EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004XC1210(01)

Oznámenie o začatí skúmania uplynutia platnosti vyrovnávacích opatrení, ktoré sa uplatňujú na dovozy polyetyléntereftalátového (PET) filmu s pôvodom v Indii

OJ C 306, 10.12.2004, p. 2–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 306/2


Oznámenie o začatí skúmania uplynutia platnosti vyrovnávacích opatrení, ktoré sa uplatňujú na dovozy polyetyléntereftalátového (PET) filmu s pôvodom v Indii

(2004/C 306/02)

Po uverejnení oznámenia o blížiacom sa uplynutí (1) platných vyrovnávacích opatrení pre dovozy polyetyléntereftalátového (PET) filmu s pôvodom v Indii („príslušná krajina“), Komisia dostala žiadosť o preskúmanie podľa článku 18 nariadenia 2062/97 (2) („základné nariadenie“).

1.   Žiadosť o preskúmanie

Žiadosť podali 10. septembra 2004 títo výrobcovia zo Spoločenstva: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA, Toray Plastics Europe („žiadatelia“), ktorí reprezentujú podstatnú časť, v tomto prípade viac ako 50 %, celkovej výroby PET filmu v Spoločenstve.

2.   Výrobok

Výrobok, ktorý sa je predmetom skúmania je polyetyléntereftalátový (PET) film s pôvodom v Indii („príslušný výrobok“), ktorý je v súčasnosti zaradený pod číselnými znakmi CN ex 3920 62 19 a ex 3920 62 90. Tieto číselné znaky CN sú uvedené len pre informáciu.

3.   Súčasné opatrenia

V súčasnosti platné opatrenie je konečné vyrovnávacie clo uložené nariadením (ES) 2597/1999 (3).

4.   Dôvody skúmania

Žiadatelia predložili dôkazy, že uplynutie platnosti opatrení by malo za následok pokračovanie subvencovania a trvanie ujmy.

Tvrdia, že vývozcovia/výrobcovia príslušného výrobku mali prospech a aj naďalej budú mať prospech z celého radu subvencií, ktoré im poskytuje vláda Indie. Tieto údajné subvencie majú podobu programov výhod pre priemyselné odvetvia, ktoré sa nachádzajú v špeciálnych hospodárskych zónach/jednotkách orientovaných na vývoz; predbežných licencií; systémov na predbežné vystavovanie objednávok; systému „nákupnej knižky s nárokom na clo“; oslobodení od dane z príjmu; systém na podporu vývozu investičného majetku; certifikát na doplnenie vstupov oslobodených od cla; motivačné balíčky od vlády v štáte Maharashtra, motivačného programu prostredníctvom dane z predaja v štáte Uttaranchal, špeciálnych dovozných licencií, kapitálových injekcií a úverov na vývoz.

Predpokladá sa, že celkové subvencie sú významné.

Žiadatelia tvrdia, že uvedené programy sú subvencie, keďže zahŕňajú finančné príspevky od vlády Indie alebo iných regionálnych vlád, zvýhodňujú príjemcov, t. j. vývozcov/výrobcov PET filmu. Údajne závisia od vývozných výkonov a preto sú špecifické a vyrovnávacie alebo by mohli byť inak špecifické a vyrovnávacie.

Žiadatelia preložili dôkazy, že dovozy príslušného výrobku z Indie sa v absolútnom vyjadrení celkovo zvýšili.

Taktiež tvrdia, že objemy a ceny príslušného dovážaného výrobku mali aj naďalej okrem iného negatívny vplyv na úroveň cien, ktoré si účtujú priemyselné odvetvia Spoločenstva, čo malo za následok značne negatívne vplyvy na celkovú výkonnosť, finančnú situáciu a na zamestnanosť v priemyselných odvetviach Spoločenstva.

5.   Postup

Na základe rozhodnutia, prijatého po porade s Poradným výborom, že existujú dostatočné dôkazy, ktoré sú dôvodom k začatiu skúmania uplynutia platnosti opatrení, Komisia týmto začína skúmanie v súlade s článkom 18 základného nariadenia.

