EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1001

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti niektorých členských štátov

C/2020/4541

Ú. v. EÚ L 221, 10.7.2020, p. 107–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1001/oj

10.7.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 221/107


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1001

z 9. júla 2020,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti niektorých členských štátov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 10d ods. 12,

keďže:

(1)

Smernicou 2003/87/ES sa zriaďuje modernizačný fond na roky 2021 až 2030 s cieľom podporiť investície na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti v niektorých členských štátoch. Ako sa uvádza v oznámeniach Komisie s názvom Európska zelená dohoda (2) a Investičný plán európskeho ekologického dohovoru (3), využívanie modernizačného fondu by malo podporou ekologickej a spoločensky spravodlivej transformácie prispieť k dosiahnutiu cieľov európskej zelenej dohody.

(2)

Mali by sa stanoviť podrobné pravidlá prevádzkovania modernizačného fondu s cieľom umožniť bezproblémové rozdeľovanie jeho finančných zdrojov prijímajúcim členským štátom, a to najmä stanovením postupov predkladania a posudzovania investičných návrhov a vyplácania výnosov z fondu.

(3)

S cieľom zabezpečiť zlučiteľnosť financovania v rámci modernizačného fondu s vnútorným trhom by prijímajúce členské štáty mali v súlade s článkom 108 ods. 3 zmluvy Komisii oznámiť akékoľvek plánované investície, ktoré predstavujú štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy a na ktoré by sa nevzťahovala existujúca schválená alebo oslobodená schéma pomoci ani individuálne rozhodnutie. Posúdenie investícií, na ktoré sa vzťahuje fond, by sa malo koordinovať s posúdením štátnej pomoci a v rámci spôsobov predkladania investičných návrhov by sa mali zohľadniť spôsoby predkladania notifikácií o štátnej pomoci. Vyplácanie výnosov z fondu by malo závisieť od schválenia štátnej pomoci.

(4)

V rámci európskej zelenej dohody sa s plánmi spravodlivej transformácie územia počíta ako so základným kameňom Mechanizmu spravodlivej transformácie. Ak je investícia v rámci modernizačného fondu zameraná na realizáciu plánu spravodlivej transformácie územia prijímajúceho členského štátu, daný členský štát by mal poskytnúť informácie o očakávanom príspevku investície do uvedeného plánu s cieľom podporiť súlad a komplementárnosť s cieľmi plánu.

(5)

Prijímajúce členské štáty by mali pravidelne informovať Európsku investičnú banku (EIB) a investičný výbor modernizačného fondu (ďalej len „investičný výbor“) o plánovaných investíciách s cieľom uľahčiť plánovanie platieb a hospodárenie so zdrojmi z modernizačného fondu. Uvedené informácie by však nemali zaväzovať prijímajúce členské štáty pri predkladaní budúcich investičných návrhov.

(6)

Na investície v prioritných oblastiach uvedených v článku 10d ods. 2 smernice 2003/87/ES (ďalej len „prioritné investície“) by sa mal uplatňovať zjednodušený postup vyplácania výnosov z fondu. Neprioritné investície by mali byť predmetom komplexného posúdenia ich technickej a finančnej životaschopnosti a ich pridanej hodnoty pre ciele fondu.

(7)

Podľa článku 10d ods. 2 smernice 2003/87/ES sa má aspoň 70 % finančných prostriedkov z modernizačného fondu vyčleniť na prioritné investície. S cieľom zabezpečiť spravodlivé rozdelenie finančných zdrojov do všetkých prijímajúcich členských štátov by sa táto požiadavka mala uplatňovať na individuálny podiel každého prijímajúceho členského štátu v rámci fondu.

(8)

Financovanie investícií z modernizačného fondu by malo závisieť od dostupnosti finančných prostriedkov, ktoré má prijímajúci členský štát k dispozícii, a od podielu finančných prostriedkov vyčlenených na prioritné investície. Aby sa umožnilo dôkladné monitorovanie prideľovania finančných prostriedkov a zároveň zabezpečila efektívnosť postupu vyplácania, malo by sa posúdenie investičných návrhov zo strany EIB alebo v relevantných prípadoch investičného výboru a vyplácanie finančných prostriedkov Komisiou organizovať v polročných cykloch.

(9)

Pri postupoch prevádzkovania modernizačného fondu by sa mali zohľadniť osobitosti schém predložených prijímajúcimi členskými štátmi. Keď EIB potvrdí schému ako prioritnú investíciu alebo v relevantných prípadoch investičný výbor odporučí financovanie schémy v neprioritnej oblasti a keď Komisia rozhodne o prvom vyplatení finančných prostriedkov v rámci danej schémy, prijímajúci členský štát by mal predložiť nový návrh na akékoľvek následné vyplatenie. Na účely akéhokoľvek takéhoto následného vyplatenia by sa potvrdenie EIB alebo prípadne odporúčanie investičného výboru malo obmedziť na overenie dostupných finančných prostriedkov prijímajúceho členského štátu a pokiaľ ide o schémy, ktoré sa kvalifikujú ako neprioritné investície, na overenie súladu s prahovými hodnotami pre prípustnú podporu uvedenými v článku 10d ods. 2 a v článku 10d ods. 6 druhom pododseku štvrtej vete smernice 2003/87/ES. Okrem toho by sa na ročné podávanie správ prijímajúcimi členskými štátmi mali v súvislosti so schémami uplatňovať zjednodušené pravidlá.

(10)

Zastavené investície by sa z modernizačného fondu nemali ďalej financovať. Všetky sumy, ktoré už boli vyplatené v prípade zastavených investícií, ale ešte sa na takéto investície nevynaložili, by sa mali uvoľniť na financovanie iných investícií.

