokyny týkajúce sa noriem a postupov získavania biometrických údajov, vrátane povinnosti poskytnúť tieto údaje, a upresňujú výnimky z tejto povinnosti (2005)

- Pr íprava na vypracovanie minimálnych noriem pre vnútroštátne preukazy totožnosti (od roku 2005)

- Pr íprava na vypracovanie minimálnych noriem pre osobitné preukazy totožnosti pre určité odvetvia, ak to je vhodné (od roku 2005)

- Začlenenie biometrických identifikačných znakov do cestovných dokladov, víz, povolení na pobyt, pasov občanov EÚ a informačných systémov ( 2006 )

- Oznámenie o lepšej súčinnosti medzi SIS II, VIS a Eurodac ( 2006 )

- Vízová politika vrátane rozvoja vízového informačného systému (VIS)

- Stretnutia s tretími krajinami, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti, s cieľom zabezpečiť bezvízové cestovanie občanov členských štátov do všetkých týchto tretích krajín ( pripravuje sa súčasne s preskúmavaním vízového zoznamu )

- Návrhy súvisiace s potrebnými zmenami a doplneniami na ďalšie zlepšenie vízovej politiky a zriadenie spoločných centier na podávanie žiadostí o víza (2005)

- Pravidelné preskúmavanie vízového zoznamu (nariadenie 539/2001) (pravidelne)

- Návrhy na zjednodušenie vízových postupov pre členov olympijskej rodiny - Turín 2006 (2005)

- Správa o implementácii nariadenia 1295/2003 „zjednodušenie vízových postupov pre členov olympijskej rodiny – Atény 2004“ ( 2005 )

- Návrh, ktorým sa menia a dopĺňajú Spoločné konzulárne pokyny o poplatkoch za víza (2005)

- Pracovný program ARGO ( 2005 a 2006 )

- Návrhy týkajúce sa tranzitu: jednostranné uznávanie schengenských dokumentov novými členskými štátmi/uznávanie švajčiarskych povolení na pobyt členskými štátmi (2005)

- Odporúčanie pre negociačné smernice o dohodách o oslobodení od vízovej povinnosti medzi ES a tretími krajinami týkajúce sa podmienok voľného pohybu v rámci Únie na obdobie od troch do šiestich mesiacov (2005)

- Prijatie návrhu, ktorým sa zavádza režim malého pohraničného styku ( 2005 )

- Správa o fungovaní tranzitného systému v Kaliningrade ( 2005 )

- Kaliningradský fond[11] (2005-2006)

- Schengenský fond pre sedem členských štátov ( 2005 and 2006 )

- Osobitné odporúčania pre smernice o zjednodušení vízových postupov s tretími krajinami, vo vhodných prípadoch a na základe vzájomnosti, v kontexte readmisnej politiky ES s cieľom rozvíjať skutočné partnerstvo v rámci problematiky riadenia migrácie (2005-2009)

- Návrhy na úpravy Spoločných konzulárnych pokynov o miestnej konzulárnej spolupráci (2006)

- Návrhy na preskúmanie Spoločných konzulárnych pokynov (2006)

- Technická implementácia VIS, počínajúc sfunkčnením spracúvania alfanumerických údajov a fotografií ( 2006 ) a následným sfunkčnením biometrických údajov ( 2006 )

- Návrh na zriadenie spoločných konzulárnych úradov (2007)

3. POSILNENIE BEZPEČNOSTI

- Rámcový program „Bezpečnosť a ochrana slobôd“ podľa nových finančných výhľadov (2005)

- Osobitný program „Prevencia a boj proti trestnej činnosti“ (2007)

- Osobitný program „Prevencia a pripravenosť na terorizmus a riadenie jeho následkov“ (2007)

3.1. Výmena informácií medzi orgánmi presadzovania práva a súdnymi orgánmi, pri ktorej sa dosiahne správna rovnováha medzi bezpečnosťou a ochranou súkromia

- Návrh na uchovávanie spracovaných údajov v súvislosti s poskytovaním verejných elektronických komunikačných služieb na odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie trestných činov (2005)

- Určenie primeranej ochrany a účinných právnych opravných prostriedkov pre prenos osobných údajov v kontexte policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach

