Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0566

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/566 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce podiel nevykonaných pokynov na transakciách s cieľom predchádzať narúšajúcim obchodným podmienkam (Text s významom pre EHP )

C/2016/2775

OJ L 87, 31.3.2017, p. 84–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/566/oj

31.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/84


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/566

z 18. mája 2016,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce podiel nevykonaných pokynov na transakciách s cieľom predchádzať narúšajúcim obchodným podmienkam

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (1), a najmä jej článok 48 ods. 12 písm. b),

keďže:

(1)

Obchodné miesta by mali mať zavedený určitý počet systémov, postupov a mechanizmov, aby zabezpečili, že systémy algoritmického obchodovania nebudú môcť vytvárať narúšajúce obchodné podmienky ani prispievať k ich vytvoreniu vrátane systémov na monitorovanie a, keď je to vhodné, obmedzovanie podielu nevykonaných pokynov na transakciách.

(2)

S ohľadom na povahu hlasových obchodných systémov by tieto systémy mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ktoré by sa malo uplatňovať len na obchodné miesta prevádzkujúce kontinuálne elektronické aukcie na základe knihy objednávok alebo kotáciami riadené či hybridné obchodné systémy.

(3)

Na základe smernice 2014/65/EÚ sa požiadavky týkajúce sa určovania podielu nevykonaných pokynov na transakciách uplatňujú aj na multilaterálne obchodné systémy a organizované obchodné systémy. Preto je dôležité, aby do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia patrili aj uvedené miesta.

(4)

Obchodné miesta by mali vypočítavať podiel nevykonaných pokynov na transakciách, ktoré skutočne uskutočnili ich členovia alebo účastníci, na úrovni každého finančného nástroja, s ktorým sa na danom obchodnom mieste obchoduje, aby účinne zabezpečili, že tento podiel nepovedie pri danom nástroji k nadmernej volatilite.

(5)

V snahe zabezpečiť dostatočnú harmonizáciu mechanizmov predchádzania narúšajúcim obchodným podmienkam v celej Únii prostredníctvom obmedzovania pomeru medzi nevykonanými pokynmi a transakciami by sa mala stanoviť jasná metodika výpočtu podielu nevykonaných pokynov na transakciách s ohľadom na všetkých účastníkov trhu.

(6)

Objasniť by sa mal význam určitých zásadných parametrov, ktoré sa majú použiť na výpočet podielu nevykonaných pokynov na transakciách.

(7)

Výpočet podielu nevykonaných pokynov na transakciách, ktoré do systému zadal člen alebo účastník, by sa mal opierať o primerané obdobie sledovania. Na základe uvedeného by preto obdobie na účely výpočtu skutočného podielu nevykonaných pokynov na transakciách nemalo byť dlhšie než jeden obchodovací deň. Obchodným miestam by však malo byť dovolené stanovovať si kratšie obdobia sledovania, ak by takéto kratšie obdobia pozorovania účinnejšie prispeli k zachovaniu riadnych podmienok obchodovania.

(8)

Z dôvodov konzistentnosti a v snahe zabezpečiť hladké fungovanie finančných trhov je nevyhnutné, aby sa ustanovenia uvedené v tomto nariadení a súvisiace vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje smernica 2014/65/EÚ, uplatňovali od rovnakého dátumu.

(9)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy predložil Komisii.

(10)

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„pokyn“ zahŕňa všetky vstupné správy vrátane správ o predložení, úprave a zrušení, ktoré boli zaslané do obchodného systému obchodného miesta a ktoré sa týkajú pokynu alebo kotácie, ale nezahŕňa správy o zrušení zaslané následne po:

i)

nespárovaní pokynov v aukcii (uncrossing);

ii)

strate konektivity na obchodnom mieste;

iii)

využití funkcie okamžitého zastavenia systému (kill switch);

b)

„transakcia“ je celkovo alebo čiastočne vykonaný pokyn;

c)

„objem“ je množstvo finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje, vyjadrené ako:

i)

počet nástrojov pri akciách, vkladových potvrdenkách, fondoch obchodovaných na burze (ETF), certifikátoch a ostatných podobných finančných nástrojoch;

ii)

nominálna hodnota pri dlhopisoch a štruktúrovaných finančných produktoch;

iii)

počet veľkosti lotov alebo zmlúv pri derivátoch;

iv)

metrické tony oxidu uhličitého pri emisných kvótach.

