Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2031

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/2031 z 19. decembra 2018, ktorým sa na obmedzený čas určuje, že regulačný rámec uplatniteľný na centrálne protistrany v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska je rovnocenný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012

C/2018/9139

OJ L 325, 20.12.2018, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2031/oj

20.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/50


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/2031

z 19. decembra 2018,

ktorým sa na obmedzený čas určuje, že regulačný rámec uplatniteľný na centrálne protistrany v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska je rovnocenný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (1), a najmä na jeho článok 25 ods. 6,

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska („Spojené kráľovstvo“) 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, t. j. od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)

Ako bolo uvedené v oznámení Komisie z 13. novembra 2018 nazvanej „Príprava na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 30. marca 2019: krízový akčný plán“ (2) („krízový akčný plán“), vystúpenie bez dohody môže znamenať riziká pre finančnú stabilitu Únie a jej členských štátov. V snahe predísť takýmto rizikám je opodstatnené a v záujme Únie a jej členských štátov zabezpečiť, na určitý obmedzený čas, aby centrálne protistrany, ktorým už bolo udelené povolenie v Spojenom kráľovstve („centrálne protistrany Spojeného kráľovstva“), smeli pokračovať v poskytovaní zúčtovacích služieb v Únii aj po 29. marci 2019.

(3)

Centrálnym zúčtovaním sa zvyšuje transparentnosť trhu, zmierňujú sa kreditné riziká a znižuje sa riziko nákazy v prípade zlyhania jedného alebo viacerých účastníkov centrálnej protistrany. Na zabezpečenie finančnej stability je preto poskytovanie takýchto služieb rozhodujúce. Narušenie poskytovania zúčtovacích služieb by mohlo mať vplyv aj na vykonávanie menovej politiky centrálnych bánk, v rámci ktorej sa transakcie zúčtovávajú v mene, ktorú vydáva centrálna banka Únie. Finančné nástroje, ktoré zúčtovávajú centrálne protistrany, sú navyše veľmi dôležité aj pre finančných sprostredkovateľov a ich klientov, napr. na hedžing úrokových rizík, a narušením poskytovania zúčtovacích služieb by sa teda mohli vytvoriť riziká pre reálnu ekonomiku Únie.

(4)

K 31. decembru 2017 predstavovala nesplatená pomyselná hodnota OTC derivátov celosvetovo viac než 500 biliónov EUR, pričom na úrokové deriváty pripadalo viac než 75 % tejto sumy a na devízové deriváty takmer 20 % tejto sumy. Približne 30 % všetkých OTC derivátov je denominovaných v eurách a iných menách Únie. Trh s centrálnym zúčtovaním OTC derivátov je vysoko koncentrovaný, a to najmä trh s centrálnym zúčtovaním úrokových OTC derivátov, z čoho približne 97 % sa zúčtováva v jednej z centrálnych protistrán Spojeného kráľovstva (3).

(5)

Centrálne protistrany Spojeného kráľovstva sa 30. marca 2019 stanú „centrálnymi protistranami tretej krajiny“, a ako také budú môcť poskytovať zúčtovacie služby len vtedy, ak ich uzná Európsky orgán pre cenné papiere a trhy („ESMA“) v súlade s článkom 25 nariadenia (EÚ) č. 648/2012. V prípade neuznania centrálnych protistrán Spojeného kráľovstva protistrany usadené v Únii nebudú môcť zúčtovávať OTC deriváty, ktoré podliehajú zúčtovacej povinnosti podľa článku 4 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, prostredníctvom centrálnych protistrán Spojeného kráľovstva. Uvedená situácia môže viesť k tomu, že uvedené protistrany budú mať dočasný problém splniť si zúčtovacie povinnosti, čo zase môže predstavovať riziko pre finančnú stabilitu a vykonávanie menovej politiky Únie a jej členských štátov. Ako bolo ohlásené v krízovom akčnom pláne, je preto nevyhnutné, aby v uvedenej výnimočnej situácii právny rámec a rámec dohľadu, ktorými sa riadia centrálne protistrany Spojeného kráľovstva, boli určené za rovnocenné na prísne obmedzený čas a za osobitných podmienok tak, aby uvedené centrálne protistrany mohli pokračovať v poskytovaní zúčtovacích služieb v Únii.

