EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0878

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Text s významom pre EHP)

C/2020/4003

OJ L 203, 26.6.2020, p. 28–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/878/oj

26.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 203/28


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878

z 18. júna 2020,

ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 131,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa stanovujú požiadavky na zostavenie kariet bezpečnostných údajov, ktoré sa používajú na poskytovanie informácií o chemických látkach a zmesiach v Únii.

(2)

Od 1. januára 2020 sa uplatňuje nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1881 (2), ktorým sa menia prílohy I, III a prílohy VI až XII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006. Nariadením (EÚ) 2018/1881 sa zavádzajú osobitné požiadavky na nanoštruktúry látok. Keďže informácie týkajúce sa uvedených požiadaviek sa majú zahrnúť do kariet bezpečnostných údajov, príloha II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(3)

Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS), ktorý bol vytvorený v rámci štruktúry Organizácie Spojených národov, stanovuje medzinárodne harmonizované kritériá klasifikácie a označovania chemikálií a pravidlá týkajúce sa kariet bezpečnostných údajov. Únia potvrdila svoj zámer začleniť kritériá GHS do práva Únie.

(4)

Nástrojmi stanovenými v rámci GHS na oznamovanie nebezpečnosti súvisiacej s látkami a zmesami sú etikety a karty bezpečnostných údajov. Ustanovenia GHS týkajúce sa kariet bezpečnostných údajov sú zahrnuté v nariadení (ES) č. 1907/2006. Požiadavky na karty bezpečnostných údajov stanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 by sa preto mali prispôsobiť pravidlám pre karty bezpečnostných údajov stanoveným v rámci šiestej a siedmej revízie GHS.

(5)

Prílohou VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3) sa okrem iného umožní, aby bol v prípade nebezpečných zmesí dodávaných na použitie v priemyselných objektoch jednoznačný identifikátor vzorca uvedený jedine v karte bezpečnostných údajov. Uvedenou prílohou sa takisto stanoví požiadavka, aby bol v prípade určitých zmesí, ktoré nie sú zabalené, jednoznačný identifikátor vzorca uvedený v karte bezpečnostných údajov. Z dôvodov konzistentnosti by sa tieto zmeny mali odraziť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, pričom by sa malo stanoviť, kde v karte bezpečnostných údajov by mal byť jednoznačný identifikátor vzorca uvedený.

(6)

V oznámení Komisie zo 7. novembra 2018 s názvom „Tvorba komplexného rámca Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov“ (4) sa uvádza, že Komisia posudzuje, ako zlepšiť komunikáciu v rámci dodávateľského reťazca v prípade endokrinných disruptorov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 v súvislosti s prácou na kartách bezpečnostných údajov. Bolo určených niekoľko osobitných požiadaviek týkajúcich sa kariet bezpečnostných údajov, ktoré sú relevantné pre látky a zmesi s vlastnosťami endokrinných disruptorov (rozvracačov), a preto by sa mala príloha II k uvedenému nariadeniu zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Špecifické koncentračné limity, násobiace koeficienty a odhady akútnej toxicity stanovené v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 majú význam z hľadiska bezpečného používania látok a zmesí, a preto by sa mali, pokiaľ sú k dispozícii, uvádzať v kartách bezpečnostných údajov.

(8)

Požiadavka, aby hospodárske subjekty, ktoré už zostavili karty bezpečnostných údajov, tieto karty okamžite aktualizovali v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, by pre ne predstavovala neprimerané zaťaženie. Hospodárskym subjektom by sa skôr malo umožniť, aby počas určitého obdobia naďalej poskytovali karty bezpečnostných údajov v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006 zmeneným nariadením Komisie (EÚ) 2015/830 (5). Tým nie je dotknutá povinnosť aktualizovať karty bezpečnostných údajov podľa článku 31 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006 ani prípady, keď sa do kariet bezpečnostných údajov v súlade s časťou A oddielom 5 prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 dopĺňa jednoznačný identifikátor vzorca.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Odchylne od článku 3 sa karty bezpečnostných údajov, ktoré nie sú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu, môžu naďalej poskytovať do 31. decembra 2022.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. júna 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1881 z 3. decembra 2018, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohy I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XII, s cieľom zohľadniť nanoštruktúry látok (Ú. v. EÚ L 308, 4.12.2018, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  COM(2018) 734.

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2015, s. 8).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

POŽIADAVKY NA ZOSTAVENIE KARIET BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

ČASŤ A

0.1.   Úvod

0.1.1.

V tejto prílohe sa stanovujú požiadavky, ktoré musí dodávateľ splniť pri zostavovaní karty bezpečnostných údajov poskytovanej pre látku alebo zmes v súlade s článkom 31.

0.1.2.

Informácie o látkach uvedené v karte bezpečnostných údajov musia byť v súlade s informáciami pri registrácii a v správe o chemickej bezpečnosti, ak sa takáto správa vyžaduje. Ak bola správa o chemickej bezpečnosti vyhotovená, príslušný expozičný scenár, resp. scenáre sa vložia do prílohy ku karte bezpečnostných údajov.

0.1.3.

V karte bezpečnostných údajov musí byť v každej príslušnej časti uvedené, či sa týka nanoštruktúr, a ak áno, ktorých, pričom ku každej z týchto nanoštruktúr musia byť priradené príslušné informácie o bezpečnosti. Ako sa stanovuje v prílohe VI, pojem „nanoštruktúra“ v tejto prílohe sa vzťahuje na nanoštruktúru alebo súbor podobných nanoštruktúr.

0.2.   Všeobecné požiadavky na zostavenie karty bezpečnostných údajov

0.2.1.

Karta bezpečnostných údajov umožňuje užívateľom prijať opatrenia potrebné na ochranu zdravia ľudí a bezpečnosti na pracovisku a na ochranu životného prostredia. Zostavovateľ karty bezpečnostných údajov berie do úvahy, že karta bezpečnostných údajov musí svojich čitateľov informovať o nebezpečnosti látky alebo zmesi a poskytovať informácie o bezpečnom skladovaní látky alebo zmesi, zaobchádzaní s ňou a jej zneškodňovaní.

0.2.2.

Informácie uvedené v kartách bezpečnostných údajov musia spĺňať aj požiadavky stanovené v smernici 98/24/ES. Karta bezpečnostných údajov musí predovšetkým umožňovať zamestnávateľom zistiť, či sú na pracovisku prítomné nejaké nebezpečné chemické látky, a posúdiť prípadné riziko pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov vyplývajúce z ich používania.

0.2.3.

Informácie v karte bezpečnostných údajov musia byť napísané jasne a stručne. Kartu bezpečnostných údajov pripravuje kompetentná osoba, ktorá berie do úvahy špecifické potreby a vedomosti čitateľov z radov užívateľov, pokiaľ sú známe. Dodávatelia látok a zmesí zabezpečujú, aby tieto kompetentné osoby absolvovali príslušné školenia vrátane preškolení.

0.2.4.

Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov musí byť jednoduchý, jasný a presný, pričom sa treba vyhýbať žargónu, akronymom a skratkám. Nesmú sa používať vyjadrenia, ako napríklad „môže byť nebezpečná“, „nemá účinky na zdravie“, „bezpečná pri väčšine podmienok používania“ alebo „neškodná“, ani akékoľvek iné vyjadrenia, ktoré naznačujú, že látka alebo zmes nie je nebezpečná, alebo akékoľvek iné vyjadrenia, ktoré nie sú v súlade s klasifikáciou danej látky alebo zmesi.

0.2.5.

Dátum zostavenia karty bezpečnostných údajov sa uvádza na prvej strane. Ak bola karta bezpečnostných údajov revidovaná a príjemcom sa poskytne nová, zrevidovaná verzia, príjemcovia sa musia upozorniť na zmeny v oddiele 16 karty bezpečnostných údajov, ak neboli tieto zmeny uvedené inde. Pokiaľ ide o revidované karty bezpečnostných údajov, na prvej strane sa uvádza dátum zostavenia označený ako „Revízia: (dátum)“, ako aj jeden alebo viac údajov o tom, ktorá verzia sa nahrádza, ako číslo verzie, číslo revízie alebo dátum nahradenia.

0.3.   Formát karty bezpečnostných údajov

0.3.1.

Karta bezpečnostných údajov nie je dokumentom s pevne stanovenou dĺžkou. Dĺžka karty bezpečnostných údajov zodpovedá nebezpečnosti látky alebo zmesi a dostupným informáciám.

0.3.2.

Všetky strany karty bezpečnostných údajov vrátane všetkých príloh musia byť očíslované a musia obsahovať buď údaj o dĺžke karty bezpečnostných údajov (napríklad „strana 1 z 3“), alebo údaj, či existuje ďalšia strana (napríklad „pokračovanie na nasledujúcej strane“ alebo „koniec karty bezpečnostných údajov“).

0.4.   Obsah karty bezpečnostných údajov

Ak sú informácie, ktoré sa vyžadujú podľa tejto prílohy, vhodné a dostupné, zahŕňajú sa do karty bezpečnostných údajov v príslušných pododdieloch stanovených v časti B. Karta bezpečnostných údajov nesmie obsahovať prázdne pododdiely.

0.5.   Ďalšie požiadavky na informácie

Vzhľadom na širokú škálu vlastností látok a zmesí môže byť v niektorých prípadoch nevyhnutné zahrnúť do príslušných pododdielov ďalšie relevantné a dostupné informácie.

Ďalšie bezpečnostné a environmentálne informácie sú potrebné na riešenie potrieb námorníkov a iných pracovníkov v doprave pri hromadnej preprave nebezpečného tovaru loďami na hromadný náklad alebo cisternovými loďami námornej alebo vnútrozemskej plavby, na ktoré sa vzťahujú pravidlá Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) alebo vnútroštátne predpisy. V pododdiele 14.7 sa odporúča zahrnúť základné klasifikačné informácie, keď sa taký náklad prepravuje ako hromadný náklad, podľa príslušných nástrojov IMO. Okrem toho lode prepravujúce ropu alebo vykurovací olej ako hromadný náklad, ako je vymedzené v prílohe I k dohovoru MARPOL (1), alebo vykurovací olej v zásobníkoch musia byť pred nakládkou vybavené „kartou bezpečnostných údajov o materiáli“ v súlade s rezolúciou Výboru pre námornú bezpečnosť (MSC) IMO „Odporúčania pre karty bezpečnostných údajov o materiáli (MSDS) pre ropný náklad a vykurovací olej podľa prílohy I k dohovoru MARPOL“ [MSC.286 (86)]. Preto na účel zavedenia jednej harmonizovanej karty bezpečnostných údajov pre námorné i nenámorné použitie môžu byť, ak je to vhodné, do kariet bezpečnostných údajov zahrnuté ďalšie ustanovenia rezolúcie MSC.286(86) pre námornú prepravu nákladov a lodných vykurovacích olejov podľa prílohy I k dohovoru MARPOL.

0.6.   Jednotky

Používajú sa merné jednotky stanovené v smernici Rady 80/181/EHS (2).

0.7.   Osobitné prípady

Karty bezpečnostných údajov sa vyžadujú aj v osobitných prípadoch uvedených v odseku 1.3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, na ktoré sa vzťahujú výnimky z označovania.

1.    ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa predpisuje, ako sa látka alebo zmes identifikuje a ako sa v karte bezpečnostných údajov uvádzajú relevantné identifikované použitia, meno/názov dodávateľa látky alebo zmesi a kontaktné údaje dodávateľa látky alebo zmesi vrátane kontaktu v núdzovom prípade.

1.1.   Identifikátor produktu

Identifikátor produktu sa v prípade látky uvádza v súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1272/2008 a v prípade zmesi v súlade s článkom 18 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1272/2008, a tak, ako sa uvádza na označení v úradnom jazyku, resp. jazykoch členského štátu, resp. štátov, kde sa látka alebo zmes uvádza na trh, ak dotknutý členský štát, resp. štáty nestanovia inak.

Pri látkach podliehajúcich registrácii musí byť identifikátor produktu v súlade s tým, ktorý je uvedený pri registrácii, a uvedie sa aj registračné číslo pridelené podľa článku 20 ods. 3 tohto nariadenia. Dodatočné identifikátory sa môžu uviesť aj vtedy, keď sa nepoužili pri registrácii.

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti následných užívateľov stanovené v článku 39 tohto nariadenia, môže dodávateľ, ktorý je distribútorom alebo následným užívateľom, vynechať časť registračného čísla pri spoločnom predkladaní vzťahujúcu sa na individuálneho registrujúceho za predpokladu, že:

a)

tento dodávateľ prevezme zodpovednosť za to, že na základe žiadosti poskytne na účely presadzovania úplné registračné číslo, alebo ak nemá k dispozícii úplné registračné číslo, že žiadosť postúpi svojmu dodávateľovi v súlade s písmenom b) a

b)

tento dodávateľ do 7 dní poskytne orgánu členského štátu zodpovednému za presadzovanie (ďalej len „orgán presadzovania“) úplné registračné číslo na základe žiadosti, ktorú buď priamo doručil orgán presadzovania, alebo ju postúpil jeho príjemca, alebo ak tento dodávateľ nemá k dispozícii úplné registračné číslo, postúpi žiadosť svojmu dodávateľovi do 7 dní od jej prijatia a zároveň o tom informuje orgán presadzovania.

Môže sa poskytnúť spoločná karta bezpečnostných údajov, ktorá sa vzťahuje na viac ako jednu látku alebo zmes, ak informácie v danej karte bezpečnostných údajov spĺňajú požiadavky tejto prílohy na každú z uvedených látok alebo zmesí.

