Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0064

Smernica Rady 2011/64/EÚ z  21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov

OJ L 176, 5.7.2011, p. 24–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 313 - 325

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/64/oj

5.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/24


SMERNICA RADY 2011/64/EÚ

z 21. júna 2011

o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov

(kodifikované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 113,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Smernice Rady 92/79/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii daní z cigariet (1), 92/80/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii daní z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet (2) a 95/59/ES z 27. novembra 1995 o iných daniach, ktoré ovplyvňujú spotrebu vyrobeného tabaku, ako je daň z obratu (3), boli opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mali tieto smernice kodifikovať ich zjednotením do jedného právneho aktu.

(2)

Právne predpisy Únie, ktoré sa týkajú zdaňovania tabakových výrobkov, potrebujú zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu a zároveň vysokú úroveň ochrany zdravia, ktorá sa vyžaduje v článku 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a vzhľadom na skutočnosť, že tabakové výrobky môžu spôsobiť vážnu ujmu na zdraví a že Únia je stranou Rámcového dohovoru o kontrole tabaku (RDKT) Svetovej zdravotníckej organizácie. Mala by sa zohľadniť situácia prevládajúca pre každý z jednotlivých vyrobených druhov tabaku.

(3)

Jedným z cieľov Zmluvy o fungovaní Európskej únie je zachovať hospodársku úniu s vlastnosťami, ktoré sú podobné tým na domácom trhu, so zdravou konkurenciou. V oblasti tabakových výrobkov to podmieňuje, aby spotrebné dane vyrubené na tieto produkty v členských krajinách neznehodnocovali konkurenčné podmienky a neobmedzovali voľný pohyb týchto produktov v rámci Únie.

(4)

Každý z jednotlivých tabakových výrobkov, ktoré sa od seba líšia svojimi znakmi a účelom použitia, by sa mal definovať.

(5)

Je potrebné rozlišovať medzi jemne rezaným tabakom na vlastnoručné zhotovenie cigariet a iným tabakom na fajčenie.

(6)

Tabakové povrazce, ktoré sa ako také vyrábajú jednoduchým postupom a nie priemyselným spôsobom a sú určené na fajčenie, je potrebné vzhľadom na jednotné zdaňovanie týchto produktov taktiež posudzovať ako cigarety.

(7)

Pojem výrobca je potrebné spresniť tak, aby sa ním rozumela každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá vyrába tabakové výrobky a určuje pre každý členský štát, v ktorom sa tieto výrobky majú uviesť do obehu, maximálnu maloobchodnú cenu.

(8)

V záujme jednotného a spravodlivého zdanenia by sa mali stanoviť vymedzenia pojmov „cigarety“, „cigary“ a „cigarky“ a „iný tabak na fajčenie“ tak, aby tabakové povrazce, ktoré sa v závislosti od svojej dĺžky považujú za dve cigarety alebo viac, boli na účely spotrebných daní považované za dve cigarety alebo viac, aby sa cigara, ktorá sa v mnohých ohľadoch podobá cigarete, považovala na účely spotrebnej dane za cigaretu, aby sa tabak na fajčenie, ktorý je v mnohých ohľadoch podobný jemne rezanému tabaku určenému na vlastnoručné zhotovenie cigariet, považoval na účely spotrebnej dane za jemne rezaný tabak a aby sa jasne vymedzil pojem „tabakový zvyšok“. Vzhľadom na ekonomické ťažkosti, ktoré by mohlo okamžité uplatňovanie vymedzenia pojmov cigár a cigariek spôsobiť príslušným nemeckým a maďarským prevádzkovateľom, by sa Spolková republika Nemecko a Maďarská republika mali oprávniť k odloženiu uplatňovania tohto vymedzenia do 1. januára 2015.

(9)

Harmonizácia štruktúr spotrebných daní musí viesť najmä k tomu, aby konkurencia medzi kategóriami tabakových výrobkov patriacich do rovnakej skupiny nebola následkom zdanenia znehodnotená a aby došlo k otvoreniu národných trhov členských krajín.

(10)

Nevyhnutné požiadavky voľnej súťaže zahŕňajú voľnú tvorbu cien všetkých skupín tabakových výrobkov.

(11)

Štruktúra spotrebnej dane na cigarety musí okrem špecifickej spotrebnej dane z cigariet stanovenej na jednotku množstva obsahovať aj proporcionálnu zložku spotrebnej dane z cigariet vypočítanú na základe maloobchodnej ceny, vrátane všetkých daní. Daň z pridanej hodnoty vyrubená na cigarety má ten istý účinok ako proporcionálna zložka spotrebnej dane z cigariet, a preto by sa táto skutočnosť mala zohľadniť pri nastavení pomeru medzi špecifickou spotrebnou daňou z cigariet a celkovým daňovým zaťažením.

(12)

Bez toho, aby bola dotknutá zmiešaná daňová štruktúra a maximálne percento špecifickej spotrebnej dane z cigariet celkovému daňovému zaťaženiu, členským štátom by sa mali poskytnúť účinné prostriedky na stanovenie špecifickej spotrebnej dane z cigariet alebo minimálnej spotrebnej dane z cigariet tak, aby sa v celej Únii zabezpečilo uplatňovanie aspoň určitej minimálnej výšky zdanenia.

