Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0073

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 73/2010 z 26. januára 2010 , ktorým sa stanovujú požiadavky kvality leteckých údajov a leteckých informácií pre jednotné európske nebo (Text s významom pre EHP)

OJ L 23, 27.1.2010, p. 6–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013 P. 257 - 278

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/73(1)/oj

27.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/6


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 73/2010

z 26. januára 2010,

ktorým sa stanovujú požiadavky kvality leteckých údajov a leteckých informácií pre jednotné európske nebo

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite) (1), a najmä na článok 3 ods. 5 tejto zmluvy,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (2), a najmä na jeho článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

Vyžadujú sa letecké údaje a letecké informácie primeranej kvality, aby sa zabezpečila bezpečnosť a podporili sa nové koncepcie prevádzky v rámci siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (European air traffic management network, ďalej len „EATMN“).

(2)

Medzinárodná organizácia civilného letectva (International Civil Aviation Organisation, ďalej len „ICAO“) vymedzila požiadavky na kvalitu leteckých údajov a leteckých informácií vzhľadom na presnosť, rozlíšenie a celistvosť, ktoré by sa mali plniť a dodržiavať v rámci EATMN pri spracovaní leteckých údajov a leteckých informácií.

(3)

Tieto požiadavky ICAO sa považujú za požiadavky, ktoré poskytujú dostatočný základ pre súčasné požiadavky kvality údajov, ale známe sú určité nedostatky, ktoré by sa mali vyriešiť, najmä s cieľom podporiť budúce uplatňovanie.

(4)

Príloha č. 15 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (ďalej len „Chicagský dohovor“) by mala poskytnúť hlavný základ pre požiadavky kvality údajov. Z odkazov na ustanovenia prílohy 15 k Chicagskému dohovoru by nemali automaticky vyplývať odkazy na prílohu 4 k Chicagskému dohovoru alebo na iné prílohy k Chicagskému dohovoru.

(5)

Preskúmanie aktuálnej situácie ukázalo, že požiadavky kvality týkajúce sa leteckých údajov a leteckých informácií sa v rámci EATMN vždy neplnia, a to najmä požiadavky presnosti a celistvosti.

(6)

V rámci reťazca leteckých údajov sa stále vykonáva významná časť činnosti manuálne a pomocou papierových dokumentov, čo vedie k významným možnostiam vzniku chýb a zníženia kvality údajov. Preto by sa mali prijať opatrenia na zlepšenie tejto situácie.

(7)

V súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 549/2004 bol Eurocontrol poverený vytvorením požiadaviek, ktoré doplnia a posilnia prílohu 15 k Chicagskému dohovoru s cieľom dosiahnuť dostatočnú úroveň kvality leteckých informácií. Toto nariadenie sa zakladá na výslednej správe o poverení zo 16. októbra 2007.

(8)

V súlade s požiadavkami uvedenými v nariadení (ES) č. 552/2004 by sa mali letecké informácie poskytovať postupne v elektronickej podobe na základe spoločne dohodnutého a normalizovaného súboru údajov. Tieto požiadavky by mali byť nakoniec uplatniteľné na všetky letecké údaje a letecké informácie v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(9)

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na vojenské operácie a vojenský výcvik, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 549/2004.

(10)

Vojenské organizácie poskytujúce letecké informácie na použitie v operáciách všeobecnej letovej prevádzky sú základnou súčasťou procesu leteckých údajov a členské štáty by mali zabezpečiť, aby bola kvalita týchto údajov dostatočná na to, aby vyhovovali použitiu, na ktoré sú určené.

(11)

Včasné poskytovanie a uverejňovanie nových alebo zmenených, či doplnených leteckých údajov a leteckých informácií v súlade s požiadavkami ICAO a členských štátov v súvislosti so zmenami a doplneniami a aktualizačnými cyklami sa považujú za základné pre podporu dosiahnutia kvality údajov.

(12)

Členské štáty by mali vykonávať efektívne riadenie a kontrolu nad všetkými činnosťami tvorby leteckých údajov a leteckých informácií s cieľom zabezpečiť, aby sa údaje poskytovali s dostatočnou kvalitou zodpovedajúcou použitiu, na ktoré sú určené.

(13)

Zložky a postupy, ktoré používajú pôvodcovia údajov, musia byť interoperabilné so systémami, zložkami a postupmi, ktoré používajú poskytovatelia leteckých informačných služieb s cieľom umožniť bezpečnú, plynulú a efektívnu prevádzku EATMN.

