Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0886

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 886/2013 z  15. mája 2013 , ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o údaje a postupy, ak je to možné, na poskytovanie bezplatných minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky užívateľom Text s významom pre EHP

OJ L 247, 18.9.2013, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/886/oj

18.9.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/6


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 886/2013

z 15. mája 2013,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o údaje a postupy, ak je to možné, na poskytovanie bezplatných minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky užívateľom

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy (1), a najmä na jej článok 3 písm. c) a článok 6 ods. 1,

po konzultáciách s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov;

keďže:

(1)

V článku 3 písm. c) smernice 2010/40/EÚ sa ako prioritné opatrenie uvádzajú údaje a postupy, pokiaľ je to možné, na bezplatné poskytovanie minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky užívateľom.

(2)

V článku 6 ods. 1 smernice 2010/40/EÚ sa od Komisie požaduje, aby prijala špecifikácie potrebné na zabezpečenie kompatibility, interoperability a kontinuity pri zavádzaní a prevádzkovom používaní inteligentných dopravných systémov (IDS) pre prioritné opatrenia.

(3)

V oznámení „Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011–2020 (2) sa uznáva, že „IDS majú potenciál zohrávať dôležitú úlohu pri zlepšovaní dopravnej bezpečnosti, napríklad prostredníctvom prijatia systémov na zisťovanie incidentov a na dohľad nad premávkou, ktoré sú schopné v reálnom čase poskytnúť účastníkom cestnej premávky informácie“.

(4)

Pre poskytovanie informačných služieb sa v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (3) stanovujú minimálne pravidlá pre opakované použitie informácií verejného sektora v celej Únii a členské štáty sa podporujú v tom, aby prekročili rámec týchto minimálnych pravidiel a prijali politiky umožňujúce široké používanie informácií alebo údajov, ktoré majú orgány verejného sektora.

(5)

Zavádzanie a používanie aplikácií a služieb IDS zahŕňa spracovanie osobných údajov, ktoré by sa malo vykonávať v súlade s právnymi predpismi Únie stanovenými najmä v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (4) a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (5). Preto by sa na aplikácie a služby IDS mali uplatňovať zásady obmedzenia účelu a minimalizácie údajov.

(6)

S cieľom dosiahnuť kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu je potrebné stanoviť minimálne požiadavky na služby univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky. Tieto požiadavky by sa mali vzťahovať na určenie a používanie štandardizovaného zoznamu dopravných udalostí alebo podmienok súvisiacich s bezpečnosťou, ktoré sa majú oznamovať koncovým používateľom, ako aj na obsah informácií poskytovaných koncovým používateľom. Ak koncoví používatelia dostanú informácie prostredníctvom rôznych kanálov prenosu údajov, ktoré sú pod kontrolou verejných a/alebo súkromných prevádzkovateľov ciest, poskytovateľov služieb a vysielateľov, ktorí sa venujú dopravným informáciám, tieto informácie by nemali byť rozporné, a preto by sa mali skladať z rovnakých prvkov a mali by byť založené na tom istom opise predmetnej udalosti alebo podmienky.

(7)

Pre poskytovanie minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky sú dôležité dopravné údaje týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky. Zbierajú a ukladajú ich verejní a/alebo súkromní prevádzkovatelia a poskytovatelia služieb. Aby tieto údaje boli ľahšie dostupné pre výmenu a opakované použitie s cieľom poskytovať informačné služby, mali by ich verejní a/alebo súkromní prevádzkovatelia ciest a poskytovatelia služieb sprístupniť cez jednotlivé prístupové body alebo zaistiť, aby boli prístupné cez vnútroštátne prístupové body vytvorené a riadené členskými štátmi. Tieto vnútroštátne prístupové body môžu mať formu archívu, registra, internetového portálu a pod.

(8)

Tieto dopravné údaje týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky by sa mali sprístupniť v súlade s požiadavkami na ochranu údajov (napr. uvedenie osobných údajov v anonymnej forme). Ak sa informačné služby musia spoliehať na zber údajov, vrátane určovania zemepisnej polohy, od samotných koncových používateľov alebo spolupracujúcich systémov v budúcnosti, koncoví používatelia by mali byť jednoznačne informovaní o zbere týchto údajov, opatreniach pre zber údajov, potenciálnych sledovaniach a o dobách, počas ktorých sa tieto údaje uchovávajú. Príslušné technické opatrenia by mali zaviesť verejní a/alebo súkromní prevádzkovatelia ciest, poskytovatelia služieb a automobilový priemysel, aby sa zabezpečila anonymita údajov prijatých od koncových používateľov alebo ich vozidiel.