(13)

Na účely správneho fungovania vnútorného trhu je nevyhnutné zaviesť spotrebnú daň z vyrobených tabakových výrobkov pre všetky kategórie.

(14)

Pokiaľ ide o cigarety, neutrálne podmienky pre hospodársku súťaž výrobcov by sa mali zabezpečiť, miera rozdelenia trhov s tabakovými výrobkami by sa mala znížiť a ciele ochrany zdravia by sa mali posilniť. Minimálna výška zdanenia by preto mala vychádzať z váženej priemernej maloobchodnej ceny, zatiaľ čo minimálna spotrebná daň z cigariet v peňažnom vyjadrení by sa mala vzťahovať na všetky cigarety. Z rovnakých dôvodov by mala vážená priemerná maloobchodná cena slúžiť aj ako referencia na meranie podielu špecifickej spotrebnej dane z cigariet v rámci celkového daňového zaťaženia.

(15)

S ohľadom na ceny a úrovne spotrebných daní, najmä v prípade cigariet, ktoré predstavujú ďaleko najdôležitejšiu kategóriu tabakových výrobkov, ako aj v prípade jemne rezaného tabaku určeného na vlastnoručné zhotovenie cigariet, medzi členskými štátmi ešte stále existujú podstatné rozdiely, ktoré môžu narušiť fungovanie vnútorného trhu. Určitý stupeň priblíženia úrovní zdanenia uplatňovaných v členských štátoch by pomohlo znížiť podvody a pašovanie v rámci Únie.

(16)

Takouto konvergenciou by sa takisto prispelo k zabezpečeniu vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí. Úroveň zdanenia je hlavným faktorom určujúcim ceny tabakových výrobkov, ktorá zase ovplyvňuje fajčiarske návyky spotrebiteľov. Podvody a pašovanie narúšajú daňovo podmienenú úroveň cien, predovšetkým cenové úrovne cigariet a jemne rezaného tabaku určeného na vlastnoručné zhotovenie cigariet, a tak ohrozujú plnenie cieľov v oblasti kontroly tabaku a ochrany zdravia.

(17)

Pokiaľ ide o iné výrobky ako cigarety, malo by sa ustanoviť harmonizované daňové zaťaženie všetkých produktov patriacich k rovnakej skupine tabaku. Stanovenie celkovej minimálnej spotrebnej dane vyjadrenej ako percentuálny podiel, ako množstvo na jeden kilogram alebo na počet kusov je pre fungovanie vnútorného trhu najvhodnejšie.

(18)

Pokiaľ ide o jemne rezaný tabak určený na vlastnoručné zhotovenie cigariet, minimálna požiadavka Únie týkajúca sa ceny by mala byť vyjadrená takým spôsobom, aby sa dosiahli podobné účinky ako v oblasti cigariet, pričom za referenčnú hodnotu by sa mala považovať vážená priemerná maloobchodná cena.

(19)

Je potrebné priblížiť minimálnu úroveň zdanenia jemne rezaného tabaku určeného na vlastnoručné zhotovenie cigariet k minimálnej úrovni zdanenia uplatňovanej na cigarety tak, aby sa lepšie zohľadnila úroveň hospodárskej súťaže, ktorá v súčasnosti existuje medzi týmito dvoma výrobkami a ktorá sa odzrkadľuje v zistenom správaní spotrebiteľov, ako aj ich rovnako škodlivý charakter.

(20)

Portugalsko by malo mať možnosť uplatniť zníženú sadzbu cigariet malospotrebiteľských výrobcov a spotrebovaných vo vzdialených oblastiach Azorských ostrovov a Madeiry.

(21)

Prechodné obdobia by mali členským štátom umožniť plynulo sa prispôsobiť úrovniam celkovej spotrebnej dane, čím sa obmedzia možné vedľajšie účinky.

(22)

S cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej a sociálnej rovnováhy na Korzike je preto dôležité a odôvodnené upraviť výnimku do 31. decembra 2015, na základe ktorej môže Francúzsko uplatňovať na cigarety a iné tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na Korzike sadzbu spotrebnej dane, ktorá je nižšia než vnútroštátna sadzba. Do uvedeného dátumu by sa mali pravidlá zdaňovania tabakových výrobkov, ktoré sú uvedené do daňového voľného obehu na Korzike, v plnej miere zosúladiť s pravidlami platnými v kontinentálnom Francúzsku. Malo by sa však predísť príliš náhlej zmene, a preto by sa mala spotrebná daň, ktorá sa v súčasnosti vyberá na Korzike z cigariet a jemne rezaného tabaku určeného na vlastnoručné zhotovenie cigariet, zvyšovať postupne.

(23)

Väčšina členských štátov určité tabakové výrobky podľa účelu použitia oslobodzuje od spotrebnej dane alebo spotrebnú daň vracia späť a z tohto dôvodu je oslobodenie alebo vrátenie dane z tabakových výrobkov potrebné upraviť v tejto smernici.

(24)

Mal by sa upraviť postup, ktorý by umožnil pravidelné sledovanie cien alebo množstiev určených v tejto smernici na základe správy Komisie, ktorá zohľadní všetky relevantné faktory.

(25)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe I časti B,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA 1

PREDMET ÚPRAVY

Článok 1

Táto smernica určuje všeobecné zásady harmonizácie štruktúry a sadzieb spotrebných daní, ktorým podliehajú tabakové výrobky v členských krajinách.

