Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1182

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1182 z 20. apríla 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o stupnicu Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a o oznamovanie trhových cien určitých kategórií jatočných tiel a živých zvierat

C/2017/2411

OJ L 171, 4.7.2017, p. 74–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj

4.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/74


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1182

z 20. apríla 2017,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o stupnicu Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a o oznamovanie trhových cien určitých kategórií jatočných tiel a živých zvierat

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 19 ods. 6 písm. a) až d), článok 223 ods. 1) a článok 223 ods. 2 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (2). Časť II hlava I kapitola I oddiel 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 obsahuje pravidlá verejnej intervencie a pomoci na súkromné skladovanie vrátane klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a oznamovania ich cien, a takisto ustanovenia, ktorými sa Komisia splnomocňuje prijímať delegované a vykonávacie akty v týchto oblastiach. V záujme zabezpečenia bezproblémového fungovania stupnice Únie na účely klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a s cieľom stanoviť v novom právnom rámci porovnateľné trhové ceny jatočných tiel a živých zvierat by sa mali prostredníctvom takýchto aktov prijať určité pravidlá. Novými pravidlami by sa mali nahradiť vykonávacie pravidlá v nariadeniach Komisie (ES) č. 315/2002 (3), (ES) č. 1249/2008 (4) a (EÚ) č. 807/2013 (5).

(2)

V článku 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje, že stupnica Únie na klasifikáciu jatočných tiel stanovená v bode A prílohy IV k uvedenému nariadeniu sa uplatňuje pri hovädzom dobytku vo veku osem alebo viac mesiacov. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie je vhodné povoliť členským štátom, aby uplatňovali stupnicu Únie povinne na jatočné telá hovädzieho dobytka určitého veku stanoveného na základe systému identifikácie a registrácie stanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (6). Systém identifikácie a registrácie by sa mal používať aj na zaradenie jatočných tiel do kategórií, ako sa uvádza v bode A časti II prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

(3)

V záujme zníženia administratívnej záťaže by členské štáty mali mať možnosť udeliť malým podnikom výnimky zo všeobecnej povinnosti klasifikovať jatočné telá. Na základe skúseností získaných s uplatňovaním stupnice Únie na klasifikáciu je vhodné stanoviť takéto výnimky pre bitúnky, kde sa v ročnom priemere za týždeň zabíja menej než 150 kusov hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov alebo menej než 500 ošípaných. Napriek tomu členské štáty môžu na základe svojich vnútroštátnych podmienok určiť nižšie hraničné hodnoty predovšetkým v záujme zabezpečenia reprezentatívnosti oznamovania cien.

(4)

Niektoré bitúnky vo svojom vlastnom podniku hovädzí dobytok vo veku osem alebo viac mesiacov a ošípané aj vykrmujú, a preto nie je k dispozícii trhová cena za jatočné telá takýchto zvierat, ktorá by sa mohla zaznamenať. V týchto prípadoch nie je potrebné uplatňovať povinnú stupnicu Únie na klasifikáciu. Je teda vhodné povoliť dotknutým členským štátom, aby na takéto jatočné telá udelili výnimku z pravidiel povinnej klasifikácie jatočných tiel. Ďalej by sa táto výnimka mala povoliť aj v prípade klasifikácie jatočných tiel miestnych plemien ošípaných s osobitou anatomickou stavbou tela alebo osobitými spôsobmi uvádzania na trh, ak pri nich jednotná a štandardizovaná klasifikácia jatočných tiel nie je možná.

(5)

V záujme zohľadnenia špecifík podnikov a sezónneho zabíjania oviec je vhodné umožniť členským štátom, ktoré uplatňujú klasifikáciu jatočných tiel oviec stanovenú v článku 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, vyňať z tejto klasifikácie niektoré bitúnky na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií.

(6)

S cieľom zabezpečiť jednotnú klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov a oviec v Únii je potrebné spresniť definície tried mäsitosti a pretučnenosti, hmotnosti jatočných tiel a farby mäsa uvedené v bode A časti III a v bode C časti III prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013. Iné kritériá však možno použiť v prípade jatočných tiel jahniat s hmotnosťou menej než 13 kg.

(7)

V bode A časti III prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje trieda mäsitosti S pre jatočné telá získané z hovädzieho dobytka s dvojitým osvalením. Vzhľadom na to, že táto výnimočná trieda mäsitosti sa uvádza na trh len v niektorých členských štátoch, je vhodné stanoviť, že členské štáty majú možnosť nepoužívať triedu mäsitosti S.

(8)

Podiel chudého mäsa v jatočných telách ošípaných nepretržite narastá, a preto sa väčšina jatočných tiel ošípaných klasifikuje len do dvoch tried. Je teda potrebné povoliť členským štátom ďalšie rozdelenie tried klasifikácie jatočných tiel ošípaných stanovených v bode B časti II prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 na podtriedy s cieľom zabezpečiť diferenciáciu jatočných tiel ošípaných.

(9)

Vzhľadom na trhové požiadavky na určenie obchodnej hodnoty jatočných tiel ošípaných by sa malo povoliť aj používanie iných hodnotiacich kritérií, než len hmotnosť a odhadovaný obsah chudého mäsa.

(10)

Na zabezpečenie porovnateľných trhových cien sa v bode A časti IV prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 stanovuje štandardná obchodná úprava jatočných tiel. V záujme zohľadnenia určitých trhových požiadaviek na obchodnú úpravu jatočných tiel je potrebné stanoviť, že členské štáty môžu uplatňovať inú obchodnú úpravu jatočných tiel, než je obchodná úprava stanovená v bode A časti IV prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, a že na účel určenia trhových cien môžu uplatniť opravné koeficienty.

(11)

Na zohľadnenie tradičných postupov odstránenia povrchového loja v niektorých členských štátoch je vhodné povoliť predmetným členským štátom, aby pokračovali v používaní daných postupov, pod podmienkou spĺňania určitých požiadaviek.

(12)

V záujme zabezpečenia presného uplatňovania stupnice Únie na klasifikáciu a zlepšenia transparentnosti na trhu by sa mali špecifikovať podmienky a praktické metódy klasifikácie, váženia a označovania jatočných tiel hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov, ako aj ošípaných a oviec.

(13)

Pre prípad technického zlyhania automatizovanej metódy určovania tried je vhodné stanoviť určité výnimky, predovšetkým vzhľadom na časový limit klasifikácie a váženia jatočných tiel.

(14)

Označenie jatočných tiel by sa malo vykonať v čase klasifikácie. Členské štáty sa môžu rozhodnúť neoznačovať jatočné telá v prípadoch, keď úradné záznamy slúžia na vytvorenie spojenia medzi jatočnými telami a výsledkami klasifikácie, predovšetkým vtedy, keď sa jatočné telá hneď po vykonaní klasifikácie spracúvajú na kusy, a teda nie je potrebné ich označiť.

(15)

V záujme presnosti a spoľahlivosti klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov, ošípaných a oviec, by klasifikáciu mali vykonávať kvalifikovaní klasifikátori s potrebnou licenciou alebo schválením alebo by sa mala vykonávať na základe povolenej metódy určovania tried.

(16)

S cieľom povoliť metódy určovania tried na priame posúdenie mäsitosti a pretučnenosti jatočných tiel hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov a oviec, ako aj percentuálneho podielu chudého mäsa v jatočných telách ošípaných, možno zaviesť metódy určovania tried založené na štatisticky overených metódach. Povolenie metód určovania tried by malo byť podmienené spĺňaním určitých podmienok a požiadaviek.

(17)

Mali by sa prijať ustanovenia umožňujúce po udelení licencie upraviť technické špecifikácie automatizovaných metód klasifikácie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov a oviec v záujme väčšej presnosti daných špecifikácií.

(18)

Hodnota jatočných tiel ošípaných sa určí najmä na základe percentuálneho podielu chudého mäsa vo vzťahu k ich hmotnosti. Podiel chudého mäsa sa posudzuje pomocou metódy určovania tried, ktorú by mala tvoriť automatizovaná, poloautomatizovaná alebo manuálna technika určovania tried a vzorec na odhad podielu. Vzorec na odhad podielu by sa mal stanoviť na základe merania určitých anatomických častí jatočných tiel prostredníctvom povolených a štatisticky overených metód. Na zabezpečenie objektívneho uplatňovania štatisticky overených metód je potrebné informovať odborníkov v členských štátoch prostredníctvom protokolu o povoľovacom teste a viesť s nimi konzultácie o výsledku danej skúšky. Na posúdenie podielu chudého mäsa v jatočných telách ošípaných možno použiť rozmanité metódy, a preto je potrebné zabezpečiť, aby výber metódy neovplyvnil odhadovaný podiel chudého mäsa.