- Implementácia princípu dostupnosti pri výmene informácií o presadzovaní práva

- Návrh na zavedenie princípu dostupnosti informácií dôležitých pre presadzovanie práva (2005)

- Návrh na primeranú ochranu pre prenos osobných údajov na účely policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (2005)

- Návrh o spoločnom prístupe EÚ k používaniu údajov o cestujúcich na účely ochrany hraníc a bezpečnosti leteckej premávky a na iné účely spojené s presadzovaním práva (2005)

- Návrh na prístup orgánov presadzovania práva k VIS (2005)

- Vypracovanie prepojenia medzi SIS II a informačným systémom Europolu (2007)

- Spoločné preskúmanie dohody o údajoch týkajúcich sa cestujúcich v leteckej doprave (PNR) s USA (2005)

- Ukončenie rokovaní o dohodách o PNR s Kanadou a Austráliou (2005) a v prípade potreby aj s inými krajinami

- Definícia medzinárodných usmernení zabezpečujúcich vysoký stupeň ochrany súkromia pre prístup k údajom PNR v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO)

- Návrh na vzájomné konzultácie o databázach DNA (2005)

- Návrh na vzájomné konzultácie o databázach odtlačkov prstov (2007)

- Návrh na všeobecnú výstavbu forenzných/policajných databáz Spoločenstva (2008)

3.2. Terorizmus

- Zavedenie celkového koherentného prístupu k boju proti terorizmu

- Pokračovanie pilotného projektu v prospech obetí terorizmu (2006)

- Posilnenie spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva v boji proti terorizmu určením kontaktných bodov v každom členskom štáte, ktoré budú mať prístup ku všetkým relevantným informáciám a správam súvisiacim s teroristickou činnosťou jednotlivcov, skupín alebo subjektov vymenovaných v prílohe k spoločnej pozícii 2001/931/SZBP ( 2005 )

- Vytvorenie európskej siete presadzovania práva (LEN) na boj proti terorizmu (2005)

- Oznámenie o vyššej bezpečnosti výbušnín a zariadení na výrobu bômb (2005)

- Druhá správa o terorizme ( 2005 )

- Oznámenie o násilnej radikalizácii (2005) a v prípade potreby o následných opatreniach (2007)

- Návrh na prevenciu zneužívania charitatívnych organizácií na financovanie terorizmu (2006)

- Oznámenie o výsledkoch mechanizmu na rovnocenné hodnotenie terorizmu v 25 členských štátoch (2006/2007)

- Definícia potreby a rozsahu pôsobnosti právnych nástrojov, na základe ktorých by členské štáty mohli preventívne zmraziť aktíva určitých osôb v súlade s osobitnými odporúčaniami Finančnej akčnej jednotky ( 2007 )

- Účasť na prebiehajúcich prácach na marení výroby a šírenia chemických, jadrových a biologických zbraní (2007)

- Vypracovanie osobitného programu „Prevencia a pripravenosť na terorizmus a riadenie jeho následkov“ (2007)

- Preskúmanie a úprava právnych predpisov Spoločenstva paralelne s opatreniami, ktoré sa majú prijať v rámci boja proti terorizmu

- Druhá správa na základe článku 11 rámcového rozhodnutia Rady z 13.6.2002 o boji proti terorizmu ( 2005 )

3.3. Prevencia a boj proti organizovanej trestnej činnosti

- Oznámenie o vypracovaní strategickej koncepcie boja proti organizovanej trestnej činnosti (2005)

- Vypracovanie osobitného programu „Prevencia a boj proti trestnej činnosti“ (2007)

- Prehĺbiť vedomosti o organizovanej trestnej činnosti a zlepšiť zhromažďovanie a analyzovanie informácií

- Oznámenie o akčnom pláne – Štatistika trestnej činnosti EÚ ( 2005 )

- Pracovný dokument útvarov Komisie o presadzovaní práva na základe spravodajstva v oblasti kriminality ( 2005 )

- Odporúčania pre spoločnú metodiku analýzy zraniteľnosti v rámci hodnotenia výskytu medzier v právnych predpisoch zneužiteľných pre trestnú činnosť (2007)

- Predloženie európskej správy o trestnej činnosti ( 2007 )

- Zlepšiť prevenciu organizovanej trestnej činnosti

- Odstránenie medzier v právnych predpisoch, ktoré využívajú páchatelia trestnej činnosti, a návrh preventívnych opatrení proti trestnej činnosti v oblasti výrobkov a služieb ( 2005 )

