EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1257

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2012 zo 17. decembra 2012 , ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany

Ú. v. EÚ L 361, 31.12.2012, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1257/oj

31.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 361/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1257/2012

zo 17. decembra 2012,

ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 118 prvý odsek,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/167/EÚ z 10. marca 2011, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany (1),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Vytvorenie právnych podmienok, ktoré umožnia podnikom prispôsobiť svoje aktivity vo výrobe a distribúcii výrobkov cez hranice štátov a poskytnú im väčší výber a viac príležitostí, prispieva k dosiahnutiu cieľov Únie stanovených v článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. Jednotná patentová ochrana na vnútornom trhu alebo aspoň na jeho významnej časti má byť medzi tými právnymi nástrojmi, ktoré majú podniky k dispozícii.

(2)

Podľa článku 118 prvého odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) opatrenia, ktoré majú byť prijaté v kontexte vytvárania a fungovania vnútorného trhu, zahŕňajú vytvorenie jednotnej patentovej ochrany v celej Únii a vytvorenie centralizovaných režimov autorizácie, koordinácie a dohľadu na úrovni Únie.

(3)

Rada 10. marca 2011 prijala rozhodnutie 2011/167/EÚ, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca medzi Belgickom, Bulharskom, Českou republikou, Dánskom, Nemeckom, Estónskom, Írskom, Gréckom, Francúzskom, Cyprom, Lotyšskom, Litvou, Luxemburskom, Maďarskom, Maltou, Holandskom, Rakúskom, Poľskom, Portugalskom, Rumunskom, Slovinskom, Slovenskom, Fínskom, Švédskom a Spojeným kráľovstvom (ďalej len „zúčastnené členské štáty“) na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany.

(4)

Jednotná patentová ochrana bude podporovať vedecký a technický pokrok a fungovanie vnútorného trhu tým, že prístup k patentovému systému bude jednoduchší, menej nákladný a zabezpečí právnu istotu. Zlepší tiež úroveň patentovej ochrany tým, že umožní získať jednotnú patentovú ochranu v zúčastnených členských štátoch a odstráni náklady a náročnosť pre podniky v celej Únii. Mala by byť dostupná majiteľom európskeho patentu zo zúčastnených členských štátov a iných štátov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, bydlisko alebo sídlo.

(5)

Dohovorom o udeľovaní európskych patentov z 5. októbra 1973 revidovanom 17. decembra 1991 a 29. novembra 2000 (ďalej len „EPD“) sa zriadila Európska patentová organizácia a poverila sa úlohou udeľovať európske patenty. Túto úlohu vykonáva Európsky patentový úrad (ďalej len „EPÚ“). Na základe tohto nariadenia by mal mať európsky patent udelený zo strany EPÚ na žiadosť majiteľa patentu výhodu jednotného účinku v zúčastnených členských štátoch. Tento patent sa ďalej uvádza ako „európsky patent s jednotným účinkom“.

(6)

V súlade s časťou IX EPD môže skupina zmluvných štátov EPD stanoviť, že európsky patent udelený pre tieto štáty má jednotný charakter. Toto nariadenie predstavuje osobitnú dohodu v zmysle článku 142 EPD, regionálnu patentovú zmluvu v zmysle článku 45 ods. 1 Zmluvy o patentovej spolupráci z 19. júna 1970 naposledy upravenej 3. februára 2001 a osobitnú dohodu v zmysle článku 19 Dohovoru o ochrane priemyselného vlastníctva podpísaného v Paríži 20. marca 1883 a naposledy zmeneného a doplneného 28. septembra 1979.

(7)

Jednotná patentová ochrana by sa mala dosiahnuť priznaním jednotného účinku európskym patentom v období po udelení patentu na základe tohto nariadenia a vo vzťahu ku všetkým zúčastneným členským štátom. Hlavnou črtou európskeho patentu s jednotným účinkom by mal byť jeho jednotný charakter, t. j. mal by zabezpečovať jednotnú ochranu a mať rovnaký účinok vo všetkých zúčastnených členských štátoch. Z tohto dôvodu by sa európsky patent s jednotným účinkom mal obmedziť, previesť alebo zrušiť alebo by mal zaniknúť len vo vzťahu ku všetkým zúčastneným členským štátom. Malo by byť možné, aby sa na európsky patent s jednotným účinkom poskytovala licencia pre celé územie zúčastnených členských štátov alebo jeho časť. S cieľom zabezpečiť rovnaký hmotnoprávny rozsah ochrany poskytovanej na základe jednotnej patentovej ochrany by výhodu jednotného účinku mali mať len európske patenty udelené pre všetky zúčastnené členské štáty s rovnakým súborom nárokov. Napokon by mal mať jednotný účinok priznaný európskemu patentu doplnkovú povahu a v prípade, ak bol európsky patent zrušený alebo obmedzený, malo by sa usudzovať, že jednotný účinok európskeho patentu nevznikol.

