Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0008

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/8 z 5. januára 2016, ktorým sa špecifikujú technické ukazovatele ad hoc modulu o samostatnej zárobkovej činnosti na rok 2017 (Text s významom pre EHP)

OJ L 3, 6.1.2016, p. 35–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/8/oj

6.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/35


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/8

z 5. januára 2016,

ktorým sa špecifikujú technické ukazovatele ad hoc modulu o samostatnej zárobkovej činnosti na rok 2017

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

Na účely monitorovania pokroku pri plnení spoločných cieľov stanovených v stratégii Európa 2020 by Komisia mala od členských štátov dostávať komplexný súbor údajov o samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý umožňuje porovnania medzi členskými štátmi.

(2)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 318/2013 (2) sa zavádza ad hoc modul o samostatnej zárobkovej činnosti.

(3)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1397/2014 (3) sa špecifikujú a opisujú oblasti špecializovaných informácií („časti ad hoc modulov“), ktoré by mali byť zahrnuté do ad hoc modulu o samostatnej zárobkovej činnosti na rok 2017.

(4)

Komisia by mala špecifikovať technické ukazovatele, filtre, kódy a termín zaslania údajov v rámci časti ad hoc modulu o samostatnej zárobkovej činnosti.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Technické ukazovatele ad hoc modulu o samostatnej zárobkovej činnosti na rok 2017, filtre, kódy, ktoré sa majú použiť, a termín zaslania údajov Komisii sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. januára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 318/2013 z 8. apríla 2013, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2016 až 2018 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 99, 9.4.2013, s. 11).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1397/2014 z 22. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 318/2013, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2016 až 2018 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 370, 30.12.2014, s. 42).


PRÍLOHA

V tejto prílohe sa stanovujú technické ukazovatele, filtre a kódy ad hoc modulu o samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý sa má uplatniť v roku 2017. Stanovujú sa v nej aj dátumy predloženia údajov Komisii.

Termín zaslania výsledkov Komisii: 31. marec 2018.

Filtre a kódy, ktoré sa majú použiť pri zasielaní údajov: ako je stanovené v prílohe III k nariadeniu Komisie (ES) č. 377/2008 (1).

Stĺpce vyhradené pre voliteľné váhové koeficienty, ktoré sa majú použiť v prípade podvzoriek alebo neodpovedí: stĺpce 222 – 225 s celými číslami a stĺpce 226 – 227 s desatinnými miestami.

1.   Časť modulu „Ekonomicky závislá samostatná zárobková činnosť“

Názov/Stĺpec

Kód

Opis

Filter

MAINCLNT

 

Ekonomická závislosť

STAPRO = 1,2

211

 

Počet a dôležitosť zákazníkov za posledných 12 mesiacov

 

 

1

Žiadny zákazník za posledných 12 mesiacov

 

2

Len jeden zákazník za posledných 12 mesiacov

3

2 – 9 zákazníkov za posledných 12 mesiacov, ale jeden bol dominantný

4

2 – 9 zákazníkov za posledných 12 mesiacov, ale žiadny nebol dominantný

5

Viac ako 9 zákazníkov za posledných 12 mesiacov, ale jeden bol dominantný

6

Viac ako 9 zákazníkov za posledných 12 mesiacov, ale žiadny nebol dominantný

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

WORKORG

 

Organizačná závislosť

STAPRO = 1,2 A MAINCLNT ≠ 1

212

 

Vplyv na rozhodovanie o pracovnom čase

 

 

1

Rozhoduje respondent

 

2

Rozhoduje(-ú) zákazník(-ci)

3

Rozhoduje iná strana

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

2.   Časť modulu „Pracovné podmienky samostatne zárobkovo činných osôb“

Názov/Stĺpec

Kód

Opis

Filter

REASSE

 

Hlavný dôvod, pre ktorý sa osoba stala samostatne zárobkovo činná

STAPRO = 1,2

213

 

Hlavný dôvod, pre ktorý sa osoba stala samostatne zárobkovo činná v rámci súčasnej činnosti

 

 

1

Nemohla nájsť zamestnanie ako zamestnanec

 

2

Bývalý zamestnávateľ respondenta ho požiadal, aby sa stal samostatne zárobkovo činnou osobou

3

Je to bežná prax v oblasti činnosti respondenta

4

Naskytla sa vhodná príležitosť

5

Pokračovanie rodinného podniku

6

Nechcela alebo neplánovala sa stať samostatne zárobkovo činnou osobou, ale začala pracovať ako samostatne zárobkovo činná osoba z dôvodu iného ako z vyššie uvedených dôvodov

7

Chcela byť samostatne zárobkovo činná z dôvodu pružného pracovného času

8

Chcela byť samostatne zárobkovo činná z iného dôvodu

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

SEDIFFIC

 

Najväčší problém pre samostatne zárobkovo činné osoby

STAPRO = 1,2

214

 

Podľa vlastného vnímania najväčší problém pre samostatne zárobkovo činnú osobu za posledných 12 mesiacov