5.1.   Postup určenia pravdepodobnosti subvencovania a vzniku ujmy

Prešetrenie určí, či uplynutie platnosti opatrení by mohlo alebo nemuselo mať za následok pokračovanie alebo opakovaný výskyt subvencovania a ujmy.

a)   Výber vzorky

Vzhľadom na veľký počet strán, ktoré sú účastníkmi tohto konania, sa Komisia môže podľa článku 27 základného nariadenia rozhodnúť, že použije výber vzorky.

i)

Výber vzorky pre vyšetrovanie subvencovania v Indii

Aby Komisia mohla rozhodnúť, či je výber vzorky potrebný a v kladnom prípade vybrať vzorku, všetci vývozcovia/výrobcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene sa týmto vyzývajú, aby sa Komisii prihlásili a v lehote uvedenej v odseku 6 písm. b) bod i) spôsobom uvedenom v odseku 7 tohto oznámenia poskytli tieto informácie o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach:

názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne, faxové a/alebo telexové čísla a meno kontaktnej osoby,

obrat v miestnej mene a objem v tonách príslušného výrobku predaného na vývoz do Spoločenstva a na vývozy do iných krajín (osobitne) v období od 1. októbra 2003 do 30. septembra 2004,

obrat v miestnej mene a objem predaja v tonách príslušného výrobku predaného na domácom trhu v období od 1. októbra 2003 do 30. septembra 2004,

či má spoločnosť v úmysle uplatniť si nárok na individuálnu sadzbu subvencovania (na individuálne sadzby subvencovania si môžu nárokovať len výrobcovia (4)),

presnú činnosť spoločnosti pokiaľ ide o výrobu príslušného výrobku,

objem v tonách vyrobeného príslušného výrobku, výrobnú kapacitu a investície do výrobnej kapacity v období od 1. októbra 2003 do 30. septembra 2004,

názvy a presnú činnosť všetkých pridružených spoločností (5), ktoré sa podieľajú na výrobe a/alebo predaji (vývoz a/alebo domáci predaj) príslušného výrobku,

akékoľvek ďalšie relevantné informácie, ktoré by Komisii pomohli pri výbere vzorky,

informáciu, či spoločnosť alebo spoločnosti súhlasia so svojim zaradením do vzorky, čo znamená zaslanie odpovedí na dotazník a súhlas s prešetrenie ich odpovedí priamo na mieste,

informáciu, či je spoločnosť uznaná ako jednotka orientovaná na vývoz,

informáciu, či sa spoločnosť nachádza v špeciálnej hospodárskej zóne.

Na účely získania informácií, ktoré Komisia považuje za potrebné pre výber vzorky vývozcov/výrobcov, sa Komisia preto spojí s orgánmi v krajine vývozu a so všetkými známymi združeniami vývozcov/výrobcov.

ii)

Výber vzorky výrobcov zo Spoločenstva

Vzhľadom na veľký počet výrobcov zo Spoločenstva, ktorí žiadosť podporili, má Komisia v úmysle pri skúmaní ujmy priemyselných odvetví v Spoločenstve použiť výber vzorky.

Aby si Komisia mohla vybrať vzorku, týmto žiada všetkých výrobcov zo Spoločenstva, aby v lehote uvedenej v odseku 6 písm. b) bod i) tohto oznámenia poskytli tieto informácie o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach:

názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne, faxové a/alebo telexové čísla a meno kontaktnej osoby,

celkový obrat spoločnosti v EUR v období od 1. októbra 2003 do 30. septembra 2004,

presnú činnosť spoločnosti pokiaľ ide o výrobu príslušného výrobku,

hodnotu v EUR z predaja príslušného výrobku zrealizovaného na trhu Spoločenstva v období od 1. októbra 2003 do 30. septembra 2004,

objem v tonách predaja príslušného výrobku zrealizovaného na trhu Spoločenstva v období od 1. októbra 2003 do 30. septembra 2004,

objem výroby v tonách príslušného výrobku v období od 1. októbra 2003 do 30. septembra 2004,

názvy a presnú činnosť všetkých pridružených spoločností (4), ktoré sa podieľajú na výrobe a/alebo predaji príslušného výrobku,

akékoľvek ďalšie relevantné informácie, ktoré by Komisii pomohli pri výbere vzorky,

informáciu, či spoločnosť alebo spoločnosti súhlasia so svojim zaradením do vzorky, čo znamená zaslanie odpovedí na dotazník, a či súhlasia s prešetrením ich odpovedí priamo na mieste,

iii)

Konečný výber vzoriek

Všetky zúčastnené strany, ktoré chcú poskytnúť relevantné informácie týkajúce sa výberu vzoriek, musia tak urobiť v lehote stanovenej v odseku 6 písm. b) bod ii) tohto oznámenia.

