Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0899

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/899 zo 17. mája 2017 o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii

OJ L 138, 25.5.2017, p. 131–137 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/899/oj

25.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/131


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/899

zo 17. mája 2017

o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V rámci viacročného programu politiky rádiového frekvenčného spektra (ďalej len „RSPP“ – radio spectrum policy programme) zriadeného rozhodnutím č. 243/2012/EÚ (3) stanovili Európsky parlament a Rada ciele určiť v Únii do roku 2015 aspoň 1 200 MHz frekvenčného spektra vhodného na služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie, podporiť ďalší rozvoj inovatívnych vysielacích služieb zabezpečením dostatočného frekvenčného spektra pre satelitné a pozemské poskytovanie takýchto služieb, ak je táto potreba jasne zdôvodnená, a zabezpečiť dostatočné frekvenčné spektrum na tvorbu programov a osobitných podujatí (ďalej len „PMSE“ – programme-making and special events).

(2)

Komisia vo svojom oznámení zo 6. mája 2015 s názvom „Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe“ vyzdvihla význam frekvenčného pásma 694 – 790 MHz (ďalej len „pásmo 700 MHz“) na zabezpečenie poskytovania širokopásmových služieb vo vidieckych oblastiach s cieľom zabezpečiť prístup a pripojiteľnosť a zdôraznila potrebu koordinovaného uvoľňovania tohto frekvenčného pásma pri zohľadnení konkrétnych potrieb šírenia vysielacích služieb. Zmenšovanie digitálnej priepasti, pokiaľ ide o pokrytie, ako aj znalosti, je dôležitým aspektom, ktorý musí byť prioritou, a to bez toho, aby sa vytvárali nové priepasti, keď používatelia začínajú využívať nové technológie.

(3)

Efektívna správa frekvenčného spektra je podmienkou prechodu priemyslu na 5G, prostredníctvom ktorého by sa Únia ocitla v centre inovácie a vytvorilo by sa priaznivé prostredie pre rozvoj elektronických komunikačných sietí a služieb, čím by sa maximalizoval rastový potenciál digitálneho hospodárstva. Jadrom hospodárstva Únie bude čoraz viac digitálna spoločnosť, ktorá si vyžaduje všadeprítomné pokrytie sieťou na rozvoj služieb súvisiacich s internetom vecí, elektronickým obchodom a európskymi cloudovými službami a na plné využitie výhod priemyslu 4.0 v celej Únii.

(4)

Frekvenčné pásmo 700 MHz predstavuje príležitosť na celosvetovú harmonizáciu a koordináciu frekvenčného spektra pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie, ktoré ponúka úspory z rozsahu. Malo by umožňovať rozvoj nových inovatívnych digitálnych služieb v mestských, ako aj vidieckych alebo odľahlých oblastiach, napríklad služieb elektronického a mobilného zdravotníctva, ktoré budú podporované mobilnými telefónmi, zariadeniami na monitorovanie pacientov a inými bezdrôtovými zariadeniami, ako aj inteligentnými energetickými sieťami.

(5)

Európsky parlament vo svojom uznesení z 19. januára 2016 s názvom „Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu“ pripomenul členským štátom ich záväzok dosiahnuť plné zavedenie aspoň minimálnej cieľovej rýchlosti 30 Mbit/s do roku 2020, zdôraznil, že rádiové frekvenčné spektrum je kriticky dôležitým zdrojom pre vnútorný trh s bezdrôtovou širokopásmovou komunikáciou, ako aj pre vysielanie, a je nevyhnutné pre budúcu konkurencieschopnosť Únie, a požadoval ako prioritu harmonizovaný rámec pre prideľovanie frekvenčného spektra a pre efektívnu správu frekvenčného spektra, ktorý podporuje hospodársku súťaž.