Pokiaľ sa jedna karta bezpečnostných údajov vzťahuje na rozličné formy látky, musí obsahovať relevantné informácie, z ktorých jasne vyplýva, ktorá informácia sa týka ktorej formy. Alternatívne sa môže vypracovať samostatná karta bezpečnostných údajov pre každú formu alebo skupinu foriem.

Ak sa karta bezpečnostných údajov vzťahuje na jednu alebo viac nanoštruktúr alebo látok, ktoré nanoštruktúry obsahujú, musí sa to uviesť použitím výrazu „nanoštruktúra“.

Ďalšie spôsoby identifikácie

Môžu sa uviesť ďalšie názvy alebo synonymá, ktorými je látka alebo zmes označená alebo pod ktorými je bežne známa.

Ak má zmes jednoznačný identifikátor vzorca (UFI) v súlade s časťou A oddielom 5 prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, ktorý je uvedený v karte bezpečnostných údajov, uvádza sa tento indikátor v tomto pododdiele.

1.2.   Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Musí sa uviesť aspoň stručný opis identifikovaných použití (napr. čistenie podláh, priemyselné využitie pri výrobe polymérov alebo profesionálne použitie v čistiacich prostriedkoch) relevantných z hľadiska príjemcu resp. príjemcov látky alebo zmesi.

Ak existujú použitia, ktoré dodávateľ neodporúča, musia sa uviesť spolu so zdôvodnením. Tento zoznam nemusí byť vyčerpávajúci.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, informácie v tomto pododdiele karty bezpečnostných údajov musia byť v súlade s identifikovanými použitiami v správe o chemickej bezpečnosti a s expozičnými scenármi zo správy o chemickej bezpečnosti uvedenými v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

1.3.   Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Musí sa identifikovať dodávateľ karty bezpečnostných údajov, bez ohľadu na to, či ide o výrobcu, dovozcu, výhradného zástupcu, následného užívateľa alebo distribútora. Poskytne sa úplná adresa a telefónne číslo dodávateľa, ako aj e-mailová adresa príslušnej osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov.

Ak dodávateľ nemá sídlo v členskom štáte, v ktorom sa látka alebo zmes uvádza na trh, a určil zodpovednú osobu pre daný členský štát, uvedie sa okrem toho úplná adresa a telefónne číslo danej zodpovednej osoby.

Ak bol určený výhradný zástupca, môžu sa poskytnúť aj údaje o výrobcovi alebo pripravovateľovi zmesi mimo Únie.

Pokiaľ ide o registrujúcich, informácie o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov a, ak sú uvedené, o dodávateľovi látky alebo zmesi musia byť v súlade s informáciami o totožnosti výrobcu, dovozcu alebo výhradného zástupcu uvedenými pri registrácii.

1.4.   Núdzové telefónne číslo

Poskytnú sa odkazy na núdzové informačné služby. Ak v členskom štáte, v ktorom sa látka alebo zmes uvádza na trh, existuje oficiálny poradný orgán [môže ísť o orgán zodpovedný za prijímanie informácií súvisiacich so zdravím uvedený v článku 45 nariadenia (ES) č. 1272/2008], uvedie sa jeho telefónne číslo, čo môže postačovať. Ak je dostupnosť takýchto služieb z akýchkoľvek dôvodov obmedzená, napríklad z dôvodu úradných hodín, alebo ak existujú obmedzenia týkajúce sa špecifických druhov poskytovaných informácií, jasne sa to uvedie.

2.    ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisuje nebezpečnosť látky alebo zmesi a uvádzajú sa vhodné výstražné informácie, ktoré s tým súvisia.

2.1.   Klasifikácia látky alebo zmesi

Musí sa uviesť klasifikácia látky alebo zmesi, ktorá vyplýva z uplatňovania kritérií klasifikácie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. Ak dodávateľ oznámil informácie týkajúce sa látky na účely zápisu do zoznamu klasifikácie a označovania v súlade s článkom 40 nariadenia (ES) č. 1272/2008 alebo poskytol tieto informácie ako súčasť registrácie v súlade s týmto nariadením, klasifikácia uvedená v karte bezpečnostných údajov musí byť rovnaká ako klasifikácia uvedená v danom oznámení alebo registrácii.

Ak zmes nespĺňa kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008, jasne sa to uvedie.

Informácie o látkach v zmesi sa uvádzajú v pododdiele 3.2.

Ak nie je uvedené úplné znenie klasifikácie vrátane výstražných upozornení, zahrnie sa odkaz na oddiel 16, kde sa uvedie úplné znenie každej klasifikácie vrátane každého výstražného upozornenia.

Uvedú sa najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálne účinky, účinky na zdravie ľudí a na životné prostredie v súlade s oddielmi 9 až 12 karty bezpečnostných údajov, a to tak, aby mohli nebezpečnosť látky alebo zmesi identifikovať neodborníci.

2.2.   Prvky označovania

Na základe klasifikácie sa uvedú aspoň tieto prvky nachádzajúce sa na označení v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008: výstražný piktogram, resp. piktogramy, výstražné slovo, resp. slová, výstražné upozornenie, resp. upozornenia a bezpečnostné upozornenie, resp. upozornenia. Farebný piktogram uvedený v nariadení (ES) č. 1272/2008 môže byť nahradený grafickou čierno-bielou reprodukciou úplného výstražného piktogramu alebo grafickou reprodukciou samotného symbolu.

Uvedú sa uplatniteľné prvky označovania v súlade s článkom 25 ods. 1 až 6 a článkom 32 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1272/2008.

2.3.   Iná nebezpečnosť

Uvedú sa informácie o tom, či látka spĺňa kritériá perzistentnej, bioakumulatívnej a toxickej alebo veľmi perzistentnej a veľmi bioakumulatívnej látky v súlade s prílohou XIII, či bola látka zaradená do zoznamu zostaveného v súlade s článkom 59 ods. 1, keďže vykazuje vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov), a či je látka látkou identifikovanou v súlade s kritériami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 (3) alebo v nariadení Komisie (EÚ) 2018/605 (4) ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov (rozvracačov) (v uvedených nariadeniach ako „vlastnosti, ktoré narúšajú endokrinný systém“). V prípade zmesi sa poskytnú informácie o každej takejto látke, ktorá je v zmesi prítomná v koncentrácii rovnej alebo vyššej ako 0,1 % hmotnostné.

Uvedú sa informácie o inej nebezpečnosti, ktorá nevedie ku klasifikácii, ale môže prispieť k celkovej nebezpečnosti látky alebo zmesi, ako napríklad vznik látok znečisťujúcich ovzdušie počas tvrdnutia alebo spracúvania, prašnosť, výbušné vlastnosti, ktoré nespĺňajú kritériá klasifikácie stanovené v časti 2 oddiele 2.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, nebezpečnosť spojená s výbuchom prachu, krížová senzibilizácia, nebezpečenstvo udusenia, nebezpečenstvo vzniku omrzlín, veľká možnosť výrazného zápachu alebo chuti alebo účinky na životné prostredie, ako je ohrozenie pôdnych organizmov alebo potenciál fotochemickej tvorby ozónu. V prípade nebezpečenstva výbuchu prachu je vhodné uviesť vetu: ‚V prípade rozptýlenia môže vytvárať výbušnú zmes prachu so vzduchom.‘

3.    ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisuje chemická identita zložky resp. zložiek látky alebo zmesi vrátane nečistôt a stabilizujúcich prísad, ako sa stanovuje ďalej. Uvedú sa vhodné a dostupné bezpečnostné informácie o povrchovej chémii.

3.1.   Látky

Chemická identita hlavnej zložky látky sa uvedie aspoň uvedením identifikátora produktu alebo jedného z ďalších prostriedkov identifikácie uvedených v pododdiele 1.1.

Chemická identita každej nečistoty, stabilizujúcej prísady alebo individuálnej zložky inej ako hlavná zložka, ktorá je sama osebe klasifikovaná a prispieva ku klasifikácii látky, sa uvedie takto:

a)

identifikátor produktu v súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1272/2008;

b)

ak nie je identifikátor produktu k dispozícii, jeden z ďalších názvov (bežný názov, obchodný názov, skratka) alebo identifikačné čísla.

Pri látkach zahrnutých v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 alebo určených v súlade s prílohou I k uvedenému nariadeniu sa uvedie špecifický koncentračný limit, M-koeficient a odhad akútnej toxicity, ak sú k dispozícii.

Ak je látka registrovaná a zahŕňa nanoštruktúru, uvedú sa vlastnosti častíc, ktoré túto nanoštruktúru špecifikujú, opísané v prílohe VI.

Ak látka nie je registrovaná, ale karta bezpečnostných údajov zahŕňa nanoštruktúry s časticami, ktorých vlastnosti majú vplyv na bezpečnosť látky, uvedú sa tieto vlastnosti.

Dodávatelia látok sa môžu rozhodnúť, že okrem toho vymenujú všetky zložky vrátane neklasifikovaných.

Tento pododdiel sa môže použiť aj na uvedenie informácií o mnohozložkových látkach.

3.2.   Zmesi

Uvedie sa identifikátor produktu, koncentrácia alebo koncentračné rozsahy a klasifikácie aspoň pre všetky látky uvedené v bodoch 3.2.1 alebo 3.2.2. Dodávatelia zmesí sa môžu rozhodnúť, že okrem toho vymenujú všetky látky v zmesi vrátane látok, ktoré nespĺňajú kritériá na klasifikáciu. Tieto informácie umožnia príjemcovi ľahko identifikovať nebezpečnosť látok v zmesi. Nebezpečnosť samotnej zmesi sa uvádza v oddiele 2.

Koncentrácie látok v zmesi sa opíšu jedným z týchto spôsobov:

a)

presné percentuálne hmotnostné alebo objemové podiely v zostupnom poradí, ak je to technicky možné;

b)

rozsahy percentuálnych hmotnostných alebo objemových podielov v zostupnom poradí, ak je to technicky možné.

Keď sa používa rozsah percentuálnych podielov, ak nie sú k dispozícii účinky celej zmesi, nebezpečnosťou pre zdravie a životné prostredie sa opisujú účinky najvyššej koncentrácie každej zložky.

Ak sú k dispozícii účinky celej zmesi, klasifikácia určená na základe týchto informácií sa zahrnie do oddielu 2.

Ak je v súlade s článkom 24 nariadenia (ES) č. 1272/2008 povolené použitie alternatívneho chemického názvu, môže sa použiť tento názov.

3.2.1.

Pri zmesi spĺňajúcej kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 sa uvedú tieto látky (pozri aj tabuľku 1.1) spolu s ich koncentráciou alebo rozsahom koncentrácie v zmesi:

a)

látky predstavujúce nebezpečenstvo pre zdravie alebo životné prostredie v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008, ak sú uvedené látky prítomné v rovnakej alebo vo vyššej koncentrácii ako najnižšia z týchto hodnôt:

i)

generické medzné hodnoty stanovené v tabuľke 1.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008;

ii)

generické koncentračné limity uvedené v častiach 3 až 5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, pričom sa zohľadnia koncentrácie uvedené v poznámkach k určitým tabuľkám v časti 3 v súvislosti s povinnosťou poskytnúť na požiadanie kartu bezpečnostných údajov pre zmes a pre aspiračnú nebezpečnosť [oddiel 3.10 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008] ≥ 1 %;

iii)

špecifické koncentračné limity uvedené v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008;

iv)

ak bol v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 uvedený M-koeficient, generická medzná hodnota v tabuľke 1.1 prílohy I k uvedenému nariadeniu upravená výpočtom stanoveným v oddiele 4.1 prílohy I k uvedenému nariadeniu;

v)

špecifické koncentračné limity poskytnuté do zoznamu klasifikácie a označovania zostaveného podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008;

vi)

desatina špecifického koncentračného limitu látky klasifikovanej ako kožný senzibilizátor alebo respiračný senzibilizátor so špecifickým koncentračným limitom;

vii)

koncentračné limity stanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1272/2008;

viii)

ak bol do zoznamu klasifikácie a označovania zostaveného podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 poskytnutý M-koeficient, generická medzná hodnota v tabuľke 1.1 prílohy I k uvedenému nariadeniu upravená výpočtom stanoveným v oddiele 4.1 prílohy I k uvedenému nariadeniu;

b)

látky, v prípade ktorých existujú expozičné limity Únie v pracovnom prostredí, ktoré už nie sú zahrnuté pod písmenom a);

c)

pokiaľ sa koncentrácia jednotlivej látky rovná 0,1 % alebo je vyššia, látky spĺňajúce ktorékoľvek z týchto kritérií:

látky, ktoré sú perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XIII,

látky zahrnuté do zoznamu zostaveného v súlade s článkom 59 ods. 1 z dôvodov iných, ako sú druhy nebezpečnosti uvedené v písmene a) tohto pododdielu [ako sú vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)],

látky identifikované ako látky s vlastnosťami endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súlade s kritériami stanovenými v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/2100 alebo nariadení (EÚ) 2018/605.

Tabuľka 1.1

Zoznam tried nebezpečnosti, kategórií nebezpečnosti a koncentračných limitov, v prípade ktorých sa látka uvedie ako látka v zmesi v pododdiele 3.2.1.