(9)

Členské štáty, ktoré už na svojom území poskytujú určitú formu dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky, by mali mať možnosť naďalej používať svoje existujúce metódy, pokiaľ sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia. Aby sa maximalizoval kladný vplyv poskytovania informačných služieb v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a podmienok premávky z hľadiska zníženia počtu dopravných nehôd a smrteľných úrazov v Únii, poskytovanie minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky by malo byť kompatibilné, interoperabilné a nepretržité vo všetkých členských štátoch, malo by si zachovávať minimálnu úroveň kvality a pokiaľ je to možné, malo by byť bezplatné pre všetkých koncových používateľov.

(10)

S cieľom rozvíjať harmonizovaný a bezproblémový prístup k poskytovaniu minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky v celej Únii je dôležité, aby všetky členské štáty stanovili požiadavky pre celú Úniu, ktoré by sa uplatňovali na poskytovanie akýchkoľvek služieb poskytovania minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky. Členské štáty sa môžu opierať o existujúce technické riešenia a otvorené normy stanovené európskymi a medzinárodnými normalizačnými organizáciami, aby sa zabezpečila interoperabilita a kontinuita poskytovania minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky v Únii.

(11)

Na zabezpečenie toho, aby poskytovanie minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky bolo spoľahlivé a prospešné, mala by sa dosiahnuť minimálna úroveň kvality. Členské štáty by mali ďalej pracovať na stanovení príslušných kritérií kvality, metód merania a monitorovania kvality, cieľov kvality pre každý druh udalostí alebo podmienok súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky, cestných sietí a/alebo prevádzkového prostredia a vymieňať si skúsenosti v tejto oblasti. Členské štáty by sa mali deliť o svoje poznatky a osvedčené postupy tak, že budú Komisii oznamovať výsledky svojich analýz a skúseností týkajúcich sa tejto problematiky.

(12)

Hoci by sa minimálne univerzálne dopravné informácie týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky mali, pokiaľ je to možné, poskytovať ako univerzálny nástroj koncovým používateľom bezplatne, môžu vzniknúť zostávajúce náklady na ne spojené s nákladmi na telekomunikačné poplatky, povolenie rádiovej stanice alebo nákup zariadenia umožňujúceho prijímať informácie.

(13)

Minimálne univerzálne dopravné informácie týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky by sa mali dostať k čo najväčšiemu počtu koncových používateľov, ktorý je technicky dosiahnuteľný s prihliadnutím na rôznu technickú spôsobilosť vozidiel, kanály prenosu údajov a prijímacie zariadenia dostupné na trhu.

(14)

Verejní a súkromní prevádzkovatelia ciest a poskytovatelia služieb by sa mali snažiť harmonizovať predkladanie obsahu informácií poskytovaných koncovým používateľom bez ohľadu na ich jazyk. Členské štáty by sa mali opierať o Viedenský dohovor o dopravných značkách a signáloch z roku 1968 dohodnutý Hospodárskou a sociálnou radou Organizácie Spojených národov 8. novembra 1968, ak ho podpísali, najmä o konsolidovanú rezolúciu o dopravných značkách a signáloch, ktorú spracovala pracovná skupina pre bezpečnosť cestnej premávky (6).

(15)

Na základe vnútroštátneho posúdenia by členské štáty mali byť schopné vymedziť pokrytie služieb minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky pozdĺž transeurópskej cestnej siete v rámci svojho územia s cieľom zamerať sa na úseky ciest a oblasti, kde si podmienky premávky a bezpečnosti vyžadujú poskytovanie informačných služieb a odôvodňujú súvisiace investície. Uznáva sa však, že kvôli rozdielnej situácii a rôznym zainteresovaným stranám by sa požiadavky tohto nariadenia nemali vzťahovať na mestské uzly. Členské štáty by mali Komisii oznámiť vnútroštátne vymedzenie informačných služieb.