(14)

S cieľom udržať alebo zvýšiť súčasné úrovne bezpečnosti letovej prevádzky by členské štáty mali zabezpečiť, aby príslušné strany uskutočnili posúdenie bezpečnosti vrátane identifikácie nebezpečenstva, posúdenia rizika a jeho zmierňovania. Harmonizované vykonávanie týchto procesov v systémoch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, si vyžaduje, aby sa určili osobitné bezpečnostné požiadavky pre všetky požiadavky interoperability a výkonnosti prevádzky.

(15)

V súlade s článkom 3 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 552/2004 by vykonávacie pravidlá pre interoperabilitu mali opisovať špecifické postupy posudzovania zhody, ktoré sa majú používať na posudzovanie zhody alebo vhodnosti zložiek na používanie, ako aj na overovanie systémov.

(16)

Toto nariadenie má vplyv na širokú škálu strán. Preto by sa v tomto nariadení mali zohľadniť jednotlivé spôsobilosti a úrovne účasti v rámci reťazca údajov strán, aby sa zabezpečilo, že sa budú ustanovenia postupne uplatňovať s cieľom dosiahnuť požadovanú kvalitu údajov.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre jednotné nebo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na kvalitu leteckých údajov a leteckých informácií z hľadiska presnosti, rozlíšenia a celistvosti.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na systémy siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (EATMN), ich zložky a súvisiace postupy, ktoré sú súčasťou tvorby, produkcie, uchovávania, obsluhy, spracovania, prenosu a distribúcie leteckých údajov a leteckých informácií.

Vzťahuje sa na tieto letecké údaje a letecké informácie:

a)

balík integrovaných leteckých informácií (integrated aeronautical information package, ďalej len IAIP) vymedzený v článku 3 bode 7, ktorý poskytujú členské štáty, s výnimkou obežníkov leteckých informácií;

b)

elektronické údaje o prekážkach alebo ich časti, ak ich poskytujú členské štáty;

c)

elektronické údaje o teréne alebo ich časti, ak ich poskytujú členské štáty;

d)

letiskové kartografické údaje, ak ich sprístupnia členské štáty.

2.   Toto nariadenie sa vzťahuje na tieto strany:

a)

poskytovatelia letových navigačných služieb;

b)

prevádzkovatelia týchto letísk a heliportov, pre ktoré sa vo vnútroštátnych publikáciách leteckých informácií zverejnili postupy pre pravidlá pre lety riadené pomocou prístrojov (instrument flight rules – IFR) alebo špeciálne postupy pre pravidlá pre let za viditeľnosti (visual flight rules – VFR);

c)

na účely tohto nariadenia, verejné alebo súkromné subjekty, ktoré poskytujú:

i)

služby v oblasti tvorby a poskytovania prieskumných údajov;

ii)

služby zostavovania postupov;

iii)

elektronické údaje o teréne;

iv)

elektronické údaje o prekážkach.

3.   Toto nariadenie sa uplatňuje do chvíle, keď poskytovateľ leteckých informačných služieb poskytne letecké údaje a/alebo letecké informácie ďalšiemu určenému používateľovi.

V prípade fyzickej distribúcie sa toto nariadenie uplatňuje do chvíle, keď boli letecké údaje a/alebo letecké informácie poskytnuté organizácii zodpovednej za poskytovanie služby fyzickej distribúcie.

V prípade automatickej distribúcie pomocou priameho elektronického spojenia medzi poskytovateľom leteckých informačných služieb a subjektom, ktorý prijíma letecké údaje a/alebo letecké informácie, sa toto nariadenie uplatňuje:

a)

do chvíle, keď ďalší určený používateľ získa prístup k leteckým údajom a/alebo leteckým informáciám a vyberie si tieto údaje alebo informácie, ktoré vlastní poskytovateľ leteckých informačných služieb, alebo

b)

do chvíle, keď poskytovateľ leteckých informačných služieb letecké údaje a/alebo letecké informácie dodal do systému ďalšieho určeného používateľa.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v článku 2 nariadenia (ES) č. 549/2004. Zároveň sa uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:

1.

„letecké údaje“ znamenajú vyjadrenie leteckých faktov, koncepcií alebo pokynov formálnym spôsobom vhodným na komunikáciu, výklad alebo spracovanie;

2.