Trieda a kategória nebezpečnosti

Koncentračný limit (v %)

Akútna toxicita, kategória 1, 2 a 3

≥ 0,1

Akútna toxicita, kategória 4

≥ 1

Poleptanie kože/podráždenie kože, kategória 1, kategória 1A, 1B, 1C a kategória 2

≥ 1

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1 a 2

≥ 1

Respiračný senzibilizátor kategórie 1 alebo kategórie 1B

≥ 0,1

Respiračný senzibilizátor kategórie 1A

≥ 0,01

Kožný senzibilizátor kategórie 1 alebo kategórie 1B

≥ 0,1

Kožný senzibilizátor kategórie 1A

≥ 0,01

Mutagenita pre zárodočné bunky, kategória 1A a 1B

≥ 0,1

Mutagenita pre zárodočné bunky, kategória 2

≥ 1

Karcinogenita, kategória 1A, 1B a 2

≥ 0,1

Reprodukčná toxicita, kategória 1A, 1B, 2 a účinky na laktáciu alebo prostredníctvom nej

≥ 0,1

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia, kategória 1, 2 a 3

≥ 1

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia, kategória 1 a 2

≥ 1

Aspiračná toxicita

≥ 1

Nebezpečnosť pre vodné prostredie – akútna, kategória 1

≥ 0,1

Nebezpečnosť pre vodné prostredie – chronická, kategória 1

≥ 0,1

Nebezpečnosť pre vodné prostredie – chronická, kategória 2, 3 a 4

≥ 1

Nebezpečnosť pre ozónovú vrstvu

≥ 0,1

3.2.2.

Pri zmesi nespĺňajúcej kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 sa uvedú látky spolu s ich koncentráciou alebo rozsahom koncentrácie prítomné v individuálnej koncentrácii, ktorá je rovnaká alebo väčšia než tieto koncentrácie:

a)

1 % hmotnostné v iných ako plynných zmesiach a 0,2 % objemového v plynných zmesiach pri:

i)

látkach predstavujúcich nebezpečenstvo pre zdravie alebo životné prostredie v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 alebo

ii)

látkach, v prípade ktorých boli stanovené expozičné limity Únie v pracovnom prostredí;

b)

0,1 % hmotnostné pri látkach spĺňajúcich ktorékoľvek z týchto kritérií:

látky, ktoré sú perzistentné, bioakumulatívne a toxické v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XIII,

látky, ktoré sú veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XIII,

látky zahrnuté do zoznamu zostaveného v súlade s článkom 59 ods. 1 z dôvodov iných, ako sú druhy nebezpečnosti uvedené v písmene a) tohto pododdielu [ako sú vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)],

látky identifikované ako látky s vlastnosťami endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súlade s kritériami stanovenými v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/2100 alebo nariadení (EÚ) 2018/605;

c)

0,1 % látky klasifikovanej ako kožný senzibilizátor kategórie 1 alebo 1B, respiračný senzibilizátor kategórie 1 alebo 1B alebo karcinogén kategórie 2;

d)

0,01 % látky klasifikovanej ako kožný senzibilizátor kategórie 1A alebo respiračný senzibilizátor kategórie 1A;

e)

desatina špecifického koncentračného limitu látky klasifikovanej ako kožný senzibilizátor alebo respiračný senzibilizátor so špecifickým koncentračným limitom;

f)

0,1 % látky klasifikovanej ako látka poškodzujúca reprodukciu kategórií 1A, 1B alebo 2 alebo látka s účinkami na laktáciu alebo prostredníctvom nej.

3.2.3.

Pri látkach uvedených v pododdiele 3.2:

uvedie sa klasifikácia látky podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 vrátane triedy, resp. tried nebezpečnosti a kódu, resp. kódov pre kategóriu stanovených v tabuľke 1.1 prílohy VI k uvedenému nariadeniu, ako aj výstražné upozornenia a doplňujúce výstražné upozornenia. Výstražné upozornenia a doplňujúce výstražné upozornenia sa v tomto pododdiele nemusia uviesť v úplnom znení, stačia ich kódy. V prípadoch, keď nie sú uvedené v úplnom znení, sa uvedie odkaz na oddiel 16, kde sa uvedie úplné znenie každého príslušného výstražného upozornenia. Ak látka nespĺňa kritériá klasifikácie, opíše sa dôvod na uvedenie látky v pododdiele 3.2, ako napríklad „neklasifikovaná vPvB látka“ alebo „látka s expozičným limitom Únie v pracovnom prostredí“.

pri látkach zahrnutých v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 alebo určených v súlade s prílohou I k uvedenému nariadeniu sa uvedie špecifický koncentračný limit, M-koeficient a odhad akútnej toxicity, ak sú k dispozícii.

ak má látka použitá v zmesi formu nanoštruktúry a je ako taká registrovaná alebo sa uvádza v správe o chemickej bezpečnosti následného užívateľa, uvedú sa vlastnosti častíc, ktoré túto nanoštruktúru špecifikujú, opísané v prílohe VI. Ak má látka použitá v zmesi formu nanoštruktúry, ale nie je registrovaná ani sa neuvádza v správe o chemickej bezpečnosti následného užívateľa, uvedú sa vlastnosti častíc, ktoré majú vplyv na bezpečnosť zmesi.

3.2.4.

Pri látkach uvedených v pododdiele 3.2 sa uvádza názov a registračné číslo pridelené podľa článku 20 ods. 3 tohto nariadenia, ak je k dispozícii.

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti následných užívateľov stanovené v článku 39 tohto nariadenia, môže dodávateľ zmesi vynechať časť registračného čísla pri spoločnom predkladaní vzťahujúcu sa na individuálneho registrujúceho za predpokladu, že:

a)

tento dodávateľ prevezme zodpovednosť za to, že na základe žiadosti poskytne na účely presadzovania úplné registračné číslo, alebo ak nemá k dispozícii úplné registračné číslo, že žiadosť postúpi svojmu dodávateľovi v súlade s písmenom b) a

b)

tento dodávateľ do 7 dní poskytne orgánu členského štátu zodpovednému za presadzovanie (ďalej len „orgán presadzovania“) úplné registračné číslo na základe žiadosti, ktorú buď priamo doručil orgán presadzovania, alebo ju postúpil jeho príjemca, alebo ak tento dodávateľ nemá k dispozícii úplné registračné číslo, postúpi žiadosť svojmu dodávateľovi do 7 dní od jej prijatia a zároveň o tom informuje orgán presadzovania.

Ak je k dispozícii číslo ES, uvedie sa v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008. Môže sa uviesť aj číslo CAS a názov IUPAC, ak sú k dispozícii.

Pri látkach uvedených v tomto pododdiele prostredníctvom alternatívneho chemického názvu v súlade s článkom 24 nariadenia (ES) č. 1272/2008 registračné číslo, číslo ES ani iné presné chemické identifikátory nie sú potrebné.

4.    ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisuje počiatočná starostlivosť tak, aby ju mohla pochopiť a poskytnúť nevyškolená osoba bez použitia sofistikovaného vybavenia a bez možnosti širokého výberu liekov. Ak sa vyžaduje lekárska starostlivosť, musí sa to spolu s jej naliehavosťou uviesť v pokynoch.

4.1.   Opis opatrení prvej pomoci

4.1.1.

Pokyny na prvú pomoc sa uvedú podľa príslušných spôsobov expozície. Na uvedenie postupu pri každom spôsobe, ako napríklad pri inhalácii, kontakte s kožou, očami a pri požití, sa používajú podrozdelenia.

4.1.2.

V pokynoch sa uvedie, či sa:

a)

vyžaduje okamžitá lekárska starostlivosť a či možno po expozícii očakávať oneskorené účinky;

b)

odporúča presun vystavenej osoby z miesta expozície na čerstvý vzduch;

c)

odporúča odstránenie odevu a obuvi z danej osoby a manipulácia s nimi a

d)

poskytovateľom prvej pomoci odporúča používať osobné ochranné prostriedky.

4.2.   Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Uvedú sa stručne zhrnuté informácie o najdôležitejších príznakoch a účinkoch po expozícii, akútnych aj oneskorených.

4.3.   Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

V prípade potreby sa uvedú informácie o klinickom testovaní a lekárskom pozorovaní oneskorených účinkov, konkrétne podrobnosti o protilátkach (ak sú známe) a kontraindikáciách.

Pri niektorých látkach alebo zmesiach môže byť dôležité zdôrazniť, že na pracovisku musia byť dostupné osobitné prostriedky na poskytnutie špecifického a okamžitého ošetrenia.

5.    ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisujú požiadavky na likvidáciu požiaru, ktorý spôsobila látka alebo zmes alebo ktorý vznikol v jej blízkosti.

5.1.   Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

Uvedú sa informácie o vhodných hasiacich prostriedkoch.

Nevhodné hasiace prostriedky:

Uvedie sa, či nie je použitie niektorého hasiaceho prostriedku v konkrétnej situácii súvisiacej s látkou alebo so zmesou nevhodné (napr. vyhnite sa vysokotlakovým prostriedkom, ktoré by mohli viesť k vzniku potenciálne výbušnej zmesi prachu so vzduchom).

5.2.   Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Uvedú sa informácie o druhoch nebezpečnosti, ktoré môžu vyplývať z látky alebo zo zmesi, akými sú nebezpečné produkty spaľovania, ktoré vznikajú, keď látka alebo zmes horí, napríklad „pri horení môžu vznikať toxické výpary oxidu uhoľnatého“ alebo „pri spaľovaní vznikajú oxidy síry a dusíka“.

5.3.   Pokyny pre požiarnikov

Uvedú sa pokyny k všetkým ochranným opatreniam, ktoré sa majú vykonať počas hasenia požiaru, ako napríklad „ochladzujte nádoby striekaním vodou“, a k osobitnému ochrannému vybaveniu pre požiarnikov, akým je napríklad vysoká obuv, kombinézy, rukavice, ochrana očí a tváre a dýchací prístroj.

6.    ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa odporučí vhodná reakcia na prípad úniku, rozliatia alebo uvoľnenia látky či zmesi, aby sa predišlo nepriaznivým účinkom na osoby, majetok a životné prostredie alebo aby sa takéto účinky minimalizovali. V prípadoch, keď nebezpečnosť do značnej miery závisí od objemu uniknutej látky alebo zmesi, treba rozlíšiť medzi reakciou v prípadoch úniku veľkého a malého množstva. Ak z postupov na zabránenie šíreniu a odstránenie vyplýva, že sa vyžadujú rôzne praktiky, musia sa v karte bezpečnostných údajov uviesť.

6.1.   Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

6.1.1.   Pre iný ako pohotovostný personál

Uvedú sa pokyny týkajúce sa náhodných prípadov úniku a uvoľnenia látky alebo zmesi, ako napríklad:

a)

používanie vhodných ochranných prostriedkov (vrátane osobných ochranných prostriedkov uvedených v oddiele 8 karty bezpečnostných údajov), aby sa predišlo prípadnej kontaminácii kože, očí a osobného odevu;

b)

odstránenie zdrojov vznietenia, zabezpečenie dostatočného vetrania, regulácia prašnosti a

c)

núdzové postupy, ako napríklad potreba evakuovať nebezpečný priestor alebo konzultovať s odborníkom.

6.1.2.   Pre pohotovostný personál

Uvedú sa odporúčania týkajúce sa látky vhodnej na osobný ochranný odev (ako napríklad „vhodný: butylén“; „nevhodný: PVC“).

6.2.   Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Uvedú sa pokyny týkajúce sa akýchkoľvek bezpečnostných opatrení na ochranu životného prostredia, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s prípadmi náhodného úniku a uvoľnenia látky alebo zmesi, ako napríklad zabránenie prieniku do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

6.3.   Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

6.3.1.

Uvedú sa vhodné pokyny týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť šíreniu uniknutej látky alebo zmesi. Vhodné techniky na zabránenie šíreniu môžu zahŕňať ktorúkoľvek z týchto techník:

a)

vytvorenie zábrany, zakrytie kanalizácie;

b)

postupy utesnenia.

6.3.2.

Uvedú sa vhodné pokyny týkajúce sa spôsobu, akým odstrániť uniknutú látku alebo zmes. Vhodné postupy na odstránenie rozliatej látky alebo zmesi môžu zahŕňať ktorýkoľvek z týchto postupov:

a)

neutralizačné techniky;

b)

dekontaminačné techniky;

c)

adsorpčné materiály;

d)

techniky čistenia;

e)

techniky odsávania;

f)

vybavenie potrebné na zabránenie šíreniu/odstránenie (vrátane prípadného používania neiskriacich nástrojov a vybavenia).

6.3.3.

Uvedú sa akékoľvek iné informácie súvisiace s prípadmi úniku a uvoľnenia vrátane pokynov týkajúcich sa nevhodných techník zabránenia šíreniu alebo odstraňovania, ako napríklad prostredníctvom upozornení „nikdy nepoužívajte …“.

6.4.   Odkaz na iné oddiely

Prípadne sa uvedú odkazy na oddiely 8 a 13.

7.    ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa uvádzajú pokyny týkajúce sa postupov bezpečného zaobchádzania. Treba v ňom klásť dôraz na bezpečnostné opatrenia, ktoré sú vhodné vzhľadom na identifikované použitia uvedené v pododdiele 1.2 a na jedinečné vlastnosti látky alebo zmesi.