 

 

0

Nedostatočný vplyv na stanovenie ceny vlastnej práce

 

1

Nedostatočný prístup k financovaniu pre podniky

2

Oneskorené platby alebo neplatenie

3

Neprimerané administratívne zaťaženie

4

Nedostatočný príjem v prípade choroby

5

Obdobia finančných ťažkostí

6

Obdobia bez zákazníkov, zákaziek alebo projektov

7

Iné problémy

8

Nemá problémy

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

REASNOEM

 

Hlavný dôvod, pre ktorý nemá zamestnancov

STAPRO = 2

215

 

Podľa vlastného vnímania hlavný dôvod, pre ktorý nemá zamestnancov

 

 

0

Respondent chce predovšetkým zamestnať seba

 

1

Nie je dosť práce

2

Problém nájsť vhodných zamestnancov

3

Právny rámec je príliš zložitý

4

Vysoké sociálne príspevky

5

V prípade povolania respondenta to nie je možné

6

Respondent radšej pracuje so subdodávateľmi alebo partnermi

7

Zákazník(-ci) respondenta chce(-ú), aby prácu vykonal respondent

8

Iný dôvod

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

BPARTNER

 

Spolupráca s obchodnými partnermi

STAPRO = 1,2

216

 

Spolupráca so spoluvlastníkom a/alebo s inými samostatne zárobkovo činnými osobami

 

 

1

Spolupracuje so spoluvlastníkom

 

2

Spolupracuje s inými samostatne zárobkovo činnými osobami v sieti

3

Obe možnosti

4

Žiadna z možností

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

PLANEMPL

 

Plánované prijímanie zamestnancov alebo využívanie služieb subdodávateľov

STAPRO = 1,2

217

 

Plánuje zamestnať alebo využiť služby subdodávateľa počas nasledujúcich 12 mesiacov

 

 

1

Plánuje zamestnať iba stálych zamestnancov

 

2

Plánuje zamestnať iba dočasných zamestnancov

3

Plánuje zamestnať stálych aj dočasných zamestnancov

4

Plánuje len využiť služby subdodávateľov

5

Plánuje využiť služby subdodávateľov a zamestnať zamestnancov

6

Neplánuje prijať zamestnancov ani využiť služby subdodávateľov

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

3.   Časť modulu „Samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnanci“

Názov/Stĺpec

Kód

Opis

Filter

JBSATISF

 

Pracovné uspokojenie

WSTATOR = 1,2

218

 

Úroveň pracovného uspokojenia v rámci hlavnej činnosti

 

 

1

Vysoká miera pracovného uspokojenia

 

2

Určitá miera pracovného uspokojenia

3

Nízka miera pracovného uspokojenia

4

Žiadne pracovné uspokojenie

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

NEZÁVISLOSŤ

 

Pracovná nezávislosť

WSTATOR = 1,2

219

 

Úroveň vplyvu na obsah a poradie úloh v rámci hlavnej činnosti

 

 

1

Môže ovplyvniť obsah aj poradie úloh

 

2

Môže ovplyvniť obsah, ale nie poradie úloh

3

Môže ovplyvniť poradie, ale nie obsah úloh

4

Nemôže ovplyvniť obsah ani poradie úloh

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

PREFSTAP

 

Preferencie, pokiaľ ide o postavenie v zamestnaní v rámci hlavnej činnosti

WSTATOR = 1,2

220

 

Chce radšej pracovať ako zamestnanec, ak je v súčasnosti samostatne zárobkovo činnou osobou, alebo chce radšej pracovať ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak je v súčasnosti zamestnancom

 

 

1

Nechce zmeniť postavenie v zamestnaní

 

2

Je samostatne zárobkovo činnou osobou, ale chce pracovať ako zamestnanec

3

Pracuje ako zamestnanec alebo vypomáhajúci člen domácnosti v rodinnom podniku, ale chce byť samostatne zárobkovo činnou osobou

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem

OBSTACSE

 

Hlavný dôvod, pre ktorý sa osoba nestala samostatne zárobkovo činná v rámci hlavnej činnosti

PREFSTAP = 3

221

 

Hlavný dôvod, pre ktorý súčasní zamestnanci alebo vypomáhajúci členovia domácnosti v rodinnom podniku, ktorí by chceli byť samostatne zárobkovo činnými osobami, nezmenili svoje postavenie v zamestnaní

 

 

1

Finančná neistota

 

2

Problémy so získavaním finančných prostriedkov pre podnik

3

Príliš veľký stres, zodpovednosť alebo riziko

4

Menšia sociálna ochrana

5

Iný dôvod

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

Prázdne

Bez odpovede/Neviem


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 377/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve, pokiaľ ide o kódovanie, ktoré sa bude od roku 2009 používať na prenos údajov, využitie časti výberového súboru na zber údajov v súvislosti so štrukturálnymi premennými a definovanie referenčných štvrťrokov (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 57).


Top