Komisia plánuje urobiť konečný výber vzoriek po konzultáciách s príslušnými stranami, ktoré prejavili záujem o zaradenie do vzorky.

Spoločnosti zaradené do vzoriek musia odpovedať na dotazník v lehote stanovenej v odseku 6 písm. b) bod iii) tohto oznámenia a počas vyšetrovania musia spolupracovať.

Ak sa nepodarí získať dostatočnú spoluprácu, Komisia môže v súlade s článkom 27 ods. 4 a článkom 28 základného nariadenia založiť svoje zistenia na dostupných skutočnostiach. Zistenie založené na dostupných skutočnostiach by mohlo byť pre príslušné strany menej výhodné, ako je vysvetlené v odseku 8 tohto oznámenia.

b)   Dotazníky

Na účely získania informácií, ktoré Komisia považuje za potrebné pre potreby vyšetrovania, sa zašlú dotazníky vybraným účastníkom priemyselného odvetvia v Spoločenstve a združeniam výrobcov v Spoločenstve, vývozcom/výrobcom z Indie vybraným do vzorky, všetkým združeniam vývozcov/výrobcov, dovozcom, všetkým združeniam dovozcov, ktoré sú uvedené v žiadosti alebo ktoré spolupracovali pri vyšetrovaním, ktoré viedlo k prijatiu opatrení, ktoré sú predmetom tohto skúmania a orgánom príslušnej krajiny vývozu.

V každom prípade by všetky strany mali okamžite kontaktovať Komisiu prostredníctvom faxu, s cieľom zistiť, či sú uvedené v žiadosti a v prípade potreby požiadať o dotazník v lehote stanovenej v odseku 6 písm. a) bod i), vzhľadom na to že lehota stanovená v odseku 6 písm. a) bod ii) tohto oznámenia sa vzťahuje na všetky zúčastnené strany.

c)   Zber informácií a uskutočnenie vypočutia

Všetky zúčastnené strany sa týmto vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, poskytli ďalšie informácie, okrem informácií uvedených v odpovediach na dotazník a poskytli dôkazy na podporu svojich tvrdení. Tieto informácie a podporné dôkazy sa musia Komisii doručiť v lehote stanovenej v odseku 6 písm. a) bod ii) tohto oznámenia.

Komisia môže okrem toho vypočuť zúčastnené strany za predpokladu, ak preložili žiadosť, z ktorej vyplýva, že existujú konkrétne dôvody, prečo by mali byť vypočuté. Tieto žiadosti sa musia predložiť v lehote stanovenej v odseku 6 písm. a) iii) tohto oznámenia.

5.2.   Postup hodnotenia záujmu Spoločenstva

V súlade s článkom 31 základného nariadenia a v prípade, že sa potvrdí pravdepodobnosť pokračovania alebo opakovaného výskytu subvencovania a ujmy, prijme sa rozhodnutie, či by ponechanie alebo zrušenie antisubvenčných opatrení bolo proti záujmu Spoločenstva. Z toho dôvodu sa môžu priemyselné odvetvia Spoločenstva, dovozcovia, združenia, ktoré ich zastupujú, organizácie zastupujúce používateľov a spotrebiteľov, ak preukážu, že existuje objektívne prepojenie medzi ich činnosťou a príslušným výrobkom, prihlásiť Komisii a poskytnúť jej informácie v lehote stanovenej v odseku 6 písm. a) ii) tohto oznámenia. Strany konajúce v súlade s predchádzajúcou vetou môžu v lehote stanovenej v odseku 6 písm. a) iii) tohto oznámenia požiadať o vypočutie, uvedením konkrétnych dôvodov, prečo by mali byť vypočuté. Je potrebné poznamenať, že informácie poskytnuté podľa článku 31 sa zoberú do úvahy len vtedy, ako budú v čase ich predloženia podložené faktickými dôkazmi.

6.   Lehoty

a)   Všeobecné lehoty

i)

pre zúčastnené strany na vyžiadanie dotazníka

Všetky zúčastnené strany, ktoré sa nezúčastnili vyšetrovania, na základe ktorých boli prijaté opatrenia, ktoré sú predmetom terajšieho skúmania, by mali podľa možnosti čo najskôr požiadať o dotazník, najneskôr však do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

ii)

pre zúčastnené strany na prihlásenie sa a zaslanie odpovedí na dotazník a ďalších informácií

Všetky zúčastnené strany, ak sa ich požiadavky majú v priebehu vyšetrovania zohľadniť, sa musia prihlásiť Komisii, predložiť svoje stanoviská a zaslať odpovede na dotazník a ďalšie informácie do 40 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Pozornosť je potrebné venovať skutočnosti, že uplatňovanie väčšiny procesných práv stanovených v základnom nariadení závisí od toho, či sa príslušná strana prihlási v uvedenej lehote.