Informácie v tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa týkajú ochrany zdravia ľudí, bezpečnosti a životného prostredia. Ich účelom je pomôcť zamestnávateľovi pri navrhovaní vhodných pracovných postupov a organizačných opatrení podľa článku 5 smernice 98/24/ES a článku 5 smernice 2004/37/ES.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, informácie v tomto oddiele karty bezpečnostných údajov musia byť v súlade s informáciami uvedenými pre identifikované použitia v správe o chemickej bezpečnosti a s expozičnými scenármi preukazujúcimi kontrolu rizika zo správy o chemickej bezpečnosti uvedenými v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

Okrem informácií uvedených v tomto oddiele sú relevantné informácie uvedené aj v oddiele 8.

7.1.   Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

7.1.1.

Uvedú sa konkrétne odporúčania, aby sa:

a)

umožnilo bezpečné zaobchádzanie s látkou alebo so zmesou, ako napríklad opatrenia na zabránenie šíreniu a opatrenia na predchádzanie požiaru, ako aj zabránenie vytváraniu aerosólu a prachu;

b)

predišlo zaobchádzaniu s nekompatibilnými látkami alebo zmesami;

c)

upriamila pozornosť na činnosti a podmienky, ktoré vytvárajú nové riziká zmenou vlastností látky alebo zmesi, a na vhodné protiopatrenia a

d)

zredukovalo uvoľňovanie látky alebo zmesi do životného prostredia, ako napríklad predchádzanie prípadom úniku, alebo zabránenie prieniku do kanalizácie.

7.1.2.

Uvedú sa pokyny týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí, ako napríklad:

a)

nejesť, nepiť a nefajčiť v pracovných priestoroch;

b)

po použití umyť ruky a

c)

odstrániť kontaminovaný odev a ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacích priestorov.

7.2.   Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Poskytnuté pokyny musia byť v súlade s fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami opísanými v oddiele 9 karty bezpečnostných údajov. Ak je to relevantné, poskytnú sa pokyny týkajúce sa špecifických požiadaviek na skladovanie vrátane týchto bodov:

a)

ako riadiť riziká súvisiace s:

i)

výbušnými prostrediami;

ii)

korozívnymi podmienkami;

iii)

nebezpečenstvami vyplývajúcimi z horľavosti;

iv)

nekompatibilnými látkami alebo zmesami;

v)

podmienkami vedúcimi k odparovaniu a

vi)

potenciálnymi zdrojmi vznietenia (vrátane elektrických zariadení).

b)

ako regulovať účinky:

i)

poveternostných podmienok:

ii)

okolitého tlaku;

iii)

teploty;

iv)

slnečného svetla;

v)

vlhkosti a

vi)

vibrácie.

c)

ako zachovať integritu látky alebo zmesi použitím:

i)

stabilizátorov a

ii)

antioxidantov.

d)

iné pokyny, okrem iného:

i)

požiadavky na vetranie;

ii)

špecifické požiadavky na skladové priestory alebo nádoby (vrátane záchytných múrov a vetrania);

iii)

(prípadné) kvantitatívne limity pri skladovacích podmienkach a

iv)

kompatibility obalov.

7.3.   Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Pri látkach a zmesiach určených na špecifické konečné použitie, resp. použitia sa odporúčania musia týkať identifikovaného použitia, resp. použití uvedených v pododdiele 1.2. a musia byť podrobné a uplatniteľné v praxi. Ak je pripojený expozičný scenár, môže sa naň uviesť odkaz alebo sa uvedú informácie vyžadované v pododdieloch 7.1. a 7.2. Ak účastník dodávateľského reťazca vykonal pri zmesi hodnotenie chemickej bezpečnosti, stačí, že karta bezpečnostných údajov a expozičné scenáre sú v súlade so správou o chemickej bezpečnosti týkajúcou sa zmesi, a nie nevyhnutne v súlade so správami o chemickej bezpečnosti týkajúcimi sa každej látky v zmesi. Ak je k dispozícii špecifické usmernenie pre odvetvie alebo sektor, môže sa naň uviesť podrobný odkaz (vrátane zdroja a dátumu vydania).

8.    ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisujú uplatniteľné expozičné limity v pracovnom prostredí a nevyhnutné opatrenia manažmentu rizík.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, informácie v tomto oddiele karty bezpečnostných údajov musia byť v súlade s informáciami uvedenými pre identifikované použitia v správe o chemickej bezpečnosti a s expozičnými scenármi preukazujúcimi kontrolu rizika zo správy o chemickej bezpečnosti uvedenými v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

8.1.   Kontrolné parametre

8.1.1.

Pre látku alebo pre každú z látok v zmesi sa uvedú, ak sú k dispozícii, tieto vnútroštátne medzné hodnoty, vrátane právneho základu každej z nich, uplatniteľné v súčasnosti v členskom štáte, v ktorom sa poskytuje karta bezpečnostných údajov. Pri uvádzaní medzných hodnôt expozície v pracovnom prostredí sa používa chemická identita uvedená v oddiele 3:

8.1.1.1.

vnútroštátne medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí, ktoré zodpovedajú medzným hodnotám expozície v pracovnom prostredí Únie v súlade so smernicou 98/24/ES vrátane všetkých údajov uvedených v článku 2 ods. 3 rozhodnutia Komisie 2014/113/EÚ (5);

8.1.1.2.

vnútroštátne medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí, ktoré zodpovedajú medzným hodnotám Únie v súlade so smernicou 2004/37/ES vrátane všetkých údajov uvedených v článku 2 ods. 3 rozhodnutia Komisie 2014/113/EÚ;

8.1.1.3.

akékoľvek iné vnútroštátne medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí;

8.1.1.4.

vnútroštátne biologické medzné hodnoty, ktoré zodpovedajú biologickým medzným hodnotám Únie v súlade so smernicou 98/24/ES vrátane všetkých údajov uvedených v článku 2 ods. 3 rozhodnutia Komisie 2014/113/EÚ;

8.1.1.5.

akékoľvek iné vnútroštátne biologické medzné hodnoty.

8.1.2.

Uvedú sa informácie o monitorovacích postupoch odporúčaných v súčasnosti, a to aspoň pre najrelevantnejšie látky.

8.1.3.

Ak pri určenom používaní látky alebo zmesi vznikajú látky znečisťujúce ovzdušie, musia sa uviesť uplatniteľné medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí a/alebo biologické medzné hodnoty aj pre tieto látky.

8.1.4.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti alebo ak je k dispozícii DNEL uvedená v oddiele 1.4 prílohy I alebo PNEC uvedená v oddiele 3.3 prílohy I, poskytnú sa pre expozičné scenáre zo správy o chemickej bezpečnosti uvedené v prílohe ku karte bezpečnostných údajov relevantné DNEL a PNEC pre danú látku.

8.1.5.

Ak sa na rozhodnutie o opatreniach manažmentu rizík v súvislosti so špecifickými použitiami použije delenie na regulačné pásma (control banding), uvedú sa podrobnosti dostatočné na to, aby sa umožnil účinný manažment rizík. Objasní sa kontext a obmedzenia špecifického odporúčania týkajúceho sa regulačného pásma.

8.2.   Kontroly expozície

Informácie vyžadované v tomto pododdiele sa uvedú, ak ku karte bezpečnostných údajov nie je pripojený expozičný scenár obsahujúci tieto informácie.

Ak dodávateľ upustil od testu v zmysle oddielu 3 prílohy XI, uvedie špecifické podmienky použitia, o ktoré sa opieral pri odôvodnení upustenia od testu.

Ak bola látka zaregistrovaná ako izolovaný medziprodukt (na mieste alebo prepravovaný), dodávateľ uvedie, že táto karta bezpečnostných údajov je v súlade so špecifickými podmienkami, o ktoré sa opieral pri odôvodnení registrácie podľa článku 17 alebo 18.

8.2.1.   Primerané technické kontrolné opatrenia

Opis primeraných opatrení na kontrolu expozície súvisí s identifikovaným použitím, resp. použitiami látky alebo zmesi uvedenými v pododdiele 1.2. Tieto informácie musia byť dostatočné na to, aby zamestnávateľ mohol vykonať hodnotenie rizika pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov vyplývajúceho z prítomnosti látky alebo zmesi v súlade s článkami 4 až 6 smernice 98/24/ES a prípadne článkami 3 až 5 smernice 2004/37/ES.

Tieto informácie dopĺňajú tie, ktoré sú už uvedené v oddiele 7.

8.2.2.   Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky

8.2.2.1.

Informácie o použití osobných ochranných prostriedkov musia zodpovedať dobrej hygienickej praxi v pracovnom prostredí a byť v súlade s inými kontrolnými opatreniami vrátane technických kontrolných opatrení, vetrania a izolácie. V súvislosti so špecifickými pokynmi týkajúcimi sa osobných ochranných prostriedkov proti požiaru a chemickým rizikám sa prípadne uvádza odkaz na oddiel 5.

8.2.2.2.

So zohľadnením nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 (6) a s odkazom na príslušné normy CEN sa podrobne uvedie, ktoré vybavenie poskytne primeranú a vhodnú ochranu vrátane:

a)

ochrany očí/tváre

Na základe nebezpečnosti látky alebo zmesi a pravdepodobnosti, že dôjde ku kontaktu, sa špecifikuje vyžadovaný typ vybavenia na ochranu očí/tváre, ako napríklad bezpečnostné okuliare, bezpečnostné ochranné okuliare, štít na ochranu tváre.

b)

ochrany kože

i)

ochrana rúk

Na základe nebezpečnosti látky alebo zmesi a pravdepodobnosti, že dôjde ku kontaktu, a so zreteľom na rozsah a trvanie dermálnej expozície sa jasne špecifikuje druh rukavíc, ktoré sa majú používať pri zaobchádzaní s látkou alebo so zmesou, vrátane:

typu materiálu a jeho hrúbky,

typického alebo minimálneho času prieniku materiálom rukavíc.

Ak treba, uvedú sa ďalšie opatrenia na ochranu rúk.

ii)

iné

Ak treba chrániť inú časť tela ako ruky, špecifikuje sa typ a kvalita vyžadovaného ochranného prostriedku, ako napríklad vysoké pracovné rukavice, vysoká obuv, kombinéza, a to na základe nebezpečnosti súvisiacej s látkou alebo so zmesou a pravdepodobnosti, že dôjde ku kontaktu.

Ak treba, uvedú sa ďalšie opatrenia na ochranu kože a špecifické hygienické opatrenia.

c)

ochrany dýchacích ciest

Pri plynoch, parách, hmle alebo prachu sa na základe nebezpečnosti a pravdepodobnosti expozície uvedie typ ochranných prostriedkov, ktoré sa majú použiť, vrátane filtračných dýchacích prístrojov so špecifikovaním vhodného čistiaceho prvku (vložka alebo filter), primeraných filtrov častíc a primeraných masiek alebo samostatného dýchacieho prístroja.

d)

tepelnej nebezpečnosti

Pri špecifikovaní ochranného prostriedku, ktorý sa má nosiť pri materiáloch predstavujúcich tepelnú nebezpečnosť, sa osobitná pozornosť musí venovať zhotoveniu osobného ochranného prostriedku.

8.2.3.   Kontroly environmentálnej expozície

Špecifikujú sa informácie, ktoré sa vyžadujú od zamestnávateľa, aby mohol splniť svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov Únie na ochranu životného prostredia.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, pre expozičné scenáre stanovené v prílohe ku karte bezpečnostných údajov sa uvedie zhrnutie opatrení manažmentu rizík, ktorými sa primerane kontroluje expozícia životného prostredia látke.

9.    ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisujú empirické údaje týkajúce sa látky alebo zmesi, ak sú relevantné. Uplatňuje sa článok 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Aby sa umožnilo prijatie riadnych kontrolných opatrení, uvedú sa všetky relevantné informácie o látke alebo zmesi. Informácie v tomto oddiele musia byť v súlade s informáciami poskytnutými pri registrácii alebo v správe o chemickej bezpečnosti, ak sa vyžaduje, a s klasifikáciou látky alebo zmesi.

V prípade zmesi, pri ktorej sa informácie nevzťahujú na zmes ako celok, sa musí v jednotlivých položkách jasne uvádzať, na ktorú látku v zmesi sa údaje vzťahujú.

Uvedené vlastnosti musia byť jasne identifikované a vyjadrené v príslušných merných jednotkách. Uvedie sa metóda určenia vrátane podmienok merania a referenčných podmienok, pokiaľ sú relevantné pre interpretáciu číselných hodnôt. Pokiaľ nie je stanovené inak, štandardné podmienky teploty a tlaku sú 20 °C a 101,3 kPa.

Vlastnosti uvedené v pododdieloch 9.1 a 9.2 je možné vymenovať v podobe zoznamu. Ak sa to považuje za vhodné, poradie vymenovaných vlastností v rámci pododdielov môže byť odlišné.

9.1.   Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Každá karta bezpečnostných údajov musí zahŕňať vlastnosti uvedené ďalej. Ak je uvedené, že konkrétna vlastnosť sa na látku alebo zmes nevzťahuje, alebo ak informácie o konkrétnej vlastnosti nie sú k dispozícii, táto skutočnosť sa musí jasne uviesť a pokiaľ je to možné, uvedú sa dôvody.

a)

Skupenstvo

Skupenstvo (plyn, kvapalina alebo tuhá látka) sa vo všeobecnosti uvádza za štandardných podmienok teploty a tlaku.

Uplatňuje sa vymedzenie pojmov plyn, kvapalina a tuhá látka uvedené v oddiele 1.0 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.

b)

Farba

Uvedie sa farba látky alebo zmesi v stave, v akom sa dodáva.