(11)

Mali by sa stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa zloženia a činnosti investičného výboru.

(12)

Podľa článku 10d ods. 3 smernice 2003/87/ES má EIB hospodáriť s výnosmi z modernizačného fondu. Na tento účel by EIB mala vypracovať usmernenia na správu aktív, ktoré podporia ciele smernice a zohľadnia vnútorné pravidlá EIB. Okrem toho má EIB vykonávať ďalšie úlohy súvisiace s vykonávaním modernizačného fondu, ako sa stanovuje v smernici 2003/87/ES. Osobitné podmienky vykonávania týchto úloh by sa mali stanoviť v dohode medzi Komisiou a EIB. Mechanizmus na pokrytie nákladov EIB by mal zodpovedať uvedeným úlohám a mal by zohľadňovať aj počet a komplexnosť investičných návrhov predložených príslušnými prijímajúcimi členskými štátmi, ako aj to, či sa návrhy týkajú prioritných alebo neprioritných investícií.

(13)

Ak sa členské štáty rozhodnú použiť príjmy z obchodovania s kvótami formou aukcie na financovanie svojich výdavkov súvisiacich s vykonávaním modernizačného fondu, takéto výdavky by sa mohli považovať za správne výdavky uvedené v článku 10 ods. 3 písm. i) smernice 2003/87/ES, a preto by sa mohli započítavať do cieľa, ktorým je využívanie 50 % príjmov z aukcií na účely súvisiace s klímou.

(14)

Mali by sa stanoviť jasné opatrenia na monitorovanie a podávanie správ s cieľom poskytnúť Komisii úplné a včasné informácie o pokroku konkrétnych investícií a celkovom vykonávaní modernizačného fondu.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre zmenu klímy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú podrobné pravidlá fungovania modernizačného fondu, pokiaľ ide o:

a)

predkladanie návrhov na financovanie investícií;

b)

posudzovanie prioritných investícií a neprioritných investícií;

c)

riadenie, vyplácanie a platby prostriedkov z modernizačného fondu;

d)

zloženie a činnosť investičného výboru modernizačného fondu (ďalej len „investičný výbor“);

e)

monitorovanie, podávanie správ, hodnotenie a audit;

f)

informácie a transparentnosť.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„prijímajúci členský štát“ je členský štát uvedený v prílohe IIb k smernici 2003/87/ES;

2.

„neprioritná investícia“ je investícia, ktorá nepatrí do žiadnej oblasti uvedenej v článku 10d ods. 2 smernice 2003/87/ES;

3.

„neprioritný malý projekt“ je neprioritná investícia, ktorá dostáva štátnu pomoc a ktorej celková suma spĺňa kritériá pomoci de minimis v súlade s článkom 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 (4);

4.

„prioritná investícia“ je investícia, ktorá patrí aspoň do jednej oblasti uvedenej v článku 10d ods. 2 smernice 2003/87/ES;

5.

„schéma“ je investičný návrh, ktorý spĺňa tieto kritériá:

a)

zahŕňa konzistentný súbor priorít, ktoré sú v súlade s cieľmi modernizačného fondu, a vzhľadom na charakteristiky projektov v rámci schémy ju možno považovať za prioritnú alebo neprioritnú investíciu;

b)

trvá viac ako jeden rok;

c)

má vnútroštátny alebo regionálny rozsah pôsobnosti a

d)

jeho cieľom je podporiť viac ako jednu verejnú alebo súkromnú osobu alebo subjekt, ktoré sú zodpovedné za začatie alebo začatie a realizáciu projektov v rámci danej schémy.

KAPITOLA II

FINANCOVANIE INVESTÍCIÍ

Článok 3

Prehľad investícií

1.   Každý prijímajúci členský štát poskytne najneskôr do 30. novembra každého roka Európskej investičnej banke (EIB) a investičnému výboru prehľad investícií, na ktoré zamýšľa predložiť investičné návrhy v nasledujúcich dvoch kalendárnych rokoch, ako aj aktualizované informácie o investíciách, na ktoré sa vzťahuje akýkoľvek predchádzajúci prehľad.

2.   V prehľade uvedenom v odseku 1 poskytne prijímajúci členský štát tieto informácie o každej plánovanej investícii:

a)

názov/meno navrhovateľa projektu alebo riadiaceho orgánu schémy;

b)

konkrétne miesto investície alebo geografickú pôsobnosť schémy;

c)

odhad celkových nákladov investície;

d)

investičnú oblasť a súhrnný opis investície;

e)

v uplatniteľných prípadoch stav akéhokoľvek posúdenia štátnej pomoci týkajúceho sa investície;

f)

odhad financovania z modernizačného fondu a prehľad plánovaných návrhov na financovanie.

3.   Informácie uvedené v prehľade nie sú pri predkladaní investičných návrhov v súlade s článkom 4 pre prijímajúci členský štát záväzné.

Článok 4

Predkladanie investičných návrhov

1.   Investičné návrhy môžu prijímajúce členské štáty predkladať EIB a investičnému výboru kedykoľvek počas kalendárneho roka.

Pri predkladaní investičných návrhov poskytnú prijímajúce členské štáty informácie uvedené v prílohe I.

Prijímajúci členský štát uvedie, či sa návrh týka prioritnej investície alebo neprioritnej investície.

2.   Ak sa investícia týka schémy, prijímajúci členský štát predloží návrh v súlade s odsekom 1 a uvedie sumu, ktorú požaduje vyplatiť ako prvú v rámci schémy.