(8)

V súlade so všeobecnými zásadami patentového práva a článkom 64 ods. 1 EPD by jednotná patentová ochrana mala mať spätnú účinnosť v zúčastnených členských štátoch odo dňa uverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku. Po nadobudnutí účinnosti jednotnej patentovej ochrany by zúčastnené členské štáty mali zabezpečiť, že európsky patent nenadobudne účinok na ich území ako národný patent, aby sa tak zamedzilo akejkoľvek duplicite patentovej ochrany.

(9)

Európsky patent s jednotným účinkom by mal poskytovať svojmu majiteľovi právo zabrániť akejkoľvek tretej strane dopustiť sa konania, voči ktorému poskytuje patent ochranu. Táto by sa mala zabezpečiť prostredníctvom vytvorenia Jednotného patentového súdu. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie alebo nariadenie Rady (EÚ) č. 1260/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany so zreteľom na platný režim prekladov (3), by sa mali uplatňovať ustanovenia EPD, Dohoda o vytvorení Jednotného patentového súdu vrátane jej ustanovení, ktorými sa vymedzuje rozsah tohto práva a jeho obmedzenia, a vnútroštátne právne predpisy vrátane pravidiel medzinárodného práva súkromného.

(10)

Nútené licencie na európske patenty s jednotným účinkom by sa mali riadiť právom zúčastnených členských štátov, pokiaľ ide o ich príslušné územia.

(11)

V správe o fungovaní tohto nariadenia by Komisia mala vyhodnotiť uplatňovanie príslušných obmedzení a v prípade potreby predložiť vhodné návrhy berúc do úvahy príspevok patentového systému k inovačnému a technologickému pokroku, legitímne záujmy tretích strán a vyšší záujem spoločnosti. Dohoda o Jednotnom patentovom súde nebráni Európskej únii, aby vykonávala svoje právomoci v tejto oblasti.

(12)

V súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie by zásada vyčerpania práv mala platiť aj vo vzťahu k európskym patentom s jednotným účinkom. Práva poskytnuté európskym patentom s jednotným účinkom by sa preto nemali uplatňovať na činnosti týkajúce sa výrobku, na ktorý sa vzťahuje tento patent, ktoré sa vykonávajú v zúčastnených členských štátoch po tom, ako majiteľ patentu uviedol výrobok na trh v Únii.

(13)

Režim týkajúci sa náhrady škody by sa mal riadiť právnymi predpismi zúčastnených členských štátov, najmä ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (4).

(14)

S európskym patentom s jednotným účinkom ako predmetom vlastníctva sa v plnom rozsahu a vo všetkých zúčastnených členských štátoch zaobchádza ako s národným patentom zúčastneného členského štátu, ktorý je určený v súlade s osobitnými kritériami, ako je napríklad bydlisko, hlavné miesto podnikania alebo miesto podnikania prihlasovateľa.

(15)

S cieľom podporiť a uľahčiť hospodárske využívanie vynálezu chráneného európskym patentom s jednotným účinkom by majiteľ tohto patentu mal mať možnosť ponúknuť licenciu na svoj patent výmenou za primeranú odmenu. Na tento účel by majiteľ patentu mal mať možnosť predložiť vyhlásenie EPÚ, že je pripravený udeliť licenciu za primeranú odmenu. V tomto prípade by majiteľ patentu mal dostať výhodu v podobe zníženia udržiavacích poplatkov po doručení tohto vyhlásenia EPÚ.

(16)

Skupina členských štátov využívajúca ustanovenia časti IX EPD môže poveriť EPÚ úlohami a zriadiť užší výbor správnej rady Európskej patentovej organizácie (ďalej len „užší výbor“).

