Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0585

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/585 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre normy a formáty údajov týkajúce sa referenčných údajov o finančných nástrojoch, ako aj technických opatrení v súvislosti s opatreniami, ktoré má vypracovať Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a príslušné orgány (Text s významom pre EHP )

C/2016/4405

OJ L 87, 31.3.2017, p. 368–381 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/585/oj

31.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/368


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/585

zo 14. júla 2016,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre normy a formáty údajov týkajúce sa referenčných údajov o finančných nástrojoch, ako aj technických opatrení v súvislosti s opatreniami, ktoré má vypracovať Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a príslušné orgány

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Aby príslušné orgány mohli účinne monitorovať trh, referenčné údaje o finančných nástrojoch by sa mali uvádzať v jednotnom formáte a podľa jednotných noriem.

(2)

Oznamovanie a uverejňovanie referenčných údajov v elektronickej, strojovo čitateľnej a stiahnuteľnej podobe a formáte uľahčuje efektívne používanie a výmenu týchto údajov.

(3)

Ak príslušné orgány a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (orgán ESMA) získajú referenčné údaje pre všetky finančné nástroje, ktoré sú prijaté na obchodovanie alebo ktoré sú obchodované na obchodnom mieste alebo prostredníctvom systematického internalizátora, urýchlene, môže sa zaistiť kvalita údajov a účinné monitorovanie trhu, a tým prispievať k integrite trhu.

(4)

S cieľom zabezpečiť, aby obchodné miesta a systematickí internalizátori predkladali úplné a presné referenčné údaje a aby príslušné úrady boli schopné tieto údaje efektívne a včasne prijímať a používať, by sa mali stanoviť vhodné časové rámce na ich postupovanie. Mal by sa poskytnúť primeraný čas na to, aby sa nepresnosti alebo neúplnosť údajov zistili ešte pred uverejnením. S cieľom zabezpečiť, aby sa referenčné údaje predkladali v súlade so zodpovedajúcimi informáciami oznámenými v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, príslušné orgány by mali používať referenčné údaje pre daný deň, aby sa overili a vymieňali správy o transakciách vykonaných v ten istý deň.

(5)

V súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 odosielatelia a príjemcovia referenčných údajov musia zabezpečiť účinné doručenie, efektívnu výmenu a kvalitu údajov a ich súlad so zodpovedajúcimi správami o transakciách podľa článku 26 uvedeného nariadenia. Obchodné miesta a systematickí internalizátori by preto mali poskytovať úplné a presné referenčné údaje a bezodkladne informovať príslušné orgány o zistenej neúplnosti alebo nepresnosti údajov, ktoré už boli poskytnuté. Mali by tiež zachovať primerané systémy a kontroly na účely presného, úplného a včasného poskytovania referenčných údajov.

(6)

Na účely efektívneho používania a výmeny referenčných údajov a s cieľom zabezpečiť, aby referenčné údaje boli v súlade so zodpovedajúcimi údajmi uvedenými v správach o transakciách, obchodné miesta a systematickí internalizátori musia pri identifikácii finančných nástrojov a právnických osôb, ktoré majú byť zahrnuté v referenčných údajoch, vychádzať z jednotných uznávaných noriem. S cieľom zabezpečiť, aby referenčné údaje sprevádzali zodpovedajúce správy o transakciách, predovšetkým obchodné miesta a systematickí internalizátori by mali zabezpečiť, aby sa získali kódy medzinárodných identifikačných čísel cenných papierov v súlade s normou ISO 6166 týkajúce sa finančných nástrojov a aby sa zahrnuli do vykazovaných údajov.

(7)

Z dôvodu zaistenia konzistentnosti a na zabezpečenie hladkého fungovania finančných trhov je nevyhnutné, aby sa ustanovenia tohto nariadenia a ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 600/2014 uplatňovali od toho istého dátumu.

(8)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Komisii.

(9)

Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Obsah, normy, podoba a formát referenčných údajov

Obchodné miesta a systematickí internalizátori poskytnú príslušným orgánom všetky podrobnosti o referenčných údajoch o finančnom nástroji („referenčné údaje“) uvedené v tabuľke 3 prílohy, ktoré sa vzťahujú na príslušný finančný nástroj. Všetky poskytnuté informácie sa predkladajú v súlade s normami a formátmi uvedenými v tabuľke 3 prílohy v elektronickej a strojovo čitateľnej podobe a podľa spoločného vzoru XML v súlade s metodikou ISO 20022.