(6)

V súlade s článkom 25 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 musia byť na určenie toho, že právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny vo vzťahu k centrálnym protistranám, ktorým bolo udelené povolenie v tretej krajine, sú rovnocenné s tými, ktoré sú stanovené v uvedenom nariadení, splnené tri podmienky.

(7)

Po prvé, právnym rámcom a rámcom dohľadu tretej krajiny sa musí zaisťovať, že centrálne protistrany v danej tretej krajine dodržiavajú právne záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami stanovenými v hlave IV nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Až do 29. marca 2019 je nariadenie (EÚ) č. 648/2012 v Spojenom kráľovstve priamo uplatniteľné, a centrálne protistrany Spojeného kráľovstva, ktorým bolo udelené povolenie podľa článku 14 uvedeného nariadenia, preto musia jeho požiadavky spĺňať. V rámci zákona o vystúpení z Európskej únie z roku 2018 Spojené kráľovstvo začlenilo 26. júna 2018 ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 648/2012 do svojho vnútroštátneho práva, pričom toto právo nadobudne účinnosť dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie.

(8)

Po druhé, právnym rámcom a rámcom dohľadu tretej krajiny sa musí zabezpečovať, aby centrálne protistrany usadené v tretej krajine priebežne podliehali účinnému dohľadu a presadzovaniu právnych predpisov. Až do 29. marca 2019 sú centrálne protistrany Spojeného kráľovstva pod dohľadom Bank of England, ako je to stanovené vo vnútroštátnom práve Spojeného kráľovstva v súlade s nariadením (EÚ) č. 648/2012 (4). V rámci začleňovania nariadenia (EÚ) č. 648/2012 do vnútroštátneho práva Spojeného kráľovstva je Bank of England naďalej zodpovedná za dohľad nad centrálnymi protistranami a jej právomoci v oblasti dohľadu a presadzovania právnych predpisov týkajúce sa centrálnych protistrán ostanú v podstate nezmenené.

(9)

Po tretie, právnym rámcom danej tretej krajiny sa musí zabezpečovať účinný rovnocenný systém na uznávanie centrálnych protistrán, ktorým bolo udelené povolenie na základe právnych režimov tretej krajiny. To je zabezpečené prostredníctvom začlenenia systému rovnocennosti podľa článku 25 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 do vnútroštátneho práva Spojeného kráľovstva.

(10)

Komisia konštatuje, že právny rámec a rámec dohľadu Spojeného kráľovstva uplatniteľné na centrálne protistrany Spojeného kráľovstva v deň po jeho vystúpení z Únie spĺňajú podmienky uvedené v článku 25 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

(11)

Toto rozhodnutie však vychádza z právneho rámca a rámca dohľadu, ktoré sú uplatniteľné na centrálne protistrany Spojeného kráľovstva v deň po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie. Uvedený právny rámec a rámec dohľadu by sa mali považovať za rovnocenné len vtedy, ak budú zachované a priebežne naďalej účinne uplatňované a presadzované požiadavky uplatniteľné na centrálne protistrany na základe vnútroštátneho práva Spojeného kráľovstva. Účinná výmena informácií a koordinácia činností v oblasti dohľadu medzi orgánom ESMA a Bank of England je preto nevyhnutnou podmienkou na zachovanie a stanovenie rovnocennosti.

(12)

Uvedená výmena informácií si vyžaduje, aby sa uzavreli dohody o komplexnej a účinnej spolupráci v súlade s článkom 25 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Uvedené dohody o spolupráci by mali zároveň zabezpečovať, aby bolo možné zdieľať všetky relevantné informácie s orgánmi uvedenými v článku 25 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, a to aj s Európskou centrálnou bankou a ostatnými členmi Európskeho systému centrálnych bánk, na účely toho, aby bolo možné poradiť sa s uvedenými orgánmi o uznanom štatúte centrálnych protistrán Spojeného kráľovstva, alebo ak sú uvedené informácie nevyhnutné pre uvedené orgány na výkon ich úloh v oblasti dohľadu.