KAPITOLA 2

VYMEDZENIE POJMOV

Článok 2

1.   Na účely tejto smernice sa za tabakové výrobky považujú:

a)

cigarety;

b)

cigary a cigarky;

c)

tabak na fajčenie:

i)

jemne rezaný tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet;

ii)

iný tabak na fajčenie.

2.   Za cigarety a tabak na fajčenie sa považujú výrobky, ktoré pozostávajú výlučne alebo z časti z iných látok, ako je tabak, a ktoré spĺňajú podmienky podľa článku 3 alebo článku 5 ods. 1.

Bez ohľadu na prvý pododsek sa výrobky, ktoré neobsahujú žiadny tabak, nepovažujú za tabakové výrobky, pokiaľ slúžia výlučne medicínskym účelom.

3.   Vymedzenia pojmov uvedené v odseku 2 tohto článku a v článkoch 3, 4 a 5 nepoškodzujú ani určenie systémov, ani stanovenie výšky zdanenia skupín výrobkov v rámci už schválených predpisov Únie.

Článok 3

1.   Na účely tejto smernice sa za cigarety považujú:

a)

tabakové povrazce, ktoré sú bez ďalších úprav určené na fajčenie a nie sú cigarami alebo cigarkami v zmysle článku 4 ods. 1;

b)

tabakové povrazce, ktoré sa dajú jednoduchým, nie priemyselným postupom vsunúť do dutiniek z cigaretového papiera;

c)

tabakové povrazce, ktoré sa dajú jednoduchým, nie priemyselným postupom obaliť cigaretovým papierom.

2.   Tabakový povrazec uvedený v odseku 1 sa na účely spotrebných daní považuje za dve cigarety, ak bez filtra alebo špičky má dĺžku viac ako 8 cm, najviac však 11 cm; za tri cigarety, ak bez filtra alebo špičky má dĺžku viac ako 11 cm, najviac však 14 cm, atď.

Článok 4

1.   Na účely tejto smernice sa za cigary alebo cigarky, pokiaľ sú na základe svojich vlastností a bežných spotrebiteľských očakávaní ako také vhodné a výhradne určené na fajčenie, považujú:

a)

tabakové povrazce s krycím listom z prírodného tabaku;

b)

tabakové povrazce s náplňou, ktorú tvorí zmes z kúskov tabaku, nie však vlákna získané rezaním, a s krycím listom bežnej cigarovej farby z rekonštituovaného tabaku, ktorý pokrýva celý výrobok vrátane prípadného filtra, ale v prípade cigár so špičkou nie špičku, ak ich kusová hmotnosť bez filtra a bez špičky je najmenej 2,3 g a najviac 10 g a ich obvod okolo najmenej jednej tretiny dĺžky je 34 mm a viac.

2.   Odchylne od odseku 1 Nemecko a Maďarsko môžu naďalej uplatňovať nasledujúci pododsek do 31. decembra 2014.

Za cigary alebo cigarky sa považujú:

a)

tabakové povrazce, ktoré pozostávajú výhradne z prírodného tabaku;

b)

tabakové povrazce, ktoré majú vonkajší vrchný list z prírodného tabaku;

c)

tabakové povrazce vyplnené odžilkovaným tabakom a vonkajším obalom typickej farby pre cigaru, ktorý produkt úplne pokrýva, podľa potreby vrátane filtra, ale nie v prípade cigár s náustkom, keď náustok a obal sú z rekonštituovaného tabaku, keď je jednotková váha bez filtra alebo náustku 1,2 g alebo viac a keď je obal špirálovito vrstvený v ostrom uhle najmenej 30° k dĺžkovej osi cigary;

d)

tabakové povrazce vyplnené odžilkovaným tabakom a vonkajším obalom prirodzenej farby cigary, z rekonštituovaného tabaku, ktorý pokrýva celý tabakový povrazec – podľa potreby aj filter, ale nie náustok v prípade cigary s náustkom – keď je jednotková váha bez filtra a bez náustku 2,3 g alebo viac a obvod v jednej tretine dĺžky je 34 mm alebo viac.

3.   Výrobky, ktoré sa čiastočne skladajú z iných látok ako z tabaku, ale inak spĺňajú kritériá ustanovené v odseku 1, sa považujú za cigary alebo cigarky.

Článok 5

1.   Na účely tejto smernice sa za tabak na fajčenie považuje:

a)

rezaný alebo inak rozdrobený, zvláknený alebo na pásky zlisovaný tabak, ktorý je vhodný na fajčenie bez ďalšieho priemyselného spracovania;

b)

tabakový zvyšok upravený na drobný predaj, na ktorý sa nevzťahuje článok 3 a článok 4 ods. 1 a ktorý sa dá fajčiť. Na účely tohto článku sa tabakovým zvyškom rozumejú zvyšky z tabakových listov a vedľajšie produkty vzniknuté pri spracovaní tabaku alebo pri výrobe tabakových výrobkov.

2.   Jemne rezaným tabakom na vlastnoručné zhotovenie cigariet sa rozumie tabak na fajčenie, ak v ňom má viac ako 25 % hmotnosti tabakovej časti šírku rezu menej ako 1,5 milimetra.

