EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2446R(05)

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015)

C/2018/4863

OJ L 192, 30.7.2018, p. 62–63 (DA, DE, HU)
OJ L 192, 30.7.2018, p. 62–67 (LV)
OJ L 192, 30.7.2018, p. 62–62 (FR, HR, PL, RO, SL, FI)
OJ L 192, 30.7.2018, p. 62–64 (BG, SK)
OJ L 192, 30.7.2018, p. 62–70 (ET)
OJ L 192, 30.7.2018, p. 62–68 (LT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/corrigendum/2018-07-30/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

30.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/62


Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie

( Úradný vestník Európskej únie L 343 z 29. decembra 2015 )

Na strane 10 v článku 1 bode 37:

namiesto:

„Colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na základe karnetu TIR“

má byť:

„Colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR“.

Na strane 19 v článku 27:

namiesto:

„prístupné informácie o jeho bežných logistických činnostiach v Únii“

má byť:

„prístupné informácie o jeho bežných riadiacich logistických činnostiach v Únii“.

Na strane 31 v článku 55 ods. 3 písm. b):

namiesto:

„na dotknuté materiály by sa vďaka kumulácii vzťahovalo priaznivejšie colné zaobchádzanie než colné zaobchádzanie“

má byť:

„na dotknuté materiály by sa vďaka kumulácii vzťahovalo priaznivejšie sadzobné zaobchádzanie než sadzobné zaobchádzanie“.

Na strane 42 v článku 78:

namiesto:

„v súlade s Colným dohovorom o medzinárodnej preprave tovaru na základe karnetu TIR“

má byť:

„v súlade s Colným dohovorom o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR“.

Na strane 78 v článku 166 ods. 1 písm. b) a písm. c):

namiesto:

„ak bol navrhnutý na prepustenie do voľného obehu“

má byť:

„ak by bol navrhnutý na prepustenie do voľného obehu“.

Na strane 98 v článku 226 ods. 1 písm. b):

namiesto:

„zamestnanec vlastníka usadeného na colnom území Únie“

má byť:

„zamestnanec vlastníka usadený na colnom území Únie“.

Na strane 127 v prílohe A hlave I kapitole 2 poznámke týkajúcej sa údajového prvku 3/3:

namiesto:

„Ak je žiadateľ uvedený v Ú. P. 3/1 Žiadateľ/držiteľ povolenia alebo rozhodnutia alebo Ú. P. 3/2 Identifikačné údaje žiadateľa/držiteľa povolenia alebo rozhodnutia, uveďte príslušné informácie o zástupcovi.“

má byť:

„Ak je žiadateľ uvedený v Ú. P. 3/1 Žiadateľ/držiteľ povolenia alebo rozhodnutia alebo Ú. P. 3/2 Identifikačné údaje žiadateľa/držiteľa povolenia alebo rozhodnutia zastúpený, uveďte príslušné informácie o zástupcovi.“

Na strane 127 v prílohe A hlave I kapitole 2 poznámke týkajúcej sa údajového prvku 3/4:

namiesto:

„Ak je žiadateľ uvedený v Ú. P. 3/1 Žiadateľ/držiteľ povolenia alebo rozhodnutia alebo Ú. P. 3/2 Identifikačné údaje žiadateľa/držiteľa povolenia alebo rozhodnutia, uveďte číslo EORI zástupcu.“

má byť:

„Ak je žiadateľ uvedený v Ú. P. 3/1 Žiadateľ/držiteľ povolenia alebo rozhodnutia alebo Ú. P. 3/2 Identifikačné údaje žiadateľa/držiteľa povolenia alebo rozhodnutia zastúpený, uveďte číslo EORI zástupcu.“

Na strane 150 v prílohe A hlave VIII kapitole 1 v tabuľke druhom stĺpci treťom riadku týkajúcom sa údajového prvku VIII/2, na strane 151 v prílohe A hlave VIII kapitole 2 názve údajového prvku VIII/2 a v poznámke týkajúcej sa údajového prvku VIII/3 prvom odseku:

namiesto:

„Colný úrad, ktorému bol colný dlh oznámený“

má byť:

„Colný úrad, kde bol colný dlh oznámený“.

Na strane 151 v prílohe A hlave VIII kapitole 2 v poznámke týkajúcej sa údajového prvku VIII/2 prvom odseku:

namiesto:

„Uveďte identifikátor colného úradu, ktorému bolo oznámené dovozné alebo vývozné clo, na ktoré sa žiadosť vzťahuje.“

má byť:

„Uveďte identifikátor colného úradu, kde bolo oznámené dovozné alebo vývozné clo, na ktoré sa žiadosť vzťahuje.“

Na strane 160 v prílohe A názov hlavy XIX:

namiesto:

Žiadosť a povolenie vo veci sa prevádzky skladovacích priestorov na účely colného uskladnenia tovaru “.

má byť:

Žiadosť a povolenie vo veci prevádzky skladovacích priestorov na účely colného uskladnenia tovaru “.