Článok 2

Lehoty na poskytnutie referenčných údajov príslušným orgánom

1.   Obchodné miesta a systematickí internalizátori poskytujú svojim príslušným orgánom najneskôr do 21:00 SEČ každý obchodný deň referenčné údaje o všetkých finančných nástrojoch, ktoré sú prijaté na obchodovanie alebo s ktorými sa obchoduje do 18:00 SEČ v daný deň, a to aj v prípade, že sa pokyny alebo kotácie umiestňujú prostredníctvom ich systému.

2.   Ak je finančný nástroj prijatý na obchodovanie alebo ak sa s ním obchoduje, po 18:00 SEČ v deň, keď obchodné miesto alebo systematický internalizátor obchoduje, a to aj v prípade, že sa pokyny alebo kotácie umiestňujú po prvýkrát, referenčné údaje týkajúce sa príslušného finančného nástroja sa poskytujú do 21:00 SEČ nasledujúci deň, keď obchodné miesto alebo systematický internalizátor obchoduje.

Článok 3

Identifikácia finančných nástrojov a právnických osôb

1.   Pred začatím obchodovania s finančným nástrojom na obchodnom mieste alebo v rámci systematického internalizátora, obchodné miesto alebo systematický internalizátor získa pre finančný nástroj kód medzinárodného identifikačného čísla cenného papiera (ISIN) ISO 6166.

2.   Obchodné miesta a systematickí internalizátori zabezpečia, aby kódy identifikátora právnickej osoby zahrnuté v poskytnutých referenčných údajoch boli v súlade s normou ISO 17442:2012, týkali sa príslušného emitenta a boli uvedené v databáze globálneho identifikátora právneho subjektu, ktorú spravuje centrálna operačná jednotka vymenovaná Výborom pre regulačný dohľad nad identifikátormi právnických osôb.

Článok 4

Opatrenia na zabezpečenie účinného prijatia referenčných údajov

1.   Príslušné orgány monitorujú a posudzujú úplnosť referenčných údajov, ktoré získali od obchodného miesta alebo systematického internalizátora, a súlad týchto údajov s normami a formátmi stanovenými v tabuľke 3 prílohy.

2.   Príslušné orgány po prijatí referenčných údajov za každý deň, v ktorý obchodné miesta a systematickí internalizátori obchodujú, oznámia obchodným miestam a systematickým internalizátorom akúkoľvek neúplnosť týchto údajov a akékoľvek nedoručenie referenčných údajov do termínov stanovených v článku 2.

3.   Orgán ESMA monitoruje a posudzuje úplnosť referenčných údajov, ktoré dostáva od príslušných orgánov, a súlad uvedených údajov s normami a formátmi stanovenými v tabuľke 3 prílohy.

4.   Po tom, ako orgán ESMA prijme od príslušných orgánov referenčné údaje, oznámi im akúkoľvek neúplnosť týchto údajov a akékoľvek nedoručenie údajov do termínov stanovených v článku 7 ods. 1

Článok 5

Opatrenia na zabezpečenie kvality referenčných údajov

Príslušné orgány vykonávajú hodnotenie kvality, pokiaľ ide o obsah a presnosť referenčných údajov prijatých podľa článku 27 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, a to aspoň raz za štvrťrok.

Článok 6

Metódy a mechanizmy na poskytovanie údajov

1.   Obchodné miesta a systematickí internalizátori zabezpečia poskytovanie úplných a presných referenčných údajov svojim príslušným orgánom podľa článkov 1 a 3.

2.   Obchodné miesta a systematickí internalizátori zavedú metódy a mechanizmy, ktoré im umožnia identifikovať neúplné alebo nesprávne referenčné údaje, ktoré boli dovtedy predložené. Ak obchodné miesto alebo systematický internalizátor zistí, že predložené referenčné údaje sú neúplné alebo nepresné, bezodkladne o tom informuje svoj príslušný orgán a zašle príslušnému orgánu úplné a správne relevantné referenčné údaje bez zbytočného odkladu.

Článok 7

Opatrenia na efektívnu výmenu a uverejňovanie referenčných údajov

1.   Príslušné orgány zasielajú úplné a presné referenčné údaje orgánu ESMA každý deň najneskôr o 23:59 SEČ pomocou bezpečného elektronického komunikačného kanálu zriadeného na tento účel medzi príslušnými orgánmi a orgánom ESMA.

