Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0404

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 404/2014 zo  17. februára 2014 , ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011, pokiaľ ide o monitorovanie emisií CO 2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel, typovo schválených v rámci viacstupňového postupu Text s významom pre EHP

OJ L 121, 24.4.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/404/oj

24.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 121/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 404/2014

zo 17. februára 2014,

ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011, pokiaľ ide o monitorovanie emisií CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel, typovo schválených v rámci viacstupňového postupu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel (1), a najmä na druhý pododsek jeho článku 8 ods. 9,

keďže:

(1)

V prílohe XII k nariadeniu Komisie (ES) č. 692/2008 (2) je stanovená nová metóda určenia emisií CO2 z vozidiel kategórie N1, ktoré boli typovo schválené v rámci viacstupňového procesu (ďalej len „vozidlá vyrobené vo viacerých stupňoch“), a ich spotreby paliva. Nová metóda sa bude uplatňovať od 1. januára 2014, ale na dobrovoľnom základe sa môže uplatňovať už od 1. januára 2013.

(2)

V bode 7 časti B prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 510/2011 je stanovené, že špecifické emisie CO2 dokončovaných vozidiel sa majú prideliť výrobcovi základného vozidla. To si vyžaduje, aby sa dokončované vozidlo vyrábané vo viacerých stupňoch dalo rozpoznať v procese monitorovania a aby sa dal určiť výrobca základného vozidla. Vyžaduje si to tiež, aby sa dali zistiť určité údaje týkajúce sa základného vozidla v súlade s metodikou stanovenou v prílohe XII k nariadeniu (ES) č. 692/2008.

(3)

Výrobcovia základného vozidla majú v súlade s článkom 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 510/2011 právo overiť si údaje týkajúce sa vozidla vyrobeného vo viacerých stupňoch, na základe ktorých boli vypočítané ich cieľové hodnoty špecifických emisií CO2. Je preto vhodné poskytnúť príslušné dátové parametre zabezpečujúce možnosť účinne vykonať takéto overovanie.

(4)

Metodika stanovená v prílohe XII k nariadeniu (ES) č. 692/2008 sa uplatňuje na neúplné a dokončované vozidlá. Ak sa však dokončené vozidlo pred prvou evidenciou ešte ďalej upravuje, je potrebné objasniť, že pre výpočet cieľových hodnôt špecifických emisií by sa mala monitorovať a zohľadňovať hmotnosť v prevádzkovom stave a emisie CO2 dokončeného vozidla, ktoré sa používa ako základné vozidlo.

(5)

Je potrebné ďalej určiť, ktoré údaje by sa mali poskytovať na zabezpečenie primeraného a účinného monitorovania a overovania emisných vlastností vozidiel vyrobených vo viacerých stupňoch, pokiaľ ide o emisie CO2.

(6)

Vozidlo sa identifikuje pomocou identifikačného čísla vozidla (ďalej len „číslo VIN“), t. j. alfanumerickým kódom, ktorý výrobca priradí vozidlu v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 19/2011 (3). V oddiele 4 prílohy XVII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (4) je ako základné pravidlo stanovené, že identifikačné číslo základného vozidla sa zachová počas každej nasledujúcej etapy procesu typového schvaľovania, aby sa zabezpečila sledovateľnosť procesu. Malo by preto byť možné prostredníctvom čísla VIN spojiť dokončované vozidlo so základným vozidlom, a tým určiť zodpovednosť výrobcu základného vozidla za emisie CO2. Číslo VIN by navyše malo umožniť výrobcovi základného vozidla overiť si príslušné údaje týkajúce sa základného vozidla. Keďže neexistujú iné parametre, ktoré by mohli zabezpečiť tento druh spojenia, je vhodné požadovať od členských štátov monitorovanie čísel VIN novozaevidovaných vozidiel kategórie N1 a ich oznamovanie Komisii prostredníctvom systému zberu údajov Európskej environmentálnej agentúry (EEA).