(6)

Frekvenčné spektrum je verejným statkom. Vo frekvenčnom pásme 470 – 790 MHz je frekvenčné spektrum cenným prostriedkom pre nákladovo efektívne zavádzanie bezdrôtových sietí s univerzálnym pokrytím vo vnútri budov a mimo nich. Uvedené frekvenčné spektrum sa v súčasnosti v Únii využíva na digitálnu pozemskú televíziu (ďalej len „DTT“ – digital terrestrial television) a pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE. Predstavuje teda nevyhnutný predpoklad na prístup ku kultúrnemu obsahu, informáciám a myšlienkam, a na ich šírenie. Súbežne s novými formami šírenia sa ním podporuje rozvoj médií a kreatívneho priemyslu, kultúry a výskumu, ktoré od neho vo veľkej miere závisia, pokiaľ ide o bezdrôtové poskytovanie obsahu koncovým používateľom.

(7)

Prideľovanie frekvenčného pásma 700 MHz by malo byť štruktúrované spôsobom, ktorý podporuje hospodársku súťaž, a malo by sa vykonávať tak, aby existujúcu hospodársku súťaž nenarúšalo.

(8)

Rádiokomunikačným poriadkom Medzinárodnej telekomunikačnej únie prijatým na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii v roku 2015 sa prideľuje regiónu 1, do ktorého patrí aj Únia, frekvenčné pásmo 700 MHz na vysielacie i mobilné služby (okrem leteckých pohyblivých služieb) spoločne na prednostnej báze. Frekvenčné pásmo 470 – 694 MHz (ďalej len „pásmo pod 700 MHz“) ostáva na prednostnej báze výhradne pridelené na vysielacie služby a na podružnej báze na využívanie pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE.

(9)

V dôsledku rýchleho rastu objemu údajov prenášaných cez bezdrôtové širokopásmové pripojenia a rastúceho hospodárskeho, priemyselného a sociálneho významu digitálneho hospodárstva sa väčšia kapacita bezdrôtovej siete stáva nevyhnutnosťou. Frekvenčné spektrum v pásme 700 MHz poskytuje dodatočnú kapacitu aj univerzálne pokrytie, najmä pre ekonomicky náročnejšie vidiecke, hornaté a ostrovné oblasti ako aj iné odľahlé oblasti, vopred určené v súlade s oblasťami, ktoré sú národnou prioritou, a to aj pozdĺž hlavných trás pozemnej dopravy, ako aj na využitie vo vnútri budov a na širokú škálu komunikácie medzi prístrojmi. Súdržné a koordinované opatrenia v záujme vysokokvalitného pozemského bezdrôtového pokrytia v celej Únii, ktoré vychádzajú z osvedčených vnútroštátnych postupov týkajúcich sa povinností prevádzkovateľov vyplývajúcich z licencií, by sa v uvedenej súvislosti mali zamerať na splnenie cieľa RSPP, aby mali všetci občania v celej Únii do roku 2020 prístup k čo najrýchlejšiemu širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou najmenej 30 Mbit/s, a to vo vnútri budov aj mimo nich a mali by sa zamerať na dosiahnutie ambicióznej vízie gigabitovej spoločnosti v Únii. Takýmito opatreniami sa podporia inovatívne digitálne služby a zabezpečia dlhodobé socioekonomické prínosy.

(10)

5G bude mať významný vplyv nielen na digitálne odvetvie, ale aj na hospodárstva ako celok. Najmä vzhľadom na pomalé zavádzanie 4G a príslušných služieb bude úspešné spustenie 5G v Únii kľúčové pre hospodársky rozvoj a konkurencieschopnosť a produktivitu hospodárstva Únie. Únia preto potrebuje prevziať vedenie zabezpečením dostatočného frekvenčného spektra na úspešné spustenie a rozvoj 5G. Členské štáty by okrem toho mali pri povoľovaní využívania frekvenčného pásma 700 MHz zohľadniť príležitosť zabezpečiť, aby prevádzkovatelia mobilných virtuálnych sietí mali možnosť zvýšiť svoje zemepisné pokrytie. Ak to členský štát požaduje, Komisia by mala podľa možností podporovať možnosť spoločne organizovaných aukcií, čím by sa prispelo k celoeurópskym štruktúram.