2.   V deň po doručení referenčných údajov v súlade s odsekom 1 orgán ESMA skonsoliduje údaje prijaté od jednotlivých príslušných orgánov.

3.   Orgán ESMA sprístupní konsolidované údaje všetkým príslušným orgánom do 08:00 SEČ v deň nasledujúci po ich prijatí pomocou bezpečných elektronických komunikačných kanálov uvedených v odseku 1.

4.   Príslušné orgány používajú konsolidované údaje za daný deň na overovanie správ o transakciách v súvislosti s transakciami, ktoré boli vykonané v daný deň a oznámené podľa článku 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

5.   Každý príslušný orgán používa konsolidované údaje za daný deň na výmenu správ o transakciách predložených v daný deň v súlade s článkom 26 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

6.   Orgán ESMA uverejňuje referenčné údaje v elektronickej, stiahnuteľnej a strojovo čitateľnej podobe.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu uvedeného v článku 55 druhom odseku nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


PRÍLOHA

Tabuľka 1

Vysvetlivky k tabuľke 3

SYMBOL

TYP ÚDAJOV

VYMEDZENIE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znakov

Voľné textové pole.

{CFI_CODE}

6 znakov

Kód CFI podľa ISO 10962

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerické znaky

dvojmiestny kód krajiny, alfa-2 kód krajiny podľa ISO 3166-1

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

trojmiestny alfabetický kód meny podľa menových kódov ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Formát dátumu a času podľa normy ISO 8601

Dátum a čas v tomto formáte:

YYYY-MM-DDThh:mm:s.ddddddZ.

„YYYY“ je rok,

„MM“ je mesiac,

„DD“ je deň,

„T“ – znamená, že sa používa písmeno „T“,

„hh“ je hodina,

„mm“ je minúta,

„dddddd“ je sekunda a zlomok sekundy,

Z je čas UTC.

Dátumy a časy sa uvádzajú v UTC.

{DATEFORMAT}

Formát dátumu podľa ISO 8601

Dátumy sa uvádzajú v tomto formáte:

RRRR–MM–DD.

{DECIMAL-n/m}

Desatinné číslo zložené spolu až z n číslic, z ktorých až m číslic môžu byť zlomkové číslice

Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty.

oddeľovač desatinných miest je „.“ (bodka),

pred záporné čísla sa dáva „-“ (mínus),

hodnoty sa zaokrúhľujú, ale neskracujú sa.

{INDEX}

4 abecedné znaky

„EONA“ – EONIA

„EONS“ – EONIA SWAP

„EURI“ – EURIBOR

„EUUS“ – EURODOLLAR

„EUCH“ – EuroSwiss

„GCFR“ – GCF REPO

„ISDA“ – ISDAFIX

„LIBI“ – LIBID

„LIBO“ – LIBOR

„MAAA“ – Muni AAA

„PFAN“ – Pfandbriefe

„TIBO“ – TIBOR

„STBO“ – STIBOR

„BBSW“ – BBSW

„JIBA“ – JIBAR

„BUBO“ – BUBOR

„CDOR“ – CDOR

„CIBO“ – CIBOR

„MOSP“ – MOSPRIM

„NIBO“ – NIBOR

„PRBO“ – PRIBOR

„TLBO“ – TELBOR

„WIBO“ – WIBOR

„TREA“ – obligácie ministerstva financií

„SWAP“ – SWAP

„FUSW“ – termínové swapy

{INTEGER-n}

Celé číslo – spolu až n číslic.

Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty celých čísel.

{ISIN}

12 alfanumerických znakov

kód ISIN podľa ISO 6166

{INDEX}

20 alfanumerických znakov

Identifikátor právnych subjektov podľa vymedzenia v ISO 17442

{MIC}

4 alfanumerické znaky

identifikátor trhu podľa vymedzenia v ISO 10383

{FISN}

35 alfanumerických znakov

Kód FISN podľa vymedzenia v ISO 18774


Tabuľka 2

Klasifikácia komodít a derivátov na emisné kvóty pre tabuľku 3 (polia 35 až 37).