(17)

Zúčastnené členské štáty by mali poveriť EPÚ určitými administratívnymi úlohami týkajúcimi sa európskych patentov s jednotným účinkom, najmä pokiaľ ide o správu žiadostí o jednotný účinok, zaregistrovanie jednotného účinku a akéhokoľvek obmedzenia, licencie, prevodu, zrušenia alebo zániku európskych patentov s jednotným účinkom, výber a prerozdelenie udržiavacích poplatkov, uverejňovanie prekladov na informačné účely počas prechodného obdobia a spravovanie systému kompenzácie na úhradu nákladov na preklady pre prihlasovateľov podávajúcich európske patentové prihlášky v inom jazyku než sú úradné jazyky EPÚ.

(18)

Zúčastnené členské štáty by mali v rámci užšieho výboru zabezpečiť riadenie činností súvisiacich s úlohami, ktoré zúčastnené členské štáty zverili EPÚ, a dohľad nad nimi, zabezpečiť, aby žiadosti o jednotný účinok boli predložené EPÚ do jedného mesiaca odo dňa uverejnenia oznámenia o udelení v Európskom patentovom vestníku, a zabezpečiť, aby sa tieto žiadosti predkladali v jazyku konania pred EPÚ spolu s prekladom, ktorý sa na prechodné obdobie predpisuje v nariadení (EÚ) č. 1260/2012. Zúčastnené členské štáty by mali tiež zabezpečiť v súlade s pravidlami hlasovania uvedenými v článku 35 ods. 2 EPD stanovenie výšky udržiavacích poplatkov a podiel rozdelenia udržiavacích poplatkov v súlade s kritériami stanovenými v tomto nariadení.

(19)

Majitelia patentu by mali platiť jeden spoločný ročný udržiavací poplatok za európsky patent s jednotným účinkom. Udržiavacie poplatky by počas ochrany patentu mali byť progresívne a spolu s poplatkami splatnými Európskej patentovej organizácii v období pred udelením by mali pokryť všetky náklady spojené s udelením európskeho patentu a spravovaním jednotnej patentovej ochrany. Výška udržiavacích poplatkov by sa mala stanoviť s cieľom uľahčiť inovácie a posilniť konkurencieschopnosť európskych podnikov, pričom by sa mala zohľadňovať situáciu osobitných subjektov, ako sú malé a stredné podniky, napríklad vo forme nižších poplatkov. Mala by tiež odzrkadľovať veľkosť trhu, na ktorý sa patent vzťahuje, a mala by byť podobná úrovni národných udržiavacích poplatkov za priemerný európsky patent s účinkom v zúčastnených členských štátoch v čase, keď sa prvý raz určuje úroveň udržiavacích poplatkov.

(20)

Mala by sa určiť primeraná úroveň a rozdelenie udržiavacích poplatkov s cieľom zaručiť, že vo vzťahu k jednotnej patentovej ochrane všetky náklady na úlohy zverené EPÚ sú v plnej miere hradené zo zdrojov vytvorených európskymi patentmi s jednotným účinkom a že výnosy z udržiavacích poplatkov spolu s poplatkami, ktoré sa majú zaplatiť Európskej patentovej organizácii počas obdobia pred udelením, zaručia vyrovnaný rozpočet Európskej patentovej organizácie.

(21)

Udržiavacie poplatky by sa mali platiť Európskej patentovej organizácii. EPÚ by si mal ponechať sumu na pokrytie výdavkov, ktoré vznikli EPÚ pri vykonávaní úloh vo vzťahu k jednotnej patentovej ochrane v súlade s článkom 146 EPD. Zvyšná suma by sa mala rozdeliť medzi zúčastnené členské štáty a táto suma by mala byť použitá na účely súvisiace s patentmi. Miera rozdelenia by sa mala určiť na základe spravodlivých, rovných a relevantných kritérií, najmä úrovne patentovej aktivity a veľkosti trhu a mala by zaručovať minimálnu sumu, ktorá sa pridelí každému zúčastnenému členskému štátu s cieľom zachovať vyvážené a udržateľné fungovanie systému. Prostredníctvom rozdelenia by sa mala poskytnúť kompenzácia za iný úradný jazyk, než je jeden z úradných jazykov EPÚ, za neúmerne nízku úroveň patentovej aktivity stanovenej na základe európskej výsledkovej tabuľky inovácií a/alebo za pomerne nedávne získanie členstva v Európskej patentovej organizácii.