Po rozhodnutí Komisie o prvom vyplatení v rámci schémy v súlade s článkom 8 ods. 1 si akékoľvek následné vyplatenie vyžaduje od prijímajúceho členského štátu samostatný návrh, v ktorom sa uvedie suma, ktorá sa má vyplatiť, a podľa potreby aj aktualizované informácie o schéme.

3.   Ak prijímajúci členský štát predloží niekoľko investičných návrhov, ktoré sa majú posúdiť v tom istom polročnom cykle vyplácania, musí uviesť poradie dôležitosti v súvislosti s posúdením prioritných investícií a poradie dôležitosti v súvislosti s posúdením neprioritných investícií. Ak členský štát neuvedie poradie dôležitosti, EIB alebo prípadne investičný výbor tieto návrhy posúdi podľa dátumu ich predloženia.

4.   Návrh týkajúci sa neprioritného malého projektu sa môže predložiť len v rámci schémy.

5.   Prijímajúci členský štát nesmie žiadať o financovanie žiadnych investičných nákladov, ktoré sú financované z iného nástroja Únie alebo vnútroštátneho nástroja, zo zdrojov modernizačného fondu.

Článok 5

Dostupné prostriedky

1.   EIB informuje štyri týždne pred zasadnutím investičného výboru uvedeným v článku 11 ods. 1 prijímajúci členský štát, investičný výbor a Komisiu o finančných prostriedkoch, ktoré má tento členský štát k dispozícii na financovanie investícií z modernizačného fondu (ďalej len „výkaz dostupných finančných prostriedkov“).

2.   Vo výkaze dostupných finančných prostriedkov sa uvádza toto:

a)

suma v držbe EIB okrem akýchkoľvek súm, ktoré už boli vyplatené, ale ešte neboli uhradené členskému štátu v súlade s článkom 9, a s výnimkou nákladov EIB uvedených v dohode uvedenej v článku 12 ods. 3;

b)

akékoľvek sumy vyplatené v prospech zastavených investícií, ktoré zvyšujú zdroje v rámci modernizačného fondu dostupné pre prijímajúci členský štát v súlade s rozhodnutím Komisie uvedeným v článku 10 ods. 2

3.   Uzávierka výkazu dostupných finančných prostriedkov je posledný deň kalendárneho mesiaca predchádzajúceho dátumu prenosu informácií v súlade s odsekom 1.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 3, môže prijímajúci členský štát kedykoľvek požiadať EIB o poskytnutie informácií o sume, ktorá je vyčlenená pre tento členský štát a ktorá je v držbe EIB.

Článok 6

Potvrdenie prioritných investícií

1.   Investičné návrhy predložené prijímajúcimi členskými štátmi ako prioritné investície posudzuje EIB v prvom polročnom cykle vyplácania v príslušnom kalendárnom roku, ak sa predložia aspoň šesť týždňov pred prvým polročným zasadnutím investičného výboru uvedeným v článku 11 ods. 1

Ak sa predložia neskôr ako šesť týždňov pred prvým polročným zasadnutím investičného výboru uvedeným v článku 11 ods. 1, ale aspoň šesť týždňov pred druhým polročným zasadnutím výboru, posúdia sa v druhom polročnom cykle vyplácania v danom kalendárnom roku.

Ak sa predložia neskôr ako šesť týždňov pred druhým polročným zasadnutím investičného výboru uvedeným v článku 11 ods. 1, posúdia sa v prvom polročnom cykle vyplácania v nasledujúcom kalendárnom roku.

2.   EIB môže požiadať prijímajúci členský štát o akékoľvek informácie alebo dokumenty, ktoré považuje za potrebné na posúdenie danej investície, za predpokladu, že takéto informácie alebo dokumenty sú požadované podľa prílohy I. EIB o informácie alebo dokumenty požiada bez zbytočného odkladu. Ak prijímajúci členský štát poskytne požadované informácie alebo dokumenty menej ako šesť týždňov pred zasadnutím investičného výboru uvedeným v článku 11 ods. 1, môže EIB odložiť posúdenie návrhu do ďalšieho polročného cyklu vyplácania.

3.   Ak EIB zastáva názor, že návrh sa týka neprioritnej investície, EIB o tom informuje prijímajúci členský štát najneskôr do štyroch týždňov od predloženia návrhu a uvedie dôvody svojho záveru. V takom prípade sa návrh posúdi v súlade s požiadavkami a lehotami stanovenými v článku 7.

4.   Ak návrh nie je v súlade s článkom 10d ods. 1 smernice 2003/87/ES alebo s požiadavkami tohto nariadenia, EIB vráti návrh prijímajúcemu členskému štátu najneskôr do štyroch týždňov od predloženia návrhu a uvedie dôvody svojho záveru. EIB bezodkladne informuje investičný výbor.

5.   Ak primeranosť výšky prijatej pomoci Komisia neoverila v rámci príslušného konania o štátnej pomoci, posúdenie návrhu zahŕňa overenie nákladov navrhovanej investície.

6.   EIB posúdi návrh v súlade s uplatniteľným právom Únie.

7.   EIB môže návrh potvrdiť ako prioritnú investíciu za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

prijímajúci členský štát preukázal, že investícia spĺňa požiadavky stanovené v článku 10d ods. 1 smernice 2003/87/ES a že patrí aspoň do jednej oblasti uvedenej v článku 10d ods. 2 uvedenej smernice;

b)

prijímajúci členský štát má podľa výkazu dostupných finančných prostriedkov uvedeného v článku 5 ods. 1 a po odpočítaní všetkých súm, ktoré sa majú vyplatiť na investície už potvrdené v súlade s odsekom 9 tohto článku, k dispozícii dostatočné finančné prostriedky;

c)

prijímajúci členský štát predložil dôkaz, že investičný návrh spĺňa jednu z týchto požiadaviek:

získal schválenie štátnej pomoci v súlade s rozhodnutím Komisie,

je oslobodený od notifikačnej povinnosti štátnej pomoci v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 (5),

nepredstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy;

d)

prijímajúci členský štát písomne potvrdil, že investícia spĺňa všetky ostatné uplatniteľné požiadavky práva Únie a vnútroštátneho práva;

e)

podľa informácií, ktoré poskytol prijímajúci členský štát o príspevkoch z iných nástrojov Únie a vnútroštátnych nástrojov, nie sú sumy požadované z modernizačného fondu určené na pokrytie tých istých nákladov investície ako tie, ktoré sú financované v rámci iného nástroja Únie alebo vnútroštátneho nástroja.