Základný výrobok

Poddruh výrobku

Ďalší poddruh výrobku

„AGRI“ – poľnohospodárske

„GROS“ – zrná a olejnaté semená

„FWHT“ – kŕmna pšenica

„SOYB“ – sója

„CORN“ – kukurica

„RPSD“ – semeno repky olejnej

„RICE“ – ryža

„OTHR“ – iné

„SOFT“ – netrvanlivé

„CCOA“ – kakao

„ROBU“ – káva Robusta

„WHSG“ – biely cukor

„BRWN“ – surový cukor

„OTHR“ – iné

„POTA“ – zemiaky

 

„OOLI“ – olivový olej

„LAMP“ – lampový olivový olej

„DIRY“ – mliečne

 

„FRST“ – lesnícke

 

„SEAF“ – morské plody

 

„LSTK“ – hospodárske zvieratá

 

„GRIN“ – zrno

„MWHT“ – pšenica na mletie

„NRGY“ – energia

„ELEC“ – elektrina

„BSLD“ – základný odber

„FITR“ – finančné prenosové práva

„PKLD“ – špičkový odber

„OFFP“ – mimo špičky

„OTHR“ – iné

„NGAS“ – zemný plyn

„GASP“ – GASPOOL

„LNGG“ – skvapalnený zemný plyn (LNG)

„NBPG“ – národný plynárenský uzol (NBP)

„NCGG“ – trhová oblasť NetConnect Germany (NCG)

„TTFG“ – Title Transfer Facility (TTF)

„OILP“ – ropa

„BAKK“ – Bakken

„BDSL“ – bionafta

„BRNT“ – Brent

„BRNT“ – Brent NX

„CNDA“ – kanadská

„COND“ – kondenzát

„DSEL“ – nafta

„DUBA“ – dubajská

„ESPO“ – ESPO

„ETHA“ – etanol

„FUEL“ – vykurovací olej

„FOIL“ – palivový olej

„GOIL“ – plynový olej

„GSLN“ – benzín

„HEAT“ – vykurovací olej

„JTFL“ – letecké palivo

„KERO“ – kerozín

„LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS“ – Mars

„NAPH“ – ťažký benzín

„NGLO“ – skvapalnený zemný plyn (NGL)

„TAPI“ – Tapis

„Ural“ – Urals

„WTIO“ – West Texas Intermediate (WTI)

„COAL“ – uhlie

„INRG“ – Inter Energy

„RNNG“ – energia z obnoviteľných zdrojov

„LGHT“ – ľahké zvyšky

„DIST“ – destiláty

 

„ENVR“ – environmentálne

„EMI“ – emisie

„CERE“ – jednotka certifikovaného zníženia emisií (CER)

„ERUE“ – jednotka zníženia emisií (ERU)

„EUAE“ – emisná kvóta (EUA)

„EUAA“ – kvóta pre leteckú dopravu (EUAA)

„OTHR“ – iné

„WTHR“ – klimatické

„CRBR“ – uhlíkové

 

„FRGT“ – náklad

„WETF“ – kvapalný

„TNKR“ – tankery

„DRYF“ – suchý

„DBCR“ – lode na sypký náklad

„CSHP“ – kontajnerové lode

 

„FRTL“ – hnojivo

„AMMO“ – amoniak

„DAPH“ – DAP (fosforečnan dvojamónny)

„PTSH“ – potaš

„SLPH“ – síra

„UREA“ – močovina

„UAAN“ – UAN (močovina a dusičnan amónny)

 

„INDP“ – priemyselné výrobky

„CSTR“ – stavebníctvo

„MFTG“ – výroba

 

„METL“ – kovy

„NPRM“ – nevzácne kovy

„ALUM“ – hliník

„ALUA“ – zliatina hliníka

„CBLT“ – kobalt

„COPR“ – meď

„IRON“ – železná ruda

„LEAD“ – olovo

„MOLY“ – molybdén

„NASC“ – North American Special Aluminium Alloy Contract (NASAAC)

„NICK“ – nikel

„STEL“ – oceľ

„TINN“ – cín

„ZINC“ – zinok

„OTHR“ – iné

„PRME“ – vzácne kovy

„GOLD“ – zlato

„SLVR“ – striebro

„PTNM“ – platina

„PLDM“ – paládium

„OTHR“ – iné

„MCEX“ – viackomoditné exotické (Multi Commodity Exotic)

 

 

„PAPR“ – papier

„CBRD“ – vlnitá kartonáž

„NSPT“ – novinový papier

„PULP“ – buničina

„RCVP“ – zberový papier

 

„POLY“ – polypropylén

„PLST“ – plasty

 

„INFL“ – inflácia

 

 

„OEST“ – úradné hospodárske štatistiky

 

 

„OTHC“ – iné C10 podľa vymedzenia v oddiele 10 tabuľke 10.1 prílohy III k delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/583 (1)

 

 

„OTHR“ – iné

 

 


Tabuľka 3

Informácie, ktoré sa majú oznámiť ako referenčné údaje o finančnom nástroji

N.

