Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1276

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1276/2011 z  8. decembra 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o ošetrenie zamerané na zahubenie životaschopných parazitov v produktoch rybolovu určených na ľudskú spotrebu Text s významom pre EHP

OJ L 327, 9.12.2011, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 289 - 291

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1276/oj

9.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/39


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1276/2011

z 8. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o ošetrenie zamerané na zahubenie životaschopných parazitov v produktoch rybolovu určených na ľudskú spotrebu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické pravidlá pre potraviny živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 853/2004 sa pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov stanovujú osobitné predpisy týkajúce sa hygieny potravín živočíšneho pôvodu. Okrem iného sa v ňom stanovuje, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov majú uvádzať produkty živočíšneho pôvodu na trh v Európskej únii len v prípade, že boli pripravené a manipulovalo sa s nimi iba v prevádzkarniach, ktoré spĺňajú príslušné požiadavky prílohy III k uvedenému nariadeniu.

(2)

V časti D kapitoly III oddielu VIII prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 sa stanovuje, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia zabezpečiť, aby určité produkty rybolovu vrátane tých, ktoré sa majú konzumovať v surovom alebo polosurovom stave, boli podrobené ošetreniu zamrazením s cieľom zahubiť životaschopné parazity, ktoré by mohli predstavovať riziko pre zdravie spotrebiteľa.

(3)

V apríli 2010 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zaujal vedecké stanovisko k posúdeniu rizika, ktoré predstavujú parazity v produktoch rybolovu (2) (ďalej len „stanovisko EFSA“). V uvedenom stanovisku sa uvádzajú aj informácie o prípadoch, v ktorých môžu produkty rybolovu ohroziť zdravie z dôvodu prítomnosti životaschopných parazitov. V stanovisku EFSA sú takisto rozobraté účinky rozličných typov ošetrení zameraných na zahubenie takýchto parazitov v produktoch rybolovu.

(4)

Hoci sa v stanovisku EFSA uvádza, že všetky voľne žijúce vylovené morské a sladkovodné ryby môžu byť potenciálne napadnuté životaschopnými parazitmi nebezpečnými pre ľudské zdravie, ak sú tieto ryby určené na konzumáciu v surovom alebo polosurovom stave, avšak v prípade, že z epidemiologických údajov vyplýva, že rybolovné oblasti nepredstavujú zdravotné riziko súvisiace s prítomnosťou parazitov, príslušný orgán môže prijať vnútroštátne opatrenia, ktorými povolí výnimku z požiadavky ošetrenia zamrazením, pokiaľ ide o produkty rybolovu získané výlovom v prirodzenom prostredí. Tieto vnútroštátne opatrenia by sa mali oznamovať Komisii.

(5)

V stanovisku EFSA sa uzatvára, že v prípade, keď sa chovný losos atlantický chová v plávajúcich klietkach alebo v nádržiach na pobreží a je kŕmený kŕmnymi zmesami, v prípade ktorých je nepravdepodobné, že obsahujú živé parazity, je riziko infekcie larvami Anisakis zanedbateľné, ak nedochádza k zmenám v chovných postupoch. Hoci sa v stanovisku uzatvára, že v prípade žiadnej inej ryby nie sú k dispozícii postačujúce údaje z monitoringu, EFSA vypracoval kritériá na posudzovanie toho, kedy produkty rybolovu z akvakultúry nepredstavujú zdravotné nebezpečenstvo súvisiace s prítomnosťou parazitov.

(6)

Preto, ak sú dodržané rovnaké chovné postupy založené na týchto kritériách, je možné chovné produkty rybolovu iné ako losos atlantický považovať za produkty predstavujúce zanedbateľné riziko, pokiaľ ide o parazity potenciálne nebezpečné z hľadiska ľudského zdravia. Takéto chovné produkty rybolovu možno následne takisto vyňať spod povinnosti ošetrenia zamrazením, keďže aj tak je zabezpečená vysoká miera ochrany zdravia.