(19)

S cieľom monitorovať porovnateľné trhové ceny jatočných tiel a živých zvierat je potrebné stanoviť, že zaznamenávanie cien by sa malo vzťahovať na presne vymedzenú fázu uvádzania na trh. Je potrebné určiť druh zvierat, za ktoré sa ceny oznamujú.

(20)

Trhové ceny rôznych druhov zvierat by sa mali Komisii oznamovať v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1184 (7), ktoré by malo tvoriť základ určovania vážených priemerných cien na úrovni Únie.

(21)

Ak členský štát na účely tohto nariadenia vymedzí regióny, zistené regionálne ceny by sa mali zohľadniť pri výpočte celoštátnej ceny. V prípade, keď sa v prospech dodávateľov zvierat vykonávajú akékoľvek doplnkové platby, závody alebo osoby povinné oznamovať ceny by mali mať aj povinnosť informovať príslušný orgán o danej doplnkovej platbe, aby bolo možné opraviť vnútroštátnu priemernú cenu.

(22)

S cieľom zaručiť monitorovanie trhu a porovnávať vývoj cien s určitými referenčnými cenami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1308/2013 je potrebné vypočítať priemerné ceny Únie určitých jatočných tiel a živých zvierat na základe určitých informácií, ktoré členské štáty každoročne predkladajú.

(23)

S cieľom monitorovať oznamovanie cien jatočných tiel hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov a ošípaných, a vypočítať vážené koeficienty za jednotlivé kategórie by sa členským štátom mala uložiť povinnosť pravidelne postupovať Komisii určité informácie v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1185 (8), výnimkou by pritom mali byť oznámenia, ktoré sú potrebné na organizovanie kontrol na mieste, alebo oznámenia, ktoré tvoria základ úplného prehľadu o trhu s mäsom.

(24)

V záujme jasnosti a právnej istoty by sa nariadenia (ES) č. 315/2002, (ES) č. 1249/2008 a (EÚ) č. 807/2013 mali zrušiť.

(25)

Vzhľadom na potrebu umožniť členským štátom prispôsobiť sa novému právnemu rámcu, by sa toto nariadenie malo začať uplatňovať 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

STUPNICA ÚNIE NA KLASIFIKÁCIU JATOČNÝCH TIEL

Článok 1

Určenie veku a kategórií hovädzieho dobytka

Vek hovädzieho dobytka na určenie kategórií uvedených v bode A časti II prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 sa overuje na základe informácií dostupných v systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka vytvorenom v každom členskom štáte v súlade s hlavou I nariadenia (ES) č. 1760/2000.

Článok 2

Výnimky z povinnej klasifikácie jatočných tiel

1.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že požiadavky klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka a ošípaných stanovené v bode A časti V a bode B časti II prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 nie sú povinné v prípade bitúnkov, kde sa zabíja:

a)

menej než 150 kusov hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov za týždeň ako ročný priemer;

b)

menej než 500 ošípaných za týždeň ako ročný priemer.

Členské štáty môžu určiť nižšiu hraničnú hodnotu, predovšetkým s cieľom zabezpečiť reprezentatívnosť zaznamenaných cien, ako sa uvádza v článku 8 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1184.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že požiadavky klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka a ošípaných nie sú povinné:

a)

v prípade jatočných tiel hovädzieho dobytka a ošípaných vo vlastníctve bitúnku, ak pri zakúpení daných zvierat nedôjde k žiadnej obchodnej transakcii;

b)

v prípade jatočných tiel ošípaných jednoznačne vymedzených miestnych plemien alebo ošípaných uvádzaných na trh osobitnými spôsobmi, ak z dôvodu ich osobitej anatomickej stavby tela nie je možná jednotná a štandardizovaná klasifikácia jatočných tiel.

3.   Členské štáty, ktoré uplatňujú klasifikáciu jatočných tiel oviec podľa článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môžu na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií rozhodnúť, že požiadavky klasifikácie jatočných tiel oviec nie sú povinné pre určité bitúnky.

4.   Ak sa členské štáty rozhodnú uplatňovať ktorúkoľvek z výnimiek uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku, oznámia túto skutočnosť Komisii.

Článok 3

Dodatočné ustanovenia týkajúce sa tried mäsitosti, pretučnenosti a hmotnosti jatočných tiel hovädzieho dobytka a oviec

1.   Dodatočné ustanovenia týkajúce sa vymedzenia tried mäsitosti a pretučnenosti jatočných tiel hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov a oviec uvedené v bode A časti III a bode C časti III prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú v prílohách I a II k tomuto nariadeniu.

2.   Dodatočné ustanovenia týkajúce sa klasifikácie jahniat s hmotnosťou jatočných tiel menšou než 13 kg sa stanovujú v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Trieda mäsitosti S

Členské štáty sa môžu vzhľadom na osobité charakteristické vlastnosti svojho hovädzieho dobytka rozhodnúť neuplatňovať v jeho prípade triedu mäsitosti S jatočných tiel uvedenú v bode A časti III prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 5

Klasifikácia jatočných tiel ošípaných

Členské štáty môžu ďalej rozdeliť triedy klasifikácie jatočných tiel ošípaných stanovené v bode B časti II prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 na podtriedy.

Členské štáty môžu na účely určenia obchodnej hodnoty jatočných tiel ošípaných povoliť ďalšie kritériá posudzovania, dodatočne k hmotnosti a podielu chudého mäsa, ako sa uvádza v bode B časti II prílohy IV nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 6

Dodatočné požiadavky na obchodnú úpravu jatočných tiel na účely určenia porovnateľných trhových cien

1.   Bez toho, aby bol dotknutý bod A časti IV, bod B časti III a bod C časti IV prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, z jatočného tela sa nemôžu odstrániť tukové, svalové alebo iné tkanivá pred vykonaním váženia, klasifikácie a označenia, výnimkou sú prípady uplatnenia veterinárnych požiadaviek.

2.   Jatočné telá hovädzieho dobytka vo veku menej než osem mesiacov sa upravujú v súlade s bodom A časťou IV prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 a ponúkajú sa v obchodnej úprave bez:

a)

tenkej bránice;

b)

hrubej bránice.

3.   Jatočné telá hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov sa ponúkajú v obchodnej úprave bez:

a)

obličiek;

b)

obličkového loja;

c)

panvového loja;

d)

tenkej bránice;

e)

hrubej bránice;

f)

chvosta;

g)

miechy;

h)

mieškového loja;

i)

loja na vnútornej strane vrchného šálu;

j)

krčnej cievy a prirasteného loja.

4.   Na uplatňovanie bodu A časti V druhého pododseku prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 a odchylne od odseku 1 tohto článku členské štáty môžu povoliť odstránenie povrchového loja pred vážením, klasifikáciou a označením jatočných tiel pod podmienkou, že jeho odstránenie umožní objektívnejšie posúdenie mäsitosti a že sa ním neovplyvní pretučnenosť. Členské štáty zabezpečia, aby sa tieto postupy upravili vo vnútroštátnych právnych predpisoch a aby pozostávali výlučne z odstránenia povrchového loja:

a)

zo stehna, sviečkovej a stredných rebier;

b)

z konca hrude, vonkajšej análno-genitálnej oblasti;

c)

z vrchného šálu.

Článok 7

Klasifikácia a váženie

1.   Klasifikácia uvedená v bode A časti II, bode A časti III, bode B časti II, bode C časti II a bode C časti III prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 sa vykonáva na bitúnku v čase určenia hmotnosti jatočného tela za tepla.

2.   Komisia môže povoliť klasifikáciu pred vážením v súlade s článkom 11 tohto nariadenia, ak je to potrebné pri určitých metódach klasifikácie uplatňovaných na území daného členského štátu.

3.   Jatočné telá sa vážia čo najskôr po zabití a najneskôr:

a)

60 minút po vykrvovacom vpichu v prípade hovädzieho dobytka a oviec;

b)

45 minút po vykrvovacom vpichu zvieraťa v prípade ošípaných.

4.   V prípade ošípaných, ak nie je na danom bitúnku vo všeobecnosti možné dodržať 45 minútový limit medzi vykrvovacím vpichom a vážením jatočného tela, príslušný orgán dotknutého členského štátu môže povoliť, aby sa 2 % zrážka, ako sa uvádza v článku 14 ods. 3:

a)

znížila o 0,1 percentuálneho bodu za každú ďalšiu štvrťhodinu alebo jej časť, ktorá uplynula od konca 45 minútového limitu na váženie po vykrvovacom vpichu;

b)

mohla zvýšiť o určitý percentuálny bod, ktorý určí dotknutý členský štát, ak čas od vykrvovacieho vpichu po váženie je kratší než 45 minút. V tomto prípade musí byť zrážka odôvodnená na základe vedeckých údajov.