POLE

ÚDAJE, KTORÉ TREBA HLÁSIŤ

FORMÁTY A NORMY NA OZNAMOVANIE

Všeobecné polia

1.

Identifikačný kód nástroja

Kód používaný na identifikáciu finančného nástroja.

{ISIN}

2.

Celý názov nástroja

Celý názov finančného nástroja.

{ALPHANUM-350}

3.

Klasifikácia nástroja

Taxonómia používaná na klasifikáciu finančného nástroja.

Treba poskytnúť úplný a presný kód CFI.

{CFI_CODE}

4.

Ukazovateľ komoditných derivátov a derivátov na emisné kvóty

Informácia, či finančný nástroj patrí do vymedzenia komoditných derivátov podľa článku 2 ods. 1 bodu 30 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 alebo ide o derivát súvisiaci s emisnými kvótami uvedený v oddiele C odseku 4 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ.

„true“ – Áno

„false“ – Nie

Polia týkajúce sa emitenta

5.

Identifikátor emitenta alebo organizátora obchodného miesta

Kód LEI emitenta alebo organizátora obchodného miesta.

{INDEX}

Polia týkajúce sa obchodného miesta

6.

Obchodné miesto

Kód MIC segmentu (tzv. segment MIC) obchodného miesta alebo systematického internalizátora, ak je k dispozícii, inak prevádzkový kód MIC (tzv. operating MIC).

{MIC}

7.

Skrátený názov finančného nástroja

Skrátený názov finančného nástroja v súlade s ISO 18774.

{FISN}

8.

Žiadosť emitenta o prijatie na obchodovanie

Údaje o tom, či emitent finančného nástroja požiadal o obchodovanie alebo prijatie na obchodovanie svojho finančného nástroja na obchodnom mieste, alebo takéto operácie schválil.

„true“ – Áno

„false“ – Nie

9.

Dátum schválenia prijatia na obchodovanie

Dátum a čas, kedy emitent schválil prijatie na obchodovanie alebo obchodovanie so svojimi finančnými nástrojmi na obchodnom mieste.

{DATE_TIME_FORMAT}

10.

Dátum žiadosti o prijatie na obchodovanie

Dátum a čas podania žiadosti o prijatie na obchodovanie na obchodnom mieste.

{DATE_TIME_FORMAT}

11.

Dátum prijatia na obchodovanie alebo dátum prvého obchodu

Dátum a čas prijatia na obchodovanie na obchodnom mieste alebo dátum a čas, kedy sa nástroj prvýkrát obchodoval alebo kedy bol na obchodné miesto prvýkrát doručený príkaz alebo ponuka.

{DATE_TIME_FORMAT}

12.

Dátum ukončenia

Podľa možnosti dátum a čas, kedy sa s finančným nástrojom prestane obchodovať alebo kedy už nebude prijatý na ďalšie obchodovanie na obchodnom mieste.

{DATE_TIME_FORMAT}

Polia týkajúce sa nominálnej hodnoty

13.

Nominálna mena 1

Mena, v ktorej je nominálna hodnota denominovaná.

V prípade zmluvy o úrokových derivátoch alebo o menových derivátoch to bude nominálna mena časti 1 alebo mena 1 z daného páru.

V prípade swapcií, pri ktorých je podkladový swap v jednej mene, to bude nominálna mena podkladového swapu. Pri swapciách, ktorých podkladový swap je vo viacerých menách, to bude nominálna mena časti 1 swapu.

{CURRENCYCODE_3}

Polia týkajúce sa dlhopisov alebo iných foriem dlhových cenných papierov

14.

Celková vydaná nominálna suma

Celková vydaná nominálna suma v peňažnej hodnote.

{DECIMAL-18/5}

15.

Dátum splatnosti

Dátum splatnosti finančného nástroja.

Pole uplatniteľné na dlhové nástroje so stanovenou splatnosťou.

{DATEFORMAT}

16.

Mena nominálnej hodnoty

Mena nominálnej hodnoty za dlhové nástroje.