- Správa o výsledkoch štúdie uskutočnenej v nadväznosti na rozhodnutie Rady z roku 2001o účasti občianskej spoločnosti pri vyhľadávaní nezvestných alebo sexuálne zneužívaných detí ( 2005 )

- Akčný plán na vytvorenie partnerstiev súkromného a verejného sektora s cieľom chrániť verejné organizácie a súkromné podniky proti organizovanej trestnej činnosti ( 2006 )

- Zlepšenie európskej koordinácie a spolupráce medzi jednotkami boja proti trestnej činnosti využívajúcej špičkové technológie v členských štátoch a so súkromným sektorom (spravodajská sieť pre počítačovú kriminalitu) vrátane vypracovania európskej príručky počítačovej kriminality ( 2006 )

- Oznámenie o počítačovej kriminalite a politike v oblasti počítačovej bezpečnosti ( 2006 )

- Protikorupčné opatrenia:

- Vypracovanie kódexov správania o etike a bezúhonnosti štátnych zamestnancov ( 2007 )

- Návrh na zavedenie určitých povinností pre štátnych zamestnancov vo vzťahu k oznamovaniu úplatkárstva, ako aj k zverejňovaniu svojho majetku a podnikateľských činností (2008)

- Zdokonalenie nástrojov na riešenie finančných aspektov organizovanej trestnej činnosti

- Iniciatívy na podporu využívania finančného vyšetrovania ako spôsobu presadzovania práva a stanovenie spoločných minimálnych noriem pre odborné vzdelávanie ( 2005-2007 ) :

- Spoločný súbor noriem odborného vzdelávania v oblasti kvalifikácie na finančné vyšetrovanie ( 2005 )

- Odporúčanie pre memorandum o porozumení týkajúce sa spätnej väzby medzi jednotkami finančného spravodajstva a orgánmi podávajúcimi správy o poskytovaní informácií o podozrivých finančných operáciách (2006)

- Odporúčanie a/alebo návrh na zvýšenie transparentnosti právnických osôb s cieľom znížiť ich zraniteľnosť infiltráciou organizovanej trestnej činnosti (2006)

- Podpora zriadenia spravodajských jednotiek na sledovanie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti v členských štátoch EÚ (priebežne)

- Preskúmanie noriem pre navrátenie zhabaného alebo prepadnutého majetku ako odškodnenia alebo reštitúcie identifikovateľným obetiam trestných činov alebo charitatívnym organizáciám ( 2008 )

- Zdokonaliť právne predpisy a v prípade potreby preskúmať existujúce právne nástroje

- Balík právnych predpisov o boji proti falšovaniu (2005)

- Oznámenie o nezákonnom obchodovaní s ľuďmi ( 2005 )

- Preskúmanie a vo vhodných prípadoch ďalšie rozpracovanie súčasných právnych predpisov o nezákonnom obchodovaní s ľuďmi, napríklad s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, koordináciu v rámci celej EÚ a účasť Europolu (2006)

- Preskúmanie a vo vhodných prípadoch ďalšie rozpracovanie právneho rámca zameraného na prevenciu obchodovania s ľudskými orgánmi, tkanivami a bunkami a na boj proti nemu (2006)

- Preskúmanie a vo vhodných prípadoch zlepšenie súčasných právnych predpisov o zhabaní majetkov pochádzajúcich z trestnej činnosti bez ohľadu na to, či sa vyžaduje odsúdenie za trestný čin alebo nie (2007)

- Porovnávacia štúdia zameraná na vyhodnotenie potreby nástrojov boja proti organizovanej trestnej činnosti súvisiacej s finančnými podvodmi v členských štátoch EÚ a v pristupujúcich a kandidátskych krajinách (2005)

- Návrh na aproximáciu právnych predpisov v trestných veciach, najmä pokiaľ ide o podstatné znaky trestov v oblasti daňových podvodov, alebo predpisov týkajúcich sa noriem a osvedčených postupov na účely zlepšenia spolupráce pri presadzovaní práva v boji proti organizovaným daňovým podvodom (2007)

- Návrh na opatrenia súvisiace s neoprávneným používaním cudzej totožnosti a s evidenciou totožnosti, vrátane databázy dokladov totožnosti (2007)