V prípadoch, keď sa jedna karta bezpečnostných údajov používa pre viaceré varianty zmesi, ktoré môžu byť rozličných farieb, na opis farby sa môže použiť pojem „rozličné“.

c)

Zápach

Na zápach sa použije kvalitatívny opis, pokiaľ je dobre známy alebo opísaný v literatúre.

Uvedie sa prahová hodnota zápachu (kvalitatívne alebo kvantitatívne), pokiaľ je k dispozícii.

d)

Teplota topenia/tuhnutia

Neuplatňuje sa na plyny.

Teplota topenia a teplota tuhnutia sa uvedú pri štandardnom tlaku.

V prípade, že teplota topenia presahuje merné rozpätie príslušnej metódy, uvedie sa, do akej teploty nebolo pozorované dosiahnutie teploty topenia.

Ak k rozkladu alebo sublimácii dôjde pred roztopením alebo počas topenia, táto skutočnosť sa musí uviesť.

Pokiaľ ide o vosky a pasty, miesto teploty topenia a teploty tuhnutia sa môže uviesť teplota/rozmedzie mäknutia.

Čo sa týka zmesí, pokiaľ nie je technicky možné určiť teplotu topenia/tuhnutia, táto skutočnosť sa musí uviesť.

e)

Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu

Tieto vlastnosti sa uvedú pri štandardnom tlaku. V prípade, že je teplota varu veľmi vysoká alebo v prípade, že k rozkladu dochádza pri štandardnom tlaku ešte pred dosiahnutím teploty varu, sa však môže uviesť teplota varu pri nižšom tlaku.

Ak teplota varu presahuje merné rozpätie príslušnej metódy, uvedie sa teplota, do akej nebolo pozorované dosiahnutie teploty varu.

Ak k rozkladu dôjde pred začatím varu alebo počas varu, táto skutočnosť sa musí uviesť.

Čo sa týka zmesí, pokiaľ nie je technicky možné určiť teplotu varu alebo rozmedzie teploty varu, táto skutočnosť sa musí uviesť; v takom prípade sa uvedie aj teplota varu zložky s najnižšou teplotou varu.

f)

Horľavosť

Uplatňuje sa na plyny, kvapaliny a tuhé látky.

Musí sa uviesť, či je látka alebo zmes vznietivá, t. j. schopná vznietenia, resp. či je možné ju zapáliť, i keď nie je klasifikovaná pre horľavosť.

Môžu sa uviesť ďalšie informácie, pokiaľ je to vhodné a sú k dispozícii, napríklad či účinok vznietenia je iný, ako len normálne spálenie (napr. výbuch), a vznietivosť za neštandardných podmienok.

Na základe príslušnej klasifikácie nebezpečnosti sa môžu uviesť konkrétnejšie informácie o horľavosti. Informácie uvedené v pododdiele 9.2.1 sa v tomto bode neuvádzajú.

g)

Dolná a horná medza výbušnosti (7)

Neuplatňuje sa na tuhé látky.

Pokiaľ ide o horľavé kvapaliny, uvedie sa aspoň dolná medza výbušnosti. Ak je teplota vzplanutia približne –25 °C alebo vyššia, nemusí byť pri štandardnej teplote možné stanoviť hornú medzu výbušnosti, v takom prípade sa odporúča uviesť hornú medzu výbušnosti pri vyššej teplote. Ak je teplota vzplanutia vyššia ako 20 °C, nemusí byť pri štandardnej teplote možné stanoviť dolnú alebo hornú medzu výbušnosti, v takom prípade sa odporúča uviesť dolnú aj hornú medzu výbušnosti pri vyššej teplote.

h)

Teplota vzplanutia

Neuplatňuje sa na plyny, aerosóly a tuhé látky.

Pri zmesiach sa uvedie hodnota pre zmes, ak je k dispozícii. V opačnom prípade sa uvedie teplota, resp. teploty vzplanutia látky, resp. látok s najnižšou teplotou, resp. teplotami vzplanutia.

i)

Teplota samovznietenia

Uplatňuje sa len na plyny a kvapaliny.

Pokiaľ ide o zmesi, uvedie sa teplota samovznietenia zmesi, ak je k dispozícii. Ak hodnota pre zmes nie je k dispozícii, uvedie sa teplota, resp. teploty samovznietenia zložiek s najnižšou teplotou, resp. teplotami samovznietenia.

j)

Teplota rozkladu

Uplatňuje sa len na samovoľne reagujúce látky a zmesi, organické peroxidy a ostatné látky a zmesi, ktoré sa môžu rozkladať.

Uvedie sa teplota samovoľného rozkladu (SADT), ako aj objem, na ktorý sa vzťahuje, resp. počiatočná teplota rozkladu.

Uvedie sa, či uvádzaná teplota predstavuje SADT alebo počiatočnú teplotu rozkladu.

Ak sa nepozoroval žiaden rozklad, uvedie sa, do akej teploty nebol pozorovaný, napr. „do x °C nebol pozorovaný žiadny rozklad“.

k)

Hodnota pH

Neuplatňuje sa na plyny.

Uvedie sa pH dodávanej látky alebo zmesi alebo v prípade, že výrobok je v tuhom skupenstve, pH vodnej kvapaliny alebo roztoku pri danej koncentrácii.

Uvedie sa koncentrácia testovanej látky alebo zmesi vo vode.

l)

Kinematická viskozita

Uplatňuje sa len na kvapaliny.

Mernou jednotkou je mm2/s.

Pri nenewtonovských kvapalinách sa uvedie tixotropické alebo rheopexické správanie.

m)

Rozpustnosť

Rozpustnosť sa vo všeobecnosti uvádza pri štandardnej teplote.

Uvedie sa rozpustnosť vo vode.

Môže sa uviesť aj rozpustnosť v ostatných polárnych a nepolárnych rozpúšťadlách.

Pokiaľ ide o zmesi, uvedie sa, či je zmes úplne alebo len čiastočne rozpustná vo vode alebo inom rozpúšťadle, resp. či je s vodou alebo iným rozpúšťadlom úplne alebo len čiastočne miešateľná.

Pokiaľ ide o nanoštruktúry, okrem rozpustnosti vo vode sa uvedie rýchlosť rozpúšťania vo vode alebo v iných relevantných biologických alebo environmentálnych médiách.

n)

Rozdeľovacia konštanta (hodnota log)

Neuplatňuje sa na anorganické a iónové kvapaliny a vo všeobecnosti sa neuplatňuje na zmesi.

Uvedie sa, či je vykazovaná hodnota založená na testovaní alebo výpočte.

Pokiaľ ide o nanoštruktúry látky, v prípade ktorej sa rozdeľovacia konštanta neuplatňuje, uvedie sa disperzná stabilita v inom médiu.

o)

Tlak pár

Tlak pár sa vo všeobecnosti uvádza pri štandardnej teplote.

Pokiaľ ide o prchavé kvapaliny, uvedie sa aj tlak pár pri 50 °C.

V prípadoch, keď sa jedna karta bezpečnostných údajov používa pre viaceré varianty kvapalnej alebo skvapalnenej plynnej zmesi, uvedie sa rozmedzie tlaku pár.

Pokiaľ ide o kvapalné zmesi alebo skvapalnené plynné zmesi, uvedie sa rozmedzie tlaku pár alebo aspoň tlak pár najprchavejšej zložky, resp. zložiek, pokiaľ tlak pár zmesi určuje prevažne táto zložka, resp. zložky.

Uviesť sa môže aj koncentrácia nasýtených pár.

p)

Hustota a/alebo relatívna hustota

Uplatňuje sa len na kvapaliny a tuhé látky.

Hustota a relatívna hustota sa vo všeobecnosti uvádzajú za štandardných podmienok teploty a tlaku.

Uvedie sa absolútna hustota a/alebo relatívna hustota v porovnaní s vodou pri 4 °C ako referenčnou hodnotou (označovaná aj ako špecifická hmotnosť).

V prípadoch, keď sú možné zmeny hustoty, napr. z dôvodu šaržovej výroby, alebo v prípadoch, keď sa jedna karta bezpečnostných údajov vzťahuje na viaceré varianty látky alebo zmesi, môže sa uviesť rozmedzie.

V karte bezpečnostných údajov sa uvedie, či sa vykazuje absolútna hustota (v jednotkách ako g/cm3 alebo kg/m3 ) a/alebo relatívna hustota (bezrozmerná).

q)

Relatívna hustota pár

Uplatňuje sa len na plyny a kvapaliny.

Pokiaľ ide o plyny, uvedie sa relatívna hustota plynu v porovnaní so vzduchom pri 20 °C ako referenčnou hodnotou.

Pokiaľ ide o kvapaliny, uvedie sa relatívna hustota pár v porovnaní so vzduchom pri 20 °C ako referenčnou hodnotou.

Pokiaľ ide o kvapaliny, môže sa uviesť takisto relatívna hustota D m zmesi pary/vzduchu pri 20 °C.

r)

Vlastnosti častíc

Uplatňuje sa len na tuhé látky.

Uvedie sa veľkosť častíc [medián ekvivalentného priemeru, metóda výpočtu priemeru (na základe počtu, plochy alebo objemu) a rozsah, v ktorom táto hodnota mediánu kolíše]. Môžu sa uviesť aj ďalšie vlastnosti, ako napríklad granulometrické zloženie (napr. v podobe rozmedzia), tvar a pomer strán, stav agregácie a aglomerácie, špecifická povrchová plocha a prašnosť. Ak má látka formu nanoštruktúry alebo ak dodávaná zmes obsahuje nanoštruktúru, dané vlastnosti sa uvedú v tomto pododdiele alebo sa na ne uvedie odkaz, ak už sú špecifikované inde v karte bezpečnostných údajov.

9.2.   Iné informácie

Okrem vlastností uvedených v pododdiele 9.1 sa uvedú ostatné fyzikálne a chemické parametre, ako napr. vlastnosti uvedené v pododdieloch 9.2.1 a 9.2.2, ak má ich uvedenie význam z hľadiska bezpečného používania látky alebo zmesi.

9.2.1.   Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti

V tomto pododdiele sa uvádzajú vlastnosti, bezpečnostné charakteristiky a výsledky testov, ktoré môže byť užitočné zahrnúť do karty bezpečnostných údajov, keď je látka alebo zmes klasifikovaná v príslušnej triede fyzikálnej nebezpečnosti. Takisto môže byť vhodné uviesť údaje, ktoré sa považujú za relevantné z hľadiska konkrétnej fyzikálnej nebezpečnosti, ale ktoré nevedú ku klasifikácii (napr. negatívne výsledky testov blízke kritériu).

Spolu s údajmi sa môže uviesť názov triedy nebezpečnosti, ktorej sa údaje týkajú.

a)

Výbušniny

Tento bod sa vzťahuje aj na látky a zmesi uvedené v poznámke 2 oddielu 2.1.3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 a na ostatné látky a zmesi, ktoré vykazujú pozitívny účinok pri zahrievaní v uzavretom priestore.

Môžu sa uviesť tieto informácie:

i)

citlivosť na otras;

ii)

účinok zahrievania v uzavretom priestore;

iii)

účinok vznietenia v uzavretom priestore;

iv)

citlivosť na náraz;

v)

citlivosť na trenie;

vi)

termostabilita;

vii)

balenie (druh, veľkosť, čistá hmotnosť látky alebo zmesi), na základe ktorého bola v rámci triedy výbušnín priradená „podtrieda“, alebo na základe ktorého bola látka alebo zmes vyňatá z klasifikácie výbušnín.

b)

Horľavé plyny

Pokiaľ ide o čistý horľavý plyn, môžu sa okrem údajov o medziach výbušnosti uvedených v pododdiele 9.1 písm. g) poskytnúť tieto informácie:

i)

T Ci (maximálny obsah horľavého plynu, ktorý po zmiešaní s dusíkom nie je horľavý vo vzduchu, v mol. %);

ii)

základná rýchlosť horenia, ak je plyn klasifikovaný ako plyn kategórie 1B na základe základnej rýchlosti horenia.

Pokiaľ ide o horľavú plynnú zmes, môžu sa okrem údajov o medziach výbušnosti uvedených v pododdiele 9.1 písm. g) poskytnúť tieto informácie:

i)

medze výbušnosti, ak boli otestované, alebo údaj o tom, či sú klasifikácia a priradenie kategórie založené na výpočte;

ii)

základná rýchlosť horenia, ak je plynná zmes klasifikovaná ako plynná zmes kategórie 1B na základe základnej rýchlosti horenia.

c)

Aerosóly

Môže sa uviesť celkový (hmotnostný) percentuálny podiel horľavých zložiek, pokiaľ nie je aerosól klasifikovaný ako aerosól kategórie 1, pretože obsahuje viac ako 1 (hmotnostné) % horľavých zložiek alebo dosahuje spalné teplo aspoň 20 kJ/g a nebol podrobený postupom klasifikácie horľavosti [pozri poznámku v odseku 2.3.2.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008].

d)

Oxidujúce plyny

Pokiaľ ide o čistý plyn, môže sa uviesť C i (koeficient ekvivalencie kyslíka) podľa normy ISO 10156 „Plyny a zmesi plynov. Stanovenie potenciálnej horľavosti a oxidačnej schopnosti na výber výstupov ventilov fliaš“ alebo podľa ekvivalentnej metódy.