{CURRENCYCODE_3}

17.

Jednotková nominálna hodnota/minimálna obchodovaná hodnota

Nominálna hodnota každého nástroja. Ak nie je k dispozícii, treba vyplniť minimálnu obchodovanú hodnotu.

{DECIMAL-18/5}

18.

Pevná sadzba

Pevná percentuálna sadzba z výnosu z dlhového nástroja, keď je držaný do dátumu splatnosti, vyjadrená v percentách.

{DECIMAL-11/10}

Vyjadrená ako percentuálny podiel (napr. 7,0 je 7 % a 0,3 je 0,3 %)

19.

Identifikátor indexu/referenčnej hodnoty dlhopisu s pohyblivým výnosom

Ak identifikátor existuje.

{ISIN}

20.

Názov indexu/referenčnej hodnoty dlhopisu s pohyblivým výnosom

Ak identifikátor neexistuje, názov indexu.

{INDEX}

alebo

{ALPHANUM-25} – ak názov indexu nie je zahrnutý do zoznamu {INDEX}

21.

Obdobie trvania indexu/referenčnej hodnoty dlhopisu s pohyblivým výnosom.

Obdobie trvania indexu/referenčnej hodnoty dlhopisu s pohyblivým výnosom. Obdobie trvania sa vyjadrí v dňoch, týždňoch, mesiacoch alebo rokoch.

{INTEGER-3}+„DAYS“ – dni

{INTEGER-3+}+„WEEK“ – týždne

{INTEGER-3+}+„MNTH“ – mesiace

{INTEGER-3+}+„YEAR“ – roky

22.

Rozpätie bázických bodov indexu/referenčnej hodnoty dlhopisu s pohyblivým výnosom

Počet bázických bodov nad alebo pod hodnotou indexu používaného na výpočet ceny

{INTEGER-5}

23.

Priorita dlhopisu

Uveďte druh dlhopisu: nadriadený, mezanínový, podriadený alebo junior dlhopis.

„SNDB“ – nadriadený dlh

„MZZD“ – mezanínový dlh

„SBOD“ – podriadený dlh

„JUND“ – podriadený dlh typu Junior

Polia týkajúce sa derivátov a sekuritizovaných derivátov

24.

Dátum splatnosti

Dátum splatnosti finančného nástroja.

Pole sa vzťahuje na deriváty so stanoveným dátumom splatnosti.

{DATEFORMAT}

25.

Cenový multiplikátor

Počet jednotiek podkladového nástroja, ktorý predstavuje jedna zmluva o derivátoch.

Pri futuritách alebo opciách na indexe suma za jeden bod indexu.

Pri stávkach na finančné rozpätie pohyb ceny podkladového nástroja, z ktorého stávka na finančné rozpätie vychádza.

{DECIMAL-18/17}

26.

Kód podkladového nástroja

Kód ISIN podkladového nástroja.

Pri ADR, GDR a podobných nástrojoch: kód ISIN finančného nástroja, na ktorom sú tieto nástroje založené.

V prípade konvertibilných dlhopisov: kód ISIN nástroja, za ktorý sa dlhopis môže vymeniť.

Pri derivátoch alebo iných nástrojoch, ktoré majú podkladový finančný nástroj: kód ISIN podkladového nástroja, ak je podkladový finančný nástroj prijatý na obchodovanie alebo obchodovaný na obchodnom mieste. Ak sú podkladovým finančným nástrojom dividendy v akciách: kód ISIN príslušného podielu oprávňujúceho na podkladové dividendy.

Pri swapoch na úverové zlyhanie sa uvedie kód ISIN referenčného záväzku.

Ak je podkladovým finančným nástrojom index a má pridelený kód ISIN: kód ISIN tohto indexu.

Ak je podkladovým finančným nástrojom kôš, uvádzajú sa kódy ISIN každej zložky koša, ktorá je prijatá na obchodovanie alebo obchodovaná na obchodnom mieste. Polia 26 a 27 sa vypĺňajú toľkokrát, koľkokrát je to potrebné na uvedenie všetkých nástrojov v koši.

{ISIN}

27.

Podkladový emitent

Ak nástroj odkazuje na niektorého emitenta, a nie na jeden nástroj: kód LEI emitenta.

{INDEX}

28.

Názov podkladového indexu

Ak je podkladovým nástrojom index: názov indexu.