5.   V prípadoch, keď nie je možné klasifikovať jatočné telá automatizovanými metódami klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka alebo oviec uvedenými v článku 10, sa klasifikácia predmetných jatočných tiel vykonáva v deň zabitia, alebo ak vyžadovaný časový limit medzi zavesením tela a jeho vážením uplynul deň po zabití, klasifikácia sa vykoná čo najskôr v deň po zabití.

Článok 8

Označovanie jatočných tiel

1.   Označenie jatočných tiel sa vykonáva v čase klasifikácie.

2.   Označenie sa vykonáva prostredníctvom pečiatky alebo etikety, na ktorej sa uvádzajú minimálne tieto údaje:

a)

v prípade hovädzieho dobytka a oviec, kategória, trieda mäsitosti a pretučnenosť uvedené v bode A časti II, bode A časti III, bode C časti II a bode C časti III prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

b)

v prípade ošípaných trieda jatočného tela alebo podiel odhadovaného chudého mäsa, ako sa stanovuje v bode B časti II prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

3.   Označiť sa musí povrch aspoň:

a)

každej jatočnej štvrte hovädzieho dobytka;

b)

každého jatočného tela alebo jatočnej polovice ovce;

c)

každej jatočnej polovice ošípanej.

Označenia v podobe odtlačku pečiatky sa musia nachádzať na vonkajšom povrchu jatočného tela. Označenia v podobe etikety sa musia nachádzať na vonkajšom alebo vnútornom povrchu jatočného tela.

4.   Odtlačky pečiatok musia byť zreteľne čitateľné a na ich účel sa musí použiť nezmazateľná, zdravotne vyhovujúci atrament odolný voči teplu.

5.   Etikety musia byť zreteľne čitateľné, zabezpečené proti svojvoľnej manipulácii a pevne pripevnené k jatočnému telu.

6.   Členské štáty môžu stanoviť, že jatočné telá nie je potrebné označiť v týchto prípadoch:

a)

zostaví sa úradný záznam, ktorý za každé jatočné telo obsahuje minimálne:

i)

jednotlivú identifikáciu jatočného tela akýmikoľvek nemeniteľnými prostriedkami;

ii)

hmotnosť jatočného tela za tepla a

iii)

výsledok klasifikácie.

b)

všetky jatočné telá sa priebežne spracovávajú v rozrábkarni schválenej v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (9) a spojenej s bitúnkom.

7.   Členské štáty môžu stanoviť vnútroštátne ustanovenia o dodatočných požiadavkách na označovanie.

Článok 9

Metódy klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných

Členské štáty zabezpečujú, aby sa klasifikácia jatočných tiel hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných vykonávala:

a)

kvalifikovanými klasifikátormi s licenciou na vizuálnu klasifikáciu jatočných tiel. Licenciu môže nahradiť osvedčenie vydané v členskom štáte, v ktorom takéto osvedčenie zodpovedá uznaniu kvalifikácie; alebo

b)

pomocou povolených metód klasifikácie, ktoré by mali tvoriť automatizované, poloautomatizované alebo manuálne techniky klasifikácie, ako sa stanovujú v článkoch 10 a 11. Členské štáty zabezpečia, aby techniky klasifikácie vykonávali kvalifikovaní zamestnanci.

Článok 10

Povolenie automatizovanej metódy klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka a oviec

1.   Členské štáty môžu udeliť licenciu, ktorou sa povoľuje uplatňovanie automatizovaných metód klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka a oviec pozostávajúcich z automatizovanej techniky klasifikácie (prístroja) a rovnice (vzorca) na ich území alebo jeho časti.

2.   Predpokladom povolenia je splnenie podmienok a minimálnych požiadaviek na povoľovací test stanovený v časti A prílohy IV.

3.   Členské štáty poskytnú Komisii informácie uvedené v časti B prílohy IV aspoň dva mesiace pred začatím povoľovacieho testu, aby Komisii umožnili zúčastniť sa na povoľovacom teste.

4.   Členské štáty určia nezávislý subjekt, ktorý vyhodnotí výsledky povoľovacieho testu. Členské štáty poskytnú Komisii informácie uvedené v časti C prílohy IV do dvoch mesiacov od ukončenia povoľovacieho testu.

5.   Keď sa udelí licencia povoľujúca automatizované metódy klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka alebo oviec založené na povoľovacom teste, počas ktorého bolo použitých viac obchodných úprav jatočného tela, rozdiely medzi týmito obchodnými úpravami jatočných tiel nesmú viesť k rozdielom vo výsledkoch klasifikácie.

6.   Členské štáty môžu povoliť automatizované metódy klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka a oviec bez zorganizovania povoľovacieho testu za predpokladu, že takéto povolenie už bolo udelené na uplatňovanie tej istej metódy klasifikácie v inom členskom štáte na základe povoľovacieho testu, v ktorom vzorka jatočných tiel bola dostatočne reprezentatívna pre populáciu hovädzieho dobytka alebo oviec v predmetnom členskom štáte.

7.   Príslušné orgány môžu schváliť modifikácie technických špecifikácií schválenej metódy klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka alebo oviec pod podmienkou predloženia dôkazu, že výsledkom modifikácií je miera presnosti, ktorá spĺňa aspoň minimálne požiadavky povoľovacieho testu.

Členské štáty informujú Komisiu o každej takejto modifikácii, ktorú schválili.

Článok 11

Povolenie metód klasifikácie jatočných tiel ošípaných

1.   Metóda určovania tried, ako sa uvádza v bode B časti IV prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 pozostáva z automatizovanej, poloautomatizovanej alebo manuálnej techniky určovania tried (prístroja) a rovnice (vzorca) na odhad percentuálneho podielu chudého mäsa v jatočnom tele ošípaných.

2.   Predpokladom povolenia je splnenie podmienok a minimálnych požiadaviek na povoľovací test v súlade s časťou A prílohy V k tomuto nariadeniu.

3.   Členské štáty pomocou protokolu špecifikovaného v časti B prílohy V k tomuto nariadeniu Komisiu informujú o konkrétnych metódach určovania tried ošípaných, ktoré si želajú mať povolené na svojom území.

Protokol má dve časti a obsahuje prvky stanovené v časti B prílohy V k tomuto nariadeniu.

Prvú časť protokolu je potrebné Komisii predložiť pred začatím povoľovacieho testu. Druhú časť protokolu poskytnú členské štáty Komisii do dvoch mesiacov od ukončenia povoľovacieho testu.

4.   Komisia doručený protokol sprístupní ostatným členským štátom. Ostatné členské štáty môžu postúpiť technické pripomienky do troch mesiacov od doručenia protokolu. Členský štát, ktorý protokol predložil, môže protokol prispôsobiť a predložiť nový protokol do ôsmich týždňov po predložení prvého protokolu.

5.   Uplatňovanie metód klasifikácie musí zodpovedať vo všetkých podrobnostiach opisu uvedenému v rozhodnutí Komisie, ktorým sa tieto metódy povoľujú.

6.   Komisia môže povoliť metódy klasifikácie bez zorganizovania povoľovacieho testu za predpokladu, že takéto povolenie už bolo udelené na uplatňovanie tej istej metódy klasifikácie v inom členskom štáte na základe povoľovacieho testu, v ktorom vzorka jatočných tiel bola dostatočne reprezentatívna pre populáciu ošípaných v predmetnom členskom štáte.

Článok 12

Dodatočné ustanovenia o klasifikácii prostredníctvom automatizovaných techník klasifikácie

1.   Bitúnky, na ktorých sa vykonáva klasifikácia prostredníctvom automatizovaných techník určovania tried, ako sa stanovuje v článku 10 ods. 1 a článku 11 ods. 1:

a)

v prípade jatočných tiel hovädzieho dobytka identifikujú kategóriu jatočného tela pomocou systému identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka stanoveného podľa článku 1;

b)

vedú denné kontrolné záznamy o priebehu automatizovaných metód klasifikácie, ktoré obsahujú všetky zistené nedostatky a opatrenia prijaté v prípade potreby.

2.   Klasifikácia prostredníctvom automatizovaných techník je platná iba v prípade, že:

a)

obchodná úprava jatočných tiel je totožná s obchodnou úpravou použitou pri povoľovacom teste alebo

b)

sa k spokojnosti príslušných orgánov dotknutého členského štátu preukáže, že použitie inej obchodnej úpravy jatočných tiel neovplyvní výsledok klasifikácie prostredníctvom automatizovaných metód klasifikácie.