Okrem toho môžu členské štáty zaobchádzať s tabakom na fajčenie, ktorého viac ako 25 % hmotnosti tabakových častí má šírku rezu 1,5 milimetra alebo viac a ktorý sa dostal alebo je určený na predaj ako tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ako s jemne rezaným tabakom na vlastnoručné zhotovenie cigariet.

Článok 6

Za výrobcu sa považuje každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je usadená v Únii, ktorá spracováva tabak na tabakové výrobky určené na maloobchodný predaj.

KAPITOLA 3

USTANOVENIE UPLATNITEĽNÉ NA CIGARETY

Článok 7

1.   Cigarety vyrobené v Únii a dovezené z tretích krajín podliehajú v každom z členských štátov percentuálnej spotrebnej dani z cigariet, vypočítanej podľa maximálnej maloobchodnej ceny vrátane cla, ako aj špecifickej spotrebnej dani z cigariet vypočítanej na základe jednotky množstva.

Bez ohľadu na prvý pododsek môžu členské štáty odpočítať clo z vymeriavacieho základu pre percentuálnu spotrebnú daň na cigarety.

2.   Sadzba percentuálnej spotrebnej dane z cigariet a suma špecifickej spotrebnej dane z cigariet musí byť rovnaká pre všetky cigarety.

3.   V poslednej etape harmonizácie štruktúr bude vo všetkých členských štátoch určený rovnaký pomer medzi špecifickou spotrebnou daňou z cigariet a percentuálnou časťou spotrebnej dane z cigariet a daňou z pridanej hodnoty, aby spektrum maloobchodných cien primerane odzrkadľovalo cenové relácie výrobcov.

4.   Ak je to potrebné, spotrebná daň z cigariet môže zahŕňať minimálnu spotrebnú daň z cigariet za predpokladu, že sa prísne dodržiava zmiešaná daňová štruktúra a pomer špecifickej spotrebnej dane podľa článku 8.

Článok 8

1.   Percento špecifickej spotrebnej dane na celkovom daňovom zaťažení cigariet sa stanovuje vo vzťahu k váženej priemernej maloobchodnej cene.

2.   Vážená priemerná maloobchodná cena sa vypočíta ako podiel celkovej hodnoty všetkých cigariet uvedených do daňového voľného obehu, stanovenej na základe maloobchodnej ceny vrátane všetkých daní, a celkového počtu cigariet uvedených do daňového voľného obehu. Stanovuje sa každý rok najneskôr do 1. marca na základe údajov týkajúcich sa všetkých takýchto uvedení do daňového voľného obehu v predchádzajúcom kalendárnom roku.

3.   Do 31. decembra 2013 špecifická spotrebná daň z cigariet nesmie byť menej ako 5 % a viac ako 76,5 % z výšky celkového daňového zaťaženia, ktoré je výsledkom súčtu:

a)

špecifickej spotrebnej dane z cigariet;

b)

percentuálnej časti spotrebnej dane z cigariet a dane z pridanej hodnoty (DPH) z váženej priemernej maloobchodnej ceny cigariet.

4.   Od 1. januára 2014 špecifická spotrebná daň z cigariet nesmie byť menej ako 7,5 % a viac ako 76,5 % z výšky celkového daňového zaťaženia, ktoré je výsledkom súčtu:

a)

špecifickej spotrebnej dane;

b)

percentuálnej časti spotrebnej dane z cigariet a DPH na váženú priemernú maloobchodnú cenu cigariet.

5.   Odchylne od odsekov 3 a 4, ak sa v členskom štáte zmení vážená priemerná maloobchodná cena cigariet, na základe čoho klesne špecifická spotrebná daň z cigariet vyjadrená ako percento celkového daňového zaťaženia pod 5 % alebo 7,5 %, podľa tohto, ktoré z nich sa uplatňuje, alebo sa zvýši nad 76,5 % z celkového daňového zaťaženia, príslušný členský štát môže úpravu výšky špecifickej spotrebnej dane z cigariet odložiť do 1. januára druhého roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom táto zmena nastala.

6.   S výhradou odsekov 3, 4 a 5 tohto článku a článku 7 ods. 1 druhého pododseku môžu členské štáty stanoviť minimálnu spotrebnú daň z cigariet.

Článok 9

1.   Členské štáty majú podľa pravidiel tejto kapitoly stanoviť pre cigarety minimálne spotrebné dane.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje na dane, ktoré sú podľa tejto kapitoly vyrubené na cigarety a obsahujú:

a)

špecifickú spotrebnú daň na jednotku množstva;

b)

percentuálnu spotrebnú daň z cigariet vypočítanú na základe maximálnej maloobchodnej ceny;

c)

DPH úmernú maloobchodnej cene cigariet.

Článok 10

1.   Celková spotrebná daň (špecifická časť dane z cigariet a percentuálna časť dane z cigariet okrem DPH) z cigariet predstavuje aspoň 57 % váženej priemernej maloobchodnej ceny cigariet uvedených do daňového voľného obehu. Bez ohľadu na váženú priemernú maloobchodnú predajnú cenu nesmie byť táto spotrebná daň nižšia ako 64 EUR na 1 000 cigariet.

Členské štáty, ktoré na základe váženej priemernej maloobchodnej ceny uplatňujú spotrebnú daň vo výške minimálne 101 EUR na 1 000 cigariet, však nemusia spĺňať požiadavku 57 % uvedenú v prvom odseku.