{INDEX}

alebo

{ALPHANUM-25} – ak názov indexu nie je zahrnutý do zoznamu {INDEX}

29.

Obdobie trvania podkladového indexu

Ak je podkladovým nástrojom index: obdobie trvania indexu.

{INTEGER-3}+„DAYS“ – dni

{INTEGER-3+}+„WEEK“ – týždne

{INTEGER-3+}+„MNTH“ – mesiace

{INTEGER-3+}+„YEAR“ – roky

30.

Druh opcie

Informácia o tom, či je zmluva o derivátoch kúpnou opciou (právo na nákup konkrétneho podkladového aktíva), alebo predajnou opciou (právo na predaj konkrétneho podkladového aktíva), alebo či sa v čase výkonu nedá určiť, či ide o kúpnu alebo predajnú opciu. V prípade swapcií platí:

„Predajná opcia“ – ak ide o tzv. receiver swapciu, pri ktorej má kupujúci právo vstúpiť do swapu ako príjemca s pevnou úrokovou sadzbou.

„Kúpna opcia“ – ak ide o tzv. payer swapciu, pri ktorej má kupujúci právo vstúpiť do swapu ako platca s pevnou úrokovou sadzbou.

V prípade maximálnych alebo minimálnych limitov platí:

„Predajná opcia“ – ak ide o minimálny limit.

„Kúpna opcia“ – ak ide o maximálny limit. Pole sa vzťahuje len na deriváty, ktorými sú opcie alebo warranty.

„PUTO“ – predajná opcia

„CALL“ – kúpna opcia

„OTHR“ – ak nie je možné určiť, či ide o predajnú alebo kúpnu opciu

31.

Realizačná cena

Vopred stanovená cena, za ktorú držiteľ bude musieť kúpiť alebo predať podkladový finančný nástroj alebo údaj o tom, že cenu v čase výkonu nemožno určiť.

Pole uplatniteľné na opcie alebo warranty, ak realizačná cena môže byť v čase výkonu určená.

Ak cena momentálne nie je dostupná, ale očakáva sa jej oznámenie, vyplní sa „PNDG“ (z angl. pending).

Ak sa údaj o realizačnej cene neuplatňuje, toto pole sa nevyplní.

{DECIMAL-18/13} v prípade, že je cena vyjadrená ako peňažná hodnota

{DECIMAL-11/10} v prípade, že je cena vyjadrená ako percentuálny podiel alebo výnos

{DECIMAL-18/17} v prípade, že je cena vyjadrená ako bázické body

„PNDG“ v prípade, že cena nie je k dispozícii

32.

Mena realizačnej ceny

Mena realizačnej ceny

{CURRENCYCODE_3}

33.

Forma uplatnenia opcie

Informácie o tom, či sa opcia môže uplatniť len k pevnému dátumu (európska a ázijská forma), k rôznym vopred stanoveným dátumom (bermudská opcia), alebo kedykoľvek počas trvania zmluvy (americká forma).

Toto pole sa používa len pre opcie, warranty a osvedčenia o nároku.

„EURO“ – európska

„AMER“ – americká

„ASIA“ – ázijská

„BERM“ – bermudská

„OTHR“ – akýkoľvek iný druh

34.

Druh vyrovnania

Informácie o tom, či bola zmluva vyrovnaná fyzicky, alebo v hotovosti.

Ak v čase výkonu nie je možné určiť druh dodávky, vloží sa „OPTL“

Toto pole sa používa len pre deriváty.

„PHYS“ – fyzicky vyrovnaná

„CASH“ – hotovostne vyrovnaná

„OPTL“ – voliteľná pre protistranu alebo keď je určená treťou stranou

Komoditné deriváty a deriváty na emisné kvóty

35.

Základný výrobok

Základný produkt pre triedy podkladových aktív podľa tabuľky klasifikácie komoditných derivátov a derivátov na emisné kvóty.

Povolené sú len hodnoty v stĺpci „základný výrobok“ tabuľky komoditných derivátov.

36.

Poddruh výrobku

Podprodukt pre triedy podkladových aktív podľa tabuľky klasifikácie komoditných derivátov a derivátov na emisné kvóty.

V tomto poli sa vyplňuje „základný produkt“.

Povolené sú len hodnoty v stĺpci „poddruh výrobku“ tabuľky komoditných derivátov.

37.

