Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0907

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2013 z  20. septembra 2013 , ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania týkajúce sa používania druhových opisov (pomenovaní) Text s významom pre EHP

OJ L 251, 21.9.2013, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/907/oj

21.9.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 251/7


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 907/2013

z 20. septembra 2013,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania týkajúce sa používania druhových opisov (pomenovaní)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 4,

keďže:

(1)

V zmysle článku 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa na druhové opisy (pomenovania), ktoré sa tradične používali na označovanie osobitosti triedy potravín či nápojov, ktoré by mohli naznačovať vplyv na ľudské zdravie, môže na žiadosť príslušných prevádzkovateľov potravinárskych podnikov vzťahovať výnimka z uplatňovania uvedeného nariadenia.

(2)

V snahe zaručiť, aby sa žiadosti o druhové opisy riešili transparentne a v rozumnom čase, musí Komisia na základe článku 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1924/2006 prijať a zverejniť pravidlá, na základe ktorých je možné takéto žiadosti predkladať.

(3)

Pravidlá by mali zaručovať vypracovanie žiadosti spôsobom, ktorý uvádza a poskytuje všetky informácie potrebné na posúdenie žiadosti. Okrem toho by nemali brániť Komisii požiadať v odôvodnených prípadoch a v závislosti od povahy druhového opisu a rozsahu požadovanej výnimky o predloženie dodatočných informácií.

(4)

Je vhodné umožniť obchodným združeniam zastupujúcim konkrétne potravinárske odvetvia predkladať žiadosti v mene svojich členov, aby sa predišlo opakovaným žiadostiam v prípade toho istého druhového opisu (pomenovania).

(5)

V snahe zaručiť okrem iného vysoký stupeň ochrany spotrebiteľov, by sa nemali používať tvrdenia, ktoré sú nepravdivé, nejednoznačné alebo zavádzajúce. Tá istá zásada by mala platiť aj v prípade používania druhových opisov (pomenovaní), ktoré by mohli naznačovať vplyv na ľudské zdravie. V snahe dosiahnuť tento cieľ a zároveň v súlade so zásadou proporcionality budú musieť vnútroštátne orgány na základe vlastného posúdenia a so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora určiť typickú reakciu priemerného spotrebiteľa v danom prípade.

(6)

Všeobecné opisy (pomenovania) by mali zodpovedať najmenej 20-ročnému obdobiu preukázaného používania v členskom štáte, resp. štátoch pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

(7)

Po porade s členskými štátmi,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadosti týkajúce sa používania druhových opisov (pomenovaní) v zmysle článku 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa vypracúvajú a predkladajú v súlade s pravidlami stanovenými v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.


PRÍLOHA

ČASŤ A

Predkladanie žiadosti

1.

Žiadosť sa môže týkať používania druhového opisu v jednom či viacerých členských štátoch. Táto žiadosť sa predkladá príslušnému vnútroštátnemu orgánu jedného členského štátu (ďalej len „prijímajúci členský štát“). Prevádzkovatelia si môžu zvoliť členský štát, ktorému predložia svoju žiadosť, spomedzi členských štátov, v ktorých sa druhový opis používa.

2.

Žiadosť sa predkladá elektronicky vrátane všetkých prvkov uvedených v časti B tejto prílohy. Členské štáty si v prípade potreby môžu vyžiadať papierovú kópiu. V prípade údajov uvedených v bodoch 1.5 a 2 časti B tejto prílohy nestačí predložiť len zoznam odkazov.

3.

Po prijatí žiadosti príslušný vnútroštátny orgán prijímajúceho členského štátu:

potvrdí prijatie žiadosti písomne do 14 dní od jej prijatia. Na potvrdení sa uvedie dátum prijatia žiadosti,

bezodkladne informuje Komisiu zaslaním zhrnutia žiadosti,

v odôvodnených prípadoch zašle úplnú žiadosť inému členskému štátu, resp. štátom, ktorým je žiadosť o použitie druhového opisu adresovaná (ďalej len „príslušný členský štát, resp. štáty“),

ak príslušný členský štát, resp. štáty uznajú, že žiadosť neobsahuje údaje a informácie požadované v časti B prílohy, informujú o tom prijímajúci členský štát do štyroch týždňov.

4.

Prijímajúci členský štát bezodkladne overí a vezme na vedomie informácie poskytnuté príslušným členským štátom, resp. štátmi o tom, či žiadosť obsahuje všetky požadované informácie uvedené v časti B tejto prílohy. Ak žiadosť neobsahuje všetky prvky požadované v časti B tejto prílohy, prijímajúci členský štát požiada žiadateľa o predloženie nevyhnutných dodatočných informácií a informuje žiadateľa o lehote, v ktorej má tieto informácie poskytnúť.

5.