8.   Ak sa návrh týka následného vyplatenia v rámci schémy potvrdenej EIB v súlade s odsekom 9 pred prvým vyplatením, obmedzí sa posúdenie návrhu zo strany EIB na overenie dostupných finančných prostriedkov v súlade s odsekom 7 písm. b) za predpokladu, že nedošlo k žiadnym zmenám schémy.

9.   EIB rozhodne o potvrdení návrhu ako prioritnej investície najneskôr dva týždne pred zasadnutím investičného výboru uvedeným v článku 11 ods. 1

EIB bezodkladne informuje príslušný prijímajúci členský štát a Komisiu o rozhodnutí uvedenom v prvom pododseku.

10.   Najneskôr jeden týždeň pred zasadnutím investičného výboru uvedeným v článku 11 ods. 1 EIB informuje výbor o investičných návrhoch každého prijímajúceho členského štátu, ktoré sú potvrdené ako prioritné investície v súlade s odsekom 9 tohto článku, a o sume, ktorá sa má vyplatiť každej investícii.

Článok 7

Odporúčania týkajúce sa neprioritných investícií

1.   Investičné návrhy, ktoré sú predložené prijímajúcimi členskými štátmi ako neprioritné investície, posúdi investičný výbor počas prvého polročného cyklu vyplácania v kalendárnom roku, ak sa predložia aspoň desať týždňov pred prvým polročným zasadnutím investičného výboru uvedeným v článku 11 ods. 1

Ak boli predložené neskôr ako desať týždňov pred prvým polročným zasadnutím investičného výboru uvedeným v článku 11 ods. 1, ale aspoň desať týždňov pred druhým polročným zasadnutím výboru, posúdia sa v druhom polročnom cykle vyplácania v danom kalendárnom roku.

Ak boli predložené neskôr ako desať týždňov pred druhým polročným zasadnutím investičného výboru uvedeným v článku 11 ods. 1, posúdia sa v prvom polročnom cykle vyplácania v nasledujúcom kalendárnom roku.

2.   Najneskôr dva týždne pred zasadnutím investičného výboru uvedeným v článku 11 ods. 1 EIB dokončí hĺbkové technické a finančné posúdenie návrhu vrátane posúdenia očakávaného zníženia emisií.

3.   EIB môže požiadať prijímajúci členský štát o akékoľvek informácie alebo dokumenty, ktoré považuje za potrebné na vykonanie hĺbkového technického a finančného posúdenia, za predpokladu, že takéto informácie alebo dokumenty sú požadované podľa prílohy I. EIB o informácie alebo dokumenty požiada bez zbytočného odkladu. Ak prijímajúci členský štát poskytne požadované informácie alebo dokumenty menej ako desať týždňov pred zasadnutím investičného výboru uvedeným v článku 11 ods. 1, môže EIB odložiť ukončenie hĺbkového posúdenia do ďalšieho polročného cyklu vyplácania.

4.   Ak primeranosť výšky prijatej pomoci Komisia neoverila v rámci príslušného konania o štátnej pomoci, hĺbkové finančné posúdenie zo strany EIB zahŕňa overenie nákladov navrhovanej investície.

5.   EIB vykoná hĺbkové posúdenie v súlade s uplatniteľným právom Únie.

6.   K hĺbkovému posúdeniu zo strany EIB musí byť priložené vyhlásenie zástupcu EIB, pokiaľ ide o schválenie financovania investičného návrhu. EIB bezodkladne zašle hĺbkové posúdenie investičnému výboru.

7.   Investičný výbor môže vydať odporúčanie na financovanie investičného návrhu za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

prijímajúci členský štát preukázal, že investícia spĺňa požiadavky stanovené v článku 10d ods. 1 smernice 2003/87/ES;

b)

prijímajúci členský štát má podľa výkazu dostupných finančných prostriedkov uvedeného v článku 5 ods. 1 a po odpočítaní všetkých súm, ktoré sa majú vyplatiť podľa informácií uvedených v článku 6 ods. 10 a na základe odporúčaní, ktoré už boli vydané v súlade s odsekom 9 tohto článku, k dispozícii dostatočné finančné prostriedky;

c)

podiel finančných prostriedkov pridelených na prioritné investície predstavuje najmenej 70 % celkovej sumy finančných prostriedkov použitých prijímajúcim členským štátom vrátane týchto finančných prostriedkov:

prostriedkov, ktoré už boli vyplatené na prioritné a neprioritné investície,

prostriedkov, ktoré sa ešte majú vyplatiť podľa informácií uvedených v článku 6 ods. 10,

prostriedkov, ktoré sa ešte majú vyplatiť v súlade s odporúčaniami, ktoré už boli vydané podľa odseku 9,

prostriedkov požadovaných na investičný návrh v rámci posúdenia;

d)

financovanie je v súlade s článkom 10d ods. 6 druhým pododsekom štvrtou vetou smernice 2003/87/ES;

e)

prijímajúci členský štát predložil dôkaz, že investičný návrh spĺňa ktorúkoľvek z týchto požiadaviek:

získal schválenie štátnej pomoci v súlade s rozhodnutím Komisie,

je oslobodený od notifikačnej povinnosti štátnej pomoci v súlade s nariadením (EÚ) č. 651/2014,

nepredstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy;

f)

prijímajúci členský štát písomne potvrdil, že investícia spĺňa všetky ostatné uplatniteľné požiadavky práva Únie a vnútroštátneho práva;

g)

podľa informácií, ktoré poskytol prijímajúci členský štát o príspevkoch z iných nástrojov Únie a vnútroštátnych nástrojov, nie sú sumy požadované z modernizačného fondu určené na pokrytie tých istých nákladov investície ako tie, ktoré sú financované v rámci iného nástroja Únie alebo vnútroštátneho nástroja.