(11)

Zdieľanie frekvenčného spektra v spoločnom frekvenčnom pásme medzi obojsmerným bezdrôtovým širokopásmovým prístupom určeným na použitie v rozsiahlej oblasti (vzostupné a zostupné pripojenie) na jednej strane a jednosmerným televíznym vysielaním alebo využívaním pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE na druhej strane je z technického hľadiska problematické, ak sa obe oblasti pokrytia prekrývajú alebo ak susedia. To znamená, že prerozdelením frekvenčného pásma 700 MHz pre obojsmerné pozemské bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby by používatelia DTT a bezdrôtových zvukových zariadení PMSE prišli o časť svojich zdrojov frekvenčného spektra. Odvetvia DTT a PMSE preto potrebujú dlhodobú regulačnú predvídateľnosť s ohľadom na dostupnosť dostatočného frekvenčného spektra, aby mohli zabezpečiť udržateľné poskytovanie a rozvoj svojich služieb, najmä bezplatného televízneho vysielania, pričom treba zabezpečiť vhodné prostredie pre investície, aby sa splnili ciele vnútroštátnej a audiovizuálnej politiky Únie, ako sú sociálna súdržnosť, pluralita médií a kultúrna rozmanitosť. Je možné, že na zabezpečenie dodatočného zdroja frekvenčného spektra pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE mimo frekvenčného pásma 470 – 790 MHz budú potrebné opatrenia na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni.

(12)

Pascal Lamy, predseda skupiny na vysokej úrovni pre budúce využívanie pásma UHF (470 – 790 MHz), vo svojej správe pre Komisiu odporučil, aby sa frekvenčné pásmo 700 MHz sprístupnilo pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie najneskôr do roku 2020 (+/– dva roky). Takýmto uvoľňovaním by sa pomohlo dosiahnuť cieľ dlhodobej regulačnej predvídateľnosti pre DTT sprístupnením frekvenčného pásma pod 700 MHz do roku 2030, aj keď táto otázka by sa mala do roku 2025 ešte preskúmať.

(13)

Skupina pre politiku rádiového frekvenčného spektra vo svojom stanovisku k dlhodobej stratégii budúceho využívania pásma UHF (470 – 790 MHz) v Európskej únii z 19. februára 2015 odporučila, aby sa v celej Únii prijal koordinovaný prístup, aby sa frekvenčné pásmo 700 MHz sprístupnilo na skutočné využívanie bezdrôtových širokopásmových elektronických komunikačných služieb do konca roku 2020, pričom poznamenáva, že členské štáty majú možnosť na základe riadne odôvodnených príčin rozhodnúť, že pásmo sprístupnia neskôr, najviac o dva roky. Okrem toho by sa dostupnosť pásma pod 700 MHz na poskytovanie vysielacích služieb mala zabezpečiť do roku 2030.

(14)

Niektoré členské štáty už začali alebo aj dokončili vnútroštátny proces, ktorým sa povoľuje využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na obojsmerné pozemské bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. Je potrebný koordinovaný prístup s ohľadom na budúce využívanie frekvenčného pásma 700 MHz, ktorým by sa mala zároveň zabezpečiť regulačná predvídateľnosť, mali vyvážiť rôznorodé riešenia v členských štátoch s cieľmi jednotného digitálneho trhu a malo podporiť vedúce postavenie Európy v oblasti medzinárodného technologického rozvoja. V tejto súvislosti by mali mať členské štáty povinnosť prerozdeliť frekvenčné pásmo 700 MHz včas a v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom.