KAPITOLA II

OZNAMOVANIE TRHOVÝCH CIEN JATOČNÝCH TIEL A ŽIVÝCH ZVIERAT

Článok 13

Všeobecné ustanovenia o oznamovaní trhových cien

Na účely určenia trhových cien určitých kategórií zvierat sa v súlade s článkom 15 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1184 oznamujú trhové ceny:

a)

jatočných tiel:

i)

hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov;

ii)

ošípaných;

iii)

hovädzieho dobytka vo veku menej ako osem mesiacov;

iv)

oviec vo veku menej ako 12 mesiacov;

b)

živých zvierat:

i)

teliat samčieho pohlavia vo veku 8 dní až 4 týždne;

ii)

dobytka v predvýkrme;

iii)

prasiatok so živou hmotnosťou približne 25 kg.

Článok 14

Oznamovanie trhových cien jatočných tiel hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov a ošípaných

1.   Oznamovanou trhovou cenou je cena na bitúnku zodpovedajúca hodnote jatočného tela bez dane z pridanej hodnoty v súlade s dokladmi, ktoré dodávateľovi:

a)

vystavil bitúnok; alebo

b)

vystavila fyzická alebo právnická osoba, ktorá zviera poslala na zabitie na bitúnok.

2.   Cena uvedená v odseku 1 vyjadruje cenu za 100 kg jatočných tiel v obchodnej úprave v súlade s článkom 6 vážených na háku na bitúnku.

3.   Hmotnosť jatočných tiel zohľadnená na účely oznamovania trhových cien je hmotnosťou za studena, a musí zodpovedať hmotnosti za tepla uvedenej v článku 7 ods. 1 mínus 2 %.

4.   Ceny klasifikovaných jatočných tiel, ktoré nahlásil bitúnok alebo fyzická alebo právnická osoba, ktorá zviera poslala na zabitie na bitúnok, sú buď priemernou cenou za triedu alebo ceny jatočných tiel za každú triedu. Ak sa oznamujú ceny jatočných tiel za každú triedu, príslušný orgán vypočíta priemernú cenu každej triedy.

Článok 15

Oznamovanie trhových cien jatočných tiel hovädzieho dobytka vo veku menej než osem mesiacov a oviec vo veku menej než 12 mesiacov

1.   Pokiaľ ide o jatočné telá hovädzieho dobytka vo veku menej než osem mesiacov a oviec vo veku menej než 12 mesiacov, oznamovanou trhovou cenou je priemerná cena zaplatená na bitúnku zodpovedajúca hodnote jatočného tela bez dane z pridanej hodnoty a vážená na základe koeficientu. Koeficient odráža:

a)

pomerný podiel:

i)

rôznych kvalít jatočných tiel hovädzieho dobytka vo veku menej než osem mesiacov podľa vymedzenia v členskom štáte, alebo

ii)

rôznych hmotnostných kategórií jatočných tiel oviec vo veku menej než 12 mesiacov podľa vymedzenia v členskom štáte a

b)

relatívny význam každého trhu.

2.   Trhová cena uvedená v odseku 1 vyjadruje cenu za 100 kg jatočných tiel v obchodnej úprave v súlade s článkom 6 vážených na háku na bitúnku.

3.   Hmotnosť jatočných tiel hovädzieho dobytka vo veku menej než osem mesiacov zohľadnená na účely oznamovania trhových cien je hmotnosťou za studena, a musí zodpovedať hmotnosti za tepla uvedenej v článku 7 ods. 1 zníženej o 2 %.

4.   Hmotnosť jatočných tiel oviec vo veku menej než 12 mesiacov zohľadnená na účely oznamovania trhových cien je hmotnosťou za studena, a musí zodpovedať hmotnosti jatočného tela za tepla upravenej tak, aby sa zohľadnila strata hmotnosti pri chladnutí.

Článok 16

Oznamovanie trhových cien živých zvierat

1.   Na účely oznamovania trhových cien sa živé zvieratá uvedené v článku 13 písm. b) rozdeľujú do týchto rozličných typov:

a)

pokiaľ ide o teľatá samčieho pohlavia vo veku osem dní až štyri týždne:

i)

„býček mliekového úžitkového typu“ v prípade býčkov mliekového plemena;

ii)

„býček mäsového úžitkového typu“ v prípade býčkov mäsového plemena, plemien kombinovaných úžitkových typov, alebo krížencov s mäsovým plemenom;

b)

pokiaľ ide o dobytok v predvýkrme:

i)

„mladý dobytok v predvýkrme“ v prípade býčkov a jalovíc vo veku od 6 mesiacov do 12 mesiacov kúpených po odstavení na účely výkrmu;

ii)

„jednoročné býčky v predvýkrme“ v prípade býčkov vo veku od 12 mesiacov do 24 mesiacov kúpených na účely výkrmu,

iii)

„jednoročné jalovice v predvýkrme“ v prípade jalovíc vo veku od 12 mesiacov do 24 mesiacov kúpených na účely výkrmu;

c)

pokiaľ ide o ošípané: „prasiatka“ v prípade ošípaných so živou hmotnosťou približne 25 kg kúpených na účely výkrmu.

2.   Nahlásené trhové ceny sú priemernými cenami zaplatenými v danom členskom štáte na rovnakej veľkoobchodnej úrovni za jednotlivé typy zvierat uvedené v odseku 1 bez dane z pridanej hodnoty a vážené na základe koeficientov. Koeficienty odrážajú pomerný podiel rôznych kvalít zvierat uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c) a relatívny význam každého trhu.

Článok 17

Dodatočné ustanovenia o oznamovaní trhových cien jatočných tiel a živých zvierat

1.   Ak členský štát vymedzil regióny v súlade s článkom 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1184, príslušný orgán členského štátu určí priemerné regionálne ceny každej triedy a kvality jatočných tiel, ako aj každého typu a kvality živých zvierat uvedených v článkoch 14, 15 a 16 tohto nariadenia.

2.   Ak bitúnky alebo fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú povinné oznamovať ceny dodávateľom jatočných tiel alebo živých zvierat, realizujú dodatočné platby, členské štáty môžu zohľadniť sumu takýchto platieb a obdobia, na ktoré sa vzťahujú. Ak sa členský štát rozhodne zohľadniť dodatočné platby v prospech dodávateľov jatočných tiel alebo živých zvierat, bitúnky alebo fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú povinné oznamovať ceny, oznamujú príslušnému orgánu sumu akýchkoľvek dodatočných platieb pri každej realizácii takejto platby.

KAPITOLA III

VÝPOČET PRIEMERNEJ CENY V ÚNII

ODDIEL I

Priemerná cena jatočných tiel v Únii

Článok 18

Priemerná cena hovädzieho mäsa v Únii

1.   Za danú kategóriu špecifikovanú v bode A časti II prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013:

a)

priemernou cenou Únie za každú triedu mäsitosti a pretučnenosti uvedenú v článku 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1184 je vážený priemer vnútroštátnych trhových cien zaznamenaných za danú triedu. Pri tomto vážení sa vychádza z podielu množstiev danej triedy zabitých zvierat v každom členskom štáte na celkovom počte zabitých jatočných zvierat danej triedy v Únii;

b)

priemernou cenou Únie za každú triedu mäsitosti je vážený priemer priemerných cien Únie za triedy pretučnenosti, ktoré tvoria danú triedu mäsitosti. Pri tomto vážení sa vychádza z podielu zabitých jatočných zvierat každej triedy pretučnenosti na celkovom počte zabitých jatočných zvierat danej triedy mäsitosti v Únii;

c)

priemernou cenou Únie je vážený priemer priemerných cien Únie uvedených v písmene a). Pri tomto vážení sa vychádza z podielu množstiev zabitých jatočných zvierat v každej triede uvedenej v písmene a) na celkovom počte zabitých jatočných zvierat v danej kategórii v Únii.

2.   Priemernou cenou Únie za všetky kategórie spolu je vážený priemer priemerných cien uvedených v odseku 1 písm. c). Pri tomto vážení sa vychádza z podielu každej kategórie na celkovom počte kusov zabitého hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov v Únii.

Článok 19

Priemerná cena ošípaných v Únii

Priemernou cenou Únie za každú triedu uvedenú v článku 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1184 je vážený priemer vnútroštátnych trhových cien zaznamenaných za danú triedu. Pri tomto vážení sa vychádza z podielu množstiev danej triedy zabitých zvierat v každom členskom štáte na celkovom počte zabitých jatočných zvierat danej triedy v Únii.

Článok 20

Priemerná cena hovädzieho dobytka vo veku menej než osem mesiacov v Únii

Priemernou cenou hovädzieho dobytka zabitého vo veku menej než osem mesiacov je priemerná zaznamenaná cena týchto teliat, ako sa uvádza v článku 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1184. Tento priemer sa váži pomocou koeficientov stanovených na základe čistej produkcie tohto hovädzieho dobytka v Únii.