Na strane 167 v prílohe B hlave I kapitole 2 oddiele 1 pod tabuľkou v poznámke pod čiarou č. 1:

namiesto:

„Minimálny súbor údajov pred nakládkou zodpovedá údajom KN23.“

má byť:

„Minimálny súbor údajov pred nakládkou zodpovedá údajom KN 23.“

Na strane 181 v prílohe B hlave I kapitole 3 oddiele 1 v tabuľke druhom stĺpci riadku týkajúcom sa údajového prvku 5/30:

namiesto:

„Miesto prijatia“

má byť:

„Miesto prevzatia“.

Na strane 191 v prílohe B hlave II poznámke týkajúcej sa údajového prvku 1/6 pod názvom „Stĺpec F4c tabuľky s požiadavkami na údaje“:

namiesto:

„Číslo položky priradené tovaru v rámci príslušnej KN23.“

má byť:

„Číslo položky priradené tovaru v rámci príslušného KN 23.“

Na strane 196 v prílohe B hlave II poznámkach týkajúcich sa údajového prvku 2/3 pod názvom „Stĺpec F4c tabuľky s požiadavkami na údaje“:

namiesto:

„Číslo ITMATT, ktoré zodpovedá príslušnej KN 23.“

má byť:

„Číslo ITMATT, ktoré zodpovedá príslušnému KN 23.“

Na strane 196 v prílohe B hlave II poznámkach týkajúcich sa údajového prvku 2/3 pod názvom „Stĺpec F4d tabuľky s požiadavkami na údaje“:

namiesto:

„Číslo, resp. čísla ITMATT, ktoré zodpovedajú KN 23, ktorá sa vzťahuje na tovar v schránke, v ktorej sa prepravuje.“

má byť:

„Číslo, resp. čísla ITMATT, ktoré zodpovedajú KN 23, ktoré sa vzťahuje na tovar v schránke, v ktorej sa prepravuje.“

Na strane 210 v prílohe B hlave II poznámke týkajúcej sa údajového prvku 5/8 pod názvom „Stĺpce B1 až B4 a C1 tabuľky s požiadavkami na údaje“:

namiesto:

„krajinu, o ktorej sa vie, že sa do nej má v čase prepustenia do colného režimu tovar dodať“

má byť:

„krajinu, o ktorej sa v čase prepustenia do colného režimu vie, že sa do nej tovar má doručiť“.

Na strane 210 v prílohe B hlave II poznámke týkajúcej sa údajového prvku 5/8 pod názvom „Stĺpce D1 až D3 tabuľky s požiadavkami na údaje“ druhom riadku:

namiesto:

„posledná krajina, o ktorej sa vie, že sa do nej má v čase prepustenia do colného režimu tovar doručiť“

má byť:

„posledná krajina, o ktorej sa v čase prepustenia do colného režimu vie, že sa do nej tovar má doručiť“.

Na strane 267 v prílohe B-02 kapitole II bode 3 prvom riadku, na strane 272 v prílohe B-04 hlave II bode 4 prvom riadku a v bode 5 prvom riadku:

namiesto:

„Jedinečné referenčné číslo zásielky“

má byť:

„Referenčné číslo/UCR“.

Na strane 226 v prílohe B hlave II v poznámke týkajúcej sa údajového prvku 8/6 druhom odseku:

namiesto:

„v súlade splatnými ustanovenia Únie“

má byť:

„v súlade s platnými ustanoveniami Únie“.

Na strane 272 v prílohe B-04 hlave II bode 4 štvrtom riadku:

namiesto:

„UCR– jedinečné referenčné číslo zásielky podľa hlavy II prílohy B, Ú. P. 2/4 Jedinečné referenčné číslo zásielky“

má byť:

„UCR– jedinečné referenčné číslo zásielky podľa hlavy II prílohy B, Ú. P. 2/4 Referenčné číslo/UCR“.

Na strane 374 v prílohe 22-03 časti II v tabuľke treťom stĺpci vo štvrtom riadku a na strane 461 v prílohe 22-11 časti II v tabuľke treťom stĺpci vo štvrtom riadku:

namiesto:

„Výroba z dutej pleteniny na výrobu plynových pančušiek“

má byť:

„Výroba z dutej pleteniny na výrobu žiarových plynových pančušiek“.

Na strane 517 v bode 6 písm. h) prílohy 32-01:

namiesto:

„na základe štandardného colného vyhlásenia s odkladom platby“

má byť:

„na základe štandardného colného vyhlásenia bez odkladu platby“.

Na strane 517 v bode 6 písm. i) prílohy 32-01:

namiesto:

„na základe štandardného colného vyhlásenia bez odkladu platby“

má byť:

„na základe štandardného colného vyhlásenia s odkladom platby“.


Top