(15)

Členské štáty by mali mať možnosť odložiť na základe riadne opodstatnených dôvodov umožnenie využívania frekvenčného pásma 700 MHz pre pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby až o dva roky po spoločnom termíne pre Úniu, ktorým je rok 2020. Dôvody takéhoto odkladu by mali byť obmedzené na nevyriešené otázky cezhraničnej koordinácie, ktorých dôsledkom je škodlivé rušenie, potrebu zabezpečiť technický prechod veľkého počtu obyvateľov na moderné normy vysielania a zložitosť zabezpečenia tohto prechodu, finančné náklady na prechod presahujúce očakávané príjmy z dražieb a zásah vyššej moci. Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia na minimalizáciu súvisiaceho škodlivého rušenia v dotknutých členských štátoch. V prípade, ak členské štáty odložia umožnenie využívania frekvenčného pásma 700 MHz, mali by o tom informovať ostatné členské štáty a Komisiu a uviesť riadne opodstatnené dôvody, ktoré ich k tomu viedli vo svojich národných plánoch. Takéto členské štáty by mali spolupracovať so všetkými dotknutými členskými štátmi s cieľom koordinovať proces uvoľňovania frekvenčného pásma 700 MHz a mali by uviesť informácie o takejto koordinácii vo svojich národných plánoch.

(16)

Využívanie frekvenčného pásma 700 MHz prostredníctvom iných aplikácií v tretích krajinách, ako to umožňujú medzinárodné dohody, alebo v častiach územia členského štátu, ktoré sú mimo skutočnej kontroly orgánov tohto štátu, by mohlo v niektorých členských štátoch obmedziť využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na pozemské bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby. Táto skutočnosť by uvedeným členským štátom mohla brániť v dodržaní v spoločného harmonogramu stanoveného na úrovni Únie. Dotknuté členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia na minimalizáciu trvania a geografického rozsahu uvedených obmedzení a v prípade potreby požiadať o pomoc Úniu podľa článku 10 ods. 2 rozhodnutia č. 243/2012/EÚ. Zároveň by mali Komisiu o všetkých takýchto obmedzeniach informovať podľa článku 6 ods. 2 a článku 7 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES (4) a podľa článku 5 rozhodnutia č. 676/2002/ES by mali príslušné informácie uverejniť.

(17)

Týmto rozhodnutím by nemali byť dotknuté opatrenia prijaté na vnútroštátnej úrovni v súlade s právom Únie, ktorými sa plnia ciele všeobecného záujmu týkajúce sa práva členských štátov organizovať a využívať svoje frekvenčné spektrum na účely verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a obrany.

(18)

Využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na pozemské bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby by malo čo najskôr podliehať flexibilnému režimu udeľovania povolení. V rámci tohto režimu by držitelia práv na využívanie frekvenčného spektra mali mať v súvislosti s uplatňovaním článkov 9, 9a a 9b smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES (5) možnosť svoje existujúce práva prevádzať a prenajímať ich, pričom by sa mala zohľadniť povinnosť podporovať účinnú hospodársku súťaž bez deformácií hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s elektronickými komunikačnými službami podľa článku 5 rozhodnutia č. 243/2012/EÚ. Počas vykonávania príslušných posúdení pri udeľovaní licencií na využívanie frekvenčného spektra by mali členské štáty zohľadňovať trvanie licencií, podnikateľský plán prevádzkovateľov a jeho príspevok k plneniu cieľov digitálnej agendy a podpore inovatívnych digitálnych služieb a dlhodobým sociálnoekonomickým prínosom.