Ďalší poddruh výrobku

Ďalší podprodukt pre triedy podkladových aktív podľa tabuľky klasifikácie komoditných derivátov a derivátov na emisné kvóty.

V tomto poli sa vyplňuje „podprodukt“.

Povolené sú len hodnoty v stĺpci „ďalší poddruh výrobku“ tabuľky komoditných derivátov.

38.

Druh transakcie

Druh transakcie podľa miesta obchodovania.

„FUTR“ – Futures

„OPTN“ – Opcie

„TAPO“ – TAPOS

„SWAP“ – SWAP

„MINI“ – Minis

„OTCT“ – OTC

„ORIT“ – Outright (priama transakcia)

„CRCK“ – Crack

„DIFF“ – Diferenciál

„OTHR“ – iné

39.

Druh konečnej ceny

Druh konečnej ceny podľa miesta obchodovania

„ARGM“ – Argus/McCloskey

„BLTC“ – Baltic

„EXOF“ – Exchange

„GBCL“ – GlobalCOAL

„IHSM“ – IHS McCloskey

„PLAT“ – Platts

„OTHR“ – iné

Úrokové deriváty

Polia v tejto časti sa vypĺňajú len v prípade tých nástrojov, ktorých podkladovým nástrojom je nefinančný nástroj úrokového druhu.

40.

Referenčná sadzba

Názov referenčnej sadzby

{INDEX}

alebo

{ALPHANUM-25} – ak názov indexu nie je zahrnutý do zoznamu {INDEX}

41.

Obdobie trvania zmluvy o úrokových sadzbách

Ak sú triedou aktív úrokové sadzby, v tomto poli sa uvádza obdobie trvania zmluvy. Obdobie trvania sa vyjadrí v dňoch, týždňoch, mesiacoch alebo rokoch.

{INTEGER-3}+„DAYS“ – dni

{INTEGER-3+}+„WEEK“ – týždne

{INTEGER-3+}+„MNTH“ – mesiace

{INTEGER-3+}+„YEAR“ – roky

42.

Nominálna mena 2

V prípade swapov vo viacerých menách alebo krížových menových swapov je to mena, v ktorej je denominovaná časť 2 danej zmluvy.

V prípade swapcií, ktorých podkladovým swapom je swap vo viacerých menách, je to mena, v ktorej je denominovaná časť 2 daného swapu.

{CURRENCYCODE_3}

43.

Fixná sadzba časti 1

Informácie o použitej fixnej sadzbe časti 1, ak sa uplatňuje.

{DECIMAL -11/10}

Vyjadrená ako percentuálny podiel (napr. 7.0 je 7 % a 0.3 je 0,3 %)

44.

Fixná sadzba časti 2

Informácie o použitej fixnej sadzbe časti 2, ak sa uplatňuje

{DECIMAL -11/10}

Vyjadrená ako percentuálny podiel (napr. 7.0 je 7 % a 0.3 je 0,3 %)

45.

Pohyblivá sadzba časti 2

Informácie o použitej úrokovej sadzbe, ak sa uplatňuje.

{INDEX}

alebo

{ALPHANUM-25} – ak názov indexu nie je zahrnutý do zoznamu {INDEX}

46.

Obdobie trvania zmluvy o úrokových sadzbách časti 2

Informácie o referenčnom období úrokovej sadzby, ktorá je stanovená v predurčených intervaloch odkazom na trhovú referenčnú sadzbu. Obdobie trvania sa vyjadrí v dňoch, týždňoch, mesiacoch alebo rokoch.

{INTEGER-3}+„DAYS“ – dni

{INTEGER-3+}+„WEEK“ – týždne

{INTEGER-3+}+„MNTH“ – mesiace

{INTEGER-3+}+„YEAR“ – roky

Devízové deriváty

Polia v tejto časti sa vypĺňajú len v prípade tých nástrojov, ktorých podkladovým nástrojom je nefinančný nástroj devízového druhu.

47.

Nominálna mena 2

Do tohto poľa sa zadáva podkladová mena 2 menového páru (mena 1 sa zadá do poľa 13 „Nominálna mena 1“).

{CURRENCYCODE_3}

48.

Druh devízy

Druh podkladovej meny

„FXCR“ – krížové výmenné kurzy

„FXEM“ – rozvíjajúce sa trhy FX

„FXMJ“ – FX Majors


(1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/583 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta a investičné spoločnosti v súvislosti s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi (pozri stranu 229 tohto úradného vestníka).


Top