Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0766

2013/766/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  13. decembra 2013 , ktorým sa schvaľujú určité zmeny v programoch eradikácie, kontroly a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz na rok 2013, mení rozhodnutie 2008/897/ES, ktorým sa schvaľujú ročné a viacročné programy na rok 2009 a nasledujúce roky a mení vykonávacie rozhodnutie 2012/761/EÚ, pokiaľ ide o finančný príspevok Únie na určité programy schválené uvedeným rozhodnutím [oznámené pod číslom C(2013) 8891]

OJ L 338, 17.12.2013, p. 109–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/766/oj

17.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/109


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. decembra 2013,

ktorým sa schvaľujú určité zmeny v programoch eradikácie, kontroly a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz na rok 2013, mení rozhodnutie 2008/897/ES, ktorým sa schvaľujú ročné a viacročné programy na rok 2009 a nasledujúce roky a mení vykonávacie rozhodnutie 2012/761/EÚ, pokiaľ ide o finančný príspevok Únie na určité programy schválené uvedeným rozhodnutím

[oznámené pod číslom C(2013) 8891]

(2013/766/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 a 6,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančný príspevok Únie na programy eradikácie, kontroly a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2008/341/ES (2) sa uvádza, že na to, aby programy, ktoré členské štáty predložia Komisii, na eradikáciu, kontrolu a monitorovanie chorôb zvierat a zoonóz uvedených v prílohe I k danému rozhodnutiu, mohli byť schválené v rámci finančného opatrenia Únie v zmysle článku 27 ods. 1 rozhodnutia 2009/470/ES, musia spĺňať aspoň kritériá predpísané v prílohe k rozhodnutiu 2008/341/ES.

(3)

Rozhodnutím Komisie 2008/897/ES (3) bol schválený program Nemecka na eradikáciu herpesvirózy kaprov koi na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2013.

(4)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2012/761/EÚ (4) sa schvaľujú určité národné programy na rok 2013 a stanovuje úroveň a maximálna výška finančného príspevku Únie na každý program predložený členskými štátmi.

(5)

Španielsko a Grécko predložili zmeny v programoch kontroly určitej zoonotickej salmonely v populáciách hydiny. Nemecko predložilo zmeny v programe eradikácie herpesvirózy kaprov koi. Grécko predložilo zmeny v programe eradikácie brucelózy oviec a kôz. Maďarsko a Rumunsko predložilo zmeny v programe eradikácie besnoty.

(6)

Komisia všetky zmeny v programoch posúdila tak z veterinárneho, ako aj finančného hľadiska. Uvedené zmeny sú v súlade s príslušnými veterinárnymi právnymi predpismi Únie, a najmä s kritériami stanovenými v prílohe k rozhodnutiu 2008/341/ES. Mali by sa preto schváliť.

(7)

Komisia posúdila aj priebežné technické a finančné správy predložené členskými štátmi v súlade s článkom 27 ods. 7 rozhodnutia 2009/470/ES o výdavkoch, ktoré im vznikli v súvislosti s financovaním týchto programov. Z výsledkov uvedeného posúdenia vyplýva, že niektoré členské štáty nevyužijú celý príspevok pridelený na rok 2013, zatiaľ čo iné výšku prideleného príspevku prekročia.

(8)

Finančný príspevok Únie na niektoré národné programy je preto potrebné upraviť. V záujme optimalizácie využívania vyčlenených prostriedkov je vhodné presunúť finančné prostriedky z národných programov, ktoré príspevok v plnej výške nevyčerpajú, na programy, ktoré jeho výšku z dôvodu neočakávaných situácií, pokiaľ ide o zdravie zvierat v týchto členských štátoch, pravdepodobne prekročia. Toto prerozdelenie by sa malo zakladať na najnovších informáciách o výdavkoch, ktoré dotknutým členským štátom skutočne vznikli.