(19)

Pokiaľ ide o prístup DTT k frekvenčnému pásmu pod 700 MHz, je dôležité dosiahnuť dlhodobú regulačnú predvídateľnosť, zohľadňujúc výsledky Svetovej rádiokomunikačnej konferencie z roku 2015. V súlade s článkami 9 a 9a smernice 2002/21/ES by členské štáty mali vo frekvenčnom pásme pod 700 MHz uplatňovať flexibilný prístup, a ak je to možné, mali by mať možnosť umožniť zavedenie alternatívneho využívania, napríklad na pozemské bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby podľa vnútroštátnych potrieb šírenia vysielacích služieb, a to aj pre inovatívne iniciatívy používateľov. Takýmto alternatívnym využívaním by sa malo zaručiť, aby bol prístup k frekvenčnému spektru aj naďalej primárne využívaný na účely vysielania v závislosti od vnútroštátneho dopytu. Na tento účel by členské štáty mali podporovať spoluprácu medzi vysielateľmi, prevádzkovateľmi vysielania a prevádzkovateľmi mobilných sietí na uľahčenie konvergencie audiovizuálnych a internetových platforiem a zdieľania frekvenčného spektra. Pri umožnení využívania frekvenčného pásma pod 700 MHz na pozemské bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby by členské štáty mali zabezpečiť, že takéto využívanie nespôsobí škodlivé rušenie pozemského digitálneho vysielania v susedných členských štátoch, ako je stanovené v dohode uzavretej na Regionálnej rádiokomunikačnej konferencii v roku 2006.

(20)

Členské štáty by mali prijať súdržné národné plány, ktorými sa uľahčí využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na pozemské bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby a zároveň zabezpečí kontinuita služieb televízneho vysielania, ktoré toto pásmo opustia. Po prijatí takýchto národných plánov by ich mali členské štáty sprístupniť transparentným spôsobom v rámci Únie. Národné plány by mali zahŕňať opatrenia a lehoty na preplánovanie frekvencií, technický vývoj siete a zariadení koncových používateľov, koexistenciu rádiových a nerádiových zariadení, existujúce a nové režimy udeľovania povolení, mechanizmy na zabránenie škodlivému rušeniu používateľov frekvenčného spektra v susedných pásmach a informácie o možnosti náhrady za prípadné náklady na prechod s cieľom vyhnúť sa okrem iného nákladom pre koncových používateľov alebo vysielateľov. Ak členské štáty majú v úmysle zachovať DTT, mali by vo svojich národných plánoch zvážiť možnosť uľahčenia modernizácie vysielacích zariadení v prospech technológií, ktoré frekvenčné spektrum využívajú účinnejšie, ako sú pokročilé video formáty (napr. HEVC) alebo technológie na prenos signálu (napr. DVB-T2).

(21)

Rozsah a mechanizmus prípadných náhrad za dokončenie prechodu vo využívaní frekvenčného spektra, najmä pre koncových používateľov, by sa mali analyzovať v súlade s príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami, ako je stanovené v článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES (6), a mali by byť v súlade s článkami 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, s cieľom napríklad uľahčiť prechod na technológie, ktoré využívajú frekvenčné spektrum efektívnejšie. Komisia by mala mať možnosť poskytnúť členskému štátu na jeho žiadosť usmernenia, aby sa uľahčil jeho prechod vo využívaní frekvenčného spektra.

(22)

Komisia by mala v spolupráci s členskými štátmi podávať Európskemu parlamentu a Rade správy o vývoji v oblasti využívania frekvenčného pásma pod 700 MHz s cieľom zabezpečiť efektívne využívanie frekvenčného spektra v súlade s uplatniteľným právom Únie. Komisia by mala zohľadniť sociálne, ekonomické, kultúrne a medzinárodné aspekty, ktoré sa týkajú využívania frekvenčného pásma pod 700 MHz, ďalší technologický vývoj, zmeny správania spotrebiteľov, a požiadavky na to, aby pripojenie podporovalo rast a inováciu v Únii.

(23)

Keďže cieľ tohto rozhodnutia, a to zabezpečenie koordinovaného prístupu k využívaniu frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii v súlade so spoločnými cieľmi, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Členské štáty do 30. júna 2020 umožnia využívanie frekvenčného pásma 694 – 790 MHz (ďalej len „700 MHz“) na pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby len za harmonizovaných technických podmienok stanovených Komisiou podľa článku 4 rozhodnutia č. 676/2002/ES.