Článok 21

Priemerná cena oviec vo veku menej než 12 mesiacov v Únii

Priemernou cenou oviec vo veku menej než 12 mesiacov v Únii je priemerná cena zaznamenaná za jednotlivé hmotnostné kategórie, ako sa uvádza v článku 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1184. Tento priemer sa váži pomocou koeficientov stanovených na základe čistej produkcie týchto jahniat v Únii.

ODDIEL II

Priemerná cena živých zvierat v Únii

Článok 22

Priemerná cena teliat samčieho pohlavia vo veku osem dní až štyri týždne v Únii

1.   Priemernou cenou za kus pri teľatách samčieho pohlavia vo veku osem dní až štyri týždne v Únii je priemerná cena zaznamenaná za býčky mliekového úžitkového typu a býčky mäsového úžitkového typu v súlade s článkom 12 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1184.

2.   Priemer zaznamenaných cien sa váži pomocou koeficientov stanovených na základe počtu kráv zaznamenaného v Únii, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 (10) takto:

a)

pokiaľ ide o býčky mliekového úžitkového typu, počet dojníc;

b)

pokiaľ ide o býčky mäsového úžitkového typu, počet kráv.

Článok 23

Priemerná cena dobytka v predvýkrme v Únii

1.   Priemernou cenou za kilogram živej hmotnosti dobytka v predvýkrme v Únii je priemer cien zaznamenaných za mladý dobytok v predvýkrme, jednoročné býčky v predvýkrme a jednoročné jalovice v predvýkrme v súlade s článkom 12 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1184.

2.   Priemer zaznamenaných cien sa váži pomocou koeficientov stanovených na základe počtu zvierat hovädzieho dobytka zaznamenaného v Únii, v súlade s nariadením (ES) č. 1165/2008 takto:

a)

pokiaľ ide o mladý dobytok v predvýkrme, počet zvierat hovädzieho dobytka vo veku do jedného roka, ktoré nie sú určené na zabitie;

b)

pokiaľ ide o jednoročné býčky v predvýkrme, počet zvierat hovädzieho dobytka samčieho pohlavia vo veku viac než jeden rok ale menej než dva roky;

c)

pokiaľ ide o jednoročné jalovice v predvýkrme, počet zvierat hovädzieho dobytka samičieho pohlavia vo veku viac než jeden rok ale menej než dva roky, ktoré sa ešte neotelili.

Článok 24

Priemerná cena prasiatok v Únii

Priemernou cenou prasiatok so živou hmotnosťou približne 25 kg v Únii je priemer zaznamenaných cien prasiatok v súlade s článkom 12 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1184. Priemer sa váži pomocou koeficientov stanovených na základe počtu prasiatok zaznamenaného v Únii, v súlade s nariadením (ES) č. 1165/2008.

KAPITOLA IV

OZNÁMENIA

Článok 25

Oznámenia členských štátov Komisii

1.   Oznámenia uvedené v tomto článku sa podávajú v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/1185.

2.   Členské štáty najneskôr do 15. apríla každého roka oznamujú Komisii celkový počet zvierat hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov, ošípaných a oviec zabitých v predchádzajúcom kalendárnom roku, a to konkrétne:

a)

v prípade hovädzieho dobytka, celkový počet za každú kategóriu a každú triedu mäsitosti a pretučnenosti;

b)

v prípade ošípaných, celkových počet za každú triedu jatočných tiel;

c)

v prípade oviec, celkových počet za každú hmotnostnú kategóriu;

3.   Členské štáty poskytujú Komisii na jej požiadanie zoznam:

a)

bitúnkov, ktoré zaznamenávajú ceny v súlade s článkom 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1184, pričom za každý bitúnok uvádzajú kapacitu podľa počtu zvierat hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov v prechádzajúcom roku;

b)

fyzických alebo právnických osôb, ktoré zaznamenávajú ceny v súlade s článkom 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1184, pričom uvádzajú počet zvierat hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov, ktoré tieto osoby v prechádzajúcom roku poslali na zabitie.

4.   Členské štáty na požiadanie Komisie oznamujú tieto informácie, na ktoré sa vzťahujú časti XV, XVII a XVIII prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, v prípade, že sú dostupné:

a)

trhové ceny platné v členských štátoch v prípade produktov dovážaných z tretích krajín;

b)

ceny úradne stanovené na reprezentatívnych trhoch v tretích krajinách.

5.   Dotknuté členské štáty Komisii najneskôr do 1. júna každého roka oznamujú kvality jatočných tiel a živých zvierat, váhové koeficienty, ako sa uvádza v článkoch 14, 15 a 16 tohto nariadenia, ako aj opravné koeficienty a reprezentatívne trhy uvedené v článkoch 5, 10, 11 a 12 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1184.

6.   Členské štáty na požiadanie Komisie oznamujú opatrenia prijaté na účely uplatňovania článku 3 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1184.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 26

Zrušenia

Nariadenia (ES) č. 315/2002, (ES) č. 1249/2008 a (EÚ) č. 807/2013 sa zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia (ES) č. 315/2002, (ES) č. 1249/2008 a (EÚ) č. 807/2013 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a na vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1184 a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

Článok 27

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 11. júla 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. apríla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 315/2002 z 20. februára 2002 o prehľade cien čerstvých alebo chladených jatočných tiel oviec na reprezentatívnych trhoch Spoločenstva (Ú. v. ES L 50, 21.2.2002, s. 47).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1249/2008 z 10. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupníc Spoločenstva pri klasifikácii jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a nahlasovaní ich cien (Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 3).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 807/2013 z 26. augusta 2013, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o prehľad cien určitých druhov hovädzieho dobytka na reprezentatívnych trhoch Únie (Ú. v. EÚ L 228, 27.8.2013, s. 5).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1184 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o stupnicu Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a o nahlasovanie trhových cien určitých kategórií jatočných tiel a živých zvierat (pozri stranu 103 tohto úradného vestníka).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o oznámenia informácií a postúpenia dokladov Komisii a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (pozri stranu 113 tohto úradného vestníka).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 z 19. novembra 2008 o štatistike stavov hospodárskych zvierat a produkcie mäsa a o zrušení smerníc Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS (Ú. v. EÚ L 321, 1.12.2008, s. 1).


PRÍLOHA I

Dodatočné ustanovenia týkajúce sa tried mäsitosti a pretučnenosti jatočných tiel hovädzieho dobytka uvedené v článku 3 ods. 1

1.   MÄSITOSŤ

Vývoj profilov jatočných tiel, a najmä hlavných častí (stehno, chrbát, plece)

Trieda mäsitosti

Dodatočné ustanovenia

S

Vynikajúca

Stehno: veľmi výrazne zaoblené dvojité osvalenie, viditeľne oddelené svalové partie

Vrchný šál sa výrazne rozprestiera cez symfýzu (symphisis pelvis)

Chrbát: veľmi široký a veľmi silný, až po plece

Špička veľmi zaoblená

Plece: veľmi výrazne zaoblené

 

E

Výborná

Stehno: veľmi zaoblené

Vrchný šál sa výrazne rozprestiera cez symfýzu (symphisis pelvis)

Chrbát: veľmi široký a veľmi silný, až po plece

Špička veľmi zaoblená

Plece: veľmi zaoblené

 

U

Veľmi dobrá

Stehno: zaoblené

Vrchný šál sa rozprestiera cez symfýzu (symphisis pelvis)

Chrbát: široký a silný, až po plece

Špička zaoblená

Plece: zaoblené

 

R

Dobrá

Stehno: dobre vyvinuté

Vrchný šál a špička mierne zaoblené

Chrbát: silný, ale menej široký pri pleci

 

Plece: dobre vyvinuté

 

O

Priemerná

Stehno: priemerne vyvinuté až nevyvinuté

 

Chrbát: priemerná až slabá hrúbka

Špička: rovný profil

Plece: priemerne vyvinuté až takmer ploché

 

P

Slabá

Stehno: slabo vyvinuté

 

Chrbát: úzky s viditeľnými kosťami

 

Plece: ploché s viditeľnými kosťami

 

2.   STUPEŇ PRETUČNENOSTI

Vrstva loja na povrchu jatočného tela a v hrudnej dutine

Trieda pretučnenosti

Dodatočné ustanovenia

1

Nízka

Žiadny loj v hrudnej dutine.

2

Mierna

V hrudnej dutine je zreteľne viditeľné medzirebrové svalstvo.

3

Priemerná

V hrudnej dutine je stále viditeľné medzirebrové svalstvo.

4

Vysoká

Nápadné sú lojové pruhy na stehne. V hrudnej dutine môže byť medzirebrové svalstvo prerastené lojom.

5

Veľmi vysoká

Stehno je takmer úplne pokryté lojom, takže lojové pruhy nie sú viac zreteľne viditeľné. V hrudnej dutine je medzirebrové svalstvo prerastené lojom.