(7)

Je preto vhodné zmeniť a doplniť požiadavky stanovené v časti D kapitoly III oddielu VIII prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 s cieľom zohľadniť určité body obsiahnuté vo vedeckom stanovisku EFSA, ako aj získané skúsenosti.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2010;8(4):1543.


PRÍLOHA

V prílohe III oddiele VIII kapitole III nariadenia (ES) č. 853/2004 sa časť D nahrádza takto:

„D   POŽIADAVKY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA PARAZITY

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uvádzajúci na trh tieto produkty rybolovu získané z rýb alebo hlavonožcov:

a)

produkty rybolovu určené na konzumáciu v surovom stave; alebo

b)

marinované, nasolené alebo inak ošetrené produkty rybolovu v prípade, že príslušné ošetrenie nepostačuje na zahubenie životaschopných parazitov

musia zabezpečiť, aby surovina alebo hotový výrobok prešli ošetrením zamrazením s cieľom zahubiť životaschopné parazity potenciálne nebezpečné z hľadiska zdravia spotrebiteľa.

2.

V prípade parazitov iných ako motolice (Trematoda) musí ošetrenie zamrazením spočívať v znížení teploty vo všetkých častiach produktu na aspoň:

a)

– 20 °C po dobu najmenej 24 hodín; alebo

b)

– 35 °C po dobu najmenej 15 hodín.

3.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nemusia vykonávať ošetrenie zamrazením stanovené v bode 1 v prípade produktov rybolovu:

a)

ktoré boli podrobené alebo majú byť podrobené tepelnému ošetreniu pred spotrebou, ktorá zahubí životaschopné parazity. V prípade parazitov iných ako motolice (Trematoda) sa produkt zahrieva na vnútornú teplotu 60 °C alebo vyššiu po dobu aspoň jednej minúty;

b)

ktoré boli uchovávané v mrazenom stave počas dostatočne dlhej doby s cieľom zahubiť životaschopné parazity;

c)

vylovené v prirodzenom prostredí, ak:

i)

sú dostupné epidemiologické údaje, ktoré poukazujú na to, že rybolovné oblasti pôvodu produktov nepredstavujú zdravotné nebezpečenstvo, pokiaľ ide o prítomnosť parazitov; a

ii)

ak to povolí príslušný orgán;

d)

získaných z rybných chovov vykultivovaných z embryí a kŕmených výlučne potravou, ktorá nemôže obsahovať životaschopné parazity predstavujúce zdravotné nebezpečenstvo, pričom je splnená jedna z týchto požiadaviek:

i)

chov sa nachádza v prostredí, v ktorom sa nevyskytujú životaschopné parazity; alebo

ii)

prevádzkovateľ potravinárskeho podniku overuje prostredníctvom postupov schválených príslušným orgánom, či produkty rybolovu nepredstavujú zdravotné nebezpečenstvo, pokiaľ ide o prítomnosť životaschopných parazitov.

4.

a)

K produktom rybolovu uvedeným v bode 1 musí byť pri ich uvádzaní na trh s výnimkou prípadu, keď sú dodávané konečnému spotrebiteľovi, priložený doklad vydaný prevádzkovateľom potravinárskeho podniku vykonávajúceho ošetrenie zamrazením, v ktorom uvedie druh ošetrenia zamrazením, ktorému boli príslušné produkty podrobené.

b)

Pred tým, ako prevádzkovateľ potravinárskeho podniku uvedie na trh produkty rybolovu uvedené v bode 3 písm. c) a d), ktoré neboli podrobené ošetreniu zamrazením, alebo ktoré nie sú určené na to, aby boli pred spotrebou podrobené ošetreniu, prostredníctvom ktorého by došlo k zahubeniu životaschopných parazitov predstavujúcich zdravotné nebezpečenstvo, musí zabezpečiť, aby produkty rybolovu pochádzali z rybolovných oblastí alebo rybných chovov spĺňajúcich osobitné podmienky uvedené v jednom z uvedených bodov. Splnenie týchto požiadaviek sa uvedie v obchodnom doklade alebo prostredníctvom inej písomnej informácie priloženej k príslušným produktom rybolovu.“


Top