Pokiaľ ide o plynnú zmes, v prípade otestovaných zmesí sa môžu uviesť slová „oxidujúci plyn kategórie 1 [testovaný podľa normy ISO 10156 (alebo podľa ekvivalentnej metódy)]“ alebo vypočítaná oxidačná sila podľa normy ISO 10156 alebo podľa ekvivalentnej metódy.

e)

Plyny pod tlakom

Pokiaľ ide o čistý plyn, môže sa uviesť kritická teplota.

Pokiaľ ide o plynnú zmes, môže sa uviesť pseudo-kritická teplota.

f)

Horľavé kvapaliny

Ak je látka alebo zmes klasifikovaná ako horľavá kvapalina, v tomto bode nie je potrebné poskytnúť údaje o teplote varu a teplote vzplanutia, keďže uvedené údaje sa majú uvádzať v súlade s pododdielom 9.1. Môžu sa poskytnúť informácie o neprerušenej horľavosti.

g)

Horľavé tuhé látky

Môžu sa uviesť tieto informácie:

i)

rýchlosť horenia alebo čas horenia, pokiaľ ide o kovové prášky;

ii)

údaj o tom, či bola prekonaná navlhčená zóna.

h)

Samovoľne reagujúce látky a zmesi

Okrem uvedenia SADT podľa pododdielu 9.1 písm. j) sa môžu sa uviesť tieto informácie:

i)

teplota rozkladu;

ii)

detonačné vlastnosti;

iii)

deflagračné vlastnosti;

iv)

účinok zahrievania v uzavretom priestore;

v)

prípadne výbušná sila.

i)

Samozápalné (pyroforické) kvapaliny

Môžu sa poskytnúť informácie o tom, či dochádza k spontánnemu vznieteniu alebo zuhoľnateniu filtračného papiera.

j)

Samozápalné (pyroforické) tuhé látky

Môžu sa uviesť tieto informácie:

i)

pokiaľ ide o tuhé látky vo forme prášku, údaj o tom, či dochádza k spontánnemu vznieteniu pri liatí alebo v priebehu ďalších piatich minút potom;

ii)

údaj o tom, či sa pyroforické vlastnosti môžu časom meniť.

k)

Samovoľne sa zahrievajúce látky a zmesi

Môžu sa uviesť tieto informácie:

i)

údaj o tom, či dochádza k spontánnemu vznieteniu, ako aj o maximálnom dosiahnutom náraste teploty;

ii)

prípadne výsledky skríningových testov uvedených v oddiele 2.11.4.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, pokiaľ sú k dispozícii.

l)

Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny

Môžu sa uviesť tieto informácie:

i)

identita uvoľňovaného plynu, ak je známa;

ii)

údaj o tom, či dochádza k samovoľnému vznieteniu uvoľňovaného plynu;

iii)

rýchlosť uvoľňovania plynu;

m)

Oxidujúce kvapaliny

Môžu sa poskytnúť informácie o tom, či pri zmiešaní s celulózou dochádza k spontánnemu vznieteniu.

n)

Oxidujúce tuhé látky

Môžu sa poskytnúť informácie o tom, či pri zmiešaní s celulózou dochádza k spontánnemu vznieteniu.

o)

Organické peroxidy

Okrem uvedenia SADT podľa pododdielu 9.1 písm. j) sa môžu sa uviesť tieto informácie:

i)

teplota rozkladu;

ii)

detonačné vlastnosti;

iii)

deflagračné vlastnosti;

iv)

účinok zahrievania v uzavretom priestore;

v)

výbušná sila.

p)

Látky s korozívnym účinkom na kovy

Môžu sa uviesť tieto informácie:

i)

kovy, ktoré príslušná látka alebo zmes koroduje;

ii)

rýchlosť korózie a údaj o tom, či sa týka ocele alebo hliníka;

iii)

odkaz na ďalšie oddiely karty bezpečnostných údajov, pokiaľ ide o kompatibilné alebo nekompatibilné materiály.

q)

Výbušniny si zníženou citlivosťou

Môžu sa uviesť tieto informácie:

i)

látka použitá na zníženie citlivosti;

ii)

energia exotermického rozkladu;

iii)

korigovaná rýchlosť horenia (Ac);

iv)

výbušné vlastnosti výbušniny so zníženou citlivosťou v uvedenom stave.

9.2.2.   Ostatné bezpečnostné charakteristiky

Vlastnosti, bezpečnostné charakteristiky a výsledky testov, ktoré môže byť v súvislosti s látkou alebo zmesou užitočné uviesť:

a)

citlivosť na mechanické podnety;

b)

teplota samovoľnej polymerizácie;

c)

tvorba výbušnej zmesi prachu so vzduchom;

d)

tlmivá kapacita;

e)

rýchlosť odparovania;

f)

miešateľnosť;

g)

vodivosť;

h)

žieravosť;

i)

plynná skupina;

j)

oxidačno-redukčný potenciál;

k)

potenciál vzniku radikálov;

l)

fotokatalytické vlastnosti.

V prípade významu z hľadiska bezpečného používania látky alebo zmesi sa uvedú ďalšie fyzikálne a chemické parametre.

10.    ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisuje stabilita látky alebo zmesi a možnosť vzniku nebezpečných reakcií za určitých podmienok použitia a aj v prípade uvoľnenia do životného prostredia, vrátane prípadného odkazu na použité metódy testovania. Ak sa uvedie, že sa konkrétna vlastnosť na látku alebo zmes nevzťahuje, alebo ak nie sú k dispozícii informácie o konkrétnej vlastnosti, poskytnú sa dôvody.

10.1.   Reaktivita

10.1.1.

Opisuje sa nebezpečnosť spojená s reaktivitou látky alebo zmesi. Ak sú k dispozícii, uvedú sa špecifické údaje z testov pre celú látku alebo zmes. Informácie sa však môžu zakladať aj na všeobecných údajoch týkajúcich sa triedy alebo skupiny látky alebo zmesi, ak takéto údaje primerane odrážajú očakávanú nebezpečnosť látky alebo zmesi.

10.1.2.

Ak nie sú k dispozícii údaje týkajúce sa zmesí, poskytnú sa údaje o látkach v zmesi. Pri stanovovaní nekompatibility sa berú do úvahy látky, nádoby a znečisťujúce látky, ktorým by látka alebo zmes mohla byť vystavená počas dopravy, skladovania a používania.

10.2.   Chemická stabilita

Uvedie sa, či je látka alebo zmes stabilná alebo nestabilná za bežných podmienok prostredia a očakávaných podmienok skladovania a zaobchádzania, pokiaľ ide o teplotu a tlak. Opíšu sa všetky stabilizátory, ktoré sa používajú alebo ktoré môže byť potrebné použiť na zachovanie chemickej stability látky alebo zmesi. Uvedie sa význam akejkoľvek zmeny vo fyzikálnom vzhľade látky alebo zmesi z hľadiska bezpečnosti. Pokiaľ ide o výbušniny so zníženou citlivosťou, poskytnú sa informácie o čase použiteľnosti a pokyny k tomu, ako zníženie citlivosti overiť, a uvedie sa, že odstránením látky na zníženie citlivosti sa výrobok zmení na výbušninu.

10.3.   Možnosť nebezpečných reakcií

Ak je to relevantné, uvedie sa, či látka alebo zmes môže reagovať alebo polymerizovať, pričom dochádza k uvoľneniu nadmerného tlaku alebo tepla alebo vzniku iných nebezpečných podmienok. Opíšu sa podmienky, za ktorých môže dôjsť k nebezpečným reakciám.

10.4.   Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Vymenujú sa podmienky ako teplota, tlak, svetlo, otras, statický výboj, vibrácie alebo iné fyzikálne namáhanie, ktoré by mohli vyústiť do nebezpečnej situácie („podmienky, ktorých vzniku treba zabrániť“), a prípadne sa uvedie stručný opis opatrení, ktoré treba prijať na riadenie rizík súvisiacich s takouto nebezpečnosťou. Pokiaľ ide o výbušniny so zníženou citlivosťou, poskytnú sa informácie o opatreniach, ktoré je potrebné prijať s cieľom zabrániť neúmyselnému odstráneniu látky na zníženie citlivosti, a uvedú sa podmienky, ktorých vzniku treba zabrániť, pokiaľ citlivosť látky alebo zmesi nie je dostatočne znížená.

10.5.   Nekompatibilné materiály

Vymenujú sa skupiny látok alebo zmesí alebo špecifické látky, ako napríklad voda, vzduch, kyseliny, zásady, oxidačné činidlá, s ktorými by látka alebo zmes mohla reagovať a spôsobiť tým nebezpečnú situáciu (napríklad výbuch, uvoľnenie toxických alebo horľavých materiálov alebo uvoľňovanie nadmerného tepla), a prípadne sa uvedie stručný opis opatrení, ktoré treba prijať na riadenie rizík súvisiacich s takouto nebezpečnosťou.

10.6.   Nebezpečné produkty rozkladu

Vymenujú sa známe a odôvodnene očakávané nebezpečné produkty rozkladu vzniknuté v dôsledku používania, skladovania, úniku a zahriatia. Nebezpečné produkty spaľovania sa zahrnú do oddielu 5 karty bezpečnostných údajov.

11.    ODDIEL 11: Toxikologické informácie

Tento oddiel karty bezpečnostných údajov je určený predovšetkým pre profesionálov v oblasti zdravotníctva, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a toxikológov. Uvedie sa stručný, ale úplný a zrozumiteľný opis rôznych toxikologických účinkov (na zdravie) a dostupné údaje používané na identifikáciu uvedených účinkov vrátane prípadných informácií o toxikokinetike, metabolizme a distribúcii. Informácie v tomto oddiele musia byť v súlade s informáciami poskytnutými pri registrácii a/alebo v správe o chemickej bezpečnosti, ak sa vyžaduje, a s klasifikáciou látky alebo zmesi.

11.1.   Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Poskytnú sa informácie o týchto relevantných triedach nebezpečnosti:

a)

akútna toxicita;

b)

poleptanie kože/podráždenie kože;

c)

vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

d)

respiračná alebo kožná senzibilizácia;

e)

mutagenita pre zárodočné bunky;

f)

karcinogenita;

g)

reprodukčná toxicita;

h)

toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

i)

toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

j)

aspiračná nebezpečnosť.

Tieto druhy nebezpečnosti musia byť v karte bezpečnostných údajov vždy uvedené.

V prípade látok podliehajúcich registrácii sa uvedú stručné zhrnutia informácií odvodených z uplatňovania príloh VII až XI vrátane prípadného odkazu na použité testovacie metódy. Pri látkach podliehajúcich registrácii musia informácie zahŕňať aj výsledok porovnania dostupných údajov s kritériami uvedenými v nariadení (ES) č. 1272/2008 pre CMR, kategórie 1A a 1B, podľa bodu 1.3.1 prílohy I k tomuto nariadeniu.

11.1.1.   Uvedú sa informácie pre každú triedu nebezpečnosti alebo rozlíšenie. Ak sa uvádza, že látka alebo zmes nie je klasifikovaná pre konkrétnu triedu nebezpečnosti alebo rozlíšenie, v karte bezpečnostných údajov sa jasne uvedie, či je príčinou nedostatok údajov, skutočnosť, že nie je technicky možné údaje získať, nejednoznačné údaje alebo údaje, ktoré sú jednoznačné, ale nie dostatočné na klasifikáciu; v poslednom prípade sa v karte bezpečnostných údajov špecifikuje, že „na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené“.

11.1.2.   Údaje zahrnuté do tohto pododdielu sa vzťahujú na látku alebo zmes v podobe, v akej sa uvádza na trh. V prípade zmesi by údaje mali opisovať toxikologické vlastnosti zmesi ako celku, s výnimkou prípadu, keď sa uplatňuje článok 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1272/2008. Ak sú k dispozícii, uvedú sa aj relevantné toxikologické vlastnosti nebezpečných látok v zmesi, ako napríklad LD50, odhady akútnej toxicity alebo LC50.

11.1.3.   Ak existuje značné množstvo testovacích údajov o látke alebo zmesi, môže byť potrebné zhrnúť výsledky použitých kritických štúdií, napríklad podľa spôsobu expozície.

11.1.4.   Ak nie sú splnené kritériá klasifikácie pre konkrétnu triedu nebezpečnosti, uvedú sa informácie na podporu tohto záveru.

11.1.5.   Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície

Uvedú sa informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície a účinkoch látky alebo zmesi prostredníctvom každého možného spôsobu expozície, t. j. požitia (prehltnutia), inhalácie alebo expozície kože/očí. Ak účinky na zdravie nie sú známe, uvedie sa to.

11.1.6.   Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami

Opíšu sa možné nepriaznivé účinky na zdravie a príznaky súvisiace s expozíciou látke alebo zmesi a jej zložkám alebo známym vedľajším produktom. Uvedú sa dostupné informácie o príznakoch súvisiacich s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami látky alebo zmesi po expozícii. Opíšu sa prvé príznaky pri nízkych expozíciách až po dôsledky vážnej expozície, ako napríklad „môžu sa objaviť bolesti hlavy a závraty prechádzajúce do mdlôb alebo bezvedomia; veľké dávky môžu spôsobiť kómu a smrť“.

11.1.7.   Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky krátkodobej a dlhodobej expozície

Uvedú sa informácie o tom, či po krátkodobej alebo dlhodobej expozícii možno očakávať oneskorené alebo okamžité účinky. Uvedú sa aj informácie o akútnych a chronických účinkoch na zdravie v súvislosti s expozíciou človeka látke alebo zmesi. Ak nie sú k dispozícii údaje o účinkoch na človeka, zhrnú sa informácie o experimentálnych údajoch, pričom sa uvedú podrobnosti o údajoch z testov na zvieratách, kde sa jasne identifikujú druhy zvierat, alebo o údajoch z testov in vitro, kde sa jasne identifikujú typy buniek. Uvedie sa, či sa toxikologické údaje zakladajú na údajoch o účinkoch na človeka, údajoch o testoch na zvieratách alebo údajoch o skúškach in vitro.