PRÍLOHA II

Dodatočné ustanovenia týkajúce sa tried mäsitosti a pretučnenosti jatočných tiel oviec uvedené v článku 3 ods. 1

1.   MÄSITOSŤ

Vývoj profilov jatočného tela, predovšetkým hlavných častí (zadná štvrť, chrbát, plece).

Trieda mäsitosti

Dodatočné ustanovenia

S

Vynikajúca

Zadná štvrť: dvojité osvalenie Profily extrémne vyklenuté

Chrbát: extrémne vyklenutý, extrémne široký, extrémne silný

Plece: extrémne vyklenuté a extrémne silné

E

Výborná

Zadná štvrť: veľmi silná. Profily veľmi vyklenuté

Chrbát: veľmi vyklenutý, veľmi široký a veľmi silný smerom k plecu

Plece: veľmi vyklenuté a veľmi silné

U

Veľmi dobrá

Zadná štvrť: silná. Profily vyklenuté

Chrbát: široký a silný smerom k plecu

Plece: silné a vyklenuté

R

Dobrá

Zadná štvrť: profily prevažne ploché

Chrbát: silný, ale menej široký smerom k plecu

Plece: dobre vyvinuté, ale menej silné

O

Priemerná

Zadná štvrť: profily mierne prehĺbené

Chrbát: málo široký a silný

Plece: s tendenciou zužovať sa. Nedostatočne silné

P

Slabá

Zadná štvrť: profily prehĺbené až veľmi prehĺbené

Chrbát: úzky a prehĺbený s vystupujúcimi kosťami

Plece: úzke, ploché, s vystupujúcimi kosťami

2.   STUPEŇ PRETUČNENOSTI

Množstvo tuku na vonkajších a vnútorných častiach jatočného tela.

Trieda pretučnenosti

Dodatočné ustanovenia (1)

1.

Nízka

Vonkajšie časti

Stopy tuku alebo bez tuku

Vnútorné časti

Brušná

Stopy tuku alebo bez tuku na obličkách

Hrudná

Stopy tuku alebo bez tuku medzi rebrami

2.

Mierna

Vonkajšie časti

Slabá vrstva tuku pokrýva časť jatočného tela, na končatinách však môže byť menej viditeľná

Vnútorné časti

Brušná

Stopy tuku alebo slabá vrstva tuku obaľuje časť obličiek.

Hrudná

Svaly medzi rebrami sú zreteľne viditeľné.

3.

Priemerná

Vonkajšie časti

Slabá vrstva tuku pokrýva celé jatočné telo alebo jeho väčšiu časť. Výraznejšie tukové zóny pri koreni chvosta

Vnútorné časti

Brušná

Jemná vrstva tuku obaľuje celé obličky alebo ich časť

Hrudná

Medzi rebrami sú stále viditeľné svaly.

4.

Silná

Vonkajšie časti

Hrubá vrstva tuku pokrývajúca väčšinu jatočného tela, môže však byť tenšia na končatinách a výraznejšia na pleciach.

Vnútorné časti

Brušná

Obličky obalené tukom.

Hrudná

Medzirebrové svaly môžu byť prerastené tukom. Ložiská tuku môžu byť viditeľné na rebrách.

5.

Veľmi silná

Vonkajšie časti

Veľmi hrubá vrstva tuku

Miestami viditeľné ložiská tuku

Vnútorné časti

Brušná

Obličky obalené hrubou vrstvou tuku.

Hrudná

Medzirebrové svaly prerastené tukom. Ložiská tuku viditeľné na rebrách.


(1)  Dodatočné ustanovenia v prípade brušnej dutiny sa neuplatňujú na účely prílohy III.


PRÍLOHA III

Stupnica na klasifikáciu jatočných tiel jahniat s jatočnou hmotnosťou nižšou ako 13 kg uvedená v článku 3 ods. 2

Kategória

A

B

C

Hmotnosť

≤ 7 kg

7,1 – 10 kg

10,1 – 13 kg

Akosť

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Farba mäsa (*1)

svetloružová

iná farba alebo iná trieda pretučnenia

svetloružová alebo ružová

iná farba alebo iná trieda pretučnenia

svetloružová alebo ružová

iná farba alebo iná trieda pretučnenia

Trieda pretučnenosti (*2)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(*1)  Stanovená na boku vedľa rectus abdominis na základe normalizovanej farebnej stupnice.

(*2)  Podľa vymedzenia v bode C časti III prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.


PRÍLOHA IV

Povolenie automatizovaných metód určovania tried jatočných tiel hovädzieho dobytka a oviec uvedených v článku 10

ČASŤ A

Podmienky a minimálne požiadavky na povolenie

1.

Dotknutý členský štát organizuje povoľovací test pre komisiu zloženú z minimálne piatich odborníkov na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka alebo oviec, ktorí sú držiteľmi licencie. Dvaja členovia komisie sú z členského štátu vykonávajúceho test. Ďalší členovia komisie pochádzajú každý z iného členského štátu. Komisia sa skladá z nepárneho počtu odborníkov. Na povoľovacom teste sa môžu ako pozorovatelia zúčastniť odborníci z útvarov Komisie a z ostatných členských štátov.

Členovia komisie pracujú nezávisle a anonymne.

Dotknutý členský štát vymenuje koordinátora povoľovacieho testu, ktorý:

a)

nie je členom poroty;

b)

má dostatočné technické vedomosti a je úplne nezávislý;

c)

monitoruje nezávislú a anonymnú činnosť členov komisie;

d)

zbiera od členov komisie výsledky klasifikácie a výsledky získané automatizovanými metódami určovania tried;

e)

zabezpečuje, aby počas celého trvania povoľovacieho testu výsledky klasifikácie získané automatizovanými metódami klasifikácie neboli dostupné žiadnemu členovi komisie a naopak ani žiadnej inej zainteresovanej strane;

f)

potvrdzuje platnosť klasifikácie každého jatočného tela a môže z objektívnych, presne určených dôvodov rozhodnúť o vylúčení jatočných tiel zo vzorky, ktorá sa má použiť na analýzu.

2.

Pri povoľovacom teste:

a)

sa každá trieda mäsitosti a pretučnenosti rozdelí do troch podtried;

b)

sa požaduje vzorka obsahujúca najmenej 600 schválených jatočných tiel;

c)

percentuálny podiel chýb musí byť menší ako 5 % jatočných tiel vhodných na klasifikáciu použitím automatizovaných metód klasifikácie.

3.

Pri každom schválenom jatočnom tele sa za správnu triedu považuje stredná hodnota výsledkov členov komisie.

Pri hodnotení výkonu automatizovaných metód klasifikácie sa v prípade každého hodnoteného jatočného tela porovnávajú výsledky zo zariadenia na automatizovanú metódu klasifikácie so strednou hodnotou výsledkov poroty. Výsledná spoľahlivosť určenia tried automatizovanými metódami klasifikácie sa stanovuje podľa daného systému bodov, ktoré sa prideľujú takto:

 

Mäsitosť

Pretučnenosť

Žiadna chyba

10

10

Chyba 1 jednotky (t. j. 1 podtrieda vyššie alebo nižšie)

6

9

Chyba 2 jednotiek (t. j. 2 podtriedy vyššie alebo nižšie)

– 9

0

Chyba 3 jednotiek (t. j. 3 podtriedy vyššie alebo nižšie)

– 27

– 13

Chyba viac ako 3 jednotiek (t. j. viac ako 3 podtriedy vyššie alebo nižšie)

– 48

– 30

Na to, aby sa automatizované metódy klasifikácie mohli povoliť, mali by dosiahnuť minimálne 60 % z maximálneho počtu bodov za mäsitosť, ako aj za pretučnenosť.

Klasifikácia prostredníctvom automatizovaných metód klasifikácie musí byť okrem toho v rámci týchto intervalov:

 

Mäsitosť

Pretučnenosť

Systematická chyba

± 0,30

± 0,60

Sklon regresnej priamky

1 ± 0,15

1 ± 0,30

Keď sa počas povoľovacieho testu použilo viacero obchodných úprav jatočného tela, rozdiely medzi týmito obchodnými úpravami jatočných tiel nesmú viesť k rozdielom vo výsledkoch klasifikácie.