(7)

Aby bolo možné vypočítať cieľové hodnoty špecifických emisií pre vozidlá vyrobené vo viacerých stupňoch, je potrebné v súlade s bodom 7 časti B prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 510/2011 zohľadniť štandardnú pridanú hmotnosť stanovenú podľa bodu 5.3 prílohy XII k nariadeniu (ES) č. 692/2008. To si bude vyžadovať monitorovanie a oznamovanie hmotnosti základného vozidla v prevádzkovom stave a najvyššej technicky prípustnej hmotnosti naloženého vozidla, z čoho sa dá určiť štandardná pridaná hmotnosť, alebo alternatívne, monitorovanie a oznamovanie samotnej štandardnej pridanej hmotnosti. Aby bolo možné určiť, či vozidlo vyrobené vo viacerých stupňoch patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 510/2011, je navyše potrebné overiť, či referenčná hmotnosť dokončovaného vozidla nepresahuje hraničné hodnoty stanovené v článku 2 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(8)

Ak členské štáty v dôsledku štruktúry svojho systému evidencie údajov týkajúcich sa nových ľahkých úžitkových vozidiel nedokážu poskytnúť všetky požadované parametre podľa prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 510/2011, tieto parametre môžu poskytnúť príslušní výrobcovia v oznámení podľa článku 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 510/2011.

(9)

Z rovnakého dôvodu môžu výrobcovia v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 293/2012 (5) poskytnúť Komisii a agentúre EEA čísla VIN, ktoré pridelili vozidlám predaným v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo tým, na ktoré bola v danom roku poskytnutá záruka.

(10)

Po zaevidovaní vozidla pri jeho uvedení do prevádzky v cestnej doprave sa čísla VIN môžu spojiť so súbormi údajov umožňujúcimi identifikáciu vlastníka vozidla. Samotné číslo VIN však nie je nositeľom osobných údajov a spracovanie údajov na účely nariadenia (EÚ) č. 510/2011 si nevyžaduje prístup k žiadnym súvisiacim osobným údajom ani spracovanie týchto údajov. Monitorovanie a oznamovanie čísel VIN sa preto nepovažuje za spracúvanie osobných údajov, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (6) alebo nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (7). Uznáva sa však, že čísla VIN sa môžu považovať za citlivé údaje, okrem iného v súvislosti s prevenciou krádeží vozidiel, a preto je vhodné zabezpečiť, aby sa čísla VIN oznamované Komisii a agentúre EEA nesprístupnili verejnosti.

(11)

Porovnaním čísel VIN, ktoré oznámili členské štáty, s číslami, ktoré poskytli výrobcovia, by Komisia s podporou agentúry EEA mala identifikovať príslušných výrobcov a príslušné vozidlá a pripraviť predbežný súbor údajov v súlade s článkom 10 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 293/2012.

(12)

Aby sa zabezpečil úplný súlad požiadaviek na monitorovanie podľa nariadenia (EÚ) č. 510/2011 s požiadavkami uplatňovanými na osobné automobily podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (8), je vhodné upraviť požiadavky uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 510/2011 týkajúce sa poskytovania súhrnných údajov a metodiky zisťovania informácií o monitorovaní CO2 pre ľahké úžitkové vozidlá.

(13)

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 510/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 510/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. februára 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 19/2011 z 11. januára 2011 týkajúce sa požiadaviek na typové schválenie povinného štítku výrobcu a identifikačného čísla motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách na typové schválenie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska všeobecnej bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2011, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 293/2012 z 3. apríla 2012 o monitorovaní a oznamovaní údajov o registrácii nových ľahkých úžitkových vozidiel podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 (Ú. v. EÚ L 98, 4.4.2012, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 510/2011 sa mení takto:

1.

Časť A sa mení takto:

a)

Bod 1 sa nahrádza takto:

„1.   Podrobné údaje

1.1.   Dokončené vozidlá evidované v kategórii N1

V prípade dokončených vozidiel s typovým schválením ES, evidovaných v kategórii N1, členské štáty zaznamenávajú o každom novom ľahkom úžitkovom vozidle pri prvom zaevidovaní na svojom území za každý kalendárny rok tieto podrobné údaje:

a)

názov výrobcu;

b)

číslo typového schválenia a jeho rozšírenie;

c)

typ, variant a verziu;

d)

značku;

e)

kategóriu schváleného typu vozidla;

f)

kategóriu evidovaného vozidla;

g)

špecifické emisie CO2;

h)

hmotnosť v prevádzkovom stave;

i)

najvyššiu technicky prípustnú hmotnosť naloženého vozidla;

j)

stopu vozidla: rázvor kolies, rozchod riadiacej nápravy a rozchod ďalšej nápravy;

k)

druh paliva a palivový režim;

l)

zdvihový objem motora;

m)

spotrebu elektrickej energie;

n)

kód inovačnej technológie alebo skupiny inovačných technológií a zníženie emisií CO2 v dôsledku tejto technológie;

o)

identifikačné číslo vozidla.

