EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1396

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/1396 z 13. augusta 2021, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/29 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacích nariadení Komisie (EÚ) č. 680/2014 a (EÚ) 2016/2070, Európskej centrálnej banke (ECB/2021/39)

OJ L 300, 24.8.2021, p. 74–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1396/oj

24.8.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/74


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2021/1396

z 13. augusta 2021,

ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/29 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacích nariadení Komisie (EÚ) č. 680/2014 a (EÚ) 2016/2070, Európskej centrálnej banke (ECB/2021/39)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (2), a najmä na jeho článok 21 a článok 140 ods. 4,

so zreteľom na návrh Rady pre dohľad,

keďže:

(1)

V rozhodnutí ECB/2014/29 (3) sa stanovujú postupy týkajúce sa predkladania údajov, ktoré vykazujú dohliadané subjekty príslušným vnútroštátnym orgánom na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 (4) a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/2070, Európskej centrálnej banke (ECB) (5).

(2)

Európska komisia prijala 17. decembra 2020 vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/451 (6), ktorým sa zrušuje a nahrádza vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 a stanovujú sa nové predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie na účely dohľadu, ktoré sa uplatňujú od 28. júna 2021.

(3)

Komisia prijala 15. marca 2021 vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/453 (7), ktorým sa podrobnejšie upravujú nové predpisy, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na predkladanie správ o trhovom riziku.

(4)

Rozhodnutie ECB/2014/29 upravuje zber údajov a kontrolu kvality údajov vykazovaných dohliadanými subjektmi príslušným vnútroštátnym orgánom v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie. Rozhodnutie ECB/2014/29 preto musí upravovať zber údajov a kontrolu kvality údajov, ktoré majú vykazovať dohliadané subjekty príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2070, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/451 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/453. Rozhodnutie ECB/2014/29 sa preto musí aktualizovať tak, aby zohľadnilo prijatie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/451 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/453 s cieľom zabezpečiť predkladanie príslušných údajov ECB príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

(5)

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) okrem toho zrušil rozhodnutie Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA/DC/2015/130 z 23. septembra 2015 (Decision on reporting by competent authorities to the European Banking Authority) (8) a nahradil ho rozhodnutím Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA/DC/2020/334 z 5. júna 2020 (Decision concerning supervisory reporting by competent authorities to the EBA) (9). V uvedenom rozhodnutí sa od príslušných orgánov vrátane ECB vyžaduje, aby okrem iného predkladali EBA údaje z oblasti dohľadu a údaje týkajúce sa finančného výkazníctva. V tejto súvislosti rozhodnutie Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA/DC/2020/334 stanovuje lehoty pre predkladanie uvedených údajov príslušnými orgánmi Európskemu orgánu pre bankovníctvo.

(6)

EBA navyše zrušil rozhodnutie Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA/DC/2016/156 z 31. mája 2016 (Decision on data for supervisory benchmarking) (10) a nahradil ho rozhodnutím Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA/DC/2020/337 z 5. júna 2020 (Decision concerning data for supervisory benchmarking) (11). V uvedenom rozhodnutí sa od príslušných orgánov vrátane ECB vyžaduje, aby Európskemu orgánu pre bankovníctvo predkladali údaje o referenčnom porovnávaní v rámci dohľadu. V tejto súvislosti rozhodnutie Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA/DC/2020/337 stanovuje lehotu pre predkladanie takýchto údajov príslušnými orgánmi Európskemu orgánu pre bankovníctvo.

(7)

Rozhodnutie ECB/2014/29 sa musí preto tiež aktualizovať, aby sa zabezpečilo, že ECB dostane uvedené údaje od príslušných vnútroštátnych orgánov včas, a tieto údaje následne predloží EBA v súlade s rozhodnutiami Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA/DC/2020/334 a EBA/DC/2020/337.

(8)

Rozhodnutie ECB/2014/29 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny

Rozhodnutie ECB/2014/29 sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

„Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 2. júla 2014 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom (ECB/2014/29), Európskej centrálnej banke“.

2.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Rozsah pôsobnosti

V súlade s článkom 21 nariadenia o rámci JMD sa v tomto rozhodnutí ustanovujú postupy týkajúce sa predkladania údajov, ktoré vykazujú dohliadané subjekty príslušným vnútroštátnym orgánom na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/2070 (*1), vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/451 (*2) a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/453 (*3), ECB.

(*1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2070 zo 14. septembra 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na vzory, vymedzenia pojmov a riešenia IT, ktoré majú inštitúcie používať pri vykazovaní Európskemu orgánu pre bankovníctvo a príslušným orgánom v súlade s článkom 78 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 328, 2.12.2016, s. 1)."

(*2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/451 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 (Ú. v. EÚ L 97, 19.3.2021, s. 1)."