Členské štáty však môžu odložiť umožnenie využívania frekvenčného pásma 700 MHz najviac o dva roky, a to na základe jedného alebo viacerých riadne opodstatnených dôvodov uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu. V prípade takéhoto odloženia dotknutý členský štát o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu a riadne opodstatnené dôvody uvedie v národnom pláne prijatom v súlade s článkom 5 tohto rozhodnutia. V prípade potreby uskutočnia členské štáty proces udeľovania povolení alebo zmenu príslušných existujúcich práv na využívanie frekvenčného spektra v súlade so smernicou 2002/20/ES, aby takéto využívanie umožnili.

Členský štát, ktorý odloží umožnenie využívania frekvenčného pásma 700 MHz v súlade s druhým pododsekom, a členské štáty dotknuté uvedeným odložením navzájom spolupracujú s cieľom koordinovať proces uvoľňovania frekvenčného pásma 700 MHz pre bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby a uvedú informácie o takejto koordinácii v národných plánoch prijatých podľa článku 5.

2.   S cieľom umožniť využívanie frekvenčného pásma 700 MHz v súlade s odsekom 1 uzavrú členské štáty do 31. decembra 2017 všetky nevyhnutné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií v rámci Únie.

3.   Členské štáty nie sú viazané povinnosťami stanovenými v odsekoch 1 a 2 v geografických oblastiach, kde koordinácia frekvencií s tretími krajinami zostáva nevyriešená, za predpokladu, že členské štáty sa v plnej možnej miere usilujú o minimalizáciu trvania a geografického rozsahu takejto nedoriešenej koordinácie a Komisii každoročne podávajú správy o výsledkoch až dovtedy, kým sa zostávajúce otázky koordinácie nevyriešia.

Prvý pododsek sa vzťahuje na problémy s koordináciou frekvenčného spektra v Cyperskej republike vyplývajúce zo skutočnosti, že cyperská vláda nemôže vykonávať účinnú kontrolu nad časťou svojho územia.

4.   Týmto rozhodnutím nie je dotknuté právo členských štátov organizovať a využívať svoje frekvenčné spektrum na účely verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a obrany.

Článok 2

Členské štáty pri udeľovaní práv na využívanie frekvenčného pásma 700 MHz pozemským systémom schopným poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby umožnia prevod alebo prenájom takýchto práv v súlade s otvorenými a transparentnými postupmi podľa platného práva Únie.

Článok 3

1.   Členské štáty pri povoľovaní využívania frekvenčného pásma 700 MHz alebo zmene existujúcich práv na jeho využívanie riadne zohľadnia potrebu dosiahnuť cieľovú rýchlosť a kvalitu, ktoré sú uvedené v článku 6 ods. 1 rozhodnutia č. 243/2012/EÚ, vrátane pokrytia vopred určených národných prioritných oblastí, napríklad pozdĺž hlavných trás pozemnej dopravy s cieľom umožniť, aby bezdrôtové aplikácie a vedúce postavenie Európy v nových digitálnych službách účinne prispievali k hospodárskemu rastu Únie. Súčasťou týchto opatrení môžu byť podmienky na uľahčenie alebo podporu zdieľania sieťovej infraštruktúry alebo frekvenčného spektra v súlade s právom Únie.

2.   Členské štáty pri uplatňovaní odseku 1 posúdia potrebu podmieniť práva na využívanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 700 MHz a v prípade, že je to vhodné, konzultujú o tom s príslušnými zainteresovanými stranami.

