Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D1413

Rozhodnutie Rady č. 1413/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 , ktorým sa mení rozhodnutie 2002/546/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania

OJ L 353, 28.12.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1413/oj

28.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 353/13


ROZHODNUTIE RADY č. 1413/2013/EÚ

zo 17. decembra 2013,

ktorým sa mení rozhodnutie 2002/546/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 349,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Rady 2002/546/ES (2) sa Španielsku povoľuje uplatňovať oslobodenie od dane známej ako „Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias“ (ďalej len „AIEM“) na niektoré výrobky, ktoré sa vyrábajú na Kanárskych ostrovoch, alebo zníženie tejto dane. Príloha k uvedenému rozhodnutiu obsahuje zoznam výrobkov, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo jej zníženie. V závislosti od daného výrobku rozdiel medzi daňou na výrobky vyrábané na Kanárskych ostrovoch a daňou na ostatné výrobky nemá presiahnuť 5, 15 alebo 25 percentuálnych bodov.

(2)

Dôsledkom oslobodenia od dane AIEM a jej zníženia je diferencované zdanenie, ktoré je výhodné pre miestnu výrobu niektorých výrobkov. To predstavuje štátnu pomoc, ktorá si vyžaduje schválenie Komisie.

(3)

Rozhodnutie 2002/546/ES sa pôvodne uplatňovalo do 31. decembra 2011. Rozhodnutím Rady 895/2011/EÚ (3) sa na konci roku 2011 zmenilo rozhodnutie 2002/546/ES a predĺžilo sa obdobie jeho uplatňovania do 31. decembra 2013 na základe potvrdenia Komisie, že osobitná štrukturálna, sociálna a hospodárska situácia Kanárskych ostrovov, ktorá spočíva v osobitných znevýhodneniach uvedených v článku 349 ZFEÚ, čím sa odôvodnilo schválenie úplného oslobodenia od dane AIEM a jej čiastočného zníženia na určité výrobky vyrobené v tomto najvzdialenejšom regióne, naďalej trvá.

(4)

Keďže štrukturálna, sociálna a hospodárska situácia na Kanárskych ostrovoch stále existuje, je potrebné ďalej predĺžiť obdobie uplatňovania rozhodnutia 2002/546/ES.

(5)

Komisia 28. júna 2013 prijala Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020, v ktorých sa stanovuje, akým spôsobom môžu členské štáty poskytnúť pomoc spoločnostiam s cieľom podporiť rozvoj znevýhodnených regiónov v Únii v rokoch 2014 až 2020. Tieto usmernenia, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júla 2014, sú súčasťou širšej stratégie na modernizáciu kontroly štátnej pomoci, ktorej cieľom je podpora rastu na jednotnom trhu tým, že sa budú podporovať účinnejšie opatrenia pomoci a že sa Komisia zameria na presadzovanie práva v prípadoch, ktoré majú najväčší vplyv na hospodársku súťaž.

(6)

Je odôvodnené predĺžiť dobu uplatňovania rozhodnutia 2002/546/ES o šesť mesiacov, aby bol dátum ukončenia jeho uplatňovania zhodný s dátumom nadobudnutia účinnosti Usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020.

(7)

Rozhodnutie 2002/546/ES by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Vzhľadom na naliehavú potrebu predĺžiť platnosť rozhodnutia 2002/546/ES pred koncom roka 2013, mala by sa uplatniť výnimka z osemtýždňového obdobia uvedeného v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 1 ods. 1 prvej vete rozhodnutia 2002/546/ES sa dátum „31. decembra 2013“ nahrádza dátumom „30. júna 2014“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Španielskemu kráľovstvu.

V Bruseli 17. decembra 2013

Za Radu

predseda

L. LINKEVIČIUS


(1)  Stanovisko z 11. Decembra 2013 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Rozhodnutie Rady 2002/546/ES z 20. júna 2002 o dani AIEM uplatniteľnej na Kanárskych ostrovoch (Ú. v. ES L 179, 9.7.2002. s. 22).

(3)  Rozhodnutie Rady č. 895/2011/EÚ z 19. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/546/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania (Ú. v. EÚ L 345, 29.12.2011, s. 17).


Top