Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1544

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1544 z 15. októbra 2018 o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní

ST/11936/2018/INIT

OJ L 259, 16.10.2018, p. 25–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1544/oj

16.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 259/25


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/1544

z 15. októbra 2018

o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Európska únia podporuje medzinárodné zmluvy a režimy v oblasti odzbrojovania, nešírenia a kontroly zbraní.

(2)

Únia podporuje účinné vykonávanie a všeobecné uplatňovanie Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (ďalej len „dohovor CWC“), ako aj Organizáciu pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a jej technický sekretariát. Únia dôrazne odsudzuje šírenie a používanie chemických zbraní kdekoľvek, kýmkoľvek a za akýchkoľvek okolností. S cieľom podporiť zákaz používania chemických zbraní, ktoré predstavuje závažnú hrozbu pre medzinárodnú bezpečnosť, zakotvený v dohovore CWC považuje Únia za potrebné prijať špecifické opatrenia proti osobám, ktoré takéto zbrane používajú alebo prispievajú k ich vývoju alebo používaniu. Únia je odhodlaná prispieť k identifikácii osôb, subjektov, skupín alebo vlád zodpovedných za používanie chemických zbraní a k tomu, aby sa zodpovedali za svoje činy. Rovnako je dôležité zaoberať sa prípravnými krokmi, ktoré použitiu týchto zbraní predchádzajú, ako je vývoj, výroba, nadobúdanie, transfer a skladovanie chemických zbraní.

(3)

Únia v tejto súvislosti vyjadruje podporu rozhodnutiu konferencie štátov, ktoré sú zmluvnými stranami CWC, o riešení hrozieb vyplývajúcich z použitia chemických zbraní prijaté 27. júna 2018.

(4)

Únia a jej členské štáty podporujú ďalšie medzinárodné iniciatívy zamerané na odstránenie hrozby chemických zbraní, ako sú Austrálska skupina, ktorá prostredníctvom koordinácie a harmonizácie vnútroštátnych opatrení na kontrolu vývozu pomáha pri plnení povinností vyplývajúcich z CWC a z Dohovoru o biologických a toxínových zbraniach, ako aj „bezpečnostná iniciatíva proti šíreniu zbraní“ a medzinárodné partnerstvo proti beztrestnosti použitia chemických zbraní. Únia a jej členské štáty zároveň podporujú vykonávanie príslušných rezolúcií BR OSN, najmä rezolúcií č. 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) a 2325 (2016).

(5)

22. marca 2018 Európska rada dospela k záveru, že používanie chemických zbraní vrátane používania akýchkoľvek toxických chemických zbraní za akýchkoľvek okolností je úplne neprijateľné, musí byť systematicky a dôsledne odsudzované a predstavuje bezpečnostnú hrozbu pre nás všetkých. Európska rada 28. júna 2018 vyzvala na čo najskoršie prijatie nového režimu reštriktívnych opatrení EÚ na riešenie problému používania a šírenia chemických zbraní.

(6)

Toto rozhodnutie prispieva k úsiliu Únie v boji proti šíreniu a používaniu chemických zbraní. Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmu chemických zbraní uvedené v tomto rozhodnutí by sa mali zhodovať s rozsahom pôsobnosti a vymedzením stanoveným v CWC.

(7)

Na vykonanie niektorých opatrení je potrebná ďalšia činnosť Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

„Chemické zbrane“ sú chemické zbrane v zmysle článku II Dohovoru o chemických zbraniach (CWC).

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabránenie vstupu na svoje územia alebo prechodu cez svoje územia:

a)

fyzickým osobám, ktoré nesú zodpovednosť, poskytujú finančnú, technickú alebo materiálnu podporu alebo sa inak angažujú v súvislosti s:

i)

výrobou, nadobúdaním, držbou, vývojom, prepravou, hromadením alebo transferom chemických zbraní;

ii)

používaním chemických zbraní;

iii)

účasťou na akýchkoľvek prípravách na použitie chemických zbraní;

b)

fyzickým osobám, ktoré podporujú, nabádajú alebo podnecujú akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán pri ktorejkoľvek z aktivít uvedených v písmene a) tohto odseku a tým vytvárajú nebezpečenstvo alebo prispievajú k nebezpečenstvu, že takéto aktivity sa môžu uskutočniť; a

c)

fyzickým osobám spojeným s fyzickými osobami uvedenými v písmenách a) a b),

ktoré sú uvedené na zozname v prílohe.