11.1.8.   Interakčné účinky

Zahrnú sa informácie o interakciách, ak sú relevantné a dostupné.

11.1.9.   Absencia špecifických údajov

Získať informácie o nebezpečnosti látky alebo zmesi nemusí byť vždy možné. V prípadoch, keď nie sú k dispozícii údaje o konkrétnej látke alebo zmesi, sa prípadne môžu použiť údaje o podobných látkach alebo zmesiach, za predpokladu, že je relevantná podobná látka alebo zmes identifikovaná. Ak sa nepoužijú špecifické údaje alebo ak údaje nie sú k dispozícii, jasne sa to uvedie.

11.1.10.   Zmesi

Ak zmes nebola ako celok testovaná na jej účinky na zdravie, uvedú sa pri konkrétnom účinku na zdravie relevantné informácie o príslušných látkach uvedené v oddiele 3.

11.1.11.   Informácie o zmesiach verzus informácie o látkach

11.1.11.1.

Látky v zmesi môžu na seba v organizme pôsobiť, čo môže viesť k rôznej miere absorpcie, metabolizmu a vylučovania. Toxické pôsobenie sa v dôsledku toho môže zmeniť a celková toxicita zmesi sa môže líšiť od toxicity látok, ktoré obsahuje. Túto skutočnosť treba zohľadniť pri poskytovaní toxikologických informácií v tomto pododdiele karty bezpečnostných údajov.

11.1.11.2.

Treba zvážiť, či je koncentrácia každej látky dostatočná na to, aby prispela k celkovým účinkom zmesi na zdravie. Informácie o toxických účinkoch sa uvedú za každú látku okrem týchto prípadov:

a)

ak sú informácie duplicitné, uvedú sa iba raz za celú zmes, napríklad keď dve rôzne látky spôsobujú vracanie a hnačku;

b)

ak je nepravdepodobné, že sa tieto účinky prejavia pri existujúcich koncentráciách, napríklad keď je mierne dráždivá látka zriedená v nedráždivom roztoku pod určitú koncentráciu;

c)

ak nie sú k dispozícii informácie o interakciách medzi látkami v zmesi, neuvedú sa dohady, ale namiesto toho sa osobitne vymenujú účinky každej látky na zdravie.

11.2.   Informácie o inej nebezpečnosti

11.2.1.   Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Pri látkach identifikovaných v pododdiele 2.3. ako látky s vlastnosťami endokrinných disruptorov (rozvracačov) sa poskytnú informácie o nepriaznivých účinkoch na zdravie spôsobených vlastnosťami endokrinných disruptorov (rozvracačov), pokiaľ sú takéto informácie k dispozícii. Tieto informácie pozostávajú z krátkych zhrnutí informácií odvodených z uplatňovania kritérií posudzovania stanovených v príslušných nariadeniach [(ES) č. 1907/2006, (EÚ) 2017/2100, (EÚ) 2018/605], ktoré sú relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím.

11.2.2.   Iné informácie

Zahrnú sa ďalšie relevantné informácie o nepriaznivých účinkoch na zdravie, a to aj vtedy, keď sa podľa kritérií klasifikácie nevyžadujú.

12.    ODDIEL 12: Ekologické informácie

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa poskytujú informácie na vyhodnotenie vplyvu látky alebo zmesi na životné prostredie, ak sa doň uvoľní. V pododdieloch 12.1 až 12.7 karty bezpečnostných údajov sa uvedie krátke zhrnutie údajov vrátane relevantných údajov z testov, ak sú k dispozícii, pričom sa jasne uvedú druhy zvierat, médiá, jednotky, trvanie testu a podmienky testu. Tieto informácie môžu pomôcť pri zaobchádzaní v prípadoch úniku a pri hodnotení postupov spracovania odpadov, pri zaobchádzaní s uvoľnenou látkou alebo zmesou, opatreniach pri náhodnom uvoľnení a pri doprave. Ak sa uvádza, že konkrétna vlastnosť sa na látku alebo zmes nevzťahuje (pretože z dostupných údajov vyplýva, že látka alebo zmes nespĺňa kritériá klasifikácie), alebo ak informácie o konkrétnej vlastnosti nie sú k dispozícii, poskytnú sa dôvody. Navyše ak látka alebo zmes nie je klasifikovaná z iných dôvodov (napríklad z dôvodu technickej nemožnosti získať údaje alebo nejednoznačnosti údajov), malo by sa to v karte bezpečnostných údajov jasne uviesť.

Niektoré vlastnosti sú špecifické pre látku, t. j. bioakumulácia, perzistencia a degradovateľnosť, a tieto informácie sa uvedú, ak sú dostupné a vhodné, za každú relevantnú látku v zmesi (t. j. tie, ktoré majú byť uvedené v oddiele 3 karty bezpečnostných údajov a sú nebezpečné pre životné prostredie, alebo PBT/vPvB látky). Poskytnú sa aj informácie o nebezpečných produktoch premeny vyplývajúcich z degradácie látok a zmesí.

Informácie v tomto oddiele musia byť v súlade s informáciami poskytnutými pri registrácii a/alebo v správe o chemickej bezpečnosti, ak sa vyžaduje, a s klasifikáciou látky alebo zmesi.

Pokiaľ sú k dispozícii spoľahlivé a relevantné experimentálne údaje, poskytnú sa, pričom majú prednosť pred informáciami získanými na základe modelov.

12.1.   Toxicita

Ak sú k dispozícii, poskytnú sa informácie o toxicite s použitím údajov z testov vykonaných na vodných a/alebo suchozemských organizmoch. To zahŕňa dostupné relevantné údaje o toxicite pre vodné prostredie, akútnej aj chronickej, pre ryby, kôrovce, riasy a iné vodné rastliny. Ak sú dostupné, zahrnú sa aj údaje o toxicite pre pôdne mikroorganizmy a makroorganizmy a ďalšie environmentálne relevantné organizmy, ako sú vtáky, včely a rastliny. Ak má látka alebo zmes inhibičné účinky na aktivitu mikroorganizmov, uvedie sa možný dosah na čističky odpadových vôd.

Pokiaľ nie sú k dispozícii experimentálne údaje, dodávateľ zváži, či môže poskytnúť spoľahlivé a relevantné informácie získané na základe modelov.

Pri látkach podliehajúcich registrácii sa uvedú zhrnutia informácií odvodených z uplatňovania príloh VII až XI k tomuto nariadeniu.

12.2.   Perzistencia a degradovateľnosť

Degradovateľnosť je potenciál látky alebo príslušných látok v zmesi rozkladať sa v životnom prostredí, buď prostredníctvom biodegradácie, alebo inými procesmi, ako napríklad oxidáciou alebo hydrolýzou. Perzistenciou sa označuje absencia dôkazu degradácie v situáciách vymedzených v oddieloch 1.1.1 a 1.2.1 prílohy XIII. Ak sú dostupné, uvedú sa výsledky testov relevantné z hľadiska posúdenia perzistencie a degradovateľnosti. Ak sa uvádzajú polčasy rozpadu, musí sa uviesť, či sa tieto polčasy vzťahujú na mineralizáciu alebo na primárny rozpad. Uvedie sa aj potenciál látky alebo určitých látok v zmesi rozkladať sa v čističkách odpadových vôd.

Pokiaľ nie sú k dispozícii experimentálne údaje, dodávateľ zváži, či môže poskytnúť spoľahlivé a relevantné informácie získané na základe modelov.

Tieto informácie sa poskytnú, ak sú dostupné a vhodné, za každú individuálnu látku v zmesi, pri ktorej sa vyžaduje, aby bola uvedená v oddiele 3 karty bezpečnostných údajov.

12.3.   Bioakumulačný potenciál

Bioakumulačný potenciál je potenciál látky alebo určitých látok v zmesi akumulovať sa v biote a prípadne prechádzať potravinovým reťazcom. Uvedú sa výsledky testov relevantné z hľadiska posúdenia bioakumulačného potenciálu. Zahŕňa to odkaz na rozdeľovaciu konštantu (Kow) a biokoncentračný faktor (BCF) alebo na iné relevantné parametre súvisiace s bioakumuláciou, ak sú k dispozícii.

Pokiaľ nie sú k dispozícii experimentálne údaje, zváži sa možnosť poskytnutia prognóz na základe modelov.

Tieto informácie sa poskytnú, ak sú dostupné a vhodné, za každú individuálnu látku v zmesi, pri ktorej sa vyžaduje, aby bola uvedená v oddiele 3 karty bezpečnostných údajov.

12.4.   Mobilita v pôde

Mobilita v pôde je potenciál látky alebo zložiek zmesi dostať sa po uvoľnení do životného prostredia, dostať sa vplyvom prírodných síl do podzemných vôd alebo sa vzdialiť od miesta uvoľnenia. Ak je k dispozícii, uvedie sa potenciál mobility v pôde. Informácie o mobilite v pôde sa dajú stanoviť z relevantných údajov o mobilite, ako sú napríklad adsorpčné štúdie alebo štúdie priesaku, známa alebo predpovedaná distribúcia do zložiek životného prostredia alebo povrchové napätie. Napríklad hodnoty pôdneho adsorpčného koeficientu (Koc) sa dajú predpovedať na základe rozdeľovacej konštanty (Kow). Priesak a mobilita sa dajú predpovedať pomocou modelov.

Tieto informácie sa poskytnú, ak sú dostupné a vhodné, za každú individuálnu látku v zmesi, pri ktorej sa vyžaduje, aby bola uvedená v oddiele 3 karty bezpečnostných údajov.

12.5.   Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, poskytnú sa výsledky posúdenia PBT a vPvB, ako sú uvedené v správe o chemickej bezpečnosti.

12.6.   Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Pri látkach identifikovaných v pododdiele 2.3 ako látky s vlastnosťami endokrinných disruptorov (rozvracačov) sa poskytnú informácie o nepriaznivých účinkoch na životné prostredie spôsobených vlastnosťami endokrinných disruptorov (rozvracačov), pokiaľ sú takéto informácie k dispozícii. Tieto informácie pozostávajú z krátkych zhrnutí informácií odvodených z uplatňovania kritérií posudzovania stanovených v príslušných nariadeniach [(ES) č. 1907/2006, (EÚ) 2017/2100, (EÚ) 2018/605], ktoré sú relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti so životným prostredím.

12.7.   Iné nepriaznivé účinky

Ak sú dostupné, zahrnú sa informácie o akýchkoľvek ďalších nepriaznivých účinkoch na životné prostredie, ako napríklad osud v životnom prostredí (expozícia), fotochemický potenciál tvorby ozónu, potenciál poškodzovať ozónovú vrstvu alebo potenciál prispievať ku globálnemu otepľovaniu.

13.    ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa poskytujú informácie týkajúce sa riadneho nakladania s odpadom z látky alebo zo zmesi a/alebo jej nádoby s cieľom pomôcť pri stanovovaní bezpečných a z hľadiska životného prostredia uprednostňovaných možností nakladania s odpadom v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (8) toho členského štátu, v ktorom sa poskytuje karta bezpečnostných údajov. Informácie relevantné z hľadiska bezpečnosti osôb, ktoré vykonávajú činnosti nakladania s odpadom, dopĺňajú informácie poskytnuté v oddiele 8.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti a ak bola vykonaná analýza štádia odpadu, informácie o opatreniach týkajúcich sa nakladania s odpadom musia byť v súlade s identifikovanými použitiami v správe o chemickej bezpečnosti a s expozičnými scenármi zo správy o chemickej bezpečnosti stanovenými v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

13.1.   Metódy spracovania odpadu

V tomto pododdiele karty bezpečnostných údajov sa:

a)

špecifikujú nádoby a metódy na spracovanie odpadov vrátane vhodných metód spracovania odpadov z látky aj zo zmesi a každého kontaminovaného obalu (napríklad spaľovanie, recyklácia, skládkovanie);

b)

špecifikujú fyzikálne/chemické vlastnosti, ktoré môžu vplývať na možnosti spracovania odpadu;

c)

odrádza od zneškodňovania do odpadových vôd;

d)

identifikujú všetky prípadné osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa týkajú každej odporúčanej možnosti spracovania odpadu.

Uvedie sa odkaz na všetky relevantné ustanovenia Únie týkajúce sa odpadu, alebo ak také ustanovenia neexistujú, odkaz na všetky relevantné vnútroštátne alebo regionálne ustanovenia, ktoré sú v platnosti.

14.    ODDIEL 14: Informácie o doprave

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa poskytujú základné klasifikačné informácie na prepravu/expedovanie látok alebo zmesí uvedených v oddiele 1 cestnou, železničnou, námornou, vnútrozemskou vodnou alebo leteckou dopravou. Ak také informácie nie sú dostupné alebo relevantné, uvedie sa to.

Ak je to relevantné, v tomto oddiele sa poskytujú informácie o dopravnej klasifikácii podľa každej z týchto medzinárodných dohôd, ktorými sa transponujú vzorové predpisy OSN pre konkrétne druhy dopravy: Dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) a Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN), ktoré boli všetky tri implementované smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (9), ako aj Medzinárodný kódex pre námornú prepravu nebezpečného tovaru (IMDG) (10) o preprave baleného tovaru, príslušné kódexy IMO týkajúce sa prepravy hromadného nákladu po mori (11) a Technické inštrukcie na bezpečnú leteckú prepravu nebezpečného tovaru (ICAO TI) (12).