Článok 2

Povinnosť vypočítavať podiel nevykonaných pokynov na transakciách

Obchodné miesta vypočítavajú podiel nevykonaných pokynov na transakciách, ktoré skutočne zadal do systému každý z ich členov a účastníkov, za každý finančný nástroj, s ktorým sa obchoduje v rámci kontinuálnej elektronickej aukcie na základe knihy objednávok alebo kotáciami riadeného či hybridného obchodného systému.

Článok 3

Metodika

1.   Obchodné miesta vypočítavajú podiel nevykonaných pokynov na transakciách za každého svojho člena alebo účastníka, a to najmenej ku koncu každého obchodovacieho dňa oboma týmito spôsobmi:

a)

:

v objemovom vyjadrení

:

(celkový objem pokynov/celkový objem transakcií) – 1;

b)

:

v počtovom vyjadrení

:

(celkový počet pokynov/celkový počet transakcií) – 1.

2.   Maximálny podiel nevykonaných pokynov na transakciách, ktorý vypočítava obchodné miesto, sa považuje za prekročený členom alebo účastníkom obchodného miesta počas obchodovacieho dňa vtedy, ak obchodná činnosť uvedeného člena alebo účastníka súvisiaca s jedným konkrétnym nástrojom prekračuje, pri zohľadnení všetkých fáz obchodovacieho dňa vrátane aukcií, jeden alebo oba podiely stanovené v odseku 1.

3.   Obchodné miesta vypočítavajú počet pokynov prijatých od každého člena alebo účastníka pomocou metodiky počítania za každý typ pokynu, ako je stanovené v prílohe.

4.   Ak obchodné miesto používa typ pokynu, ktorý nie je výslovne stanovený v prílohe, správy počíta pomocou všeobecného systému, ktorý tvorí základ metodiky počítania, a pomocou najpodobnejšieho typu pokynu vyskytujúceho sa v prílohe.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu, ktorý je v článku 93 ods. 1 druhom pododseku smernice 2014/65/EÚ uvedený ako prvý.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


PRÍLOHA

Metodika počítania pre pokyny, stanovená pre každý typ

Typy pokynov

Počet pokynov, ktoré prijalo obchodné miesto a ktoré sa započítajú pri výpočte podielu nevykonaných pokynov na transakciách (každé predloženie, úprava, zrušenie sa počíta ako jeden pokyn)

Aktualizácie, ktoré potenciálne zašle obchodné miesto a ktoré sa nezapočítajú pri výpočte podielu nevykonaných pokynov na transakciách (okrem vykonaní/zrušení zo strany trhových operácií)

Limit

1

0

Limit – pripočítať

1

0

Limit – vymazať

1

0

Limit – upraviť

2 (každá úprava znamená zrušenie a nové zadanie)

0

Stop

1

1 (pri aktivácii)

Okamžite (Market)

1

0

Okamžite [splň alebo zruš (Fill-or-Kill), okamžite alebo zruš (Immediate-or-Cancel)]

1 (a ak vymazaný/zrušený 2)

0

Iceberg/rezerva

1

0

Market-to-limit

1

1 (pri aktivácii)

Kotácia

2 (1 pre stranu nákupu a 1 pre stranu predaja)

0

Kotácia – pripočítať

2

0

Kotácia – vymazať

2

0

Kotácia – upraviť

4 (každá úprava znamená zrušenie a nové zadanie)

0

Peg

1

potenciálne neobmedzené, keďže pokyn sa riadi najlepšou kúpnou a predajnou cenou (BBO)

Trhový peg: pokyn opačnej strane (európskej) najlepšej kúpnej a predajnej ceny (BBO)

Primárny peg: pokyn rovnakej strane (európskej) BBO

Stredný peg: pokyn stredu (európskej) BBO

Alternatívny peg na stred alebo 1 tick podľa toho, čo je menej agresívne

Stred v rámci rovnakej strany chránenej BBO

Jeden ruší druhý: dva pokyny sú prepojené, takže ak dôjde k vykonaniu jedného z nich, druhý trhová operácia odstráni

2

1 (keď jedna strana obchoduje, druhá je zrušená)