Používa sa formát stanovený v oddiele 2 časti C.

1.2.   Vozidlá schválené v rámci viacstupňového procesu a evidované v kategórii N1

V prípade vozidiel vyrobených vo viacerých stupňoch, evidovaných v kategórii N1, členské štáty zaznamenávajú za každý kalendárny rok tieto podrobné údaje týkajúce sa:

a)

základného (nedokončeného) vozidla: údaje uvedené v písmenách a), b), c), d), e), g), h), i), n) a o) bodu 1.1 alebo namiesto údajov uvedených v písmenách h) a i) údaje o štandardnej pridanej hmotnosti, ktoré sa poskytujú ako súčasť informácií o typovom schválení uvedených v bode 2.17.2 prílohy I k smernici 2007/46/ES;

b)

základného (dokončeného) vozidla: údaje uvedené v písmenách a), b), c), d), e), g), h), i), n) a o) bodu 1.1;

c)

dokončovaného vozidla: údaje uvedené v písmenách a), f), g), h), j), k), l), m) a o) bodu 1.1.

V prípade, že niektoré údaje uvedené v písmene a) a b) tohto bodu nie sú k dispozícii pre základné vozidlo, členský štát namiesto toho poskytne údaje týkajúce sa dokončovaného vozidla.

Pre dokončované vozidlá kategórie N1 sa používa formát stanovený v oddiele 2 časti C.

Identifikačné číslo vozidla uvedené v písmene o) bodu 1.1 sa nesprístupňuje verejnosti.“

b)

Bod 3 sa nahrádza takto:

„3.

Členské štáty určujú za každý kalendárny rok:

a)

zdroje použité na zhromaždenie podrobných údajov uvedených v bode 1;

b)

celkový počet nových evidencií nových ľahkých úžitkových vozidiel podliehajúcich typovému schváleniu ES;

c)

celkový počet nových evidencií nových ľahkých úžitkových vozidiel podliehajúcich viacstupňovému typovému schváleniu, ak je to potrebné;

d)

celkový počet nových evidencií nových jednotlivo schválených ľahkých úžitkových vozidiel;

e)

celkový počet nových evidencií nových ľahkých úžitkových vozidiel schválených na vnútroštátnej úrovni v malých sériách.“

2.

Časť B sa mení takto:

a)

Úvodná časť a bod 1 sa menia takto:

„B.   Metodika určovania informácií o nových ľahkých úžitkových vozidlách na monitorovanie emisií CO2

Informácie o monitorovaní, ktoré členské štáty musia určiť v súlade s bodmi 1 a 3 časti A tejto prílohy, sa určujú v súlade s metodikou uvedenou v tejto časti.

1.   Počet zaevidovaných nových ľahkých úžitkových vozidiel

Členské štáty určujú počet nových ľahkých úžitkových vozidiel zaevidovaných na svojom území za príslušný monitorovaný rok, pričom sa počet vozidiel rozdelí na vozidlá podliehajúce typovému schváleniu ES, jednotlivému schváleniu a schváleniu na vnútroštátnej úrovni v malých sériách, a v prípade potreby počet vozidiel vyrobených vo viacerých stupňoch.“

b)

Bod 4 sa vypúšťa.

c)

V bode 7 sa dopĺňa tento pododsek:

„Aj keď v časti C tejto prílohy sa používa štandardná pridaná hmotnosť, keď sa táto hmotnosť nedá určiť, môže sa na predbežný výpočet cieľových hodnôt špecifických emisií, uvedených v článku 8 ods. 4, použiť hmotnosť dokončovaného vozidla v prevádzkovom stave.

Ak je základné vozidlo dokončeným vozidlom, na výpočet cieľových hodnôt špecifických emisií sa použije hmotnosť tohto vozidla v prevádzkovom stave. V prípadoch, keď sa táto hmotnosť nedá určiť, sa však na predbežný výpočet cieľových hodnôt špecifických emisií môže použiť hmotnosť dokončovaného vozidla v prevádzkovom stave.“

3.