ČASŤ B

Informácie, ktoré členské štáty majú poskytovať Komisii, pokiaľ ide o organizáciu povoľovacieho testu

a)

dátumy konania povoľovacieho testu;

b)

podrobný opis jatočných tiel hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov klasifikovaných v danom členskom štáte alebo v jeho časti;

c)

štatistické metódy použité na výber vzorky jatočných tiel, ktoré majú byť reprezentatívne, pokiaľ ide o kategóriu, triedy mäsitosti a pretučnenosti hovädzieho dobytka vo veku osem alebo viac mesiacov zabitých v danom členskom štáte alebo v jeho časti;

d)

názov a adresa bitúnku(-ov), v ktorom(-ých) sa uskutočňuje povoľovací test s vysvetlením organizácie a výkonu spracovateľskej(-ých) linky(-iek) vrátane rýchlosti za hodinu;

e)

obchodná(-é) úprava(-y) jatočných tiel, ktorá(-é) sa používajú na povoľovací test;

f)

opis zariadenia na automatizovanú techniku klasifikácie a jeho technických funkcií, a najmä jeho zabezpečenie proti akémukoľvek spôsobu neoprávneného zaobchádzania;

g)

mená odborníkov s licenciou poverených daným členským štátom účasťou na povoľovacom teste vo funkcii členov komisie;

h)

meno koordinátora povoľovacieho testu a údaje dokazujúce jeho dostatočné technické vedomosti a úplnú nezávislosť;

i)

názov a adresa nezávislého orgánu, ktorý daný členský štát poveril vykonaním analýzy výsledkov povoľovacieho testu.

ČASŤ C

Informácie, ktoré členské štáty majú poskytovať Komisii, pokiaľ ide o výsledky povoľovacieho testu

a)

zhrnutie klasifikačných výsledkov podpísané členmi komisie a koordinátorom v priebehu povoľovacieho testu;

b)

správa koordinátora o organizácii povoľovacieho testu, pokiaľ ide o podmienky a minimálne požiadavky stanovené v časti A;

c)

kvantitatívna analýza výsledkov povoľovacieho testu s výsledkami klasifikácie každého odborníka na klasifikáciu a výsledky získané automatizovanými metódami klasifikácie, vykonaná podľa metodiky odsúhlasenej Komisiou. Údaje na analýzu sa musia predkladať v elektronickej forme odsúhlasenej Komisiou;

d)

presnosť automatizovaných metód určovania tried určená v súlade s ustanoveniami časti A bodu 3.


PRÍLOHA V

Povolenie metód určovania tried jatočných tiel ošípaných uvedených v článku 11

ČASŤ A

1.   PODMIENKY A MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA POVOLENIE

Povoľovací test zahŕňa:

a)

Výber reprezentatívnej vzorky jatočných tiel ošípaných, na ktorých sa má vykonať skúšobná rozrábka.

Reprezentatívna vzorka musí verne odrážať dotknutú populáciu ošípaných a musí ju tvoriť aspoň 120 jatočných tiel.

b)

Zaznamenávanie meraní (indikatívne premenné) vykonaných na reprezentatívnej vzorke jatočných tiel ošípaných.

Merania používané na odhad percentuálneho podielu chudého mäsa sa zaznamenávajú v jednom alebo viacerých bitúnkoch, ktoré využívajú techniky klasifikácie, ktoré sa majú povoliť.

c)

Opis skúšobnej rozrábky na posúdenie referenčného percentuálneho podielu chudého mäsa jatočných tiel ošípaných sa uvádza v časti A bode 2.

Skúška pozostáva z rozrábky vzorky jatočných tiel ošípaných na mäso, tuk a kosti. Podiel chudého mäsa jatočného tela ošípanej je pomer medzi celkovou hmotnosťou červeného priečne pruhovaného svalstva (ak je možné oddeliť ho nožom) a hmotnosťou jatočného tela. Celková hmotnosť červeného priečne pruhovaného svalstva sa zisťuje

i)

buď úplnou rozrábkou jatočného tela ako sa stanovuje v časti A bode 2.2; alebo

ii)

čiastočnou rozrábkou jatočného tela ako sa stanovuje v časti A bode 2.3; alebo

iii)

kombináciou úplnej alebo čiastočnej rozrábky podľa vnútroštátnej rýchlej metódy založenej na schválených štatistických metódach.

Úplná rozrábka uvedená v bode i) sa môže nahradiť aj posúdením percentuálneho podielu chudého mäsa pomocou počítačového tomografického prístroja pod podmienkou, že sa dosiahnu uspokojivé porovnateľné výsledky rozrábky.

Ak sa využíva kombinácia s vnútroštátnou rýchlou metódou podľa bodu iii), počet jatočných tiel na úplnú alebo čiastočnú rozrábku možno znížiť na 50, ak členský štát môže preukázať, že presnosť je minimálne rovnaká ako presnosť štandardných štatistických metód v prípade 120 jatočných tiel.

d)

Výpočet rovnice (vzorec) na účely metódy určovania tried, ktorá sa má povoliť.

Zostaví sa rovnica na odhad percentuálneho podielu chudého mäsa v reprezentatívnej vzorke jatočných tiel z indikatívnych premenných nameraných pri daných jatočných telách.

Percentuálny podiel chudého mäsa v každom jatočnom tele v skúšobnej rozrábke sa odhadne pomocou tohto vzorca.

e)

Štandardnú štatistickú analýzu na posúdenie výsledkov skúšobnej rozrábky.

Percentuálny podiel chudého mäsa získaný odhadom pomocou metódy určovania tried sa porovná s referenčným percentuálnym podielom chudého mäsa získaným zo skúšobnej rozrábky.

f)

Zavedenie alebo zmenu rovnice v rámci metódy určovania cien na predpoklad percentuálneho obsahu chudého mäsa v jatočných telách ošípaných.

Rovnica sa začlení do techniky určovania cien po tom, ako Komisia povolí využívanie metód určovania tried.

Metódy určovania tried sa povolia iba v prípade, že štandardná chyba odhadu (ďalej len „RMSEP“) vypočítaná pomocou techniky úplnej krížovej validácie alebo validácie súboru testov na reprezentatívnej vzorke aspoň 60 jatočných tiel je nižšia ako 2,5. Ďalej sa do výpočtu RMSEP zahrnú všetky odľahlé hodnoty.

Keď sa počas povoľovacieho testu použilo viacero obchodných úprav jatočného tela, rozdiely medzi týmito obchodnými úpravami jatočných tiel nesmú viesť k rozdielom vo výsledkoch klasifikácie.

2.   POSTUP SKÚŠOBNEJ ROZRÁBKY NA PREDPOVEDANIE REFERENČNÉHO PERCENTUÁLNEHO PODIELU CHUDÉHO MÄSA V JATOČNOM TELE OŠÍPANEJ

2.1.

Predpoveď referenčného percentuálneho podielu chudého mäsa vychádza z úplnej rozrábky ľavej polovice jatočného tela podľa referenčnej metódy stanovenej v časti 1 písm. c).

2.2.

Ak sa vykonáva úplná rozrábka, referenčný percentuálny podiel chudého mäsa (YTD) sa vypočíta takto:

Formula

Hmotnosť chudého mäsa sa vypočíta odpočítaním hmotnosti celkových nechudých prvkov od celkovej jatočnej hmotnosti pred rozrábkou. Hlava s výnimkou lícnej časti a nohy sa nerozrábajú.

2.3.

Ak sa vykonáva čiastočná rozrábka, predpoveď referenčného podielu chudého mäsa (YPD) sa zakladá na rozrábke štyroch hlavných častí (plece, chrbtová časť, stehno a brucho) plus hmotnosti sviečkovej. Referenčný podiel chudého mäsa pri čiastočnej rozrábke sa vypočíta takto:

Formula

Hmotnosť chudého mäsa v štyroch základných častiach (plece, bedro, stehno a bok) sa vypočíta odpočítaním celkovej hmotnosti nechudých prvkov štyroch častí od celkovej hmotnosti častí pred rozrábkou.

Systematická chyba medzi úplnou a čiastočnou rozrábkou sa opraví na základe menšej vzorky, pri ktorej sa vykonala úplná rozrábka.

2.4.

Predpoklad percentuálneho podielu chudého mäsa možno stanoviť analytickým postupom na základe počítačovej tomografie ľavej polovice jatočného tela. Ak tento postup počítačovej tomografie nie je kalibrovaný na úplnú rozrábku jatočných tiel, prípadná systematická chyba v porovnaní s úplnou rozrábkou sa opraví na základe menšej vzorky, pri ktorej sa vykonala úplná rozrábka podľa referenčnej metódy. Počítačovú tomografiu je potrebné vykonať len pri tej časti ľavej polovice jatočného tela, ktorá obsahuje chudé mäso podľa vymedzenia metódy úplnej rozrábky, t. j. skenovať sa nemusí hlava, s výnimkou lícnej časti, a nohy.

2.5.

Oprava systematickej chyby vyžadovaná pri čiastočnej rozrábke alebo pri postupe počítačovej tomografie je založená na reprezentatívnej podvzorke obsahujúcej všetky kombinácie celkovej vzorky vzhľadom na faktory stratifikácie, napr. plemeno, pohlavie alebo tučnota, použité pri výbere celkovej vzorky. Na opravu systematickej chyby sa vyberá aspoň 10 jatočných tiel.