2.   Od 1. januára 2014 predstavuje celková spotrebná daň z cigariet minimálne 60 % váženej priemernej maloobchodnej ceny cigariet uvedených do daňového voľného obehu. Bez ohľadu na váženú priemernú maloobchodnú cenu nesmie byť táto spotrebná daň nižšia ako 90 EUR na 1 000 cigariet.

Členské štáty, ktoré na základe váženej priemernej maloobchodnej ceny uplatňujú spotrebnú daň vo výške minimálne 115 EUR na 1 000 cigariet, však nemusia spĺňať požiadavku 60 % uvedenú v prvom pododseku.

Bulharsku, Estónsku, Grécku, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku sa povoľuje uplatniť prechodné obdobie, ktoré potrvá do 31. decembra 2017, aby mohli splniť požiadavky ustanovené v prvom a druhom pododseku.

3.   Členské štáty postupne zvyšujú spotrebné dane, aby požiadavky uvedené v odseku 2 splnili v lehotách stanovených v uvedenom odseku.

Článok 11

1.   Ak sa v členskom štáte zmení vážená priemerná maloobchodná cena cigariet, na základe čoho klesne celková spotrebná daň pod úroveň uvedenú v článku 10 ods. 1 prvej vete a ods. 2 prvej vete, príslušný členský štát môže odložiť úpravu danej spotrebnej dane do 1. januára druhého roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom táto zmena nastala.

2.   Ak členský štát zvýši sadzbu DPH na cigarety, môže znížiť celkovú spotrebnú daň až na výšku, ktorá sa vyjadrená ako percento váženej priemernej maloobchodnej ceny rovná zvýšeniu sadzby DPH takisto vyjadrenej ako percento váženej priemernej maloobchodnej ceny, aj keď takáto zmena spôsobí zníženie celkovej spotrebnej dane pod percentuálne úrovne váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny stanovené v článku 10 ods. 1 prvej vete a ods. 2 prvej vete.

Členský štát však do 1. januára druhého roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom došlo k zníženiu, spotrebnú daň opäť zvýši minimálne na dané úrovne.

Článok 12

1.   Portugalsko môže pre najvzdialenejšie spotrebné oblasti Azorských ostrovov a Madeiru znížiť ceny cigariet do výšky menej ako 50 %, ako je ustanovené v článku 10, ktoré sú vyrobené výrobcami pre malospotrebiteľov, u ktorých ročná produkcia nepresiahne 500 ton.

2.   Odchylne od článku 10 môže Francúzsko naďalej uplatňovať v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2015 zníženú sadzbu spotrebnej dane z cigariet uvedených do daňového voľného obehu v departmentoch Korziky, a to až do ročnej kvóty 1 200 ton. Znížená sadzba je stanovená takto:

a)

do 31. decembra 2012: minimálne 44 % z ceny cigariet v najpredávanejšej cenovej kategórii v týchto departmentoch;

b)

od 1. januára 2013: minimálne 50 % z váženej priemernej maloobchodnej ceny cigariet uvedených do daňového voľného obehu; bez ohľadu na váženú priemernú maloobchodnú cenu nesmie byť táto spotrebná daň nižšia ako 88 EUR na 1 000 cigariet;

c)

od 1. januára 2015: minimálne 57 % z váženej priemernej maloobchodnej ceny cigariet uvedených do daňového voľného obehu. Bez ohľadu na váženú priemernú maloobchodnú cenu nesmie byť táto spotrebná daň nižšia ako 90 EUR na 1 000 cigariet.

KAPITOLA 4

USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ NA TABAKOVÉ VÝROBKY S VÝNIMKOU CIGARIET

Článok 13

Nasledujúce skupiny vyrobeného tabaku, ktorý je vyprodukovaný v Únii a dovezený z tretích krajín, sú predmetom minimálnej spotrebnej dane ustanovenej v článku 14:

a)

cigary a cigarky;

b)

jemne rezaný tabak určený na vlastnoručné zhotovenie cigariet;

c)

ostatný tabak na fajčenie.

Článok 14

1.   Členské štáty uplatnia spotrebnú daň, ktorá môže byť:

a)

buď percentuálna spotrebná daň vypočítaná na základe maximálnej maloobchodnej ceny každého produktu voľne určenej výrobcami sídliacimi v Únii a dovozcami z tretích krajín v súlade s článkom 15, alebo

b)

špecifická spotrebná daň vyjadrená ako určitá suma dane na kilogram alebo v prípade cigár a cigariek na počet kusov, alebo

c)

zmiešaná spotrebná daň kombinujúca proporcionálnu a špecifickú spotrebnú daň.

V prípadoch proporcionálnej alebo zmiešanej spotrebnej dane môžu členské štáty stanoviť minimálnu výšku spotrebnej dane.