„letecké informácie“ znamenajú informácie, ktoré sú výsledkom zostavenia, analýzy a formátovania leteckých údajov;

3.

„kvalita údajov“ znamená stupeň alebo úroveň istoty, že poskytnuté údaje spĺňajú požiadavky používateľa údajov z hľadiska presnosti, rozlíšenia a celistvosti;

4.

„presnosť“ znamená stupeň zhody medzi odhadovanou alebo nameranou hodnotou a skutočnou hodnotou;

5.

„rozlíšenie“ znamená počet jednotiek alebo číslic, ktorými sa vyjadruje, a pomocou ktorých sa používa nameraná alebo vypočítaná hodnota;

6.

„celistvosť“ znamená stupeň istoty, že údajová položka a jej hodnota sa nestratili alebo nezmenili po vytvorení údajov alebo oprávnenej zmene a doplnení;

7.

„balík integrovaných leteckých informácií“ (integrated aeronautical information package, ďalej len „IAIP“) znamená balík, ktorý pozostáva z týchto častí:

a)

publikácie leteckých informácií (aeronautical information publications, ďalej len „AIP“) vrátane zmien;

b)

dodatky k AIP;

c)

NOTAM definovaný v bode 17 a bulletiny predletových informácií;

d)

obežníky leteckých informácií a

e)

kontrolné zoznamy a zoznamy platných oznámení letcom (NOTAM);

8.

„údaje o prekážkach“ znamenajú údaje týkajúce sa všetkých pevných (dočasných alebo trvalých) a pohyblivých objektov alebo ich častí, ktoré sa nachádzajú v priestore určenom na pohyb lietadla po zemi alebo ktoré sa rozprestierajú nad vymedzeným povrchom určeným na ochranu lietadla počas letu;

9.

„údaje o teréne“ znamenajú údaje o zemskom povrchu, ktoré obsahujú prirodzené charakteristiky ako hory, kopce, horské hrebene, údolia, vodné útvary, trvalé ľadové a snehové pokrývky, a ktoré neobsahujú prekážky;

10.

„letiskové kartografické údaje“ znamenajú informácie, ktoré predstavujú normalizované charakteristiky letiska vo vymedzenej oblasti vrátane geopriestorových údajov a metadát;

11.

„zamerané údaje“ znamenajú geopriestorové údaje zistené meraním alebo prieskumom;

12.

„zostava postupov“ znamená kombináciu leteckých údajov s osobitnými letovými pokynmi na účely vymedzenia prístrojových postupov príletu a/alebo odletu, ktorými sa zabezpečujú primerané štandardy bezpečnosti letov;

13.

„poskytovateľ leteckých informačných služieb“ znamená organizáciu zodpovednú za poskytovanie leteckej informačnej služby s osvedčením v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2096/2005 (3);

14.

„ďalší predpokladaný používateľ“ znamená subjekt, ktorý prijíma letecké informácie od poskytovateľa leteckých informačných služieb;

15.

„priame elektronické spojenie“ znamená digitálne prepojenie počítačových systémov, pomocou ktorého sa môžu údaje medzi týmito systémami prenášať bez manuálnej interakcie;

16.

„údajová položka“ znamená jediný atribút úplného súboru údajov, ktorý má pridelenú hodnotu, ktorá definuje jeho aktuálny stav;

17.

„NOTAM“ znamená oznámenie distribuované telekomunikačnými prostriedkami, ktoré obsahuje informácie o vytvorení, stave alebo zmene akéhokoľvek leteckého zariadenia, služby, postupu alebo nebezpečenstva, ktorého včasné zistenie je nevyhnutné pre pracovníkov letovej prevádzky;

18.

„digitálne oznámenie NOTAM“ znamená súbor údajov, ktorý obsahuje informácie z oznámenia NOTAM v štruktúrovanom formáte, ktoré dokáže automatizovaný počítačový systém úplne interpretovať bez pomoci ľudského výkladu;

19.

„pôvodca údajov“ znamená subjekt zodpovedný za tvorbu údajov;

20.

„tvorba údajov“ znamená vytváranie novej údajovej položky s jej priradenou hodnotou, úpravu hodnoty existujúcej údajovej položky alebo vymazanie existujúcej údajovej položky;

21.

„obdobie platnosti“ znamená obdobie od dátumu a času, keď sa letecké informácie uverejnia, do dátumu a času, keď tieto informácie stratia platnosť;

22.