(*3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/453 z 15. marca 2021, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na účely uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na predkladanie správ o trhovom riziku (Ú. v. EÚ L 89, 16.3.2021, s. 3).“"

3.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Dátumy zasielania

1.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB údaje uvedené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2021/451 a vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2021/453, ktoré im vykazujú dohliadané subjekty, v súlade s týmito ustanoveniami:

a)

príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB do 12.00 hod. stredoeurópskeho času (*4) desiateho pracovného dňa nasledujúceho po príslušných dátumoch zasielania stanovených v článku 3 a článku 20 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/451 a po príslušných dátumoch vykazovania stanovených v článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/453 údaje týkajúce sa:

i)

významných dohliadaných subjektov vykazujúcich na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov;

ii)

významných dohliadaných subjektov, ktoré nie sú súčasťou dohliadanej skupiny;

iii)

dohliadaných subjektov, ktoré sú klasifikované ako významné v súlade s kritériom troch najvýznamnejších úverových inštitúcií v ich členskom štáte, a ktoré vykazujú na konsolidovanom základe alebo na individuálnom základe, ak nie sú povinné vykazovať na konsolidovanom základe;

iv)

iných dohliadaných subjektov vykazujúcich na konsolidovanom základe alebo na individuálnom základe, ak nie sú povinné vykazovať na konsolidovanom základe, ktoré sú „najväčšími inštitúciami v členskom štáte“, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 3 rozhodnutia Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA/DC/2020/334 z 5. júna 2020 (Decision concerning supervisory reporting by competent authorities to the EBA) (*5);

b)

ak sa neuplatňuje písm. a), príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB do 12.00 hod. stredoeurópskeho času dvadsiateho piateho pracovného dňa nasledujúceho po príslušných dátumoch zasielania stanovených v článku 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/451 a po príslušných dátumoch vykazovania stanovených v článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/453 údaje týkajúce sa:

i)

významných dohliadaných subjektov;

ii)

menej významných dohliadaných subjektov.

2.   Príslušné vnútroštátne orgány vykazujú ECB údaje uvedené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2016/2070 v súlade s týmito ustanoveniami:

a)

príslušné vnútroštátne orgány vykazujú ECB do 12.00 hod. stredoeurópskeho času desiateho pracovného dňa nasledujúceho po príslušných dátumoch zasielania stanovených v príslušnom ustanovení za každú údajovú položku vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2016/2070 údaje týkajúce sa:

i)

významných dohliadaných subjektov vykazujúcich na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov;

ii)

významných dohliadaných subjektov, ktoré nie sú súčasťou dohliadanej skupiny;

iii)

dohliadaných subjektov, ktoré sú klasifikované ako významné v súlade s kritériom troch najvýznamnejších úverových inštitúcií v ich členskom štáte, a ktoré vykazujú na konsolidovanom základe alebo na individuálnom základe, ak nie sú povinné vykazovať na konsolidovanom základe;

iv)

menej významných dohliadaných subjektov vykazujúcich na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov, pokiaľ predstavujú najvyššiu úroveň konsolidácie v Únii, a menej významných dohliadaných subjektov vykazujúcich na individuálnom základe, ak nie sú súčasťou dohliadanej skupiny, v súlade s článkom 1 ods. 2 rozhodnutia Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA/DC/2020/337;

b)

ak sa neuplatňuje písm. a), príslušné vnútroštátne orgány vykazujú ECB do konca pracovného času dvadsiateho piateho pracovného dňa nasledujúceho po príslušných dátumoch zasielania stanovených v príslušnom ustanovení za každú údajovú položku vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2016/2070 údaje týkajúce sa:

i)

významných dohliadaných subjektov;

ii)

menej významných dohliadaných subjektov.

(*4)  SEČ zohľadňuje prechod na letný stredoeurópsky čas."

(*5)  Dostupné webovom sídle EBA.“"

4.

Vkladá sa tento článok 7b:

„Článok 7b

Prvé vykazovanie po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/1396 (ECB/2021/39)

Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú údaje, ktoré im boli vykázané podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2070, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/451 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/453, v súlade s rozhodnutím Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/1396 (ECB/2021/39) (*), a to od prvých príslušných dátumov zasielania alebo vykazovania po nadobudnutí účinnosti uvedeného rozhodnutia.

(*)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/1396 z 13. augusta 2021, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/29 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacích nariadení Komisie (EÚ) č. 680/2014 a (EÚ) 2016/2070, Európskej centrálnej banke (ECB/2021/39) (Ú. v. EÚ L 300, 24.8.2021, s. 74).“"

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia adresátom.

Článok 3

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené príslušným vnútroštátnym orgánom zúčastnených členských štátov.

Vo Frankfurte nad Mohanom 13. augusta 2021

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  Rozhodnutie ECB/2014/29 z 2. júla 2014 o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacích nariadení Komisie (EÚ) č. 680/2014 a (EÚ) 2016/2070, Európskej centrálnej banke (Ú. v. EÚ L 214, 19.7.2014, s. 34).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2070 zo 14. septembra 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na vzory, vymedzenia pojmov a riešenia IT, ktoré majú inštitúcie používať pri vykazovaní Európskemu orgánu pre bankovníctvo a príslušným orgánom v súlade s článkom 78 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 328, 2.12.2016, s. 1).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/451 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 (Ú. v. EÚ L 97, 19.3.2021, s. 1).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/453 z 15. marca 2021, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na účely uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na predkladanie správ o trhovom riziku (Ú. v. EÚ L 89, 16.3.2021, s. 3).

(8)  Dostupné na webovom sídle EBA.

(9)  Dostupné na webovom sídle EBA.

(10)  Dostupné na webovom sídle EBA.

(11)  Dostupné na webovom sídle EBA.


Top