EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1292

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1292 z 15. septembra 2020 o opatreniach na zabránenie preniknutia škodcu Agrilus planipennis Fairmaire z Ukrajiny do Únie a o zmene prílohy XI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072

C/2020/6192

Ú. v. EÚ L 302, 16.9.2020, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2022; Zrušil 32021R2285

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1292/oj

16.9.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/20


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1292

z 15. septembra 2020

o opatreniach na zabránenie preniknutia škodcu Agrilus planipennis Fairmaire z Ukrajiny do Únie a o zmene prílohy XI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a najmä na jeho článok 41 ods. 2 a článok 72 ods. 1,

keďže:

(1)

Agrilus planipennis Fairmaire (ďalej len „špecifikovaný škodca“) je uvedený v zozname karanténnych škodcov Únie v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2072 (2). V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/1702 sa takisto uvádza ako prioritný škodca (3).

(2)

Pokiaľ ide o špecifikovaného škodcu, boli požiadavky na dovoz určitých druhov rastlín, dreva a oddelenej kôry z tretích krajín, v ktorých sa škodca vyskytuje, stanovené v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072. Podľa časti A prílohy XI k uvedenému nariadeniu sa na uvedenie takýchto rastlín alebo rastlinných výrobkov z príslušných tretích krajín pôvodu do Únie vyžadujú rastlinolekárske osvedčenia.

(3)

Ukrajina v novembri 2019 potvrdila prvé úradné zistenia výskytu špecifikovaného škodcu na svojom území.

(4)

Táto krajina nie je uvedená v zozname tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz na územie Únie v zmysle prílohy VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072. Preto by sa mali prijať osobitné opatrenia s cieľom zabrániť možnému zavlečeniu špecifikovaného škodcu, ktorý sa nachádza na určitých druhoch rastlín, dreva a samostatnej kôry, z Ukrajiny do Únie.

(5)

Vzhľadom na rastlinolekárske riziko špecifikovaného škodcu by príslušné rastliny, drevo a kôru, o ktorých je známe, že sú jeho hostiteľmi a pochádzajú z Ukrajiny, malo pri ich uvádzaní do Únie sprevádzať rastlinolekárske osvedčenie vrátane dodatkového vyhlásenia, v ktorom sa uvádza, že pochádzajú z oblasti bez výskytu špecifikovaného organizmu. Takéto dodatkové vyhlásenie by sa malo vypracovať v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia a malo by sa vopred oznámiť Komisii. S cieľom zabezpečiť vyššiu úroveň rastlinolekárskej ochrany by sa určité druhy dreva mali dovážať len vtedy, ak sa náležite ošetria alebo sa odstráni kôra a časti vonkajšej drevnej beli.

(6)

Keďže stav špecifikovaného škodcu na Ukrajine si vyžaduje ďalšie potvrdenie, mali by sa získať dodatočné technické a vedecké dôkazy na posúdenie rastlinolekárskeho rizika, ktoré predstavuje pre Úniu. Takéto dôkazy je potrebné získať aj v súvislosti s jeho výskytom v ďalších tretích krajinách s cieľom aktualizovať príslušné opatrenia uvedené v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072. Opatrenia stanovené v tomto nariadení by sa preto mali čo najskôr preskúmať.

(7)

Takisto by sa mala zmeniť príloha XI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 s cieľom stanoviť požiadavku, aby sa príslušné rastliny a rastlinné produkty uvádzali z Ukrajiny do Únie s rastlinolekárskym osvedčením.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú opatrenia na zabránenie preniknutia škodcu Agrilus planipennis Fairmaire z Ukrajiny do Únie.

Článok 2

Uvedenie rastlín, dreva a oddelenej kôry, ktoré pochádzajú z Ukrajiny, na územie Únie

Rastliny, drevo a oddelená kôra, ktoré pochádzajú z Ukrajiny, sa do Únie uvádzajú len v prípade, že spĺňajú príslušné opatrenia uvedené v prílohe.

Článok 3

Zmena prílohy XI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072

Časť A prílohy XI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 sa mení takto:

a)

v bode 3 sa v zápise „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth a Ulmus davidiana Planch“ nahrádza text v treťom stĺpci textom „Kanada, Čína, Kórejská ľudovodemokratická republika, Japonsko, Mongolsko, Kórejská republika, Rusko, Taiwan, Ukrajina a Spojené štáty“;

b)

v bode 11 sa v zápise „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth a Ulmus davidiana Planch“ nahrádza text v treťom stĺpci textom „Kanada, Čína, Kórejská ľudovodemokratická republika, Japonsko, Mongolsko, Kórejská republika, Rusko, Taiwan, Ukrajina a Spojené štáty“;

c)

v bode 12 sa v zápise Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth a Ulmus davidiana Planch a vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený oblý povrch“ text v treťom stĺpci nahrádza textom „Kanada, Čína, Kórejská ľudovodemokratická republika, Japonsko, Mongolsko, Kórejská republika, Rusko, Taiwan, Ukrajina a Spojené štáty“.