Časť C sa nahrádza takto:

„C.   Formáty prenosu údajov

Informácie uvedené v bodoch 1 a 3 časti A oznamujú členské štáty za každý rok v týchto formátoch:

Oddiel 1 – Súhrnné údaje monitorovania

Členský štát (1)

 

Rok

 

Zdroj údajov

 

Celkový počet nových evidencií nových ľahkých úžitkových vozidiel podliehajúcich typovému schváleniu ES

 

Celkový počet nových evidencií jednotlivo schválených nových ľahkých úžitkových vozidiel

 

Celkový počet nových evidencií nových ľahkých úžitkových vozidiel schválených na vnútroštátnej úrovni v malých sériách

 

Celkový počet nových evidencií nových ľahkých úžitkových vozidiel podliehajúcich viacstupňovému typovému schváleniu (ak je to potrebné)

 


Oddiel 2 – Podrobné údaje monitorovania – záznam pre jedno vozidlo

Odkaz na oddiel 1.1 časti A

Podrobné údaje o evidovanom vozidle (2)

a)

Názov výrobcu – štandardizované označenie EÚ (3)

Názov výrobcu – vyhlásenie výrobcu pôvodného zariadenia (OEM)

DOKONČENÉ VOZIDLO/ZÁKLADNÉ VOZIDLO (4)

Názov výrobcu – vyhlásenie výrobcu pôvodného zariadenia (OEM)

DOKONČOVANÉ VOZIDLO (4)

Názov výrobcu – evidencia členského štátu (3)

b)

Číslo typového schválenia a jeho rozšírenie

c)

Typ

Variant

Verzia

d)

Značka

e)

Kategória schváleného typu vozidla

f)

Kategória evidovaného vozidla

g)

Špecifické emisie CO2

h)

Hmotnosť v prevádzkovom stave

ZÁKLADNÉ VOZIDLO

Hmotnosť v prevádzkovom stave

DOKONČOVANÉ VOZIDLO/DOKONČENÉ VOZIDLO

i) (5)

Najvyššia technicky prípustná hmotnosť naloženého vozidla

j)

Rázvor kolies

Rozchod riadiacej nápravy (náprava 1)

Rozchod riadiacej nápravy (náprava 2)

k)

Druh paliva

Palivový režim

l)

Zdvihový objem motora (cm3)

m)

Spotreba elektrickej energie (Wh/km)

n)

Kód inovačnej technológie alebo skupiny inovačných technológií

Zníženie emisií prostredníctvom inovačnej technológie (technológií)

o)

Identifikačné číslo vozidla

Bod 2.17.2 prílohy I k smernici 2007/46/ES (6)

Štandardná pridaná hmotnosť (ak je to potrebné, pre vozidlá vyrobené vo viacerých stupňoch)


(1)  Dvojpísmenové kódy ISO 3166 s výnimkou Grécka a Spojeného kráľovstva, v prípade ktorých sa uplatnia kódy ‚EL‘ a ‚UK‘.

(2)  Ak v prípade vozidiel vyrábaných vo viacerých stupňoch nemožno poskytnúť údaje pre základné vozidlo, členský štát musí poskytnúť minimálne údaje uvedené v tomto formáte pre dokončované vozidlo. Ak nie je k dispozícii identifikačné číslo vozidla, musia sa v súlade s písmenami a), b) a c) bodu 1.2 časti A tejto prílohy poskytnúť podrobné údaje pre dokončené vozidlo, dokončované vozidlo, ako aj pre základné vozidlo.

(3)  V prípade vozidiel schválených na vnútroštátnej úrovni v malých sériách (NSS) alebo jednotlivo schválených (IVA) sa názov výrobcu uvedie v stĺpci ‚Názov výrobcu – evidencia členského štátu‘, zatiaľ čo v stĺpci ‚Názov výrobcu – štandardizované označenie EÚ‘ sa uvedie: buď ‚AA-NSS‘, alebo ‚AA-IVA‘, podľa potreby.

(4)  V prípade vozidiel vyrábaných vo viacerých stupňoch uveďte výrobcu základného (nedokončeného/dokončeného) vozidla. Ak výrobca základného vozidla nie je k dispozícii, uveďte iba výrobcu dokončovaného vozidla.

(5)  V prípade vozidiel vyrábaných vo viacerých stupňoch uveďte najvyššiu technicky prípustnú hmotnosť naloženého základného vozidla.

(6)  V prípade vozidiel vyrábaných vo viacerých stupňoch sa môže hmotnosť základného vozidla v prevádzkovom stave a najvyššia technicky prípustná hmotnosť naloženého základného vozidla nahradiť štandardnou pridanou hmotnosťou uvedenou v informácii o typovom schválení v súlade s bodom 2.17.2 prílohy I k smernici 2007/46/ES.“


Top