Žiadosť sa považuje za neplatnú v prípade, že žiadateľ nepredloží ďalšie informácie požadované prijímajúcim členským štátom. V takomto prípade prijímajúci členský štát informuje žiadateľa, Komisiu a iný príslušný členský štát, resp. štáty s uvedením dôvodov, pre ktoré bola žiadosť uznaná za neplatnú. Žiadateľ má možnosť opätovne predložiť tú istú žiadosť, nie však štátu, resp. štátom, ktorým požadované údaje neboli predložené.

6.

Prijímajúci členský štát zašle bezodkladne platnú žiadosť Komisii a všetkým členským štátom a informuje o tom žiadateľa. Komisia písomne potvrdí prijímajúcemu členskému štátu prijatie platnej žiadosti do 14 dní od jej prijatia.

7.

Prijímajúci členský štát a príslušný členský štát, resp. štáty predložia Komisii svoje stanoviská do šiestich týždňov od dátumu zaslania platnej žiadosti. V stanovisku sa uvedie, či druhový opis spĺňa podmienky udelenia výnimky v zmysle článku 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1924/2006 a či je podložený informáciami uvedenými v bodoch 1.3, 1.4, 1.5, prípadne aj v bode 2 časti B tejto prílohy, ako aj dôvody daného stanoviska. Stanoviská sa predkladajú písomne. Stanovisko k žiadosti môžu Komisii predložiť aj iné členské štáty v rovnakom termíne a s rovnakými náležitosťami.

8.

Po prijatí platnej žiadosti členského štátu a stanoviska, resp. stanovísk podľa bodu 7 časti A tejto prílohy môže Komisia v rozumnom čase iniciovať v zmysle článku 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1924/2006 schvaľovací postup pre daný druhový opis.

ČASŤ B

Obsah žiadosti

1.   Povinné informácie

Žiadosť obsahuje tieto údaje:

1.1.   V zhrnutí žiadosti sa uvádza:

meno/názov a adresa žiadateľa,

druhový opis, ktorý je predmetom žiadosti,

stručné vysvetlenie osobitosti triedy potravín či nápojov, na ktorú sa druhový opis vzťahuje, a

členský štát, resp. štáty, ktorým je adresovaná žiadosť týkajúca sa použitia druhového opisu vypracovaná žiadateľom.

1.2.   Žiadateľ

Meno/názov, adresa a kontaktné údaje prevádzkovateľa potravinárskeho podniku predkladajúceho žiadosť a/alebo osoby poverenej komunikovať s Komisiou v mene žiadateľa.

Žiadosti o povolenie druhového opisu môžu predkladať aj obchodné združenia vystupujúce v mene svojich členov, pričom obsahujú meno/názov, adresu a kontaktné údaje obchodného združenia, ktoré žiadosť predkladá a/alebo osoby poverenej komunikovať s Komisiou v mene obchodného združenia. Vhodné je uviesť aj informáciu o podpore žiadosti zo strany členov obchodného združenia.

1.3.   Druhový opis, ktorý je predmetom žiadosti

1.

Druhový opis v jazyku, resp. jazykoch, v ktorých sa bežne používa. V prípade potreby opis druhového opisu v angličtine.

2.

Členský štát, resp. štáty, v ktorých sa druhový opis používa.

1.4.   Trieda potravín alebo nápojov, na ktorú sa druhový opis vzťahuje

1.

Uvedenie triedy potravín alebo nápojov uvádzanej na trh s druhovým opisom, ktorý je predmetom žiadosti.

2.

Podrobný opis, v ktorom sú zdôraznené osobitosti a prvky, ktoré triedu potravín alebo nápojov uvádzanú na trh s druhovým opisom, ktorý je predmetom žiadosti, odlišujú od ostatných výrobkov patriacich do tej istej triedy potravín či nápojov.

1.5.   Potvrdzujúce údaje súvisiace s používaním druhového opisu

Relevantné bibliografické alebo inak overiteľné dôkazy potvrdzujúce prítomnosť triedy potravín alebo nápojov s daným druhovým opisom na trhu v členskom štáte, resp. štátoch minimálne za posledných 20 rokov pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

2.   Dodatočné informácie, ktoré sa musia predložiť v prípade, že o to z vlastnej iniciatívy požiada členský štát: potvrdzujúce údaje súvisiace s porozumením/vnímaním zo strany spotrebiteľa

Prijímajúci členský štát a príslušný členský štát, resp. štáty môžu v prípade, že to považujú za potrebné k posúdeniu žiadosti, požadovať od žiadateľa pred postúpením žiadosti Komisii dodatočné údaje k týmto informáciám:

relevantné dôkazy alebo informácie súvisiace s porozumením a vnímaním vplyvov, ktoré môžu vyplynúť z druhového opisu, zo strany spotrebiteľa; tieto údaje sa vzťahujú na členský štát, resp. štáty, v ktorých sa druhový opis používa,

relevantné dôkazy alebo informácie potvrdzujúce, že spotrebiteľ si spája druhový opis s konkrétnou triedou potravín alebo nápojov uvedenou v bode 1.4 tejto časti prílohy.

3.   Akékoľvek dodatočné informácie (nepovinné)


Top