2.   Celková spotrebná daň (percentuálna spotrebná daň a/alebo špecifická spotrebná daň okrem DPH) vyjadrená ako percento, ako čiastka na kilogram alebo na daný počet kusov sa musí rovnať prinajmenšom sadzbám alebo minimálnej výške stanovenej pre:

a)   cigary alebo cigarky: 5 % z maloobchodnej predajnej ceny vrátane všetkých daní alebo 12 EUR na 1 000 kusov alebo na jeden kilogram;

b)   jemne rezaný tabak určený na vlastnoručné zhotovenie cigariet: 40 % z váženej priemernej maloobchodnej ceny jemne rezaného tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet uvedeného do daňového voľného obehu alebo 40 EUR na jeden kilogram;

c)   iný tabak na fajčenie: 20 % maloobchodnej ceny vrátane všetkých daní alebo 22 EUR na jeden kilogram.

Od 1. januára 2013 celková spotrebná daň z jemne rezaného tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet predstavuje minimálne 43 % z váženej priemernej maloobchodnej ceny jemne rezaného tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet uvedeného do daňového voľného obehu alebo minimálne 47 EUR na kilogram.

Od 1. januára 2015 celková spotrebná daň z jemne rezaného tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet predstavuje minimálne 46 % z váženej priemernej maloobchodnej ceny jemne rezaného tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet uvedeného do daňového voľného obehu alebo minimálne 54 EUR na kilogram.

Od 1. januára 2018 celková spotrebná daň z jemne rezaného tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet predstavuje najmenej 48 % z váženej priemernej maloobchodnej ceny jemne rezaného tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet uvedeného do daňového voľného obehu alebo minimálne 60 EUR na kilogram.

Od 1. januára 2020 celková spotrebná daň z jemne rezaného tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet predstavuje najmenej 50 % z váženej priemernej maloobchodnej ceny jemne rezaného tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet uvedeného do daňového voľného obehu alebo minimálne 60 EUR na kilogram.

Vážená priemerná maloobchodná cena sa vypočíta ako podiel celkovej hodnoty jemne rezaného tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet uvedeného do daňového voľného obehu, stanovenej na základe maloobchodnej ceny vrátane všetkých daní, a celkového množstva jemne rezaného tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet uvedeného do daňového voľného obehu. Stanovuje sa každý rok najneskôr do 1. marca na základe údajov týkajúcich sa všetkých takýchto uvedení do daňového voľného obehu v predchádzajúcom kalendárnom roku.

3.   Sadzby alebo čiastky uvedené v odsekoch 1 a 2 majú byť účinné pre všetky výrobky patriace do príslušnej skupiny tabakových výrobkov bez rozdielu kvality v rámci každej skupiny, prezentácie, pôvodu výrobku, použitých materiálov, charakteristiky zúčastnených podnikateľských subjektov alebo akýchkoľvek iných kritérií.

4.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môže Francúzsko naďalej uplatňovať v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2015 zníženú sadzbu spotrebnej dane z tabakových výrobkov okrem cigariet, ktoré sú uvedené do daňového voľného obehu v departmentoch Korziky. Znížená sadzba je stanovená takto:

a)   pre cigary a cigarky: minimálne 10 % z maloobchodnej ceny vrátane všetkých daní;

b)   pre jemne rezaný tabak na fajčenie určený na vlastnoručné zhotovenie cigariet:

i)

do 31. decembra 2012 minimálne 27 % z maloobchodnej ceny vrátane všetkých daní;

ii)

od 1. januára 2013 minimálne 30 % z maloobchodnej ceny vrátane všetkých daní;

iii)

od 1. januára 2015 minimálne 35 % z maloobchodnej ceny vrátane všetkých daní;

c)   pre iný tabak na fajčenie: minimálne 22 % z maloobchodnej predajnej ceny vrátane všetkých daní.

KAPITOLA 5

URČENIE MAXIMÁLNEJ MALOOBCHODNEJ CENY TABAKOVÝCH VÝROBKOV, VÝBER SPOTREBNEJ DANE, VÝNIMKY A VRÁTENIE ZAPLATENEJ DANE

Článok 15

1.   Výrobcovia alebo prípadne ich zástupcovia alebo splnomocnenci v Únii, ako aj dovozcovia z tretích krajín voľne stanovujú pre každý zo svojich výrobkov a pre každý členský štát, v ktorom majú byť tieto výrobky dané do obehu, maximálnu maloobchodnú cenu.

Prvý pododsek však nemôže byť postavený proti presadzovaniu vnútroštátnych systémov právnych predpisov o dozore nad cenami alebo dodržiavaní predpísaných cien, za predpokladu, že sú zlučiteľné s právnymi predpismi Únie.

2.   Členské štáty môžu stanoviť na uľahčenie vyrubenia spotrebnej dane tabuľku maloobchodných cien pre každú skupinu tabakových výrobkov za podmienky, že každá tabuľka je tak rozsiahla a podrobne rozdelená, že vyhovuje rôznorodosti produktov vyrobených pôvodne v Únii.

Každá tabuľka platí pre všetky výrobky v nej uvedenej skupine tabakových výrobkov, bez ohľadu na kvalitu, úpravu, pôvod výrobkov alebo použitých surovín, na postavenie podniku alebo iné kritériá.

Článok 16

1.   Pravidlá vyberania spotrebnej dane sa harmonizujú najneskôr v konečnej etape harmonizácie. V predchádzajúcej etape je spotrebná daň platená prostredníctvom daňového označovania. Členské krajiny musia, pokiaľ vyberajú spotrebnú daň prostredníctvom daňového označovania, tieto označovania poskytnúť k dispozícii výrobcom a obchodníkom ostatných členských krajín. Ak členské krajiny vyberajú daň iným spôsobom, musia brať ohľad na to, či z tohto spôsobu nevznikajú buď prekážky v správe daní, alebo technické prekážky v obchode medzi členskými krajinami.