Článok 4

Členské štáty na základe vnútroštátnych potrieb zabezpečia dostupnosť frekvenčného pásma 470 – 694 MHz (ďalej len „pod 700 MHz“) na pozemské poskytovanie vysielacích služieb vrátane bezplatného televízneho vysielania a na využívanie bezdrôtovými zvukovými zariadeniami PMSE aspoň do roku 2030, pričom zohľadňujú zásadu technologickej neutrality. Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek iné využívanie frekvenčného pásma pod 700 MHz na ich území bolo zlučiteľné s vnútroštátnymi vysielacími potrebami v príslušnom členskom štáte a nespôsobovalo škodlivé rušenie pozemského poskytovania vysielacích služieb v susednom členskom štáte, ani aby sa v rámci takéhoto iného využívania nebolo možné dožadovať ochrany pred škodlivým rušením zo strany takéhoto pozemského poskytovania vysielacích služieb v susednom členskom štáte. Takýmto využívaním nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd, ako sú napríklad dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií.

Článok 5

1.   Členské štáty čo najskôr, avšak najneskôr do 30. júna 2018, prijmú a zverejnia svoj národný plán a harmonogram (ďalej len „národný plán“) obsahujúci podrobné kroky týkajúce sa plnenia svojich povinností vyplývajúcich z článkov 1 a 4. Členské štáty vypracujú svoje národné plány po konzultácii so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami.

2.   Na zabezpečenie toho, aby bolo využívanie frekvenčného pásma 700 MHz v súlade s článkom 1 ods. 1, zahrnú členské štáty tam, kde je to vhodné, do svojich národných plánov informácie o opatreniach, a to aj akýchkoľvek podporných opatreniach, ktorými sa obmedzí vplyv nadchádzajúceho procesu prechodu na verejnosť a využívanie bezdrôtových zvukových zariadení PMSE a umožní sa včasná dostupnosť interoperabilných sieťových zariadení televízneho vysielania a prijímačov televízneho vysielania na vnútornom trhu.

Článok 6

Členské štáty môžu v prípade potreby a v súlade s právom Únie zabezpečiť, aby sa primeraná náhrada za priame náklady na prechod alebo prerozdelenie využívania frekvenčného spektra poskytla rýchlo a transparentne, a to najmä konečným používateľom s cieľom okrem iného uľahčiť prechod vo využívaní frekvenčného spektra na technológie, ktoré využívajú frekvenčné spektrum efektívnejšie.

Na žiadosť dotknutého členského štátu mu Komisia môže poskytnúť usmernenia o takejto náhrade, aby sa uľahčil jeho prechod vo využívaní frekvenčného spektra.

Článok 7

Komisia v spolupráci s členskými štátmi podáva Európskemu parlamentu a Rade správy o vývoji v oblasti využívania frekvenčného pásma pod 700 MHz s cieľom zabezpečiť efektívne využívanie frekvenčného spektra v súlade s uplatniteľným právom Únie. Komisia zohľadňuje sociálne, ekonomické, kultúrne a medzinárodné aspekty, ktoré sa týkajú využívania frekvenčného pásma pod 700 MHz podľa článkov 1 a 4, ďalší technologický vývoj, zmeny správania spotrebiteľov a požiadavky na pripojenie za účelom podpory rastu a inovácie v Únii.

Článok 8

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Štrasburgu 17. mája 2017

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

C. ABELA


(1)  Ú. v. EÚ C 303, 19.8.2016, s. 127.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. marca 2017 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 25. apríla 2017.

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 7).

(4)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21).


PRÍLOHA

Opodstatnené dôvody na odloženie umožnenia využívania frekvenčného pásma 700 MHz pre pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby na neskôr ako 30. júna 2020 (článok 1 ods. 1):

1.

nevyriešené otázky cezhraničnej koordinácie, ktorých dôsledkom je škodlivé rušenie;

2.

potreba zabezpečiť technický prechod veľkého počtu obyvateľov na moderné normy vysielania a komplexnosť zabezpečenia tohto prechodu;

3.

finančné náklady na prechod presahujúce očakávané príjmy z dražieb;

4.

zásah vyššej moci.


Top