(22)

Posilnené partnerstvo medzi EPÚ a ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov by malo umožniť EPÚ riadne využívať tam, kde je to vhodné, výsledok akejkoľvek rešerše vykonanej ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva na národnú patentovú prihlášku, z ktorej priorita sa nárokuje v následnej európskej patentovej prihláške. Všetky ústredné úrady priemyselného vlastníctva vrátane tých, ktoré nevykonávajú rešerše v rámci vnútroštátneho konania o udelení patentu, môžu zohrávať dôležitú úlohu v posilnenom partnerstve okrem iného prostredníctvom poskytovania poradenstva a podpory potenciálnym prihlasovateľom patentov, najmä malým a stredným podnikom, prijímaním prihlášok, postupovaním prihlášok EPÚ a rozširovaním patentových informácií.

(23)

Toto nariadenie je doplnené nariadením (EÚ) č. 1260/2012 prijatým Radou v súlade s článkom 118 druhým odsekom ZFEÚ.

(24)

Právomoc týkajúca sa európskych patentov s jednotným účinkom by sa mala stanoviť a riadiť nástrojom ustanovujúcim jednotný systém riešenia patentových sporov pre európske patenty a európske patenty s jednotným účinkom.

(25)

Zriadenie Jednotného patentového súdu na rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa európskeho patentu s jednotným účinkom je nutné, aby sa zabezpečilo správne fungovanie tohto patentu, konzistentnosť judikatúry, a tým aj právna istota a nákladová efektívnosť majiteľom patentu. Je preto mimoriadne dôležité, aby zúčastnené členské štáty ratifikovali Dohodu o Jednotnom patentovom súde v súlade so svojimi vnútroštátnymi ústavnými a parlamentnými postupmi a aby prijali potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby tento súd začal čo najskôr fungovať.

(26)

Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté právo zúčastnených členských štátov udeľovať národné patenty a toto nariadenie by nemalo nahrádzať patentové zákony zúčastnených členských štátov. Prihlasovatelia patentov by mali mať naďalej možnosť získať buď národný patent, európsky patent s jednotným účinkom, európsky patent s účinnosťou v jednom zmluvnom štáte alebo vo viacerých zmluvných štátoch EPD, alebo európsky patent s jednotným účinkom, ktorý bol navyše validovaný v jednom zmluvnom štáte alebo vo viacerých zmluvných štátoch EPD, ktoré nepatria medzi zúčastnené členské štáty.

(27)

Keďže cieľ tohto nariadenia, najmä vytvorenie jednotnej patentovej ochrany, nie je možné dostatočne dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a účinkov tohto nariadenia ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia tam, kde je to vhodné, prijať opatrenia prostredníctvom posilnenej spolupráce v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa toho istého článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Týmto nariadením sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany povolenej rozhodnutím 2011/167/EÚ.

2.   Toto nariadenie predstavuje osobitnú dohodu v zmysle článku 142 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov z 5. októbra 1973, revidovaného 17. decembra 1991 a 29. novembra 2000 (ďalej len „EPD“).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„zúčastnený členský štát“ znamená členský štát, ktorý sa zúčastňuje na posilnenej spolupráci v oblasti vytvorenia jednotnej patentovej ochrany na základe rozhodnutia 2011/167/EÚ alebo na základe rozhodnutia prijatého v súlade s článku 331 ods. 1 druhým alebo tretím pododsekom ZFEÚ v čase podania žiadosti o jednotný účinok uvedenej v článku 9;

b)

„európsky patent“ znamená patent udelený Európskym patentovým úradom (ďalej len „EPÚ“) podľa pravidiel a postupov ustanovených v EPD;

c)

„európsky patent s jednotným účinkom“ znamená európsky patent, ktorý má výhody jednotného účinku v zúčastnených členských štátoch na základe tohto nariadenia;

d)

„Európsky patentový register“ znamená register vedený EPÚ podľa článku 127 EPD;

e)

„register pre jednotnú patentovú ochranu“ znamená register tvoriaci časť Európskeho patentového registra, v ktorom sa registruje jednotný účinok a akékoľvek obmedzenie, licencia, prevod, zrušenie alebo zánik európskeho patentu s jednotným účinkom;

f)

„Európsky patentový vestník“ znamená periodickú publikáciu ustanovenú v článku 129 EPD.

Článok 3

Európsky patent s jednotným účinkom

1.   Európsky patent udelený s rovnakým súborom nárokov vo vzťahu ku všetkým zúčastneným členským štátom má výhody jednotného účinku v zúčastnených členských štátoch za predpokladu, že jeho jednotný účinok bol zaregistrovaný v registri pre jednotnú patentovú ochranu.