Článok 4

Preskúmanie predbežných opatrení

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú zamerané na riešenie rastlinolekárskych rizík, ktoré nie sú úplne posúdené a majú dočasný charakter.

Tieto opatrenia sa preskúmajú čo najskôr, najneskôr však do jedného roka odo dňa prijatia tohto nariadenia.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. septembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2072 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019 (Ú. v. EÚ L 319, 10.12.2019, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1702 z 1. augusta 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 zostavením zoznamu prioritných škodcov (Ú. v. EÚ L 260, 11.10.2019, s. 8).


PRÍLOHA

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s pôvodom na Ukrajine a zodpovedajúce opatrenia na ich uvedenie na územie Únie podľa článku 2

Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety

Číselný znak KN

Opatrenia

1.

Rastliny Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., okrem plodov a semien

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Rastliny spĺňajú obe tieto podmienky:

a)

sú sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením, v ktorom sa v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“ uvádza, že rastliny majú pôvod v oblasti, ktorú ukrajinská národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia uznala a zriadila ako oblasť bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire, a nachádzajú sa v minimálnej vzdialenosti 100 km od najbližšej známej oblasti, v ktorej bol úradne potvrdený výskyt špecifikovaného škodcu;

b)

ukrajinská národná organizácia na ochranu rastlín vopred písomne oznámila Komisii stav bez výskytu škodcu v danej oblasti.

2.1.

Drevo Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., okrem dreva vo forme:

štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z uvedených stromov,

obalového materiálu z dreva, vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, tiež tých, ktoré sa používajú na účel prepravy predmetov všetkých druhov, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Únie ako drevo v zásielke,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený oblý povrch, nábytku a iných predmetov vyrobených z nespracovaného dreva.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Drevo spĺňa jednu z týchto podmienok:

a)

je sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením, v ktorom sa v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“ uvádza, že drevo má pôvod v špecificky uvedenej oblasti, ktorú ukrajinská národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia uznala a zriadila ako oblasť bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire, nachádza sa v minimálnej vzdialenosti 100 km od najbližšej známej oblasti, v ktorej bol úradne potvrdený výskyt špecifikovaného škodcu, a ukrajinská národná organizácia na ochranu rastlín vopred písomne oznámila Komisii stav bez výskytu škodcu v danej oblasti;

b)

je sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením, v ktorom sa v rubrike „Dodatočné vyhlásenie“ uvádza, že kôra a minimálne 2,5 cm vrstvy vonkajšej drevnej beli boli odstránené v zariadení, ktoré je na to oprávnené a ktoré je pod dohľadom ukrajinskej národnej organizácie na ochranu rastlín;

c)

je sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením, v ktorom sa v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“ uvádza, že drevo sa podrobilo ionizujúcemu žiareniu na dosiahnutie minimálnej absorbovanej dávky 1 kGy v celom objeme dreva.

2.2.

Drevo vo forme štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Drevo spĺňa obe tieto podmienky:

a)

je sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením, v ktorom sa v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“ uvádza, že drevo má pôvod v špecificky uvedenej oblasti, ktorú ukrajinská národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia uznala a zriadila ako oblasť bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire, nachádza sa v minimálnej vzdialenosti 100 km od najbližšej známej oblasti, v ktorej bol úradne potvrdený výskyt špecifikovaného škodcu;

b)

ukrajinská národná organizácia na ochranu rastlín vopred písomne oznámila Komisii stav bez výskytu škodcu v danej oblasti.

3.

Oddelená kôra a predmety vyrobené z kôry Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kôra spĺňa obe tieto podmienky:

a)

je sprevádzaná rastlinolekárskym osvedčením, v ktorom sa v rubrike „Dodatkové vyhlásenie“ uvádza, že kôra má pôvod v špecificky uvedenej oblasti, ktorú ukrajinská národná organizácia na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia uznala a zriadila ako oblasť bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire, a nachádza sa v minimálnej vzdialenosti 100 km od najbližšej známej oblasti, v ktorej bol úradne potvrdený výskyt špecifikovaného škodcu;

b)

ukrajinská národná organizácia na ochranu rastlín vopred písomne oznámila Komisii stav bez výskytu škodcu v danej oblasti.


Top