- Štúdia a výskum zamerané na ďalšiu aproximáciu právnych predpisov, napr. v oblasti nezákonného obchodovania so zbraňami, vydieračstva a neoprávneného vymáhania ( 2008 )

- Zdokonalenie monitorovania a vyhodnocovania

- Druhá správa na základe článku 6 rámcového rozhodnutia Rady z 26. júna 2001 o praní špinavých peňazí, zisťovaní, vyhľadávaní, zmrazovaní a zhabaní nástrojov a príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti ( 2005 )

- Druhá správa na základe článku 14 rámcového rozhodnutia Rady z 28. mája 2001 o boji proti podvodom a falšovaniu nehotovostných finančných prostriedkov ( 2005 )

- Správa o implementácii rámcového rozhodnutia „Korupcia v súkromnom sektore“ ( 2005 )

- Správa o implementácii rámcového rozhodnutia z 27.1.2003 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva ( 2005 )

- Správa o implementácii rámcového rozhodnutia o zhabaní príjmov, nástrojov a majetkov pochádzajúcich z trestnej činnosti (2007)

- Vyhodnotenie implementácie spolupráce členských štátov v colnej oblasti (Neapolský dohovor II) ( 2008 )

- Vyhodnotenie protikorupčnej politiky členských štátov ( 2009 )

- Vyhodnotenie opatrení boja proti finančnej trestnej činnosti ( 2010 )

3.4. Policajná a colná spolupráca

- Implementácia pracovného programu týkajúceho sa colnej spolupráce schváleného Radou JAI 30.3.2004 v nadväznosti na rezolúciu Rady z 2.10.2003 o stratégii colnej spolupráce ( 2004-2006 )

- Oznámenie o boji proti nezákonnému cezhraničnému obchodovaniu s obmedzenými alebo zakázanými tovarmi ( 2007 )

- Návrh o Europole, vrátane úlohy Európskeho parlamentu a vnútroštátnych parlamentov pri preskúmaní činnosti Europolu (najneskôr do 1. januára 2008)

- Definovanie politiky týkajúcej sa vzťahu medzi Europolom a Eurojustom ( najneskôr v roku 2008)

- Definovanie úlohy bezpečnostného výboru (COSI) ( najneskôr do 1. januára 2008 )

- Zlepšenie spolupráce pri presadzovaní práva a

- rozvíjanie schengenského acquis vo vzťahu k cezhraničnej operačnej policajnej spolupráci

Návrh na zdokonalenie spolupráce pri presadzovaní práva najmä na vnútorných hraniciach medzi členskými štátmi (2005)

- Oznámenie a návrh na smernicu o zvýšení bezpečnosti a ochrany dopravy vytvorením oblasti policajnej a justičnej spolupráce na transeurópskych dopravných sieťach (2005)

- Aktualizácia príručky SIRENE (2005)

- Návrh na prístup orgánov presadzovania práva do VIS (2005)

- Vypracovanie prepojenia medzi SIS II a informačným systémom Europolu (2007)

- Pravidlá týkajúce sa spoločných noriem kvality (policajná etika, monitorovacie programy) uplatňovaných v policajnej práci ( 2008 )

- Harmonizácia noriem kvality forenzných laboratórií ( 2008 )

- Programy systematickej výmeny pre zamestnancov orgánov presadzovania práva

- Prijatie návrhu zameraného na zriadenie CEPOL (Európskej policajnej akadémie) ako orgánu Únie (2005)

- Zlepšenie operačnej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva jedného členského štátu s ostatnými členskými štátmi

- Zavedenie krátkodobých spoločných colných a policajných operácií a/alebo multidisciplinárnych spoločných skupín (priebežne)

- Vypracovanie minimálnych noriem použitia vyšetrovacích postupov v rámci rôznych jurisdikcií (2006)

- Príručka osvedčených postupov na podporu a šírenie používania osobitných foriem spolupráce colných správ ako sa uvádza v Neapolskom dohovore II ( 2007 )

- Zlepšenie európskej spolupráce medzi protikorupčnými orgánmi vytvorením siete medzi protikorupčnými orgánmi (vrátane polície, súdov, prokuratúry a colníc) na úrovni EÚ a na nadnárodnej úrovni ( 2008 )