8.   Ak sa návrh týka následného vyplatenia v rámci schémy, ktorú odporučil na financovanie investičný výbor v súlade s odsekom 9 pred prvým vyplatením, nevyžaduje sa hĺbkové posúdenie návrhu zo strany EIB a posúdenie návrhu investičným výborom sa obmedzí na overenie súladu s požiadavkami uvedenými v odseku 7 písm. b), c) a d) za predpokladu, že nedošlo k žiadnym zmenám schémy.

9.   Investičný výbor vydá na zasadnutí uvedenom v článku 11 ods. 1 odporúčanie v súvislosti s investičným návrhom, v ktorom uvedie výšku podpory z modernizačného fondu spolu s dôvodmi svojho záveru a akýmikoľvek návrhmi, pokiaľ ide o vhodné finančné nástroje.

10.   Ak investičný výbor neodporúča financovanie investície, uvedie dôvody svojho záveru. V takom prípade sa investícia nepodporí z modernizačného fondu. Príslušný členský štát môže daný investičný návrh revidovať so zreteľom na zistenia investičného výboru a v ktoromkoľvek nasledujúcom polročnom cykle vyplácania prostriedkov môže predložiť nový investičný návrh.

Článok 8

Rozhodnutie Komisie o vyplatení

1.   Po zasadnutí uvedenom v článku 11 ods. 1 tohto nariadenia Komisia bez zbytočného odkladu prijme rozhodnutie uvedené v článku 10d ods. 3 smernice 2003/87/ES, v ktorom uvedie sumu zdrojov z modernizačného fondu, ktorá sa má vyplatiť na každú investíciu potvrdenú EIB ako prioritná investícia alebo odporúčanú na financovanie investičným výborom (ďalej len „rozhodnutie o vyplatení“).

V rozhodnutí o vyplatení zdrojov z modernizačného fondu na schému sa uvedie výška prvej alebo akejkoľvek následnej platby podľa potreby.

2.   Komisia oznámi rozhodnutie o vyplatení príslušnému prijímajúcemu členskému štátu a informuje o ňom EIB a investičný výbor.

Článok 9

Platby

Do 30 dní odo dňa rozhodnutia o vyplatení EIB zašle prijímajúcemu členskému štátu príslušnú sumu podpory z modernizačného fondu.

Článok 10

Zastavené investície

1.   Na základe listinných dôkazov poskytnutých prijímajúcim členským štátom vo výročnej správe uvedenej v článku 13 sa investícia považuje za zastavenú v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

navrhovateľ projektu alebo riadiaci orgán schémy nefinancovali investíciu počas obdobia dlhšieho ako dva po sebe nasledujúce roky;

b)

navrhovateľ projektu nevynaložil celkovú sumu výnosov z modernizačného fondu vyplatenú na investíciu do piatich rokov odo dňa príslušného rozhodnutia Komisie o vyplatení.

Písmeno b) sa nevzťahuje na schémy.

2.   Rozhodnutím prijatým v súlade s článkom 8 Komisia zmení sumu, ktorá už bola vyplatená na zastavené investície, odpočítaním akejkoľvek sumy, ktorú prijímajúci členský štát ešte neuhradil navrhovateľovi projektu alebo riadiacemu orgánu schémy. Akákoľvek takáto neuhradená suma zvýši zdroje v rámci modernizačného fondu, ktoré má príslušný členský štát k dispozícii v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. b), a započíta sa do akejkoľvek budúcej platby zo strany EIB príslušnému členskému štátu podľa článku 9.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 tohto článku, môže prijímajúci členský štát pred uzávierkou výkazu dostupných finančných prostriedkov uvedenou v článku 5 ods. 3 informovať Komisiu o zastavenej investícii a požiadať ju o zmenu rozhodnutia o vyplatení v súlade s odsekom 2 tohto článku. Táto žiadosť sa môže týkať súm, ktoré ešte neboli vyplatené navrhovateľovi projektu alebo riadiacemu orgánu schémy, a súm, ktoré už boli vyplatené navrhovateľovi projektu alebo riadiacemu orgánu schémy, ale následne boli vymožené prijímajúcim členským štátom. Prijímajúci členský štát poskytne príslušné listinné dôkazy odôvodňujúce túto žiadosť. Odsek 2 tohto článku sa uplatňuje na zmenu rozhodnutia o vyplatení, zvýšenie zdrojov v modernizačnom fonde, ktoré má príslušný členský štát k dispozícii, a na započítanie sumy vrátenej do fondu do akejkoľvek budúcej platby zo strany EIB členskému štátu.

Článok 11

Činnosť investičného výboru

1.   Investičný výbor zasadá dvakrát ročne, a to najneskôr do 15. júla a 15. decembra. Sekretariát investičného výboru oznámi dátum zasadnutia členským štátom, ihneď ako je tento dátum k dispozícii.

