Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0576

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/576 z 8. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa každoročného uverejňovania informácií investičnými spoločnosťami o totožnosti miest výkonu a o kvalite vykonávania (Text s významom pre EHP )

C/2016/3337

OJ L 87, 31.3.2017, p. 166–173 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/576/oj

31.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/166


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/576

z 8. júna 2016,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa každoročného uverejňovania informácií investičnými spoločnosťami o totožnosti miest výkonu a o kvalite vykonávania

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2004/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (1), a najmä na jej článok 27 ods. 10 prvý pododsek písm. b),

keďže:

(1)

Je nevyhnutné, aby sa verejnosti a investorom umožnilo hodnotiť kvalitu postupov vykonávania investičnej spoločnosti a zistiť päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania, kde investičné spoločnosti v predchádzajúcom roku vykonali pokyny klientov. V záujme zmysluplného porovnania a analýzy výberu piatich najlepších miest výkonu je potrebné, aby investičné spoločnosti uverejnili tieto informácie osobitne pre každú triedu finančných nástrojov. Na to, aby bolo možné v plnom rozsahu vyhodnotiť tok medzi pokynmi klientov a miestami výkonu, investori a verejnosť by mali byť schopní jasne určiť, či samotná investičná spoločnosť bola jednou z piatich najlepších miest výkonu pre jednotlivé triedy finančných nástrojov.

(2)

S cieľom v plnej miere posúdiť rozsah kvality vykonávania dosiahnutej na miestach výkonu, ktoré používajú investičné spoločnosti na vykonávanie pokynov klientov, vrátane miest výkonu v tretích krajinách, je vhodné, aby investičné spoločnosti uverejňovali informácie, ktoré sa vyžadujú na základe tohto nariadenia, vo vzťahu k obchodným miestam, tvorcom trhu alebo iným poskytovateľom likvidity alebo akémukoľvek subjektu, ktorý v tretej krajine vykonáva podobnú funkciu, ako sú funkcie, ktoré vykonáva ktorýkoľvek z menovaných subjektov.

(3)

S cieľom poskytnúť presné a porovnateľné informácie je nevyhnutné stanoviť triedy finančných nástrojov, ktoré vychádzajú z vlastností týchto nástrojov, ktoré sú relevantné na účely uverejnenia. Trieda finančných nástrojov by mala byť dostatočne úzka na to, aby odhalila rozdiely v správaní medzi triedami pri vykonávaní pokynov, ale zároveň dostatočne široká na to, aby zabezpečila, že povinnosť podávania správ o investičných spoločnostiach je primeraná. Vzhľadom na rozsah triedy kapitálových finančných nástrojov je vhodné rozdeliť túto triedu do podtried podľa likvidity. Keďže likvidita je kľúčovým faktorom, podľa ktorého sa riadi správanie vykonávania, a keďže miesta výkonu často súťažia o prilákanie tokov najčastejšie obchodovaných akcií, je vhodné, aby sa kapitálové nástroje klasifikovali podľa svojej likvidity určenej v rámci režimu veľkosti tiku uvedeného v smernici 2014/65/EÚ.

(4)

Pri uverejňovaní totožnosti piatich najlepších miest výkonu, na ktorých investičné spoločnosti vykonávajú pokyny klientov, je vhodné, aby tieto spoločnosti uverejnili informácie o objeme a počte pokynov vykonaných na každom miesto výkonu, aby si investori mohli vytvoriť názor o toku pokynov klientov medzi spoločnosťou a miestom výkonu. Ak investičná spoločnosť vykonáva pre jednu alebo niekoľko tried finančných nástrojov iba veľmi malý počet pokynov, informácie o piatich najlepších miestach výkonu by neboli veľmi zmysluplné ani by príliš nevypovedali o opatreniach na vykonávanie pokynov. Preto je vhodné od investičných spoločností vyžadovať, aby jasne uvádzali triedy finančných nástrojov, pre ktoré vykonávajú veľmi malý počet pokynov.