Ak populácia ošípaných určených na zabitie, z ktorej sa má vybrať vzorka, vykazuje rovnaké vlastnosti ako populácia, pri ktorej sa už vykonala oprava systematickej chyby pri čiastočnej rozrábke alebo postupe počítačovej tomografie, nevyžaduje sa žiadna dodatočná úplná rozrábka.

Ak je postup počítačovej tomografie opísaný a možno ho vysledovať na základe meraní až k úplnej rozrábke alebo iného postupu počítačovej tomografie, pri ktorom sa vykonala oprava systematickej opravy, nevyžaduje sa žiadna dodatočná úplná rozrábka.

ČASŤ B

Informácie, ktoré má dotknutý členský štát poskytnúť Komisii a iným členským štátom prostredníctvom protokolov o povoľovacom teste

1.

V prvej časti protokolu sa uvádza podrobný opis skúšobnej rozrábky a obsahuje najmä:

a)

skúšobné obdobie a časový harmonogram pre celý proces povoľovania;

b)

počet a polohu bitúnkov;

c)

opis príslušnej populácie ošípaných pomocou metódy hodnotenia;

d)

uvedenie zvolenej metódy rozrábky (celková alebo čiastočná),

e)

opis postupu, ak sa používa počítačový tomografický prístroj, ako sa uvádza v časti A časti 1 tejto prílohy;

f)

štatistické metódy použité vo vzťahu k vybranej metóde odberu vzoriek;

g)

opis rýchlej vnútroštátnej metódy, ak sa uplatňuje;

h)

presnú obchodnú úpravu jatočných tiel, ktorá sa má použiť.

2.

V druhej časti protokolu sa uvádza podrobný opis výsledkov skúšobnej rozrábky a obsahuje najmä:

a)

štatistické metódy použité vo vzťahu k vybranej metóde odberu vzoriek;

b)

rovnicu, ktorá sa zavedie alebo bola zmenená;

c)

číselný a grafický opis výsledkov;

d)

opis daného prístroja (prístrojov);

e)

hmotnostný limit ošípaných, pri ktorých sa môže používať nová metóda, a všetky ostatné obmedzenia týkajúce sa praktického využívania metódy;

f)

údaje na analýzu sa musia predkladať v elektronickej forme.


PRÍLOHA VI

Tabuľka zhody

1.   Nariadenie (ES) č. 1249/2008

Nariadenie (ES) č. 1249/2008

Toto nariadenie

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1184

článok 2 ods. 4

článok 1

 

článok 3

článok 3 ods. 1

 

článok 4

článok 4

 

článok 5

článok 2 ods. 1

 

článok 6 ods. 1

článok 7 ods. 1

 

článok 6 ods. 2 prvý pododsek

článok 7 ods. 3 písm. a)

 

článok 6 ods. 2 druhý pododsek

článok 7 ods. 5

 

článok 6 ods. 3

článok 8 ods. 2 písm. a)

 

článok 6 ods. 3 druhý a tretí pododsek

článok 8 ods. 3 písm. a)

 

článok 6 ods. 3 druhý pododsek

článok 8 ods. 4

 

článok 6 ods. 4 písm. c)

článok 8 ods. 4

 

článok 6 ods. 4 písm. d)

článok 8 ods. 5

 

článok 6 ods. 7

článok 8 ods. 6 písm. b)

 

článok 7

 

článok 1

článok 8

článok 9

 

článok 9

článok 10

 

článok 10

článok 12

 

článok 11 ods. 1

 

článok 2 ods. 2

článok 11 ods. 2 prvý pododsek

 

článok 2 ods. 1 a článok 3 ods. 2 písm. a)

článok 11 ods. 2 druhý pododsek

 

článok 3 ods. 2 písm. c) bod i)

článok 11 ods. 2 tretí pododsek

článok 25 ods. 5

 

článok 11 ods. 3

 

článok 3 ods. 3

článok 11 ods. 4

 

článok 2 ods. 3

článok 12

 

článok 4

článok 13 ods. 1

článok 14 ods. 1 a 2

 

článok 13 ods. 2

článok 14 ods. 3

 

článok 13 ods. 3

článok 6 ods. 3

 

článok 13 ods. 4

článok 6 ods. 4

 

článok 13 ods. 5 prvý pododsek

 

článok 5 ods. 1

článok 13 ods. 5 druhý pododsek

 

článok 5 ods. 2

článok 14 ods. 1

 

článok 7

článok 14 ods. 2

 

článok 6

článok 15

 

článok 8

článok 16 ods. 1 prvý pododsek

 

článok 14

článok 16 ods. 1 druhý pododsek

 

článok 13 ods. 1 prvý pododsek

článok 16 ods. 2

článok 14 ods. 4

 

článok 16 ods. 3

článok 17 ods. 2

 

článok 16 ods. 4 druhý pododsek

článok 17 ods. 1

 

článok 16 ods. 5

 

článok 13 ods. 2 prvý a druhý pododsek

článok 16 ods. 7 písm. a)

 

článok 13 ods. 2 tretí pododsek

článok 18

článok 18

 

článok 19

článok 25 ods. 1 a 2

 

článok 20 ods. 2 písm. a)

článok 2 ods. 1 písm. b)

 

článok 20 ods. 2 písm. b)

článok 2 ods. 2 písm. a)

 

článok 21 ods. 1 prvý pododsek

článok 7 ods. 1

 

článok 21 ods. 1 druhý pododsek

článok 7 ods. 2

 

článok 21 ods. 2

článok 5 druhý odsek

 

článok 21 ods. 3 prvý pododsek

článok 8 ods. 1 a článok 8 ods. 2 písm. b)

 

článok 21 ods. 3 druhý pododsek

článok 8 ods. 4

 

článok 21 ods. 3 štvrtý pododsek

článok 8 ods. 3 písm. c)

 

článok 21 ods. 4

článok 8 ods. 6 písm. a)

 

článok 21 ods. 5

článok 6 ods. 1

 

článok 22 ods. 2 prvý pododsek

článok 7 ods. 3 písm. b)

 

článok 22 ods. 2 druhý pododsek

článok 14 ods. 3

 

článok 22 ods. 2 tretí pododsek

článok 7 ods. 4 písm. a)

 

článok 23 ods. 4

článok 11 ods. 3

 

článok 23 ods. 5

článok 11 ods. 5

 

článok 24 ods. 2 prvý pododsek

 

článok 2 ods. 1 a článok 3 ods. 2 písm. b)

článok 24 ods. 2 druhý pododsek

 

článok 3 ods. 2 písm. c) bod ii)

článok 24 ods. 4

 

článok 2 ods. 3

článok 25 ods. 2

 

článok 9

článok 26 ods. 1

článok 14 ods. 1

 

článok 26 ods. 2

článok 14 ods. 2 a 3

 

článok 26 ods. 3

články 19 a 25

 

článok 27 ods. 3

článok 25 ods. 3

 

článok 28

článok 3 ods. 2

 

článok 29

článok 3 ods. 1

 

článok 30 ods. 2

článok 7 ods. 3 písm. a)

 

článok 30 ods. 3 prvý pododsek

článok 8 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. b)

 

článok 30 ods. 3 druhý pododsek

článok 8 ods. 4

 

článok 30 ods. 4

článok 8 ods. 5

 

článok 31

článok 9

 

článok 33 ods. 1

článok 15 ods. 1 prvý pododsek

 

článok 33 ods. 2

článok 15 ods. 4

 

článok 35

článok 21

 

článok 38

 

články 16, 17 a 18

2.   Nariadenie (ES) č. 315/2002

Nariadenie (ES) č. 315/2002

Toto nariadenie

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1184

článok 2

článok 15 ods. 1 písm. b)

 

3.   Nariadenie (EÚ) č. 807/2013

Nariadenie (EÚ) č. 807/2013

Toto nariadenie

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1184

článok 1 ods. 1

článok 22

 

článok 1 ods. 2 prvý pododsek

 

článok 22

článok 1 ods. 2 druhý pododsek

článok 16 ods. 2

 

článok 1 ods. 3

článok 16 ods. 1 písm. a)

 

článok 2 ods. 1

článok 23

 

článok 2 ods. 2 prvý pododsek

 

článok 12

článok 2 ods. 2 druhý pododsek

článok 16 ods. 2

 

článok 2 ods. 3

článok 16 ods. 1 písm. b)

 

článok 3 ods. 1

článok 20

 

článok 3 ods. 2 prvý pododsek

 

článok 10

článok 3 ods. 2 druhý pododsek

článok 15 ods. 1

 

článok 3 ods. 3 písm. a) až d)

článok 6 ods. 2

 

článok 3 ods. 3 druhý pododsek

 

článok 5 ods. 1

článok 3 ods. 4

článok 15 ods. 3

 

článok 4 ods. 1

 

článok 13 ods. 1


Top