2.   Pokiaľ výbor nevydá odporúčanie v súlade s článkom 10d ods. 7 druhým pododsekom prvou a druhou vetou smernice 2003/87/ES, je uznášaniaschopný, ak je prítomná aspoň polovica zástupcov prijímajúcich členských štátov, všetci zástupcovia neprijímajúcich členských štátov a zástupcovia Komisie a EIB.

3.   Neprijímajúce členské štáty zvolia v rámci investičného výboru troch zástupcov v hlasovaní zahŕňajúcom všetkých kandidátov. Každý neprijímajúci členský štát môže navrhnúť jedného kandidáta. Zvolení sú traja kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov. Ak dvaja alebo viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a v dôsledku toho sú zvolení viac ako traja kandidáti, hlasovanie sa obnoví, pričom zahŕňa všetkých kandidátov okrem kandidáta(-ov), ktorý(-í) získal(-i) najvyšší počet hlasov, a prípadne druhý najvyšší počet hlasov.

4.   Členovia investičného výboru nesmú mať finančné ani iné záujmy v odvetviach, ktoré spĺňajú podmienky na podporu z modernizačného fondu, či už priame alebo nepriame, ktoré by mohli ovplyvniť ich nestrannosť alebo ich možno objektívne ako také vnímať. Konajú vo verejnom záujme a nezávisle. Pred nástupom do funkcie v investičnom výbore vydajú vyhlásenie o záujmoch a svoje vyhlásenia aktualizujú vždy, keď nastane relevantná zmena.

5.   EIB poskytuje investičnému výboru (sekretariátu) administratívnu a logistickú podporu vrátane podpory pri správe webového sídla určeného pre modernizačný fond.

6.   Na návrh príslušného odboru Komisie stanoví investičný výbor svoj rokovací poriadok, v ktorom sa stanovia najmä tieto postupy:

a)

menovanie členov a pozorovateľov investičného výboru a ich náhradníkov;

b)

organizácia zasadnutí investičného výboru;

c)

podrobné pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov vrátane vzoru vyhlásenia o záujmoch.

7.   Členovia investičného výboru nedostávajú za svoju účasť na činnostiach výboru žiadnu odmenu ani náhradu nákladov.

Článok 12

Usmernenia na správu aktív a dohoda s EIB

1.   EIB vypracuje usmernenia na správu aktív v súvislosti s hospodárením s výnosmi z modernizačného fondu, pričom zohľadní ciele smernice 2003/87/ES a vnútorné pravidlá EIB.

2.   Po porade s členskými štátmi Komisia uzavrie s EIB dohodu o osobitných podmienkach, za ktorých EIB vykonáva svoje úlohy v súvislosti s vykonávaním modernizačného fondu. Tieto podmienky sa vzťahujú na tieto úlohy:

a)

obchodovanie formou aukcie s kvótami určenými pre modernizačný fond a ich speňaženie v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1031/2010 (6);

b)

hospodárenie s výnosmi z modernizačného fondu;

c)

potvrdenie prioritných investičných návrhov podľa článku 6 a vykonávanie hĺbkovej analýzy neprioritných investičných návrhov podľa článku 7;

d)

poskytovanie sekretariátu investičnému výboru vrátane správy webového sídla venovaného modernizačnému fondu;

e)

príprava návrhov správ investičného výboru podľa článku 14.

3.   V dohode uvedenej v odseku 2 sa stanoví mechanizmus na pokrytie nákladov EIB na vykonávanie jej úloh. Mechanizmus na pokrytie nákladov v súvislosti s potvrdením prioritných investícií a vykonávaním hĺbkovej analýzy neprioritných investícií zohľadní počet a zložitosť návrhov predložených každým prijímajúcim členským štátom. Náklady EIB na vykonávanie jej úloh sa financujú z finančných prostriedkov, ktoré má k dispozícii každý prijímajúci členský štát v zmysle článku 5 ods. 2 písm. a). EIB podáva Komisii a členským štátom správu o plnení úloh v zmysle dohody a o súvisiacich nákladoch.

KAPITOLA III

MONITOROVANIE, PODÁVANIE SPRÁV, HODNOTENIE A AUDIT

Článok 13

Monitorovanie a podávanie správ prijímajúcimi členskými štátmi

1.   Prijímajúce členské štáty monitorujú realizáciu investícií financovaných z modernizačného fondu. Prijímajúce členské štáty predložia do 30. apríla Komisii výročnú správu za predchádzajúci rok, ktorá obsahuje informácie uvedené v prílohe II.

2.   K výročnej správe uvedenej v odseku 1 musia byť priložené tieto informácie:

a)

listinné dôkazy o financovaní investícií z modernizačného fondu v predchádzajúcom roku;

b)

ročná účtovná závierka pre každú investíciu alebo v prípade schémy finančný výkaz poskytujúci agregované údaje o výdavkoch na schému v predchádzajúcom roku.

Článok 14

Podávanie správ investičným výborom

1.   Výročná správa investičného výboru uvedená v článku 10d ods. 11 prvej vete smernice 2003/87/ES obsahuje tieto informácie:

a)

počet prijatých investičných návrhov vrátane špecifikácie investičnej oblasti;

b)

počet vydaných odporúčaní a súhrn záverov každého odporúčania;

c)

prehľad hlavných záverov týkajúcich sa navrhovaných investícií vyplývajúcich z hĺbkovej technickej a finančnej analýzy, ktorú vykonala EIB;

d)

praktické skúsenosti s procedurálnymi aspektmi vydávania odporúčaní.

2.   Na základe návrhu vypracovaného EIB investičný výbor do 15. marca prijme záverečnú správu za predchádzajúci rok a bezodkladne ju predloží Komisii.