(5)

Aby sa predišlo zverejneniu potenciálne citlivých trhových informácií týkajúcich sa objemu činnosti, ktorú vykonáva investičná spoločnosť, mal by sa objem a počet vykonaných pokynov vyjadriť ako percentuálny podiel celkového objemu vykonávania investičnej spoločnosti respektíve ako percentuálny podiel celkového počtu pokynov vykonaných v danej triede finančných nástrojov, a nie ako absolútne hodnoty.

(6)

Je vhodné od investičných spoločností vyžadovať, aby uverejňovali informácie, ktoré sa týkajú ich správania pri vykonávaní pokynov. S cieľom zabezpečiť, aby sa investičné spoločnosti nebrali na zodpovednosť za rozhodnutia vykonať pokyny, za ktoré nenesú zodpovednosť, je vhodné, aby investičné spoločnosti zverejňovali percentuálny podiel pokynov vykonaných na každom z piatich najlepších miest výkonu, v prípade ktorých miesto výkonu vybrali klienti.

(7)

Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu potenciálne ovplyvniť správanie investičných spoločností pri vykonávaní pokynov, ako sú úzke väzby medzi investičnými spoločnosťami a miestami výkonu. Vzhľadom na potenciálnu závažnosť týchto faktorov je vhodné požadovať analýzu týchto faktorov pri posudzovaní kvality vykonávania dosiahnutej na všetkých miestach výkonu.

(8)

Rôzne druhy pokynov môžu byť dôležitým faktorom pri vysvetľovaní, ako a prečo investičné spoločnosti vykonávajú pokyny na danom mieste výkonu. Môžu mať vplyv aj na spôsob, akým investičná spoločnosť stanoví svoje stratégie vykonávania vrátane plánovania inteligentných smerovačov pokynov na plnenie osobitných cieľov uvedených pokynov. Preto je vhodné, aby sa v správe jasne rozlišovalo medzi rôznymi kategóriami druhov pokynov.

(9)

S cieľom náležite analyzovať informácie je dôležité, aby používatelia boli schopní rozlíšiť medzi miestami výkonu používanými pre pokyny profesionálnych klientov a miestami výkonu používanými pre pokyny retailových klientov vzhľadom na značné rozdiely v tom, ako investičné spoločnosti dosahujú najlepší možný výsledok pre retailových klientov v porovnaní s profesionálnymi klientmi, konkrétne to, že investičné spoločnosti musia pri vykonávaní pokynov od retailových klientov predovšetkým posúdiť faktory ceny a nákladov. Preto je vhodné, aby sa informácie o piatich najlepších miestach výkonu poskytovali osobitne retailovým klientom a osobitne profesionálnym klientom, vďaka čomu sa bude môcť kvalitatívne posúdiť tok pokynov na tieto miesta.

(10)

V snahe plniť právnu povinnosť vykonania najlepším spôsobom investičné spoločnosti pri uplatňovaní kritérií pre vykonanie najlepším spôsobom vo vzťahu k profesionálnym klientom spravidla nebudú využívať rovnaké miesta výkonu v prípade transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT) a iných transakcií. Dôvodom je, že SFT sa používajú ako zdroj financovania podliehajúci záväzku, že dlžník vráti k budúcemu dátumu rovnocenné cenné papiere, a podmienky SFT sú spravidla vymedzené dvojstranne medzi protistranami pred vykonaním pokynu. Výber miest výkonu pre SFT je preto obmedzenejší než v prípade iných transakcií vzhľadom na to, že závisí od príslušných podmienok, ktoré si protistrany vopred vymedzia, a od toho, či po príslušných finančných nástrojoch existuje na uvedených miestach výkonu osobitný dopyt. Je preto vhodné, aby investičné spoločnosti zhrnuli a zverejnili päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania, kde vykonali SFT, v samostatnej správe, aby bolo možné kvalitatívne posúdiť tok pokynov na tieto miesta. Vzhľadom na osobitnú povahu SFT a vzhľadom na to, že ich veľkosť by pravdepodobne narušila reprezentatívnejší súbor transakcií klientov (najmä tých, ktoré nezahŕňajú SFT), je takisto potrebné vylúčiť ich z tabuliek týkajúcich sa piatich najlepších miest výkonu, na ktorých investičné spoločnosti vykonávajú iné pokyny klientov.