(9)

Realizácia prerozdelenia si vyžiada mnohé zmeny v niektorých finančných príspevkoch pridelených vykonávacím rozhodnutím 2012/761/EÚ. Pre väčšiu transparentnosť je vhodné špecifikovať celú škálu finančných príspevkov na schválené programy na rok 2013, ktorých sa dané zmeny týkajú.

(10)

Navyše nedávne skúsenosti ukázali, že doslovné uplatňovanie článku 13 ods. 3 vykonávacieho nariadenia 2012/761/EÚ by mohlo viesť k nerovnoprávnym výsledkom. Preto by sa toto ustanovenie malo zrušiť.

(11)

Vykonávacie rozhodnutie 2012/761/EÚ by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Schválenie zmien v programoch kontroly určitej zoonotickej salmonely predložených Španielskom a Gréckom

Zmeny v programe kontroly určitej zoonotickej salmonely u populácií hydiny predloženom 26. decembra 2012 Španielskom sa týmto schvaľujú na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

Zmeny v programe kontroly určitej zoonotickej salmonely u populácií hydiny predloženom 24. októbra 2013 Gréckom sa týmto schvaľujú na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

Článok 2

Schválenie zmien v programe eradikácie brucelózy oviec a kôz predloženom Gréckom

Zmeny v programe eradikácie brucelózy oviec a kôz predloženom 29. júla 2013 Gréckom sa týmto schvaľujú na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

Článok 3

Schválenie zmien v programoch eradikácie besnoty predložených Maďarskom a Rumunskom

Zmeny v programoch eradikácie besnoty predložených 1. októbra 2013 Maďarskom a 30. októbra 2013 Rumunskom sa týmto schvaľujú na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

Článok 4

Zmena rozhodnutia 2008/897/ES

Článok 16 rozhodnutia 2008/897/ES sa nahrádza takto:

„Článok 16

Choroby živočíchov akvakultúry

Viacročný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie (VHS) predložený Dánskom sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2013.

Viacročný program eradikácie herpesvirózy kaprov koi (KHV) predložený Nemeckom sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2014.“

Článok 5

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia 2012/761/EÚ

Vykonávacie rozhodnutie 2012/761/EÚ sa mení takto:

1.

V článku 1 ods. 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

a nepresiahne sumu:

i)

3 440 000 EUR pre Španielsko;

ii)

100 000 EUR pre Chorvátsko;

iii)

2 000 000 EUR pre Taliansko;

iv)

940 000 EUR pre Portugalsko;

v)

800 000 EUR pre Spojené kráľovstvo.“

2.

V článku 2 ods. 2 písm. a) sa bod i) nahrádza takto:

„i)

0,5 EUR za vzorku z domáceho zvieraťa na gamma interferónový test potvrdeného na bitúnku ako pozitívne vnímavé;“.

3.

V článku 2 ods. 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

a nepresiahne sumu:

i)

12 000 000 EUR pre Írsko;

ii)

13 390 000 EUR pre Španielsko;

iii)

400 000 EUR pre Chorvátsko;

iv)

4 000 000 EUR pre Taliansko;

v)

2 230 000 EUR pre Portugalsko;

vi)

31 900 000 EUR pre Spojené kráľovstvo.“

4.

V článku 3 ods. 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

a nepresiahne sumu:

i)

8 200 000 EUR pre Španielsko;

ii)

3 380 000 EUR pre Taliansko;

iii)

170 000 EUR pre Cyprus;

iv)

1 760 000 EUR pre Portugalsko.“

5.

V článku 3 ods. 3 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

a nepresiahne sumu 1 740 000 EUR.“

6.