Európsky patent, ktorý bol udelený s rôznymi súbormi nárokov pre rôzne zúčastnené členské štáty, nemá výhody jednotného účinku.

2.   Európsky patent s jednotným účinkom má jednotný charakter. Poskytuje jednotnú ochranu a má rovnaký účinok vo všetkých zúčastnených členských štátoch.

Možno ho obmedziť, previesť alebo zrušiť, alebo môže zaniknúť len vzhľadom na všetky zúčastnené členské štáty.

Môže byť predmetom licencií pre celé územie zúčastnených členských štátov alebo časť ich územia.

3.   V prípade, ak bol európsky patent zrušený alebo obmedzený, usudzuje sa, že jednotný účinok európskeho patentu nevznikol.

Článok 4

Dátum nadobudnutia účinkov

1.   Európsky patent s jednotným účinkom nadobúda účinky v zúčastnených členských štátoch dňom uverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu EPÚ v Európskom patentovom vestníku.

2.   Zúčastnené členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že v prípade registrácie jednotného účinku európskeho patentu a jeho platnosti na ich území sa má za to, že európsky patent na ich území ku dňu uverejnenia oznámenia o udelení v Európskom patentovom vestníku nenadobudol účinok ako národný patent.

KAPITOLA II

ÚČINKY EURÓPSKEHO PATENTU S JEDNOTNÝM ÚČINKOM

Článok 5

Jednotná ochrana

1.   Európsky patent s jednotným účinkom poskytuje svojmu majiteľovi právo zabrániť akejkoľvek tretej strane dopustiť sa konania, voči ktorému poskytuje tento patent ochranu na území zúčastnených členských štátov, v ktorých má jednotný účinok, s výhradou príslušných obmedzení.

2.   Rozsah uvedeného práva a jeho obmedzenia sú jednotné vo všetkých zúčastnených členských štátoch, v ktorých má patent jednotný účinok.

3.   Konanie, voči ktorému poskytuje patent ochranu uvedenú v odseku 1 a príslušné obmedzenia, sa vymedzujú právnymi predpismi, ktoré sa uplatňujú na európske patenty s jednotným účinkom v zúčastnených členských štátoch, ktorých vnútroštátny právny poriadok sa uplatňuje na európsky patent s jednotným účinkom ako predmet vlastníctva v súlade s článkom 7.

4.   V správe uvedenej v článku 16 ods. 1 Komisia vyhodnotí uplatňovanie príslušných obmedzení a v prípade potreby predloží vhodné návrhy.

Článok 6

Vyčerpanie práv poskytnutých európskym patentom s jednotným účinkom

Práva poskytnuté európskym patentom s jednotným účinkom sa nevzťahujú na činnosti týkajúce sa výrobku, na ktorý sa vzťahuje tento patent, vykonávané v zúčastnených členských štátoch, v ktorých má tento patent jednotný účinok, po uvedení tohto výrobku na trh v Únii majiteľom patentu alebo s jeho súhlasom, pokiaľ majiteľ patentu nemá legitímne dôvody namietať proti ďalšiemu uvádzaniu výrobku na trh.

KAPITOLA III

EURÓPSKY PATENT S JEDNOTNÝM ÚČINKOM AKO PREDMET VLASTNÍCTVA

Článok 7

Zaobchádzanie s európskym patentom s jednotným účinkom ako s národným patentom

1.   S európskym patentom s jednotným účinkom ako predmetom vlastníctva sa v plnom rozsahu a vo všetkých zúčastnených členských štátoch zaobchádza ako s národným patentom zúčastneného členského štátu, v ktorom má tento patent jednotný účinok a v ktorom podľa Európskeho patentového registra:

a)

mal prihlasovateľ svoje bydlisko alebo hlavné miesto podnikania v deň podania prihlášky európskeho patentu, alebo

b)

tam, kde sa neuplatňuje písmeno a), mal prihlasovateľ miesto podnikania ku dňu podania prihlášky európskeho patentu.