Spoločnosti vybrané do vzorky musia zaslať odpovede na dotazník v lehote stanovenej v odseku 6 písm. a) iii) tohto oznámenia.

iii)

Vypočutia

Všetky zúčastnené strany môžu taktiež požiadať o vypočutie Komisiou v rovnakej 40-dňovej lehote.

b)   Osobitná lehota na získanie vzoriek

i)

Informácie uvedené v odseku 5.1. písm. a) bod i) sa majú doručiť Komisii do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pretože Komisia má v úmysle prekonzultovať svoj konečný výber s príslušnými stranami, ktoré prejavia ochotu so zaradením do vzorky, do 21 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

ii)

Všetky informácie potrebné k výberu vzorky, ktoré sú uvedené v odseku 5.1 písm. a) bod iii) musia byť doručené Komisii v lehote 21 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

iii)

Strany, ktoré budú vybrané do vzorky, musia Komisii zaslať odpovede na dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia, že boli do vzorky zaradené.

7.   Písomné podania, odpovede na dotazník a korešpondencia

Všetky podania a žiadosti vznesené zúčastnenými stranami musia byť predložené písomne (nie elektronicky, pokiaľ nie je uvedené inak) a musia obsahovať názov, adresu, e-mailovú adresu, telefón, faxové a/alebo telexové čísla zúčastnenej strany. Všetky písomné podania, vrátane informácií, ktoré sa vyžadujú v tomto oznámení, odpovede na dotazník a korešpondencia zasielaná zúčastnenými stranami ako dôverná, sa označia ako „Obmedzené (6)“ a podľa článku 29 ods. 2 základného nariadenia sa k nim priloží verzia, ktorá neobsahuje dôverné informácie, ktorá sa označí „NA ÚČELY KONTROLY ZÚČASTNENÝMI STRANAMI.“

Adresa Komisie pre korešpondenciu:

Európska Komisia

Generálne riaditeľstvo pre obchod

Riaditeľstvo B

Úrad: J-79 5/16

B-1049 Brusel

Fax (+32 2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

8.   Odmietnutie spolupráce

V prípadoch, ak ktorákoľvek zúčastnená strana odmietne prístup k potrebným informáciám alebo ich neposkytne v lehote stanovenej v tomto nariadení, prípadne významným spôsobom bráni vyšetrovaniu, predbežné alebo konečné zistenia, či už pozitívne alebo negatívne, možno vypracovať v súlade s článkom 28 základného nariadenia na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že ktorákoľvek zúčastnená strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, príslušné informácie sa nebudú brať do úvahy a môžu sa využiť dostupné skutočnosti. Ak zúčastnená strana nespolupracuje alebo spolupracuje len čiastočne a zistenia preto vychádzajú z dostupných skutočností podľa článku 28 základného nariadenia, výsledok môže byť pre takúto stranu menej priaznivý ako v prípade, ak by spolupracovala.

9.   Výsledok overovacieho vyšetrovania

Podľa článku 22 ods. 1 základného nariadenia sa overovacie vyšetrovanie ukončí do 15 mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 62, 11.3.2004, s. 4.

(2)  Ú. v. ES L 288, 21.10.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(3)  Ú. v. ES L 316, 10.12.1999, s. 1.

(4)  Podľa článku 27 ods. 3 základného nariadenia si individuálne marže môžu nárokovať spoločnosti nezahrnuté do vzorky.

(5)  Usmernenie k významu pojmu „pridružené spoločnosti“ pozri v článku 143 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa ustanovujú opatrenia pre implementáciu nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktoré sa týka vykonávania Colného kódexu Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

(6)  To znamená, že dokument je len na interné použitie. Je chránený podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43). Ide o dôverný dokument podľa článku 29 nariadenia Rady (ES) č. 2026/97 (Ú. v. ES L 288, 21.10.1997, s. 1) a článku 12 dohody WTO o dotáciách a vyrovnávacích opatreniach.


Top