3.5. Riadenie krízového stavu v rámci Európskej únie

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa vytvorí všeobecný bezpečnostný systém včasného varovania (ARGUS) a krízové centrum Komisie, ktoré koordinuje existujúce systémy včasného varovania ( 2005 )

- Návrh na vytvorenie výstražnej informačnej siete kritickej infraštruktúry (CIWIN) (2005)

- Plán ochrany kritickej infraštruktúry ( 2005 )

- Integrované opatrenia EÚ na riadenie krízových situácií ( má sa implementovať do 1. júla 2006 )

3.6. Všeobecná prevencia trestnej činnosti

- Vypracovanie Európskej siete na prevenciu trestnej činnosti ( 2005 )

4. POSILNENIE SPRAVODLIVOSTI

- Pozri tiež rámcový program „Základné práva a spravodlivosť“ podľa nových finančných výhľadov (2005)

- Osobitný program justičnej spolupráce v občianskoprávnych a obchodných veciach (2007)

- Osobitný program justičnej spolupráce v trestných veciach (2007)

4.1. Budovanie vzájomnej dôvery

- Podnecovanie spolupráce

- Podpora Únie sieťam justičných organizácií a inštitúcií ( priebežne )

- Ďalší rozvoj internetových stránok Európskej súdnej siete a databáz týkajúcich sa nástrojov európskej judikatúry ( priebežne )

- Sústavná aktualizácia a zdokonaľovanie Európskeho súdneho atlasu ( priebežne )

- Každoročná oslava Európskeho dňa občianskej spravodlivosti (priebežne)

- Vytvorenie „európskej justičnej kultúry“

- Hodnotenie kvality spravodlivosti ( oznámenie - 2006 )

- Oznámenie Komisie o odbornom vzdelávaní v oblasti justície v EÚ ( 2005 ), pokračovaní pilotného projektu výmeny sudcov ( 2005 ) a o prípravnom opatrení ( 2006 )

- Vytvorenie účinnej európskej vzdelávacej siete pre justičné orgány v občianskoprávnych aj trestných veciach na základe existujúcich štruktúr (2007)

- Vytváranie sietí justičných organizácií a inštitúcií

- Správa o fungovaní Európskej justičnej siete v občianskoprávnych a obchodných veciach ( 2005 ) a prípadne návrh na jej zmenu a doplnenie ( 2006 )

- Pracovné semináre EÚ zamerané na podporu spolupráce medzi členmi právnických povolaní s cieľom vymedziť osvedčené postupy ( 2006 )

- Koherentnosť a vyššia kvalita právnych predpisov EÚ

- Návrh na zmenu a doplnenie nariadenia 1348/2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskoprávnych alebo obchodných veciach v členských štátoch (2005)

- Správa o uplatňovaní nariadenia č. 1206/2001 o vykonávaní dôkazov a prípadne návrh na jeho zmenu a doplnenie ( 2007 )

- Správa o uplatňovaní „bruselského nariadenia I“ ( 2007 ) a prípadne návrh na jeho zmenu a doplnenie ( 2009 )

- Záverečná výskumná správa obsahujúca návrh na spoločný referenčný rámec (2007)

- Prijatie spoločného referenčného rámca (CFR) v zmluvnom práve EÚ (najneskôr v roku 2009)

4.2. Justičná spolupráca v trestných veciach

- Vypracovanie osobitného programu justičnej spolupráce v trestných veciach (2007)

- Ďalšia implementácia princípu vzájomného uznávania:

- Oznámenie o vzájomnom uznávaní rozhodnutí v trestných veciach a posilnenie vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi ( 2005 )

- Biela kniha o výmene informácií o odsúdeniach a o účinku týchto odsúdení v EÚ ( 2005 )

- Návrh na zohľadňovanie odsúdení v členských štátoch Európskej únie v priebehu nového trestného konania (2005)

- Návrh na odovzdávanie informácií o odsúdeniach za trestné činy a ich uchovávanie v členskom štáte príslušnom podľa štátnej príslušnosti (2005)

- Oznámenie o vytvorení zoznamu osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ a ktoré boli odsúdené v niektorom členskom štáte EÚ (2005)

- Iniciatíva v oblasti európskeho exekučného titulu a vydávania odsúdených osôb medzi členskými štátmi EÚ (2005)