„potvrdenie údajov“ znamená proces uistenia sa, že údaje spĺňajú požiadavky predpísaného uplatnenia alebo predpokladaného použitia;

23.

„overenie údajov“ znamená hodnotenie výstupu procesu leteckých údajov s cieľom zabezpečiť správnosť a súdržnosť v súvislosti so vstupmi a uplatniteľnými údajovými štandardmi, pravidlami a dohovormi využívanými v tomto procese;

24.

„nevyhnutné údaje“ znamenajú údaje so stupňom celistvosti vymedzeným v kapitole 3 oddiele 3.2 bode 3.2.8 písm. a) prílohy 15 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (ďalej len „Chicagský dohovor“);

25.

„základné údaje“ znamenajú údaje so stupňom celistvosti vymedzeným v kapitole 3 oddiele 3.2 bode 3.2.8 písm. b) prílohy 15 k Chicagskému dohovoru.

KAPITOLA II

POŽIADAVKY INTEROPERABILITY A VÝKONNOSTI

Článok 4

Súbor údajov

Strany uvedené v článku 2 ods. 2 poskytujú letecké údaje a letecké informácie v súlade so špecifikáciami súborov údajov opísanými v prílohe I.

Článok 5

Výmena údajov

1.   Strany uvedené v článku 2 ods. 2 zabezpečia, aby sa letecké údaje a letecké informácie uvedené v článku 2 ods. 1 druhom pododseku medzi nimi prenášali pomocou priameho elektronického spojenia.

2.   Poskytovatelia letových navigačných služieb zabezpečia, aby sa letecké údaje a letecké informácie uvedené v článku 2 ods. 1 druhom pododseku medzi nimi prenášali v súlade s požiadavkami na formát výmeny údajov stanovenými v prílohe II.

3.   Členské štáty môžu oslobodiť digitálne oznámenie NOTAM od požiadaviek na formát vzájomnej výmeny údajov uvedených v odseku 2.

4.   Poskytovatelia leteckých informačných služieb zabezpečia, aby sa všetky letecké údaje a letecké informácie v rámci publikácií leteckých informácií (AIP), zmien a doplnení AIP a dodatkov k AIP, ktoré poskytuje členský štát, poskytli ďalšiemu predpokladanému používateľovi, a to prinajmenšom:

a)

v súlade s požiadavkami na zverejnenie stanovenými v normách ICAO uvedených v bodoch 4 a 8 prílohy III;

b)

spôsobom, ktorý umožňuje priamu čitateľnosť obsahu a formátu dokumentov na obrazovke počítača, a

c)

v súlade s požiadavkami na formát výmeny údajov stanovenými v prílohe II.

Článok 6

Kvalita údajov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia letových navigačných služieb dodržiavali požiadavky kvality údajov stanovené v časti A prílohy IV.

2.   Pri poskytovaní leteckých údajov a/alebo leteckých informácií budú strany uvedené v článku 2 ods. 2 dodržiavať požiadavky na dôkazy stanovené v časti B prílohy IV.

3.   Pri vzájomnej výmene leteckých údajov a/alebo leteckých informácií vytvoria strany uvedené v článku 2 ods. 2 formálnu úpravu v súlade s požiadavkami stanovenými v časti C prílohy IV.

4.   Strany uvedené v článku 2 ods. 2, ktoré konajú ako pôvodcovia údajov, musia dodržiavať požiadavky tvorby údajov stanovené v časti D prílohy IV.

5.   Poskytovatelia leteckých informačných služieb zabezpečia, aby sa letecké údaje a letecké informácie, ktoré poskytujú pôvodcovia údajov neuvedení v článku 2 ods. 2, poskytli ďalšiemu predpokladanému používateľovi v dostatočnej kvalite, ktorá zodpovedá predpokladanému použitiu.

6.   Strany uvedené v článku 2 ods. 2, ktoré konajú ako subjekt zodpovedný za formálnu žiadosť o vykonanie činnosti tvorby údajov, zabezpečia, aby:

a)

sa údaje vytvárali, upravovali alebo vymazávali v súlade s ich pokynmi;

b)

bez toho, aby bola dotknutá časť C prílohy IV, ich pokyny pre tvorbu údajov obsahovali prinajmenšom:

i)

jednoznačný opis údajov, ktoré sa majú vytvoriť, upraviť alebo vymazať;

ii)

potvrdenie subjektu, ktorému sa majú údaje poskytnúť;

iii)

dátum a čas, do ktorého sa majú údaje poskytnúť;

iv)

formát správy o tvorbe údajov, ktorý má použiť pôvodca údajov.