2.   Ak sú v Európskom patentovom registri uvedené ako spoluprihlasovatelia dve osoby alebo viac osôb, odsek 1 písm. a) sa uplatňuje na spoluprihlasovateľa uvedeného na prvom mieste. Ak to nie je možné, odsek 1 písm. a) sa uplatňuje na ďalšieho spoluprihlasovateľa určeného podľa poradia zápisu. Ak sa odsek 1 písm. a) neuplatňuje na žiadneho zo spoluprihlasovateľov, zodpovedajúcim spôsobom sa uplatňuje odsek 1 písm. b).

3.   Ak ani jeden z prihlasovateľov nemal v zúčastnenom členskom štáte, v ktorom má patent jednotný účinok, trvalé bydlisko, hlavné miesto podnikania ani miesto podnikania, na účely odsekov 1 alebo 2 sa s európskym patentom s jednotným účinkom ako predmetom vlastníctva v plnom rozsahu a vo všetkých zúčastnených členských štátoch zaobchádza ako s národným patentom štátu, v ktorom má svoje sídlo Európska patentová organizácia v súlade s článkom 6 ods. 1 EPD.

4.   Získanie práva nesmie závisieť od žiadneho zápisu do registra národných patentov.

Článok 8

Ponuka licencie

1.   Majiteľ európskeho patentu s jednotným účinkom môže predložiť na EPÚ vyhlásenie, že je pripravený povoliť akejkoľvek osobe využívanie vynálezu ako nadobúdateľovi licencie za primeranú úhradu.

2.   S licenciou získanou podľa tohto nariadenia sa zaobchádza ako so zmluvnou licenciou.

KAPITOLA IV

INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA

Článok 9

Administratívne úlohy v rámci Európskej patentovej organizácie

1.   Zúčastnené členské štáty v zmysle článku 143 EPD zverujú EPÚ nasledujúce úlohy, ktoré má vykonávať v súlade s vnútornými pravidlami EPÚ:

a)

spravovať žiadosti o jednotný účinok predložené majiteľmi európskych patentov;

b)

zahrnúť register pre jednotnú patentovú ochranu do Európskeho patentového registra a spravovať register pre jednotnú patentovú ochranu;

c)

prijímať a registrovať vyhlásenia o ponukách licencií uvedených v článku 8, ich vzatí späť a licenčných záväzkoch majiteľa európskeho patentu s jednotným účinkom vo vzťahu k medzinárodným štandardizačným orgánom;

d)

uverejňovať preklady uvedené v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1260/2012 počas prechodného obdobia stanoveného v uvedenom článku;

e)

vyberať a spravovať udržiavacie poplatky za európske patenty s jednotným účinkom vzťahujúce sa na roky nasledujúce po roku, v ktorom je oznámenie o udelení uverejnené v Európskom patentovom vestníku; vyberať a spravovať príplatky za oneskorené platby udržiavacích poplatkov, kde takáto oneskorená platba je vykonaná v lehote do šiestich mesiacov odo dňa splatnosti, ako aj rozdeľovať časť vybraných udržiavacích poplatkov zúčastneným členským štátom;

f)

spravovať systém kompenzácie na úhradu nákladov na preklady uvedený v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1260/2012;

g)

zabezpečiť, aby majiteľ európskeho patentu predkladal žiadosť o jednotný účinok európskeho patentu v jazyku konania podľa vymedzenia v článku 14 ods. 3 EPD najneskôr do jedného mesiaca od uverejnenia oznámenia o udelení patentu v Európskom patentovom vestníku, a

h)

zabezpečiť, aby bol jednotný účinok zaznamenaný v registri pre jednotnú patentovú ochranu, ak bola predložená žiadosť o jednotný účinok a ak počas prechodného obdobia ustanoveného v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1260/2012 bola podaná spolu s prekladmi uvedenými v uvedenom článku, a aby bol EPÚ informovaný o akýchkoľvek obmedzeniach, licenciách, prevodoch alebo zrušeniach európskych patentov s jednotným účinkom.

2.   Zúčastnené členské štáty pri plnení svojich medzinárodných záväzkov, ktoré pre ne vyplývajú z EPD, zabezpečia súlad s týmto nariadením a s týmto cieľom vzájomne spolupracujú. Zúčastnené členské štáty vo svojom postavení zmluvných štátov EPD zabezpečia riadenie činností súvisiacich s úlohami uvedenými v odseku 1 tohto článku a dohľad nad nimi, ako aj stanovenie výšky udržiavacích poplatkov v súlade s článkom 12 tohto nariadenia a stanovenie podielu z rozdelenia udržiavacích poplatkov v súlade s článkom 13 tohto nariadenia.