(16)

V článku 17 ods. 4 smernice 2010/40/EÚ sa požaduje, aby Komisia podávala Európskemu parlamentu a Rade každé tri roky správu o pokroku vo vykonávaní tejto smernice. K správe by sa mala priložiť analýza týkajúca sa fungovania a vykonávania článkov 5 až 11 a článku 16, a prípadne by sa v správe mala posúdiť potreba zmeny a doplnenia uvedenej smernice. V tomto preskúmaní by sa posúdila aj prípadná potreba zmeniť a/alebo doplniť špecifikácie prijaté pre prioritné akcie s ohľadom na vnútroštátne zavádzanie, technický rozvoj a pokrok v normalizácii,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú špecifikácie potrebné na zabezpečenie kompatibility, interoperability a kontinuity zavádzania a prevádzkového používania údajov a postupov pri poskytovaní, pokiaľ je to možné, bezplatných minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky užívateľom na úrovni Únie v súlade so smernicou 2010/40/EÚ.

Uplatňuje sa na poskytovanie služieb minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky na transeurópskej cestnej sieti.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa používa toto vymedzenie pojmov:

a)

„transeurópska cestná sieť“ znamená cestnú sieť vymedzenú v oddiele 2 prílohy I k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 661/2010/EÚ (7) s výnimkou mestských uzlov;

b)

„dočasne klzká cesta“ znamená každý nepredvídaný stav vozovky, ktorý je príčinou toho, že cesta je po nejakú dobu klzká a spôsobuje malú priľnavosť vozidla na vozovku;

c)

„zvieratá, ľudia, prekážky, nečistoty na ceste“ znamenajú každú situáciu, keď sa zvieratá, nečistoty, prekážky alebo ľudia nachádzajú na ceste, kde by ich výskyt nikto neočakával, takže by bolo treba použiť núdzové brzdenie s cieľom vyhnúť sa im;

d)

„nechránená oblasť nehody“ znamená oblasť, kde došlo k nehode, a ktorú ešte príslušný orgán nezaistil;

e)

„krátkodobé práce na ceste“ znamenajú akékoľvek dočasné práce, ktoré sa vykonávajú na ceste alebo na strane cesty a ktoré sú označené len minimálnym značením z dôvodu krátkodobého charakteru týchto prác;

f)

„znížená viditeľnosť“ znamená viditeľnosť ovplyvnenú akýmkoľvek stavom, ktorý znižuje rozsah viditeľnosti vodiča a ktorý by mohol ovplyvniť bezpečnú jazdu;

g)

„vodič, ktorý ide v protismere“ znamená vozidlo, ktoré ide na nesprávnej strane rozdelenej vozovky proti smeru prichádzajúcej dopravy;

h)

„neriadené zablokovanie cesty“ znamená akékoľvek čiastočné alebo úplné zablokovanie cesty, ktoré nebolo náležite zaistené a označené dopravnými značkami;

i)

„výnimočné poveternostné podmienky“ znamenajú neobvyklé, nepriaznivé alebo nevhodné poveternostné podmienky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnú jazdu;

j)

„používateľ minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá sa zúčastňuje na poskytovaní služieb minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky, ako sú verejní a súkromní prevádzkovatelia ciest, prevádzkovatelia dopravy, poskytovatelia služieb a vysielatelia, ktorí sa venujú dopravným informáciám;

k)

„koncový používateľ“ znamená každého vodiča, ktorý má výhodu zo služieb minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky;

l)

„služby minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky“ znamenajú služby dopravných informácií v reálnom čase, ktoré poskytujú dohodnutý minimálny obsah týkajúci sa bezpečnosti cestnej premávky a prístup k nim môže mať maximálny počet koncových používateľov s minimálnym úsilím;

m)

„dopravné údaje týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky“ znamenajú údaje potrebné na poskytovanie služieb minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky a zhromaždené prostredníctvom akéhokoľvek súkromného alebo verejného zdroja;

n)

„minimálne univerzálne dopravné informácie týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky“ znamenajú všetky extrahované, súhrnné a spracovávané dopravné údaje týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky, ktoré verejní a/alebo súkromní prevádzkovatelia ciest a/alebo poskytovatelia služieb poskytujú koncovým používateľom prostredníctvom akýchkoľvek kanálov prenosu údajov;

o)

„prístupový bod“ znamená digitálne prístupové miesto, na ktorom sa dopravné údaje týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky potrebné na vytváranie minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky zhromažďujú, formátujú a sprístupňujú na výmenu a opakované použitie;

p)

„bezplatne“ znamená poskytovanie služieb minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky bez mimoriadnych nákladov pre koncových používateľov na mieste použitia.