(11)

Je vhodné, aby investičné spoločnosti uverejnili posúdenie kvality výkonu dosiahnutej na všetkých miestach používaných spoločnosťou. Tieto informácie poskytnú jasný obraz o stratégiách vykonávania a nástrojoch používaných na posudzovanie kvality vykonávania dosiahnutej na týchto miestach. Tieto informácie zároveň investorom umožnia posúdiť účinnosť monitorovania, ktoré investičné spoločnosti realizujú v súvislosti s týmito miestami výkonu.

(12)

Pri osobitnom posudzovaní kvality vykonávania dosiahnutej na všetkých miestach výkonu vo vzťahu k nákladom je vhodné, aby investičná spoločnosť analyzovala aj dojednania, ktoré uzavrela s týmito miestami, v súvislosti s vykonanými alebo prijatými platbami a získanými zľavami, rabatmi alebo nepeňažnými benefitmi. Vďaka tomuto posúdeniu by takisto verejnosť mohla posúdiť, ako tieto dojednania vplývajú na náklady, ktorým čelí investor, a či sú v súlade s článkom 27 ods. 2 smernice 2014/65/EÚ.

(13)

Je tiež vhodné stanoviť rozsah takéhoto uverejnenia a jeho základné prvky vrátane toho, ako spoločnosti využívajú údaje o kvalite vykonávania podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/575 (2) dostupné z miest výkonu.

(14)

Informácie o totožnosti miest výkonu a o kvalite vykonávania by sa mali uverejňovať každoročne a mali by uvádzať správanie investičných spoločností pri vykonávaní pokynov pre jednotlivé triedy finančných nástrojov s cieľom zachytiť príslušné zmeny v rámci predchádzajúceho kalendárneho roka.

(15)

Investičným spoločnostiam by sa nemalo brániť, ak chcú podávanie správ rozšíriť, za predpokladu, že v takom prípade dodatočná správa dopĺňa, avšak nenahrádza to, čo sa vyžaduje v tomto nariadení.

(16)

Z dôvodov konzistentnosti a s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie finančných trhov je potrebné, aby sa ustanovenia tohto nariadenia a súvisiace vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje smernica 2014/65/EÚ, uplatňovali od toho istého dátumu.

(17)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) predložil Komisii.

(18)

Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá, pokiaľ ide o obsah a formát informácií, ktoré majú každoročne uverejňovať investičné spoločnosti v súvislosti s pokynmi klientov vykonanými na obchodných miestach, so systematickými internalizátormi, s tvorcami trhu alebo inými poskytovateľmi likvidity či subjektmi, ktoré vykonávajú podobnú funkciu, ako sú funkcie, ktoré vykonáva ktorýkoľvek z menovaných subjektov, v tretej krajine.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„pasívny pokyn“ je pokyn zadaný do knihy objednávok, ktorý poskytol likviditu;

b)

„agresívny pokyn“ je pokyn zadaný do knihy objednávok, ktorý odobral likviditu;

c)

„nasmerovaný pokyn“ je pokyn, v prípade ktorého klient pred vykonaním pokynu špecifikoval konkrétne miesto výkonu.

Článok 3

Informácie o piatich najlepších miestach výkonu a o dosiahnutej kvalite vykonávania

1.   Investičné spoločnosti uverejňujú päť najlepších miest výkonu, pokiaľ ide o objem obchodovania za všetky vykonané pokyny klientov na triedu finančných nástrojov uvedenú v prílohe I. Informácie týkajúce sa retailových klientov sa uverejňujú vo formáte uvedenom v tabuľke 1 prílohy II a informácie týkajúce sa profesionálnych klientov sa uverejňujú vo formáte uvedenom v tabuľke 2 prílohy II. Uverejnenie nezahŕňa pokyny súvisiace s transakciami financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT) a obsahuje tieto informácie:

a)

trieda finančných nástrojov;

