Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1227

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1227 z 20. marca 2017 o podmienkach klasifikácie bez skúšania lepených laminátových drevených výrobkov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14080, a výrobkov z konštrukčného masívneho dreva s klinovým spojom, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 15497, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň, a ktorým sa mení rozhodnutie 2005/610/ES (Text s významom pre EHP )

C/2017/1702

OJ L 177, 8.7.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1227/oj

8.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 177/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1227

z 20. marca 2017

o podmienkach klasifikácie bez skúšania lepených laminátových drevených výrobkov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14080, a výrobkov z konštrukčného masívneho dreva s klinovým spojom, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 15497, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň, a ktorým sa mení rozhodnutie 2005/610/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5,

keďže:

(1)

Systém klasifikácie reakcie stavebných výrobkov na oheň bol prijatý v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/364 (2). Lepené laminátové drevené výrobky a výrobky z konštrukčného masívneho dreva s klinovým spojom patria medzi stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje uvedené delegované nariadenie.

(2)

V tabuľke 1 prílohy k rozhodnutiu Komisie 2005/610/ES (3) sú stanovené triedy parametrov reakcie lepených laminátových drevených výrobkov na oheň, na ktoré sa vzťahuje norma EN 14080. Ďalšie skúšanie uvedených výrobkov však bolo dôvodom na úpravu podmienok pre uvedené výrobky, stanovených v uvedenom rozhodnutí.

(3)

Skúšky preukázali, že lepené laminátové drevené výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14080, a výrobky z konštrukčného masívneho dreva s klinovým spojom, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 15497, majú stabilné a predvídateľné parametre reakcie na oheň za predpokladu splnenia určitých podmienok, pokiaľ ide o minimálnu priemernú hustotu dreva a minimálnu priemernú hrúbku výrobku.

(4)

Lepené laminátové drevené výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14080, a výrobky z konštrukčného masívneho dreva s klinovým spojom, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 15497, by sa preto mali za uvedených podmienok považovať za výrobky, ktoré patria do určitej triedy parametrov reakcie na oheň stanovenej v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/364, a to bez toho, aby sa vyžadovalo ďalšie skúšanie.

(5)

V záujme právnej istoty by sa mala tabuľka 1 prílohy k rozhodnutiu 2005/610/ES vypustiť a namiesto toho by sa na lepené laminátové drevené výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14080, mala uplatňovať príloha k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Lepené laminátové drevené výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14080, a výrobky z konštrukčného masívneho dreva s klinovým spojom, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 15497, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe, sa považujú za patriace do tried parametrov uvedených v prílohe bez skúšania.

Článok 2

Tabuľka 1 prílohy k rozhodnutiu 2005/610/ES sa vypúšťa.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. marca 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/364 z 1. júla 2015 o klasifikácii reakcie stavebných výrobkov na oheň podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2016, s. 4).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2005/610/ES z 9. augusta 2005, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na oheň niektorých stavebných výrobkov (Ú. v. EÚ L 208, 11.8.2005, s. 21).


PRÍLOHA

Výrobky (1)

Minimálna priemerná hustota (2)

(v kg/m3)

Minimálna celková hrúbka

(v mm)

Trieda (3)

Lepené lamelové drevené výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14080, a výrobky z konštrukčného masívneho dreva s klinovým spojom, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 15497.

380

22

D-s2, d0


(1)  Platí pre všetky druhy a lepidlá, na ktoré sa vzťahujú normy pre výrobky.

(2)  Kondicionované v súlade s normou EN 13238.

(3)  Trieda stanovená v tabuľke 1 prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/364.


Top