Článok 3

Zoznam udalostí alebo podmienok súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

Udalosti a podmienky zahrnuté do služieb minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky pozostávajú najmenej z jednej z týchto kategórií:

a)

dočasne klzká cesta;

b)

zvieratá, ľudia, prekážky, nečistoty na ceste;

c)

nechránená oblasť nehody;

d)

krátkodobé práce na ceste;

e)

znížená viditeľnosť;

f)

vodič, ktorý ide v protismere;

g)

neriadené zablokovanie cesty;

h)

výnimočné poveternostné podmienky.

Článok 4

Obsah informácií

1.   Informácie poskytované o udalostiach alebo podmienkach súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky zahrnujú tieto body:

a)

miesto udalosti alebo podmienky;

b)

kategória udalosti alebo podmienky uvedená v článku 3 a prípadne jej stručný opis;

c)

prípadné odporúčanie, ako sa správať pri jazde.

2.   Informácie sa zrušia, pokiaľ udalosť alebo podmienka prestane existovať, alebo sa zmenia, keď sa zmení udalosť alebo podmienka.

Článok 5

Poskytovanie informačných služieb

1.   Členské štáty určia úseky transeurópskej cestnej siete, kde si podmienky premávky a bezpečnosti vyžadujú zavedenie služieb minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky.

Tieto úseky ciest oznámia Komisii.

2.   Poskytovanie informačných služieb musí spĺňať požiadavky stanovené v článkoch 6 až 8.

Článok 6

Zisťovanie udalostí alebo podmienok a zber údajov

Výlučne na účely poskytovania informačných služieb vytvoria verejní a súkromní prevádzkovatelia ciest a alebo poskytovatelia služieb prostriedky na zisťovanie udalostí alebo určovanie podmienok a zbierajú príslušné dopravné údaje týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky.

Pri zavádzaní týchto prostriedkov sa musia dodržať podmienky a požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Článok 7

Dostupnosť, výmena a opakované použitie údajov

1.   Verejní a/alebo súkromní prevádzkovatelia ciest a/alebo poskytovatelia služieb sa delia o údaje a vymieňajú si údaje, ktoré zbierajú podľa článku 6. Na tento účel sprístupnia údaje vo formáte DATEX II (CEN/TS 16157) alebo v akomkoľvek strojovo čitateľnom formáte plne kompatibilnom a interoperabilnom s DATEX II prostredníctvom prístupového bodu.

2.   Členské štáty spravujú vnútroštátny prístupový bod pre prístup k údajom uvedeným v odseku 1, ktorý preskupuje prístupové body zriadené verejnými a/alebo súkromnými prevádzkovateľmi ciest a/alebo poskytovateľmi služieb pôsobiacimi na ich území.

3.   Tieto údaje sú prístupné na výmenu a opakované použitie pre akéhokoľvek používateľa minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky:

a)

na základe nediskriminácie;

b)

v Únii bez ohľadu na členský štát, v ktorom je používateľ usadený;

c)

v súlade s prístupovými právami a postupmi stanovenými v smernici 2003/98/ES;

d)

v časovom rámci, ktorý zabezpečuje včasné poskytovanie informačných služieb;

e)

prostredníctvom vnútroštátneho prístupového bodu.

4.   Verejní a súkromní prevádzkovatelia ciest a poskytovatelia služieb zabezpečia včasnú obnovu a kvalitu údajov sprístupnených prostredníctvom ich prístupového bodu.

Článok 8

Šírenie informácií

1.   Verejní prevádzkovatelia ciest, poskytovatelia služieb a vysielatelia, ktorí sa venujú dopravným informáciám, poskytnú koncovým používateľom minimálne univerzálne dopravné informácie týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky pred poskytnutím akýchkoľvek iných dopravných informácií nesúvisiacich s bezpečnosťou.