- Návrh na vzájomné uznávanie opatrení dozoru nad prípravným konaním bez vzatia obvineného do väzby (2005)

- Oznámenie o strate právnej spôsobilosti ( 2005 )

- Správa o implementácii rámcového rozhodnutia o európskom zatýkacom rozkaze a o postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi ( 2005 )

- Iniciatíva v oblasti uznávania a vykonávania zákazov vyplývajúcich z trestov uložených za sexuálne trestné činy spáchané na deťoch v Európskej únii (2005)

- Návrh týkajúci sa odobratia vodičského preukazu (prepracovanie dohovoru z roku 1998) (2006)

- Správa o implementácii rámcového rozhodnutia z 22.7.2003 o vykonávaní príkazov na zmrazenie majetku alebo na zaistenie dôkazov v EÚ ( 2006 )

- Správa o implementácii rámcového rozhodnutia o uplatňovaní princípu vzájomného uznávania peňažných trestov (2006)

- Návrh na uznávanie a výkon alternatívnych trestov a podmienečných odsúdení (2007)

- Návrh, ktorým sa dopĺňa európsky príkaz na získavanie dôkazov (2008)

- Aproximácia

- Zelená kniha o sporoch o príslušnosť a o zákaze dvojitého stíhania za tú istú vec ( ne bis in idem ) ( 2005 )

- Zelená kniha o prezumpcii neviny ( 2005 )

- Druhá správa o implementácii rámcového rozhodnutia z 15.3.2001 o postavení obetí v trestnom konaní ( 2005 )

- Tretia správa o rámcovom rozhodnutí z 15.3.2001 o postavení obetí v trestnom konaní ( 2006 )

- Návrh týkajúci sa sporov o príslušnosť a princípu ne bis in idem (2006)

- Zelená kniha o vykonávaní dôkazov ( 2006 )

- Zelená kniha o rozhodovaní rozsudkami pre zmeškanie ( in absentia ) ( 2006 )

- Návrh na minimálne normy pre vykonávanie dôkazov (2007)

- Návrh týkajúci sa rozhodovania rozsudkami pre zmeškanie (in absentia) (2007)

- Návrh na aproximáciu trestnoprávnych sankcií (najneskôr v roku 2007)

- Iné nástroje v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach:

- Odporúčanie na minimálne normy pre zaisťovanie a výmenu elektronických dôkazov ( 2006 )

- Návrh týkajúci sa úmyselného ničenia listinných dôkazov (2007)

- Návrh na ochranu svedkov a osôb spolupracujúcich so súdmi (2007)

- Štúdia o cezhraničnom využívaní spravodajských informácií ako dôkazov ( 2008 )

- Vyhodnotenie účinnosti špecializovaných justičných orgánov pre vyšetrovanie prípadov súvisiacich s organizovanou trestnou činnosťou (2009)

- Eurojust

- Druhá správa o transpozícii rozhodnutia Rady z 28.2.2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust ( 2005 )

- Návrh týkajúci sa Eurojustu (najneskôr 1. januára 2008)

- Biela kniha o zvyšovaní ochrany finančných záujmov Únie (do roku 2009)

4.3. Posilňovanie účinnosti spravodlivosti a zdokonalenie vzájomného uznávania a účinného prístupu k spravodlivosti v občianskoprávnych veciach

- Zelená kniha o dedení a závetoch ( 2005 )

- Zelená kniha o rozhodnom práve a príslušnosti vo veciach rozvodov (Rím III) ( 2005 )

- Návrh týkajúci sa rozhodného práva pre zmluvné záväzky (Rím I) (2005)

- Návrh týkajúci sa konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu (2005)

- Návrh týkajúci sa vyživovacej povinnosti (2005)

- Prijatie návrhu o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky „Rím II“ ( 2006 )

- Prijatie nariadenia o platobnom rozkaze ( 2006 )

- Prijatie smernice o alternatívnom riešení sporov (ADR) - mediácia ( 2006 )

- Zelená kniha o vlastníckych vzťahoch v manželstve a partnerstve ( 2006 )

- Zelená kniha (zelené knihy) o účinnom výkone súdnych rozhodnutí ( 2006-2007 )

- Zelená kniha o zrušení/obmedzení počtu právnych predpisov a správnych opatrení pre voľný obeh dokumentov ( 2007 )