Článok 15

Preskúmanie a hodnotenie fondu

1.   Do preskúmania uvedeného v článku 10d ods. 11 druhej vete smernice 2003/87/ES Komisia zahrnie tieto oblasti:

a)

potvrdenie prioritných investícií zo strany EIB;

b)

posúdenie neprioritných investícií investičným výborom;

c)

financovanie a monitorovanie investícií prijímajúcimi členskými štátmi;

d)

všetky relevantné procedurálne aspekty týkajúce sa vykonávania modernizačného fondu.

Na základe výsledkov preskúmania Komisia v prípade potreby predloží príslušné návrhy.

2.   Na konci vykonávania modernizačného fondu Komisia vykoná záverečné hodnotenie vykonávania modernizačného fondu. Komisia zhodnotí najmä pokrok dosiahnutý pri plnení cieľov fondu stanovených v článku 10d ods. 1, 2 a 3 smernice 2003/87/ES.

3.   Komisia sprístupní verejnosti výsledky preskúmania a hodnotenia.

Článok 16

Audity a ochrana finančných záujmov fondu

1.   EIB pripraví ročnú účtovnú závierku modernizačného fondu za každý účtovný rok, ktorý trvá od 1. januára do 31. Decembra, pričom zohľadní finančné výkazy poskytnuté podľa článku 13 ods. 2 písm. b). Táto účtovná závierka je predmetom nezávislého externého auditu.

2.   EIB predloží Komisii tieto výkazy:

a)

do 31. marca neauditované finančné výkazy modernizačného fondu, ktoré sa vzťahujú na predchádzajúci účtovný rok;

b)

do 30. apríla auditované finančné výkazy modernizačného fondu, ktoré sa vzťahujú na predchádzajúci účtovný rok.

3.   Účtovné závierky a finančné výkazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa vypracujú v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi pre verejný sektor (IPSAS).

4.   Prijímajúce členské štáty majú právomoc vykonávať na základe dokumentov a kontrol na mieste audit všetkých navrhovateľov projektov a riadiacich orgánov schémy, dodávateľov a subdodávateľov, ktorým poskytli podporu z modernizačného fondu.

5.   Na účely odsekov 1 a 2 prijímajúce členské štáty, navrhovatelia projektov a riadiace orgány schémy, dodávatelia a subdodávatelia, ktorí získali zdroje z modernizačného fondu, uchovávajú počas obdobia piatich rokov od poslednej platby v súvislosti s akýmkoľvek projektom alebo schémou všetky podporné dokumenty a informácie týkajúce sa realizovaných platieb alebo výdavkov.

6.   Prijímajúce členské štáty prijmú príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní činností financovaných na základe tohto nariadenia chránili finančné záujmy modernizačného fondu prostredníctvom uplatňovania preventívnych opatrení na zamedzenie podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, prostredníctvom účinných kontrol a v prípade, že sa zistia nezrovnalosti, prostredníctvom vymáhania neoprávnene vyplatených súm a prípadne prostredníctvom účinných, primeraných a odrádzajúcich administratívnych a finančných sankcií. Vymáhanie sa vykoná v súlade s právnymi predpismi prijímajúcich členských štátov.

V prípade akýchkoľvek vymožených súm požiada prijímajúci členský štát o zmenu rozhodnutia o vyplácaní v súlade s článkom 10 ods. 3

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Informovanosť, komunikácia a propagácia

1.   Prijímajúce členské štáty zverejnia na webových sídlach príslušných útvarov svojich správnych orgánov informácie o investíciách podporovaných na základe tohto nariadenia s cieľom informovať verejnosť o úlohe a cieľoch modernizačného fondu. Takéto informácie musia obsahovať výslovný odkaz na podporu získanú z modernizačného fondu.

2.   Prijímajúce členské štáty zabezpečia, aby koneční prijímatelia podpory z modernizačného fondu poskytovali rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti ucelené, relevantné a cielené informácie o podpore z modernizačného fondu.

3.   Názov modernizačného fondu sa používa pri všetkých komunikačných činnostiach a nachádza sa na informačných tabuliach na strategických miestach viditeľných pre verejnosť.

4.   Prijímajúce členské štáty a Komisia vykonajú informačné, komunikačné a propagačné akcie v súvislosti s podporou a výsledkami modernizačného fondu. Takéto akcie uľahčia výmenu skúseností, poznatkov a najlepších postupov, pokiaľ ide o návrh, prípravu a realizáciu investícií v rámci modernizačného fondu.

Článok 18

Transparentnosť

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, sekretariát investičného výboru zabezpečí uverejnenie týchto informácií na webovom sídle modernizačného fondu:

a)

mená členov a pozorovateľov investičného výboru a ich príslušnosť;

b)

životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov investičného výboru;

c)

potvrdenia EIB o prioritných investíciách;

d)

odporúčania investičného výboru týkajúce sa neprioritných investícií;

e)

rozhodnutia Komisie o vyplatení;

f)

výročné správy predložené prijímajúcimi členskými štátmi podľa článku 13;

g)

výročné správy predložené investičným výborom podľa článku 14;

h)

preskúmanie a hodnotenie modernizačného fondu Komisiou podľa článku 15.

2.   Členské štáty, Komisia a EIB nezverejnia žiadne dôverné obchodné informácie zahrnuté do akýchkoľvek dokumentov, informácií alebo iných materiálov, ktoré predložili oni alebo akákoľvek tretia strana v súvislosti s vykonávaním modernizačného fondu.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. júla 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Európska zelená dohoda, COM(2019) 640 final z 11. decembra 2019.

(3)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Investičný plán pre udržateľnú Európu, Investičný plán európskeho ekologického dohovoru, COM(2020) 21 final zo 14. januára 2020.