S týmto cieľom zriadia užší výbor správnej rady Európskej patentovej organizácie (ďalej len „užší výbor“) v zmysle článku 145 EPD.

Užší výbor pozostáva zo zástupcov zúčastnených členských štátov a zástupcu Komisie ako pozorovateľa, ako aj ich náhradníkov, ktorí ich budú zastupovať v ich neprítomnosti. Členom užšieho výboru môžu asistovať poradcovia alebo experti.

Užší výbor prijíma svoje rozhodnutia s náležitým zohľadnením stanoviska Komisie a v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 35 ods. 2 EPD.

3.   Zúčastnené členské štáty zaručia účinnú právnu ochranu pred príslušným súdom jedného alebo viacerých zúčastnených členských štátov proti rozhodnutiam prijatým zo strany EPÚ pri vykonávaní úloh uvedených v odseku 1.

KAPITOLA V

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 10

Zásada týkajúca sa nákladov

Náklady, ktoré vznikli EPÚ pri vykonávaní dodatočných úloh, ktoré mu boli zverené zúčastnenými členskými štátmi v zmysle článku 143 EPD, sú hradené z poplatkov získaných z európskych patentov s jednotným účinkom.

Článok 11

Udržiavacie poplatky

1.   Udržiavacie poplatky za európske patenty s jednotným účinkom a príplatky za ich oneskorenú platbu uhrádza Európskej patentovej organizácii majiteľ patentu. Tieto poplatky sú splatné za roky nasledujúce po roku, v ktorom je oznámenie o udelení európskeho patentu majúceho výhody jednotného účinku uverejnené v Európskom patentovom vestníku.

2.   Európsky patent s jednotným účinkom zanikne, ak nebol včas zaplatený udržiavací poplatok, prípadne aj príplatok.

3.   Udržiavacie poplatky, ktoré sú splatné po doručení vyhlásenia podľa článku 8 ods. 1, sa znížia.

Článok 12

Výška udržiavacích poplatkov

1.   Udržiavacie poplatky za európske patenty s jednotným účinkom sú:

a)

progresívne počas platnosti jednotnej patentovej ochrany;

b)

dostatočné na pokrytie všetkých nákladov spojených s udelením európskeho patentu a správou jednotnej patentovej ochrany a

c)

dostatočné, aby spolu s poplatkami, ktoré sa majú zaplatiť Európskej patentovej organizácii počas obdobia pred udelením, zaručili vyvážený rozpočet Európskej patentovej organizácie.

2.   Výška udržiavacích poplatkov sa stanoví tak, že sa okrem iného zohľadní situácia osobitných subjektov, ako sú malé a stredné podniky, s cieľom:

a)

uľahčiť inovácie a posilniť konkurencieschopnosť európskych podnikov;

b)

odzrkadľovať veľkosť trhu, na ktorý sa patent vzťahuje, a

c)

podobať sa úrovni národných udržiavacích poplatkov za priemerný európsky patent, ktorý nadobudol účinok v zúčastnených členských štátoch v čase, keď sa prvý raz určí úroveň udržiavacích poplatkov.

3.   Na dosiahnutie cieľov ustanovených v tejto kapitole sa výška udržiavacích poplatkov stanoví na úrovni, ktorá:

a)

je rovnaká ako úroveň udržiavacích poplatkov, ktoré sa majú platiť za priemerné geografické pokrytie súčasných európskych patentov;

b)

odzrkadľuje mieru udržiavania súčasných európskych patentov a

c)

odzrkadľuje počet žiadostí o jednotný účinok.

Článok 13

Rozdeľovanie

1.   EPÚ si ponechá 50 percent udržiavacích poplatkov uvedených v článku 11 zaplatených za európske patenty s jednotným účinkom. Zvyšná suma sa rozdelí medzi zúčastnené členské štáty v súlade s podielom z rozdelenia udržiavacích poplatkov stanoveným podľa článku 9 ods. 2.