- Zelená kniha o vzájomnom uznávaní vo veciach súvisiacich s rodinným stavom ( 2008 )

- Zelená kniha o minimálnych normách pre niektoré aspekty procesného práva ( 2008 )

- Zhodnotenie možnosti zrušenia doložky vykonateľnosti a prípadné legislatívne návrhy (2008-2010)

- Vypracovanie osobitného programu justičnej spolupráce v občianskoprávnych a obchodných veciach (2007)

4.4. Medzinárodný právny systém

- Ukončenie rokovaní týkajúcich sa dohovoru o voľbe súdu ( 2005 )

- Návrh na uzavretie takzvaných „paralelných dohôd“ s Dánskom o nariadení „Brusel I“ a o doručovaní písomností (2005)

- Rokovanie v Rade Európy o dohovore o terorizme ( 2005 )

- Aktívna účasť na činnosti Rady Európy a iných medzinárodných organizácií a fór (G8, OSN, OECD, OBSE, FATF) v trestných veciach ( 2005-2009 )

- Zhodnotenie možnosti dvojstranných dohôd medzi EÚ a tretími krajinami o vydávaní osôb ( 2005-2009 )

- Zhodnotenie možnosti dvojstranných dohôd medzi EÚ a tretími krajinami o vzájomnej právnej pomoci ( 2005-2009 )

- Návrh na uzavretie a na podpísanie dohovoru Rady Európy o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v mene ES (2005/2006)

- Pristúpenie Spoločenstva k Haagskej konferencii o medzinárodnom práve súkromnom ( 2006 )

- Návrh na uzavretie nového Luganského dohovoru (2006)

- Zahrnutie ustanovení o protiteroristickej pomoci do navrhnutej revízie existujúcich nástrojov, ktorými sa spravuje vonkajšia pomoc ( 2006 )

- Návrh na uzavretie dohovoru Organizácie Spojených národov o boji proti korupcii v mene ES (2006)

- Ukončenie rokovaní týkajúcich sa dohovoru o vyživovacej povinnosti ( 2007 )

- Návrh na uzavretie protokolu Organizácie Spojených národov proti nelegálnej výrobe strelných zbraní, ich súčastí, komponentov a streliva a proti obchodovaniu s nimi v mene ES (2007)

5. VONKAJŠIE VZŤAHY

- Stratégia všetkých vonkajších aspektov politiky Únie v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti na základe opatrení rozpracovaných v Haagskom programe ( 2005 )

- Oznámenie o všetkých vonkajších aspektoch politiky Únie v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (polovica roku 2005 – príspevok k stratégii).

[1] „Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti: Posúdenie Tamperského programu a budúce orientácie“ - KOM(2004) 401, 2.6.2004.

[2] KOM(2005) 45, 14.2.2005.

[3] Treba poznamenať, že pojem slobody sa vzťahuje na všetky časti tohto akčného plánu. Na účely tohto dokumentu však pojem sloboda vyjadruje osobitný zmysel, ktorý je obsiahnutý v Haagskom programe.

[4] KOM(2005) 122, 123 a 124, 6.4.2005.

[5] „Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti: Posúdenie Tamperského programu a budúce orientácie“ - KOM(2004) 401, 2.6.2004.

[6] P6_TA(2004)0022, 14. október 2004, „Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade a Európskej rade o budúcnosti priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ako aj o podmienkach na posilnenie jeho zákonnosti a účinnosti“.

[7] Rozhodnutie Rady 2004/927/ES z 22. decembra 2004, ktorým sa upravujú určité oblasti hlavy IV časti III Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva tak, aby sa spravovali postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (Úv. L 396, 31.12.2004, s. 4546).

[8] „Strategické ciele 2005-2009, Európa 2010: partnerstvo pre európsku obnovu” - KOM(2005) 12, 26.1.2005.

[9] Tento fond bude dopĺňať Európsky sociálny fond.

[10] Okrem toho sa podniknú doplnkové činnosti v rámci európskej stratégie zamestnanosti a procesu sociálneho začlenenia.

[11] Kaliningradský fond nahradia osobitné ustanovenia v rámci navrhnutého fondu pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007-2013 ako súčasti rámcového programu „Solidarita a riadenie migračných tokov“.

Top