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 z 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 302, 18.11.2010, s. 1).


PRÍLOHA I

Informácie o investičnom návrhu, ktorý sa predkladá EIB a investičnému výboru

1.   Všetky investičné návrhy

1.1.

špecifikácia investičnej oblasti v súlade s článkom 10d ods. 1 alebo prípadne ods. 2 smernice 2003/87/ES;

1.2.

všeobecný opis investície vrátane cieľov a cieľového(-ých) prijímateľa(-ov), technológií (v relevantných prípadoch), kapacity (v relevantných prípadoch) a predpokladaného trvania investície;

1.3.

odôvodnenie podpory z modernizačného fondu vrátane potvrdenia súladu investície s článkom 10d ods. 1 smernice 2003/87/ES;

1.4.

špecifikácia nákladov, ktoré sa majú pokryť z modernizačného fondu;

1.5.

opis použitých podporných nástrojov;

1.6.

požadovaná suma financovania z modernizačného fondu;

1.7.

príspevok(-y) z iných nástrojov Únie a vnútroštátnych nástrojov;

1.8.

existencia štátnej pomoci (v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy) a prípadne tieto údaje:

a)

odkaz na rozhodnutie Komisie, ktorým sa schvaľuje vnútroštátne opatrenie pomoci;

b)

odkaz, podľa ktorého bolo opatrenie, na ktoré sa vzťahuje skupinová výnimka, zaregistrované [číslo štátnej pomoci pridelené prostredníctvom elektronického notifikačného systému Komisie podľa článku 11 nariadenia (EÚ) č. 651/2014];

c)

očakávaný dátum notifikácie opatrenia pomoci Komisii;

1.9.

vyhlásenie členského štátu o súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnymi právom;

1.10.

ak je cieľom investície realizácia plánu spravodlivej transformácie územia, informácie o očakávanom príspevku investície do uvedeného plánu.

2.   Doplňujúce informácie o schémach

2.1.

názov riadiaceho orgánu;

2.2.

údaj o tom, či sa návrh týka existujúcej schémy;

2.3.

celkový objem schémy.

3.   Doplňujúce informácie o iných návrhoch, ako sú schémy

3.1.

názov/meno navrhovateľa projektu;

3.2.

miesto projektu;

3.3.

celkové investičné náklady;

3.4.

vývojové štádium projektu (od uskutočniteľnosti po fungovanie);

3.5.

zoznam povinných povolení, ktoré boli získané alebo sa majú získať.

4.   Doplňujúce informácie o neprioritných návrhoch

4.1.

kvantitatívne údaje o fázach výstavby a prevádzky vrátane prínosu návrhu k cieľom modernizačného fondu, rámca politík Únie v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a Parížskej dohody;

4.2.

certifikovaná finančná prognóza vrátane plánovaného finančného príspevku zo súkromných zdrojov;

4.3.

opis akéhokoľvek iného zacieleného ukazovateľa výkonnosti v zmysle požiadaviek EIB;

4.4.

iné relevantné informácie týkajúce sa navrhovateľa projektu, investície, všeobecných trhových podmienok a environmentálnych otázok.

PRÍLOHA II

Informácie, ktoré má poskytnúť prijímajúci členský štát vo výročnej správe Komisii

1.   Prehľad investícií

1.1.

počet investícií financovaných z modernizačného fondu;

1.2.

počet prebiehajúcich, ukončených a zastavených investícií;

1.3.

celkový pomer medzi financovaním poskytnutým na prioritné investície a prípadné neprioritné investície v prijímajúcom členskom štáte.

2.   Informácie o každej investícii

2.1.

celkové aktivované investície (celkové investičné náklady);

2.2.

dátumy a sumy platieb z modernizačného fondu navrhovateľovi projektu alebo riadiacemu orgánu schémy;

2.3.

sumy, ktoré prijímajúci členský štát prijal z modernizačného fondu, ale ešte nevyplatil navrhovateľovi projektu alebo riadiacemu orgánu schémy;

2.4.

všetky sumy, ktoré prijímajúci členský štát vymohol od navrhovateľa projektu alebo riadiaceho orgánu schémy, a dátumy vymáhania;

2.5.

posúdenie pridanej hodnoty investície z hľadiska energetickej efektívnosti a modernizácie energetického systému vrátane informácií o:

a)

úspore energie v MWh;

b)

kumulatívnej úspore v MWh očakávanej na konci životnosti investície;

c)

úspore emisií skleníkových plynov v tCO2;

d)

kumulovanej úspore tCO2 očakávanej na konci životnosti investície;

e)

prípadnej dodatočnej inštalovanej kapacite výroby energie z obnoviteľných zdrojov;

f)

dosiahnutom pákovom efekte finančných prostriedkov (celková suma investovaná v súvislosti s príspevkom z modernizačného fondu);

2.6.

ak je cieľom investície realizácia plánu spravodlivej transformácie územia, informácie o očakávanom príspevku investície do uvedeného plánu;

2.7.

v prípade schém sa uvedené vykazované údaje vykazujú v agregovanej forme.

3.   Doplňujúce informácie o iných investíciách, ako sú schémy

3.1.

čiastkové ciele dosiahnuté od predchádzajúcej výročnej správy;

3.2.

očakávané uvedenie do prevádzky;

3.3.

zistené alebo očakávané oneskorenia vo vykonávaní;

3.4.

zistené alebo očakávané zmeny, pokiaľ ide o oprávnené náklady, použité technológie alebo výsledky investície.

4.   Doplňujúce informácie o neprioritných investíciách

4.1.

potvrdenie spolufinancovania zo súkromných zdrojov.

Top