2.   Na dosiahnutie cieľov stanovených v tejto kapitole sa podiel z rozdelenia udržiavacích poplatkov medzi zúčastnené členské štáty stanoví na základe nasledujúcich spravodlivých, rovných a relevantných kritérií:

a)

počet patentových prihlášok;

b)

veľkosť trhu, pričom sa zabezpečí minimálna suma, ktorá sa pridelí každému zúčastnenému členskému štátu;

c)

kompenzácia zúčastneným členským štátom, ktoré:

i)

majú iný úradný jazyk, než je jeden z úradných jazykov EPÚ;

ii)

majú neúmerne nízku úroveň patentovej aktivity a/alebo

iii)

pomerne nedávno získali členstvo v Európskej patentovej organizácii.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Spolupráca medzi Komisiou a EPÚ

Komisia nadviaže úzku spoluprácu s EPÚ v oblastiach pôsobnosti tohto nariadenia prostredníctvom pracovnej dohody. Súčasťou tejto spolupráce bude pravidelná výmena názorov na plnenie pracovnej dohody, a najmä na otázku udržiavacích poplatkov a ich vplyvu na rozpočet Európskej patentovej organizácie.

Článok 15

Uplatnenie práva o hospodárskej súťaži a práva o nekalej súťaži

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté právo o hospodárskej súťaži a právo o nekalej súťaži.

Článok 16

Správa o fungovaní tohto nariadenia

1.   Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do troch rokov odo dňa, keď prvý európsky patent s jednotným účinkom nadobudol účinky, a následne každých päť rokov správu o fungovaní tohto nariadenia a tam, kde je to potrebné, navrhne primerané návrhy na jeho zmenu a doplnenie.

2.   Komisia pravidelne predkladá Európskemu parlamentu a Rade správy o fungovaní udržiavacích poplatkov uvedených v článku 11 s osobitným dôrazom na dodržiavanie článku 12.

Článok 17

Oznámenie zúčastnenými členskými štátmi

1.   Zúčastnené členské štáty oznámia Komisii opatrenia prijaté v súlade s článkom 9 k dátumu uplatňovania tohto nariadenia.

2.   Každý zúčastnený členský štát oznámi Komisii opatrenia prijaté podľa článku 4 ods. 2 k dátumu uplatňovania tohto nariadenia alebo v prípade, ak ide o zúčastnený členský štát, v ktorom Jednotný patentový súd nemá k dátumu uplatňovania tohto nariadenia výhradnú právomoc v súvislosti s európskymi patentmi s jednotným účinkom, k dátumu, ku ktorému Jednotný patentový súd nadobudne takúto výhradnú právomoc v tomto zúčastnenom členskom štáte.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. januára 2014 alebo od dátumu nadobudnutia platnosti Dohody o Jednotnom patentovom súde (ďalej len „dohoda“) podľa toho, čo nastane neskôr.

Odchylne od článku 3 ods. 1 a 2 a článku 4 ods. 1 má európsky patent, ktorého jednotný účinok je zaregistrovaný v registri pre jednotnú patentovú ochranu, jednotný účinok len v tých zúčastnených členských štátoch, v ktorých má Jednotný patentový súd výhradnú právomoc v súvislosti s európskymi patentmi s jednotným účinkom k dátumu registrácie.

3.   Každý zúčastnený členský štát oznámi Komisii ratifikáciu dohody v čase uloženia svojej ratifikačnej listiny. Komisia zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie dátum nadobudnutia platnosti dohody a zoznam členských štátov, ktoré dohodu ratifikovali k dátumu nadobudnutia jej platnosti. Komisia potom pravidelne aktualizuje zoznam zúčastnených členských štátov, ktoré ratifikovali dohodu, a zverejňuje tento aktualizovaný zoznam v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.   Zúčastnené členské štáty zabezpečia, aby opatrenia uvedené v článku 9 boli prijaté k dátumu uplatňovania tohto nariadenia.

5.   Každý zúčastnený členský štát zabezpečí, aby opatrenia uvedené v článku 4 ods. 2 boli prijaté k dátumu uplatňovania tohto nariadenia alebo v prípade, ak ide o zúčastnený členský štát, v ktorom Jednotný patentový súd nemá k dátumu uplatňovania tohto nariadenia výhradnú právomoc v súvislosti s európskymi patentmi s jednotným účinkom, k dátumu, ku ktorému Jednotný patentový súd nadobudne takúto výhradnú právomoc v tomto zúčastnenom členskom štáte.

6.   Jednotná patentová ochrana sa môže požadovať pre akýkoľvek európsky patent udelený v deň uplatňovania tohto nariadenia alebo po ňom.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v zúčastnených členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 17. decembra 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2011, s. 53.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 11. decembra 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2012.

(3)  Pozri stranu 89 tohto úradného vestníka.

(4)  Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45.


Top