(13)

V prípade výnimočnej situácie vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody, sa dohodami o spolupráci, ktoré sa dosiahnu podľa článku 25 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, musí zabezpečiť, aby orgán ESMA mal okamžitý priebežný prístup ku všetkým informáciám, o ktoré požiada. Uvedené informácie zahŕňajú okrem iného informácie, ktoré umožňujú posudzovať akékoľvek významné riziká, ktoré centrálne protistrany Spojeného kráľovstva môžu priamo alebo nepriamo predstavovať pre Úniu alebo jej členské štáty. Dohoda o spolupráci by preto mala obsahovať spresnenie mechanizmov a postupov na urýchlenú výmenu informácií súvisiacich so zúčtovacími činnosťami centrálnych protistrán Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o finančné nástroje denominované v menách Únie, obchodné miesta, účastníkov zúčtovania, ako aj dcérske spoločnosti úverových inštitúcií a investičných spoločností Únie; o dohody o interoperabilite s ďalšími centrálnymi protistranami; o vlastné zdroje; o štruktúru a kalibráciu fondov pre prípad zlyhania, marže, zdroje likvidity a portfóliá kolaterálu vrátane kalibrácie zrážok (haircut) a o záťažové testy; urýchlené oznámenie akejkoľvek zmeny, ktorá má vplyv na centrálne protistrany Spojeného kráľovstva alebo na právny rámec a rámec dohľadu Spojeného kráľovstva, ktoré sú uplatniteľné na centrálne protistrany Spojeného kráľovstva; ako aj o mechanizmus na urýchlené oznamovanie orgánu ESMA akéhokoľvek vývoja, pokiaľ ide o centrálne protistrany Spojeného kráľovstva, ktorý by mohol mať vplyv na menovú politiku Únie.

(14)

Komisia bude v spolupráci s orgánom ESMA monitorovať všetky prípadné zmeny zavedené do právneho rámca a rámca dohľadu s vplyvom na centrálne protistrany Spojeného kráľovstva, vývoj na trhu, ako aj účinnosť spolupráce v oblasti dohľadu vrátane urýchlenej výmeny informácií medzi orgánom ESMA a Bank of England. Komisia môže kedykoľvek uskutočniť preskúmanie, ak na základe príslušného vývoja Komisia usúdi, že je nevyhnutné prehodnotiť rovnocennosť udelenú na základe tohto rozhodnutia, a to aj vtedy, keď sa nedodržiavajú podmienky dohôd o spolupráci uzavretých medzi orgánom ESMA a Bank of England, alebo keď tieto podmienky neumožňujú účinne posudzovať riziko, ktoré pre Úniu alebo jej členské štáty predstavujú centrálne protistrany Spojeného kráľovstva.

(15)

V nadväznosti na neistotu, ktorá sa viaže na budúci vzťah medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou, ako aj vzhľadom na ich potenciálny vplyv na finančnú stabilitu Únie a jej členských štátov a na integritu jednotného trhu, by platnosť tohto rozhodnutia mala uplynúť 30. marca 2020. Posúdením uvedeným v tomto rozhodnutí preto nie je dotknuté akékoľvek budúce posúdenie právneho rámca a rámca dohľadu Spojeného kráľovstva v súvislosti s centrálnymi protistranami, vzhľadom na čo by sa naň nemalo spoliehať na iné účely, než na účely tohto rozhodnutia.

(16)

Toto rozhodnutie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr a malo by sa začať uplatňovať až odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorý sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve s výnimkou prípadu, keď dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom nadobudne účinnosť pred uvedeným dátumom, alebo keď dôjde k predĺženiu dvojročnej lehoty uvedenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii,

(17)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely článku 25 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa právny rámec a rámec dohľadu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, pozostávajúci zo zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000 a zákona o vystúpení z Európskej únie z roku 2018, ktoré sú uplatniteľné na centrálne protistrany, ktoré sú už usadené v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a ktoré v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska získali povolenie, považujú za rovnocenné s požiadavkami uvedenými v nariadení (EÚ) č. 648/2012.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu nasledujúceho po dátume, ku ktorému sa zmluvy prestávajú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.

Toto rozhodnutie sa však neuplatňuje v žiadnom z týchto prípadov:

a)

dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii k uvedenému dátumu nadobudla účinnosť;

b)

bolo prijaté rozhodnutie predĺžiť dvojročnú lehotu uvedenú v článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.

Jeho platnosť uplynie 30. marca 2020.

V Bruseli 19. decembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  COM(2018) 880 final.

(3)  Banka pre medzinárodné zúčtovanie, štatistická správa: štatistika o OTC derivátoch ku koncu decembra 2017 z 3. mája 2018 (https://www.bis.org/publ/otc_hy1805.pdf).

(4)  Časť 5 zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000 (OTC deriváty, centrálne protistrany a archívy obchodných údajov) v rámci regulácie z roku 2013.


Top