b)

názov a identifikátor miesta;

c)

objem pokynov klientov vykonaných na danom mieste výkonu vyjadrený ako percentuálny podiel z celkového objemu vykonaných pokynov;

d)

počet pokynov klientov vykonaných na danom mieste výkonu vyjadrený ako percentuálny podiel z celkového počtu vykonaných pokynov;

e)

percentuálny podiel vykonaných pokynov uvedených v písmene d), ktoré boli pasívnymi a agresívnymi pokynmi;

f)

percentuálny podiel pokynov uvedených v písmene d), ktoré boli o nasmerovanými pokynmi;

g)

potvrdenie, či investičná spoločnosť v predchádzajúcom roku v danej triede finančných nástrojov vykonala v priemere menej než jeden obchod na pracovný deň.

2.   Investičné spoločnosti uverejňujú päť najlepších miest výkonu, pokiaľ ide o objem obchodovania za všetky vykonané pokyny klientov súvisiace s transakciami financovania prostredníctvom cenných papierov za triedu finančných nástrojov uvedenú v prílohe I vo formáte uvedenom v tabuľke 3 prílohy II. Toto uverejnenie obsahuje tieto informácie:

a)

objem pokynov klientov vykonaných na danom mieste výkonu vyjadrený ako percentuálny podiel z celkového objemu vykonaných pokynov;

b)

počet pokynov klientov vykonaných na danom mieste výkonu vyjadrený ako percentuálny podiel z celkového počtu vykonaných pokynov;

c)

potvrdenie, či investičná spoločnosť v predchádzajúcom roku v danej triede finančných nástrojov vykonala v priemere menej než jeden obchod na pracovný deň.

3.   Investičné spoločnosti uverejňujú pre každú triedu finančných nástrojov súhrn analýzy a záverov, ktoré vychádzajú z podrobného monitorovania kvality vykonávania dosiahnutej na miestach výkonu, na ktorých v predchádzajúcom roku vykonávali všetky pokyny klientov. Informácie obsahujú:

a)

vysvetlenie relatívnej dôležitosti, ktorú spoločnosť priložila faktorom vplývajúcim na vykonanie pokynov, ako sú cena, náklady, rýchlosť, pravdepodobnosť vykonania alebo akékoľvek iné aspekty vrátane kvalitatívnych faktorov, pri posudzovaní kvality vykonávania;

b)

opis všetkých úzkych väzieb, konfliktov záujmov a spoločného vlastníctva vo vzťahu ku ktorýmkoľvek miestam výkonu používaným na vykonávanie pokynov;

c)

opis akýchkoľvek osobitných dohôd s ktorýmikoľvek miestami výkonu týkajúcich sa vykonaných alebo prijatých platieb, získaných zliav, rabatov alebo nepeňažných benefitov;

d)

vysvetlenie faktorov, ktoré viedli k zmene na zozname miest výkonu uvedenom v politike vykonávania spoločnosti, ak k takejto zmene došlo;

e)

vysvetlenie, akým spôsobom sa vykonanie pokynov líši v závislosti od kategorizácie klientov, ak spoločnosť zaobchádza s jednotlivými kategóriami klientov rozdielne a ak to môže ovplyvniť opatrenia na vykonávanie pokynov;

f)

vysvetlenie, či sa pri vykonávaní pokynov retailových klientov uprednostnili iné kritériá, než je okamžitá cena a náklady, a ako boli tieto iné kritériá nápomocné pri realizácii najlepšieho možného výsledku z hľadiska celkového plnenia pre klienta;

g)

vysvetlenie, akým spôsobom investičná spoločnosť použila prípadné údaje alebo nástroje týkajúce sa kvality vykonávania vrátane akýchkoľvek údajov uverejnených podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/575;

h)

v prípade potreby vysvetlenie, akým spôsobom investičná spoločnosť použila výstup poskytovateľa konsolidovaného informačného systému podľa článku 65 smernice 2014/65/EÚ.

