Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0051

Delegovaná smernica Komisie 2012/51/EÚ z  10. októbra 2012 , ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ v súvislosti s vyňatím pre používanie kadmia Text s významom pre EHP

OJ L 348, 18.12.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 033 P. 5 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2012/51/oj

18.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/18


DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE 2012/51/EÚ

z 10. októbra 2012,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ v súvislosti s vyňatím pre používanie kadmia

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Smernicou 2011/65/EÚ sa zakazuje používanie kadmia v elektrických a elektronických zariadeniach uvedených na trh.

(2)

Nahradenie kadmia vo fotorezistoroch analógových optočlenov využívaných v profesionálnych zvukových zariadeniach zatiaľ nie je technicky možné. Používanie kadmia v uvedených fotorezistoroch by sa preto malo vyňať zo zákazu. Toto vyňatie by však malo byť časovo obmedzené vzhľadom na to, že prebieha výskum technológií nahrádzajúcich kadmium a koncom roka 2013 by mohli byť k dispozícii náhrady tejto látky.

(3)

Smernica 2011/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha III k smernici 2011/65/EÚ sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 2. januára 2013. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 10. októbra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.


PRÍLOHA

Do prílohy III k smernici 2011/65/EÚ sa vkladá tento bod 40:

„40

Kadmium vo fotorezistoroch analógových optočlenov využívaných v profesionálnych zvukových zariadeniach

Platí do 31. decembra 2013“


Top