2.   Na dovozcov a výrobcov tabakových výrobkov z Únie platia podrobné pravidlá na vyberanie a platenie spotrebnej dane uvedené v odseku 1.

Článok 17

Od spotrebnej dane z tabakových výrobkov sú oslobodené a spotrebnú daň z tabakových výrobkov už zaplatenú možno vrátiť na:

a)

denaturované tabakové výrobky používané na priemyselné účely alebo využité v záhradníctve;

b)

tabakové výrobky zničené pod úradným dozorom;

c)

tabakové výrobky, ktoré sú výlučne určené na vedecké výskumy, ako aj na testy v súvislosti s kvalitou výrobkov;

d)

tabakové výrobky, ktoré sú výrobcami opätovne spracovávané.

Členské štáty stanovujú požiadavky a formálne postupy, ktoré musia byť splnené pri poskytnutí uvedených oslobodení alebo pri umožnení vrátenia spotrebnej dane z tabakových výrobkov.

KAPITOLA 6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

1.   Na účely výpočtu výšky celkovej spotrebnej dane uverejňuje Komisia raz ročne hodnotu eura v národných menách.

Použijú sa výmenné kurzy, ktoré sú platné v prvý pracovný deň mesiaca október a uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, pričom tieto výmenné kurzy sa uplatňujú od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

2.   Členské štáty môžu pri ročnej úprave ustanovenej v odseku 1 zachovať platné sadzby spotrebnej dane, ak by prepočet sadzby spotrebnej dane vyjadrenej v eurách znamenal zvýšenie spotrebnej dane vyjadrenej v národnej mene o menej ako 5 % alebo o menej ako 5 EUR, podľa toho, ktoré z týchto zvýšení je nižšie.

Článok 19

1.   Komisia každé štyri roky predkladá Rade správu a podľa potreby návrh týkajúci sa sadzieb a štruktúry spotrebnej dane stanovených v tejto smernici.

Komisia sa v správe okrem iného zaoberá správnym fungovaním vnútorného trhu, skutočnou hodnotou sadzieb spotrebnej dane a všeobecnými cieľmi stanovenými v zmluve.

2.   Správa uvedená v odseku 1 sa opiera najmä o údaje poskytnuté členskými štátmi.

3.   Zoznam štatistických údajov potrebných na vypracovanie správy okrem údajov týkajúcich sa jednotlivých fyzických osôb alebo právnických osôb určuje Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 43 smernice Rady 2008/118/ES (5). Okrem údajov, ktoré majú členské štáty ihneď k dispozícii, obsahuje tento zoznam iba údaje, ktorých zber a zhromaždenie si nevyžadujú neúmerné administratívne zaťaženie zo strany členských štátov.

4.   Ak by tieto viedli k porušeniu obchodného, priemyselného alebo služobného tajomstva, Komisia ich nezverejňuje ani inak nesprístupňuje.

Článok 20

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 21

Smernice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, zmenené a doplnené smernicami uvedenými v prílohe I časti A, sa rušia bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu a uplatňovanie tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe I časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 22

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Článok 23

Táto smernica je určená členským štátom.

V Luxemburgu 21. júna 2011

Za Radu

predseda

FAZEKAS S.


(1)  Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 8.

(2)  Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 10.

(3)  Ú. v. ES L 291, 6.12.1995, s. 40.

(4)  Pozri prílohu I časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12.


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Zrušené smernice so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 21)

smernica Rady 92/79/EHS

(Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 8).

 

smernica Rady 1999/81/ES

(Ú. v. ES L 211, 11.8.1999, s. 47).

iba článok 1

smernica Rady 2002/10/ES

(Ú. v. ES L 46, 16.2.2002, s. 26).

iba článok 1

smernica Rady 2003/117/ES

(Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 49).

iba článok 1

smernica Rady 2010/12/EÚ

(Ú. v. EÚ L 50, 27.2.2010, s. 1).

iba článok 1

smernica Rady 92/80/EHS

(Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 10).

 

smernica Rady 1999/81/ES

(Ú. v. ES L 211, 11.8.1999, s. 47).

iba článok 2

smernica Rady 2002/10/ES

(Ú. v. ES L 46, 16.2.2002, s. 26).

iba článok 2

smernica Rady 2003/117/ES

(Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 49).

iba článok 2

smernica Rady 2010/12/EÚ

(Ú. v. EÚ L 50, 27.2.2010, s. 1).

iba článok 2

smernica Rady 95/59/ES

(Ú. v. ES L 291, 6.12.1995, s. 40).