Článok 4

Formát

Investičné spoločnosti uverejňujú informácie vyžadované v súlade s článkom 3 ods. 1 a ods. 2 na svojich webových sídlach tak, že vyplnia vzory uvedené v prílohe II v strojovo čitateľnom elektronickom formáte, ktorý si verejnosť môže stiahnuť, a informácie vyžadované v súlade s článkom 3 ods. 3 sa uverejňujú na ich webových sídlach v elektronickom formáte, ktorý si verejnosť môže stiahnuť.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. januára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. júna 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/575 z 8. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa údajov o kvalite vykonávania transakcií, ktoré majú zverejňovať miesta výkonu (pozri stranu 152 tohto úradného vestníka)

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


PRÍLOHA I

Triedy finančných nástrojov

a)

Kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky

i)

veľkosť tiku – pásma likvidity 5 a 6 (od 2 000 obchodov za deň)

ii)

veľkosť tiku – pásma likvidity 3 a 4 (od 80 do 1 999 obchodov za deň)

iii)

veľkosť tiku – pásma likvidity 1 a 2 (od 0 do 79 obchodov za deň)

b)

dlhové nástroje

i)

dlhopisy

ii)

nástroje peňažného trhu

c)

úrokové deriváty

i)

futures a opcie prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste

ii)

swapy, forwardy a iné úrokové deriváty

d)

kreditné deriváty

i)

futures a opcie prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste

ii)

iné kreditné deriváty

e)

menové deriváty

i)

futures a opcie prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste

ii)

swapy, forwardy a iné menové deriváty

f)

štruktúrované finančné nástroje

g)

akciové deriváty

i)

opcie a futures prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste

ii)

swapy a iné akciové deriváty

h)

sekuritizované deriváty

i)

warranty a certifikáty

ii)

iné sekuritizované deriváty

i)

komoditné deriváty, deriváty na emisné kvóty

i)

opcie a futures prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste

ii)

iné komoditné deriváty a deriváty na emisné kvóty

j)

rozdielové zmluvy

k)

produkty obchodované na burze (fondy obchodované na burze, cenné papiere obchodované na burze a komodity obchodované na burze)

l)

emisné kvóty

m)

iné nástroje


PRÍLOHA II

Tabuľka 1

Trieda nástroja

 

oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku

ÁNO/NIE

päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)

podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede

podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede

percentuálny podiel pasívnych pokynov

percentuálny podiel agresívnych pokynov

percentuálny podiel nasmerovaných pokynov

názov a identifikátor miesta (MIC alebo LEI)

 

 

 

 

 

názov a identifikátor miesta (MIC alebo LEI)

 

 

 

 

 

názov a identifikátor miesta (MIC alebo LEI)

 

 

 

 

 

názov a identifikátor miesta (MIC alebo LEI)

 

 

 

 

 

názov a identifikátor miesta (MIC alebo LEI)

 

 

 

 

 


Tabuľka 2

Trieda nástroja

 

oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku

ÁNO/NIE

päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)

podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede

podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede

percentuálny podiel pasívnych pokynov

percentuálny podiel agresívnych pokynov

percentuálny podiel nasmerovaných pokynov

názov a identifikátor miesta (MIC alebo LEI)

 

 

 

 

 

názov a identifikátor miesta (MIC alebo LEI)

 

 

 

 

 

názov a identifikátor miesta (MIC alebo LEI)

 

 

 

 

 

názov a identifikátor miesta (MIC alebo LEI)

 

 

 

 

 

názov a identifikátor miesta (MIC alebo LEI)

 

 

 

 

 


Tabuľka 3

Trieda nástroja

 

oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku

ÁNO/NIE

päť najlepších miest z hľadiska objemu (zostupné poradie)

podiel vykonaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede

podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede

názov a identifikátor miesta (MIC alebo LEI)

 

 

názov a identifikátor miesta (MIC alebo LEI)

 

 

názov a identifikátor miesta (MIC alebo LEI)

 

 

názov a identifikátor miesta (MIC alebo LEI)

 

 

názov a identifikátor miesta (MIC alebo LEI)

 

 


Top