Jeden ruší druhý (One-cancels-the-other) – pripočítať

2

 

Jeden ruší druhý – vymazať

2

 

Jeden ruší druhý – upraviť

4

 

Trailing stop: Pokyn na stop, ktorý zastaví cenu, pri ktorej sa aktivuje pokyn, mení sa v závislosti od (európskej) BBO

1

potenciálne neobmedzené, keďže stop limit sa riadi BBO

Limitný pokyn At best, pri ktorom sa limitná cena rovná opačnej strane (európskej) BBO v čase zadania

1

0

Limitný pokyn Spread, ktorého výnos sa vypočítava pripočítaním rozpätia k výnosu referenčnej hodnoty (dva parametre: rozpätie a referenčná hodnota)

1

potenciálne neobmedzené, keďže limit závisí od kotácie iného aktíva

Strike match: minimálna cena pri pokynoch na nákup a maximálna cena pri pokynoch na predaj

1

potenciálne neobmedzené, no časovo obmedzené (trvaním aukcie)

Order-on-event: pokyn, ktorý je neaktívny až do aktivácie konkrétnou udalosťou (podobný pokynu na stop, až na to, že pokyn sa po aktivácii nevyhnutne nespráva rovnako ako trend podkladového nástroja: pokyn na kúpu sa môže aktivovať, zatiaľ čo stop cena bola aktivovaná v dôsledku prepadu finančného nástroja)

1

1 (pri aktivácii)

„Pri otvorení“/„Pri zatvorení“: Pokyn, ktorý je neaktívny, až kým ho neaktivuje otvorenie alebo zatvorenie trhu.

1

1 (pri aktivácii)

Book-or-cancel/Post: pokyn, ktorý sa nemôže párovať s druhou stranou knihy objednávok v rovnakom čase, ako je zadaný do knihy objednávok

 

 

Book-or-cancel/Post – pripočítať

1 (2 ak vymazaný/zrušený)

0

Book-or-cancel/Post – vymazať

1 (2 ak vymazaný/zrušený)

0

Book-or-cancel/Post – upraviť

2

0

Withheld: pokyn zadaný v knihe objednávok, ktorý je pripravený na zmenu na záväzný pokyn

2 (predloženie pokynu + potvrdenie)

0

Pokyn Deal

1

0

TOP, TOP+ buď umiestnený navrchu knihy alebo odmietnutý (+: skontrolovať dostupný objem): pokyn, ktorý musí byť zároveň pasívny aj v najlepšej kúpnej a predajnej cene (BBO), pričom ak tieto podmienky nespĺňa, odmietne sa.

1

0

Pokyn Imbalance (IOOP alebo IOOC): pokyn, ktorý je platný len pre aukcie a ktorý má za cieľ zaplniť nerovnováhu množstva (medzi stranou prebytku a deficitu) bez toho, aby mal vplyv na cenovú rovnováhu.

1

potenciálne neobmedzené, no časovo obmedzené (trvaním aukcie)

Prepojený pokyn: pokyn, ktorý zodpovedá niekoľkým jednotlivým pokynom, z ktorých každý sa týka iného finančného nástroja. Keď v súvislosti s jedným z týchto pokynov dôjde k obchodu, objem ostatných pokynov sa okamžite primerane zníži. Tento typ pokynu sa obvykle používa na trhu s dlhopismi.

1

potenciálne rovné zadanému množstvu podkladového nástroja

Sweep: umožňuje účastníkom pristupovať k integrovaným knihám objednávok.

1

0

Best price sweep: prepracovať sa cez cenové úrovne z kombinovaných kníh objednávok až k limitnej cene.

Sequential lit sweep: vykonať za limitnú cenu pokynu v knihe zadania pred tým, než je akékoľvek množstvo poslané do druhej knihy

Pomenovaný: neanonymný pokyn

1

0

If-touched: aktivácia vtedy, keď posledná, ponúkaná alebo požadovaná cena dosiahne určitú úroveň

1

1 (pri aktivácii)

Garantovaný stop: Zaručuje vykonanie pri stop cene.

1

1 (pri aktivácii)

Kombinované pokyny, ako napr. stratégia opcií, futures' roll atď.)

1

potenciálne neobmedzené


Top