2.   Odsekom 1 sa členskému štátu neukladá povinnosť odmietnuť vstup svojim vlastným štátnym príslušníkom na svoje územie.

3.   Odsekom 1 nie sú dotknuté prípady, v ktorých je členský štát viazaný záväzkom medzinárodného práva, a to:

a)

ak je hostiteľskou krajinou medzinárodnej medzivládnej organizácie;

b)

ak je hostiteľskou krajinou medzinárodnej konferencie zvolanej Organizáciou Spojených národov alebo zvolanej pod jej záštitou;

c)

podľa mnohostrannej dohody, ktorá udeľuje výsady a imunity; alebo

d)

na základe Zmluvy o zmierení z roku 1929 (Lateránska dohoda), ktorú uzavrela Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát) a Taliansko.

4.   Odsek 3 sa považuje za uplatniteľný aj v prípadoch, keď je členský štát hostiteľskou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

5.   Rade sa náležite oznámia všetky prípady, v ktorých členský štát udelí výnimku podľa odseku 3 alebo 4.

6.   Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrení uložených podľa odseku 1, ak je vycestovanie odôvodnené naliehavou humanitárnou potrebou alebo účasťou na medzivládnych zasadnutiach a na zasadnutiach, ktoré podporuje alebo organizuje Únia alebo ktoré organizuje členský štát predsedajúci OBSE a na ktorých sa vedie politický dialóg, ktorým sa priamo podporujú politické ciele reštriktívnych opatrení vrátane implementácie právnych zákazov voči chemickým zbraniam a dosiahnutie chemického odzbrojenia. Členské štáty môžu tiež udeliť výnimky z opatrení uložených podľa odseku 1, ak je vstup alebo prechod potrebný na účely súdneho konania.

7.   Členský štát, ktorý si želá udeliť výnimky uvedené v odseku 6, to písomne oznámi Rade. Výnimka sa považuje za udelenú, ak jeden alebo viacerí členovia Rady nevznesú písomne námietku do dvoch pracovných dní od prijatia oznámenia o navrhovanej výnimke. V prípade, že jeden alebo viacerí členovia Rady vznesú námietku, môže Rada kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o udelení navrhovanej výnimky.

8.   Ak členský štát podľa odsekov 3, 4, 6 alebo 7 povolí osobám uvedeným na zozname v prílohe vstup na svoje územie alebo prechod cezeň, toto povolenie sa prísne obmedzí na účel, na ktorý bolo udelené, a na osoby, ktorých sa priamo týka.

Článok 3

1.   Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria, vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú:

a)

fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré nesú zodpovednosť, poskytujú finančnú, technickú alebo materiálnu podporu alebo sa inak angažujú v súvislosti s:

i)

výrobou, nadobúdaním, držbou, vývojom, prepravou, hromadením alebo transferom chemických zbraní;

ii)

používaním chemických zbraní;

iii)

účasťou na akýchkoľvek prípravách na použitie chemických zbraní;

b)

fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré akýmkoľvek spôsobom podporujú, nabádajú alebo podnecujú akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán pri ktorejkoľvek z aktivít uvedených v písmene a) tohto odseku a tým vytvárajú nebezpečenstvo alebo prispievajú k nebezpečenstvu, že takéto aktivity sa môžu uskutočniť; a

c)

fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány spojené s fyzickými alebo právnickými osobami, subjektmi a orgánmi uvedenými v písmenách a) a b) tohto odseku,

ktoré sú uvedené na zozname v prílohe.

2.   Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným na zozname v prílohe sa priamo ani nepriamo, a ani v ich prospech nesprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.

3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môže príslušný orgán členského štátu povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považuje za vhodné, po tom, ako rozhodne, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a)

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedených na zozname v prílohe a nezaopatrených rodinných príslušníkov týchto fyzických osôb vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhradu daní, poistného a poplatkov za verejné služby;

b)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb;

c)

určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov;

d)

potrebné na mimoriadne výdavky pod podmienkou, že príslušný orgán oznámil príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii aspoň dva týždne pred udelením povolenia dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by sa osobitné povolenie malo udeliť; alebo

e)

určené na úhradu na účet alebo z účtu diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu či medzinárodnej organizácie, ktoré v súlade s medzinárodným právom požívajú imunity, pokiaľ sa takéto platby majú použiť na oficiálne účely diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu či medzinárodnej organizácie.

Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa tohto odseku.

4.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány členského štátu povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

na finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje arbitrážne rozhodnutie, ktoré bolo vydané pred dátumom zaradenia fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v odseku 1 na zoznam v prílohe, alebo sa na ne vzťahuje súdne alebo správne rozhodnutie vydané v Únii, alebo súdne rozhodnutie vykonateľné v dotknutom členskom štáte pred uvedeným dátumom alebo po ňom;

b)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto rozhodnutím alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí, a to v rámci obmedzení stanovených uplatniteľnými zákonmi a inými právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c)

rozhodnutie nie je v prospech fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedeného na zozname v prílohe; a

d)

uznanie rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte.

Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa tohto odseku.

5.   Odsek 1 nebráni tomu, aby fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené na zozname v prílohe vykonali platbu splatnú na základe zmluvy, ktorá sa uzavrela pred dátumom, keď boli takáto fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán zaradené na zoznam, pod podmienkou, že dotknutý členský štát dospel k záveru, že príjemcom platby nie je priamo ani nepriamo fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené v odseku 1.

6.   Odsek 2 sa neuplatňuje, keď sa na zmrazené účty pripisujú:

a)

úroky alebo iné výnosy z týchto účtov;

b)

platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo vznikli pred dátumom, od ktorého tieto účty začali podliehať opatreniam stanoveným v odsekoch 1 a 2; alebo

c)

platby splatné podľa súdneho, správneho alebo arbitrážneho rozhodnutia vydaného v Únii alebo vynútiteľné v dotknutom členskom štáte;

pod podmienkou, že sa na všetky takéto úroky, iné výnosy a platby naďalej vzťahujú opatrenia stanovené v odseku 1.

Článok 4

1.   Rada konajúc jednomyseľne na návrh členského štátu alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zostavuje zoznam uvedený v prílohe a vykonáva v ňom zmeny.

2.   Rada oznámi rozhodnutie uvedené v odseku 1 vrátane dôvodov zaradenia na zoznam dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu buď priamo, ak je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak dotknutej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť vyjadriť pripomienky.

3.   Ak sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma rozhodnutie uvedené v odseku 1 a dotknutú fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán o tom zodpovedajúcim spôsobom informuje.

Článok 5

1.   V prílohe sa uvádzajú dôvody zaradenia fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článkov 2 a 3 na zoznam.

2.   Okrem toho sa v prílohe, pokiaľ možno, uvádzajú aj informácie potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov. V prípade fyzických osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade právnických osôb, subjektov alebo orgánov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto podnikania.

Článok 6

Neuznajú sa žiadne nároky v súvislosti so žiadnou zmluvou alebo transakciou, ktorých plnenie bolo priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne, dotknuté opatreniami uloženými podľa tohto rozhodnutia, vrátane nárokov na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných nárokov tohto druhu, ako je napríklad nárok na kompenzáciu alebo pohľadávka so zárukou, predovšetkým nárok na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, záruky alebo sľubu odškodnenia, najmä finančnej záruky alebo finančného zabezpečenia v akejkoľvek forme, ak ich predložia:

a)

označené fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené na zozname v prílohe;

b)

akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán konajúce prostredníctvom alebo v mene niektorej z osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v písmene a).

Článok 7

Na dosiahnutie čo najväčšieho účinku opatrení uvedených v tomto rozhodnutí Únia vyzýva tretie štáty, aby prijali reštriktívne opatrenia podobné tým, ktoré sa stanovujú v tomto rozhodnutí.

Článok 8

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 16. októbra 2019. Toto rozhodnutie sa pravidelne preskúmava. Podľa potreby sa predĺži jeho účinnosť alebo bude zmenené, ak Rada usúdi, že sa jeho ciele nedosiahli.

Článok 9

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 15. októbra 2018

Za Radu

predsednička

F. MOGHERINI


PRÍLOHA

ZOZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB, SUBJEKTOV A ORGÁNOV PODľA ČLÁNKOV 2 A 3


Top