V článku 4 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

a nepresiahne sumu:

i)

9 000 EUR pre Belgicko;

ii)

11 000 EUR pre Bulharsko;

iii)

5 000 EUR pre Českú republiku;

iv)

86 000 EUR pre Nemecko;

v)

10 000 EUR pre Írsko;

vi)

78 000 EUR pre Grécko;

vii)

1 200 000 EUR pre Španielsko;

viii)

650 000 EUR pre Taliansko;

ix)

10 000 EUR pre Lotyšsko;

x)

10 000 EUR pre Litvu;

xi)

2 000 EUR pre Luxembursko;

xii)

3 000 EUR pre Maďarsko;

xiii)

10 000 EUR pre Maltu;

xiv)

10 000 EUR pre Holandsko;

xv)

10 000 EUR pre Rakúsko;

xvi)

50 000 EUR pre Poľsko;

xvii)

145 000 EUR pre Portugalsko;

xviii)

130 000 EUR pre Rumunsko;

xix)

18 000 EUR pre Slovinsko;

xx)

40 000 EUR pre Slovensko;

xxi)

10 000 EUR pre Fínsko.“

7.

V článku 5 ods. 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

a nepresiahne sumu:

i)

910 000 EUR pre Belgicko;

ii)

30 000 EUR pre Bulharsko;

iii)

810 000 EUR pre Českú republiku;

iv)

90 000 EUR pre Dánsko;

v)

790 000 EUR pre Nemecko;

vi)

10 000 EUR pre Estónsko;

vii)

160 000 EUR pre Írsko;

viii)

970 000 EUR pre Grécko;

ix)

1 760 000 EUR pre Španielsko;

x)

1 210 000 EUR pre Francúzsko;

xi)

200 000 EUR pre Chorvátsko;

xii)

3 520 000 EUR pre Taliansko;

xiii)

60 000 EUR pre Cyprus;

xiv)

200 000 EUR pre Lotyšsko;

xv)

10 000 EUR pre Luxembursko;

xvi)

950 000 EUR pre Maďarsko;

xvii)

40 000 EUR pre Maltu;

xviii)

2 940 000 EUR pre Holandsko;

xix)

640 000 EUR pre Rakúsko;

xx)

2 900 000 EUR pre Poľsko;

xxi)

25 000 EUR pre Portugalsko;

xxii)

460 000 EUR pre Rumunsko;

xxiii)

10 000 EUR pre Slovinsko;

xxiv)

450 000 EUR pre Slovensko;

xxv)

60 000 EUR pre Spojené kráľovstvo.“

8.

V článku 6 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

a nepresiahne sumu:

i)

200 000 EUR pre Bulharsko;

ii)

950 000 EUR pre Nemecko;

iii)

100 000 EUR pre Chorvátsko;

iv)

224 000 eur pre Maďarsko;

v)

1 100 000 eur pre Rumunsko;

vi)

25 000 EUR pre Slovinsko;

vii)

400 000 EUR pre Slovensko.“

9.

V článku 7 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

a nepresiahne sumu 1 060 000 EUR.“

10.

V článku 8 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

a nepresiahne sumu 1 400 000 EUR.“

11.

V článku 9 ods. 2 písm. a) sa bod i) nahrádza takto:

„i)

0,5 EUR za vzorku z domáceho vtáka;“.

12.

V článku 9 ods. 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

a nepresiahne sumu:

i)

24 000 EUR pre Belgicko;

ii)

9 000 EUR pre Bulharsko;

iii)

14 000 EUR pre Českú republiku;

iv)

53 000 EUR pre Dánsko;

v)

135 000 EUR pre Nemecko;

vi)

62 000 EUR pre Írsko;

vii)

8 000 EUR pre Grécko;

viii)

67 000 EUR pre Španielsko;

ix)

108 000 EUR pre Francúzsko;

x)

40 000 EUR pre Chorvátsko;

xi)

1 300 000 EUR pre Taliansko;

xii)

4 000 EUR pre Cyprus;

xiii)

13 000 EUR pre Lotyšsko;

xiv)

5 000 EUR pre Litvu;

xv)

6 000 EUR pre Luxembursko;

xvi)

61 000 EUR pre Maďarsko;

xvii)

8 000 EUR pre Maltu;

xviii)

154 000 EUR pre Holandsko;

xix)

30 000 EUR pre Rakúsko;

xx)

70 000 EUR pre Poľsko;

xxi)

14 000 EUR pre Portugalsko;

xxii)

350 000 EUR pre Rumunsko;

xxiii)

29 000 EUR pre Slovinsko;

xxiv)

16 000 EUR pre Slovensko;

xxv)

25 000 EUR pre Fínsko.

xxvi)

30 000 EUR pre Švédsko;

xxvii)

100 000 EUR pre Spojené kráľovstvo.“

13.