14.1.   Číslo OSN alebo identifikačné číslo

Uvedie sa číslo OSN alebo identifikačné číslo [t. j. štvormiestne identifikačné číslo látky, zmesi alebo výrobku, ktorému predchádzajú písmená „UN“ (OSN) alebo „ID“] podľa vzorových predpisov OSN, IMDG, ADR, RID, ADN alebo ICAO TI.

14.2.   Správne expedičné označenie OSN

Uvedie sa správne expedičné označenie uvedené v stĺpci 2 „Názov a opis“ tabuľky A kapitoly 3.2 Zoznam nebezpečných tovarov v rámci vzorových predpisov OSN, v ADR, RID a v tabuľkách A a C kapitoly 3.2. ADN, ku ktorému sa v relevantných prípadoch doplní požadovaný technický názov v zátvorkách, ak sa nepoužil ako identifikátor produktu v pododdiele 1.1. Ak sa číslo OSN a správne expedičné označenie pri rôznych druhoch dopravy nemenia, nie je potrebné tieto informácie opakovať. Pokiaľ ide o námornú prepravu, v prípade potreby sa okrem správneho expedičného označenia OSN uvedie aj technický názov tovaru určeného na prepravu podľa kódexu IMDG.

14.3.   Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

Uvedie sa trieda nebezpečnosti pre dopravu (a subsidiárne riziká) pridelená látkam alebo zmesiam na základe prevládajúceho nebezpečenstva, ktoré predstavujú, podľa vzorových predpisov OSN. Pokiaľ ide o vnútrozemskú prepravu, uvedie sa trieda nebezpečnosti pre dopravu (a subsidiárne riziká) pridelená látkam alebo zmesiam na základe prevládajúceho nebezpečenstva, ktoré predstavujú, podľa ADR, RID a ADN.

14.4.   Obalová skupina

V relevantných prípadoch sa uvedie číslo obalovej skupiny podľa vzorových predpisov OSN, ako sa požaduje vo vzorových predpisoch OSN, ADR, RID a ADN. Číslo obalovej skupiny sa prideľuje určitým látkam v súlade s ich stupňom nebezpečnosti.

14.5.   Nebezpečnosť pre životné prostredie

Uvedie sa, či je látka alebo zmes nebezpečná pre životné prostredie podľa kritérií vzorových predpisov OSN (ako sú uvedené v ADR, RID a ADN) a či ide o látku znečisťujúcu moria podľa kódexu IMDG a núdzových postupov reakcie pre lode prepravujúce nebezpečný tovar. Ak je látka alebo zmes povolená alebo určená na prepravu po vnútrozemských vodných cestách v cisternových lodiach, uvedie sa, či je táto látka alebo zmes podľa ADN nebezpečná pre životné prostredie iba v cisternových lodiach.

14.6.   Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Poskytnú sa informácie o všetkých osobitných bezpečnostných opatreniach, ktoré by užívateľ mal alebo ktoré musí prijať alebo ktorých by si mal alebo musí byť vedomý v súvislosti s dopravou alebo prevozom vo svojich priestoroch alebo mimo nich, pri všetkých relevantných druhoch prepravy.

14.7.   Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Tento pododdiel sa uplatňuje iba vtedy, keď je náklad určený na prepravu ako hromadný náklad podľa nástrojov IMO: kapitola VI a kapitola VII dohovoru SOLAS (13), príloha II alebo príloha V dohovoru MARPOL, kódex IBC (14), kódex IMSBC (15) a kódex IGC (16) alebo jeho predchádzajúce verzie, konkrétne kódex EGC (17) alebo kódex GC (18).

Pokiaľ ide o kvapalné hromadné náklady, uvedie sa názov výrobku (ak sa líši od názvu uvedeného v pododdiele 1.1), ako sa vyžaduje podľa expedičného dokladu a v súlade s názvom použitým v zoznamoch názvov produktov uvedených v kapitolách 17 alebo 18 Kódexu IBC alebo v najnovšom vydaní obežníka Výboru IMO pre ochranu morského prostredia (MEPC).2 (19). Uvedie sa požadovaný typ lode a kategória znečistenia, ako aj trieda nebezpečnosti IMO v súlade s oddielom 3 časťou B písmenom a) prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES (v uvedenej smernici ako riziková trieda) (20).

Pokiaľ ide o tuhé hromadné náklady, poskytne sa expedičné označenie hromadného nákladu. Uvedie sa, či sa náklad považuje alebo nepovažuje za škodlivý pre morské prostredie (HME) podľa prílohy V k dohovoru MARPOL, či ide o materiál, ktorý je nebezpečný len pri hromadnej preprave (MHB) (21) podľa kódexu IMSBC, ako aj to, do ktorej skupiny nákladov by sa mal zaradiť podľa kódexu IMSBC.

Pokiaľ ide o skvapalnený plyn prepravovaný ako hromadný náklad, uvedie sa názov výrobku a typ lode požadovaný podľa kódexu IGC alebo jeho predchádzajúcich verzií, konkrétne kódexu EGC alebo GC.

15.    ODDIEL 15: Regulačné informácie

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa uvádzajú ďalšie informácie o právnych predpisoch týkajúcich sa látky alebo zmesi, ktoré ešte nie sú v karte bezpečnostných údajov uvedené [napríklad či látka alebo zmes podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (22), nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (23), alebo nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (24)].

15.1.   Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Uvedú sa informácie týkajúce sa relevantných ustanovení Únie v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia [napríklad kategória podľa smernice Seveso/látky menované v prílohe I k smernici Rady 96/82/ES (25)] alebo týkajúce sa právneho statusu látky alebo zmesi na vnútroštátnej úrovni (vrátane látok v zmesi), vrátane odporúčaní týkajúcich sa opatrení, ktoré by mal príjemca na základe týchto ustanovení prijať. Ak je to relevantné, uvedú sa vnútroštátne zákony príslušných členských štátov, ktorými sa vykonávajú tieto ustanovenia, a všetky ďalšie vnútroštátne opatrenia, ktoré môžu byť relevantné.

Ak látka alebo zmes, na ktorú sa vzťahuje táto karta bezpečnostných údajov, podlieha špecifickým ustanoveniam týkajúcim sa ochrany zdravia ľudí alebo životného prostredia na úrovni Únie (napríklad autorizácie udelené podľa hlavy VII alebo obmedzenia podľa hlavy VIII), tieto ustanovenia sa uvedú. Ak sa na základe autorizácie udelenej podľa hlavy VII ukladajú následnému užívateľovi látky alebo zmesi podmienky alebo monitorovacie opatrenia, tieto podmienky a opatrenia sa musia uviesť.

15.2.   Hodnotenie chemickej bezpečnosti

V tomto pododdiele karty bezpečnostných údajov sa uvedie, či dodávateľ vykonal hodnotenie chemickej bezpečnosti pre látku alebo zmes.

16.    ODDIEL 16: Iné informácie

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa uvádzajú ďalšie informácie, ktoré nie sú zahrnuté do oddielov 1 až 15, vrátane informácií o revízii karty bezpečnostných údajov, ako napríklad:

a)

v prípade revidovanej karty bezpečnostných údajov jasný údaj o tom, kde v predchádzajúcej verzii karty bezpečnostných údajov sa urobili zmeny, ak takýto údaj nie je uvedený inde v karte bezpečnostných údajov, prípadne s vysvetlením zmien. Dodávateľ látky alebo zmesi musí byť na požiadanie schopný poskytnúť vysvetlenie zmien;

b)

kľúč alebo legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov;

c)

hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov;

d)

v prípade zmesí údaj o tom, ktorá z metód hodnotenia informácií uvedených v článku 9 nariadenia (ES) č. 1272/2008 bola použitá na účely klasifikácie;

e)

zoznam relevantných výstražných upozornení a/alebo bezpečnostných upozornení. Vypíše sa úplné znenie všetkých upozornení, ktoré nie sú v úplnom znení uvedené v oddieloch 2 až 15;

f)

odporúčania týkajúce sa prípadného školenia vhodného pre pracovníkov na zabezpečenie ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.

ČASŤ B

Karta bezpečnostných údajov musí zahŕňať týchto 16 oddielov v súlade s článkom 31 ods. 6 a okrem toho aj uvedené podrozdelenia okrem oddielu 3, kde treba zahrnúť iba pododdiel 3.1 alebo prípadne pododdiel 3.2:

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1.

Identifikátor produktu

1.2.

Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

1.3.

Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

1.4.

Núdzové telefónne číslo

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1.

Klasifikácia látky alebo zmesi

2.2.

Prvky označovania

2.3.

Iná nebezpečnosť

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1.

Látky

3.2.

Zmesi

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1.

Opis opatrení prvej pomoci

4.2.

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

4.3.

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1.

Hasiace prostriedky

5.2.

Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

5.3.

Pokyny pre požiarnikov

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1.

Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

6.2.

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

6.3.

Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

6.4.

Odkaz na iné oddiely

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1.

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

7.2.

Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

7.3.

Špecifické konečné použitie, resp. použitia

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1.

Kontrolné parametre

8.2.

Kontroly expozície

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1.

Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

9.2.

Iné informácie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1.

Reaktivita

10.2.

Chemická stabilita

10.3.

Možnosť nebezpečných reakcií

10.4.

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

10.5.

Nekompatibilné materiály

10.6.

Nebezpečné produkty rozkladu

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1.

Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

11.2.

Informácie o inej nebezpečnosti

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1.

Toxicita

12.2.

Perzistencia a degradovateľnosť

12.3.

Bioakumulačný potenciál

12.4.

Mobilita v pôde

12.5.

Výsledky posúdenia PBT a vPvB

12.6.

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

12.7.

Iné nepriaznivé účinky

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1.

Metódy spracovania odpadu

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1.

Číslo OSN alebo identifikačné číslo

14.2.

Správne expedičné označenie OSN

14.3.

Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

14.4.

Obalová skupina

14.5.

Nebezpečnosť pre životné prostredie

14.6.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

14.7.

Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1.

Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

15.2.

Hodnotenie chemickej bezpečnosti

ODDIEL 16: Iné informácie


(1)  Marpol – konsolidované vydanie 2006, Londýn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(2)  Smernica Rady z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS (Ú. v. ES L 39, 15.2.1980, s. 40).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2100 zo 4. septembra 2017, ktorým sa stanovujú vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 301, 17.11.2017, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/605 z 19. apríla 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (Ú. v. EÚ L 101, 20.4.2018, s. 33).

(5)  Rozhodnutie Komisie 2014/113/EÚ z 3. marca 2014 o zriadení Vedeckého výboru pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci a o zrušení rozhodnutia 95/320/ES (Ú. v. EÚ L 62, 4.3.2014, s. 18).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016, s. 51).

(7)  Poznámka: Pojem „medza výbušnosti“ je synonymom pojmu „medza horľavosti“, ktorý sa používa mimo Únie.

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13).

(10)  Pri preprave baleného nebezpečného tovaru po mori je povinné dodržať kódex IMDG, ako sa stanovuje v kapitole VII/pravidle 3 dohovoru SOLAS a v prílohe III k dohovoru MARPOL – Prevencia znečisťovania škodlivými látkami prepravovanými po mori v balenej forme.

(11)  Organizácia IMO vypracovala rôzne právne nástroje týkajúce sa nebezpečného a znečisťujúceho tovaru, v ktorých sa rozlišuje medzi spôsobmi prepravy tovaru (balený a voľne ložený tovar) a druhmi nákladu (tuhé látky, kvapaliny a skvapalnené plyny). Pravidlá prepravy nebezpečného nákladu a lode, ktoré prevážajú takýto náklad, sú uvedené v Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS, 1974) v znení zmien a v Medzinárodnom dohovore o zabránení znečisťovaniu z lodí (MARPOL 73/78) v znení zmien. Tieto dohovory sú doplnené týmito kódexmi: IMDG, IMSBC, IBC a IGC.

(12)  IATA, vydanie 2007 – 2008.

(13)  SOLAS je Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori z roku 1974, v znení zmien.

(14)  Kódex IBC je Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich nebezpečné chemikálie ako hromadný náklad, v znení zmien.

(15)  Kódex IMSBC je Medzinárodný kódex pre námornú prepravu tuhého hromadného nákladu, v znení zmien.

(16)  Kódex IGC je Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný náklad vrátane uplatniteľných zmien, v súlade s ktorými bolo dané plavidlo certifikované.

(17)  Kódex EGC je Kódex pre existujúce lode prepravujúce skvapalnené plyny ako hromadný náklad, v znení zmien.

(18)  Kódex GC je Kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný náklad (Kódex pre prepravu plynov), v znení zmien.

(19)  MEPC.2/Circular, Provisional categorisation of liquid substances (Dočasná kategorizácia kvapalných látok), verzia 19, platná od 17. decembra 2013.

(20)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/75/EHS (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10).

(21)  Materiál, ktorý je nebezpečný len pri hromadnej preprave, (MHB) je materiál, ktorý môže pri hromadnej preprave predstavovať chemické nebezpečenstvo, ale ktorý nie je v kódexe IMDG klasifikovaný ako nebezpečný tovar.

(22)  Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009, s. 1.

(23)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7.

(24)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60.

(25)  Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13.


Top