 

smernica Rady 1999/81/ES

(Ú. v. ES L 211, 11.8.1999, s. 47).

iba článok 3

smernica Rady 2002/10/ES

(Ú. v. ES L 46, 16.2.2002, s. 26).

iba článok 3

smernica Rady 2010/12/EÚ

(Ú. v. EÚ L 50, 27.2.2010, s. 1).

iba článok 3

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

(v zmysle článku 21)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

92/79/EHS

31. december 1992

92/80/EHS

31. december 1992

95/59/ES

1999/81/ES

1. január 1999

1. január 1999

2002/10/ES

1. júl 2002 (1)

2003/117/ES

1. január 2004

2010/12/EÚ

31. december 2010

1. január 2011


(1)  Odchylne od dátumu stanoveného v článku 4 ods. 1 smernice 2002/10/ES:

a)

Spolková republika Nemecko je oprávnená uviesť ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 3 ods. 1 smernice 2002/10/ES do účinnosti najneskôr 1. januára 2008;

b)

Španielske kráľovstvo a Helénska republika sú oprávnené uviesť ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 ods. 1 smernice 2002/10/ES (so zreteľom na článok 2 ods. 1 druhú vetu smernice 92/79/EHS) do účinnosti najneskôr 1. januára 2008.


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Smernica 92/79/EHS

Smernica 92/80/EHS

Smernica 95/59/ES

Táto smernica

článok 1 ods. 1 a 2

článok 1

článok 1 ods. 3

článok 2 ods. 1 úvodná veta

článok 2 ods. 1 úvodná veta

článok 2 ods. 1 písm. a) a b)

článok 2 ods. 1 písm. a) a b)

článok 2 ods. 1 písm. c) prvá zarážka

článok 2 ods. 1 písm. c) bod i)

článok 2 ods. 1 písm. c) druhá zarážka

článok 2 ods. 1, písm. c) bod ii)

článok 2 ods. 1 záverečné slová

článok 2 ods. 2

článok 7 ods. 2

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 3

článok 4 ods. 1 prvý pododsek

článok 3 ods. 1

článok 4 ods. 1 druhý pododsek

článok 4 ods. 2

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 1

článok 4 ods. 1

článok 3 ods. 2

článok 4 ods. 2

článok 7 ods. 1

článok 4 ods. 3

článok 5 úvodná veta

článok 5 ods. 1 úvodná veta

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 1 písm. a)

článok 5 ods. 2

článok 5 ods. 1 písm. b)

článok 6 prvý odsek

článok 5 ods. 2 prvý pododsek

článok 6 druhý odsek

článok 5 ods. 2 druhý pododsek

článok 9 ods. 1 prvý pododsek

článok 6

článok 8 ods. 1

článok 7 ods. 1 prvý pododsek

článok 16 ods. 6

článok 7 ods. 1 druhý pododsek

článok 8 ods. 2, 3 a 4

článok 7 ods. 2, 3 a 4

článok 16 ods. 1 až 5

článok 8 ods. 1 až 5

článok 16 ods. 7

článok 8 ods. 6

článok 1

článok 9

článok 2 ods. 1 a 2

článok 10 ods. 1 a 2

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 4

článok 10 ods. 3

článok 2a

článok 11

článok 3 ods. 1

článok 3 ods. 2

článok 12 ods. 1

článok 3 ods. 3

článok 3 ods. 4

článok 12 ods. 2

článok 1

článok 13

článok 2

článok 3 ods. 1 prvý a druhý pododsek

článok 14 ods. 1

článok 3 ods. 1 tretí pododsek úvodná veta

článok 14 ods. 2 prvý pododsek úvodná veta

článok 3 ods. 1 tretí pododsek prvá, druhá a tretia zarážka

článok 3 ods. 1 štvrtý a piaty pododsek

článok 3 ods. 1 šiesty pododsek úvodná veta

článok 3 ods. 1 šiesty pododsek písm. a), b) a c)

článok 14 ods. 2 prvý pododsek písm. a), b) a c)

článok 3 ods. 1 siedmy pododsek

článok 3 ods. 1 ôsmy pododsek

článok 3 ods. 1 deviaty pododsek

článok 14 ods. 2 druhý pododsek

článok 3 ods. 1 desiaty pododsek

článok 14 ods. 2 tretí pododsek

článok 3 ods. 1 jedenásty pododsek

článok 14 ods. 2 štvrtý pododsek

článok 3 ods. 1 dvanásty pododsek

článok 14 ods. 2 piaty pododsek

článok 3 ods. 1 trinásty pododsek

článok 14 ods. 2 šiesty pododsek

článok 3 ods. 1 štrnásty pododsek

článok 3 ods. 2

článok 14 ods. 3

článok 3 ods. 3

článok 3 ods. 4

článok 14 ods. 4

článok 9 ods. 1 druhý pododsek

článok 15 ods. 1 prvý pododsek

článok 9 ods. 1 tretí pododsek

článok 15 ods. 1 druhý pododsek

článok 9 ods. 2 prvá veta

článok 15 ods. 2 prvý pododsek

článok 9 ods. 2 druhá veta

článok 15 ods. 2 druhý pododsek

článok 10

článok 16

článok 11

článok 17

článok 12

článok 13

článok 14

článok 15

článok 2 ods. 5

článok 5 ods. 1

článok 18 ods. 1

článok 2 ods. 6

článok 5 ods. 2

článok 18 ods. 2

článok 4

článok 4

článok 19

článok 5 ods. 1

článok 6 ods. 1

článok 5 ods. 2

článok 6 ods. 2

článok 18

článok 20

článok 19 ods. 1

článok 21 prvý odsek

článok 19 ods. 2

článok 21 druhý odsek

článok 20

článok 22

článok 6

článok 7

článok 21

článok 23

príloha I

príloha II

príloha I

príloha II


Top