V článku 10 ods. 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

a nepresiahne sumu:

i)

290 000 EUR pre Belgicko;

ii)

360 000 EUR pre Bulharsko;

iii)

380 000 EUR pre Českú republiku;

iv)

300 000 EUR pre Dánsko;

v)

4 700 000 EUR pre Nemecko;

vi)

60 000 EUR pre Estónsko;

vii)

1 300 000 EUR pre Írsko;

viii)

1 700 000 EUR pre Grécko;

ix)

3 000 000 EUR pre Španielsko;

x)

10 900 000 EUR pre Francúzsko;

xi)

3 600 000 EUR pre Taliansko;

xii)

230 000 EUR pre Chorvátsko;

xiii)

950 000 EUR pre Cyprus;

xiv)

80 000 EUR pre Lotyšsko;

xv)

435 000 EUR pre Litvu;

xvi)

50 000 EUR pre Luxembursko;

xvii)

790 000 EUR pre Maďarsko;

xviii)

25 000 EUR pre Maltu;

xix)

1 000 000 EUR pre Holandsko;

xx)

500 000 EUR pre Rakúsko;

xxi)

2 600 000 EUR pre Poľsko;

xxii)

1 000 000 EUR pre Portugalsko;

xxiii)

1 400 000 EUR pre Rumunsko;

xxiv)

160 000 EUR pre Slovinsko;

xxv)

220 000 EUR pre Slovensko;

xxvi)

160 000 EUR pre Fínsko.

xxvii)

210 000 EUR pre Švédsko;

xxviii)

2 520 000 EUR pre Spojené kráľovstvo.“

14.

V článku 11 ods. 2 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

a nepresiahne sumu:

i)

1 650 000 EUR pre Bulharsko;

ii)

1 500 000 EUR pre Grécko;

iii)

620 000 EUR pre Estónsko;

iv)

190 000 EUR pre Taliansko;

v)

2 200 000 EUR pre Litvu;

vi)

1 080 000 EUR pre Maďarsko;

vii)

7 240 000 EUR pre Poľsko;

viii)

2 300 000 EUR pre Rumunsko;

ix)

810 000 EUR pre Slovinsko;

x)

380 000 EUR pre Slovensko.“

15.

V článku 12 ods. 3 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

a nepresiahne sumu:

i)

1 500 000 EUR pre Lotyšsko;

ii)

400 000 EUR pre Fínsko.“

16.

V článku 13 sa vypúšťa odsek 3.

Článok 6

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 13. decembra 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2008/341/ES z 25. apríla 2008, ktorým sa stanovujú kritériá Spoločenstva pre národné programy eradikácie, kontroly a monitorovania určitých chorôb zvierat a zoonóz (Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 44).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2008/897/ES z 28. novembra 2008, ktorým sa schvaľujú ročné a viacročné programy a finančný príspevok Spoločenstva na eradikáciu, kontrolu a monitorovanie určitých chorôb zvierat a zoonóz predložené členskými štátmi na rok 2009 a nasledujúce roky (Ú. v. EÚ L 322, 2.12.2008, s. 39).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/761/EÚ z 30. novembra 2012, ktorým sa schvaľujú ročné a viacročné programy a finančný príspevok Únie na eradikáciu, kontrolu a monitorovanie určitých chorôb zvierat a zoonóz predložené členskými štátmi na rok 2013 (Ú. v. EÚ L 336, 8.12.2012, s. 83).


Top