2.   Informačné služby musia spĺňať tieto podmienky:

a)

poskytujú sa tak, aby sa zabezpečilo, že sa dostanú k čo najväčšiemu počtu koncových používateľov postihnutých danou udalosťou alebo podmienkou uvedenou v článku 3;

b)

verejní a/alebo súkromní prevádzkovatelia ciest a/alebo poskytovatelia služieb a/alebo vysielatelia, ktorí sa venujú dopravným informáciám, ich sprístupnia, pokiaľ je to možné, bezplatne pre koncových používateľov.

3.   Verejní a súkromní prevádzkovatelia ciest a poskytovatelia služieb spolupracujú s cieľom harmonizovať predkladanie obsahu informácií poskytovaných koncovým používateľom.

Informujú koncových používateľov o existencii informačných služieb a o pokrytí týmito službami.

Článok 9

Posudzovanie súladu s požiadavkami

1.   Členské štáty menujú nestranný a nezávislý vnútroštátny subjekt oprávnený posúdiť, či verejní a súkromní prevádzkovatelia ciest, poskytovatelia služieb a vysielatelia, ktorí sa venujú dopravným informáciám, plnia požiadavky stanovené v článkoch 3 až 8. Dva alebo viaceré členské štáty môžu menovať spoločný subjekt oprávnený posudzovať súlad s požiadavkami na ich území.

Členské štáty oznámia tento vnútroštátny subjekt Komisii.

2.   Verejní a súkromní prevádzkovatelia ciest, poskytovatelia služieb a vysielatelia, ktorí sa venujú dopravným informáciám, poskytnú menovanému vnútroštátnemu subjektu svoje identifikačné údaje a opis poskytovaných informačných služieb a predložia vyhlásenie o zhode s požiadavkami stanovenými v článkoch 3 až 8.

Vyhlásenie obsahuje prípadne tieto prvky:

a)

zahrnuté kategórie ciest súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky a pokrytie cestnej siete informačnými službami;

b)

informácie o ich prístupových bodoch pre prístup k dopravným údajom týkajúcim sa bezpečnosti cestnej premávky a o podmienkach ich používania;

c)

formát dopravných údajov týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky prístupných prostredníctvom ich prístupového bodu;

d)

prostriedky šírenia informačných služieb koncovým používateľom.

Verejní a súkromní prevádzkovatelia ciest, poskytovatelia služieb a vysielatelia, ktorí sa venujú dopravným informáciám, bezodkladne aktualizujú svoje vyhlásenia o zhode po akejkoľvek zmene v poskytovaní služieb.

3.   Menované vnútroštátne subjekty uskutočňujú náhodnú kontrolu správnosti vyhlásení o počte verejných a súkromných prevádzkovateľov ciest, poskytovateľov služieb a vysielateľov, ktorí sa venujú dopravným informáciám, a požadujú dôkaz o súlade s požiadavkami stanovenými v článkoch 3 až 8.

Menované vnútroštátne subjekty podajú každý rok správu vnútroštátnym orgánom o predložených vyhláseniach a o výsledkoch náhodných kontrol.

Článok 10

Nadväzné opatrenia

1.   Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia nasledovné informácie:

a)

vnútroštátny subjekt menovaný na posudzovanie súladu s požiadavkami stanovenými v článkoch 3 až 8;

b)

opis existujúcich alebo plánovaných vnútroštátnych prístupových bodov.

2.   Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každý kalendárny rok nasledovné informácie:

a)

pokrok dosiahnutý v zavádzaní informačných služieb vrátane kritérií použitých na vymedzenie ich úrovne kvality a prostriedkov použitých na monitorovanie ich kvality;

b)

výsledky posúdenia súladu s požiadavkami stanovenými v článkoch 3 až 8;

c)

prípadne opis zmien týkajúcich sa vnútroštátneho prístupového bodu.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2013. Pokiaľ však ide o informačné služby už zavedené ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, uplatňuje sa od 1. októbra 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. mája 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 1.

(2)  KOM(2010) 389 v konečnom znení.

(3)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90.

(4)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.

(6)  United Nations — ECE/TRANS/WP.1/119/Rev.2 – 27 May 2010.

(7)  Ú. v. EÚ L 204, 5.8.2010, s. 1.


Top