7.   Strany uvedené v článku 2 ods. 2 musia dodržiavať požiadavky na proces údajov stanovené v časti E prílohy IV.

8.   Strany uvedené v článku 2 ods. 2 zabezpečia, aby sa mechanizmy oznamovania chýb, spätnej väzby a opravy vytvorili a používali v súlade s požiadavkami stanovenými v časti F prílohy IV.

Článok 7

Konzistentnosť, včasnosť a výkonnosť zamestnancov

1.   Keď sa letecké údaje alebo letecké informácie opakujú v AIP vo viac ako jednom členskom štáte, poskytovatelia leteckých informačných služieb zodpovední za tieto AIP vytvoria mechanizmy, ktorými sa zabezpečí konzistentnosť opakujúcich sa informácií.

2.   Poskytovatelia leteckých informačných služieb zabezpečia, aby sa k položkám leteckých údajov a leteckých informácií uverejneným v AIP ich členského štátu pripájali poznámky, ktorými sa označia položky, ktoré nespĺňajú požiadavky kvality údajov stanovené v tomto nariadení.

3.   Poskytovatelia leteckých informačných služieb zabezpečia, aby sa verejne sprístupnili najaktuálnejšie aktualizačné cykly uplatniteľné v prípade zmien a doplnení AIP a dodatkov k AIP.

4.   Strany uvedené v článku 2 ods. 2 zabezpečia, aby ich zamestnanci zodpovední za úlohy v rámci poskytovania leteckých údajov alebo leteckých informácií boli oboznámení a uplatňovali:

a)

požiadavky na zmeny a doplnenia AIP, dodatky k AIP a NOTAM stanovené v normách ICAO uvedených v bodoch 5, 6 a 7 prílohy III;

b)

aktualizačné cykly uplatniteľné pri vydávaní zmien a doplnení AIP a dodatkov k AIP uvedených v bode a) tohto odseku v prípade oblastí, o ktorých poskytujú letecké údaje alebo letecké informácie.

5.   Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 2096/2005, strany uvedené v článku 2 ods. 2 zabezpečia, aby zamestnanci zodpovední za úlohy v rámci poskytovania leteckých údajov a leteckých informácií boli primerane vzdelaní, kompetentní a oprávnení na vykonávanie práce, ktorá sa od nich vyžaduje.

Článok 8

Požiadavky na nástroje a softvér

Strany uvedené v článku 2 ods. 2 zabezpečia, aby všetky nástroje a softvér používaný na podporu tvorby, produkcie, uchovávania, obsluhy, spracovania a prenosu leteckých údajov a/alebo leteckých informácií spĺňali požiadavky stanovené v prílohe V.

Článok 9

Ochrana údajov

1.   Strany uvedené v článku 2 ods. 2 zabezpečia, aby sa letecké údaje a letecké informácie chránili v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe VI.

2.   Strany uvedené v článku 2 ods. 2 zabezpečia, aby sa uchovávala vysledovateľnosť každej položky údajov počas jej obdobia platnosti a najmenej 5 rokov po uplynutí tohto obdobia alebo do piatich rokov po uplynutí obdobia platnosti ktorejkoľvek údajovej položky z nej vypočítanej alebo odvodenej, ak toto obdobie skončí neskôr.

KAPITOLA III

POŽIADAVKY RIADENIA KVALITY, BEZPEČNOSTI A BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY

Článok 10

Požiadavky na riadenie

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 2096/2005, strany uvedené v článku 2 ods. 2 vykonávajú a udržiavajú systém riadenia kvality v rozsahu ich činností poskytovania leteckých údajov a leteckých informácií v súlade s požiadavkami stanovenými v časti A prílohy VII.

2.   Strany uvedené v článku 2 ods. 2 zabezpečia, aby sa v rámci systému riadenia kvality uvedeného v odseku 1 tohto článku vymedzili postupy na splnenie cieľov riadenia bezpečnosti stanovených v časti B prílohy VII a cieľov riadenia bezpečnostnej ochrany stanovených v časti C prílohy VII.

3.   Strany uvedené v článku 2 ods. 2 zabezpečia, aby všetkým zmenám týkajúcim sa existujúcich systémov uvedených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku alebo zavedeniu nových systémov predchádzalo posúdenie bezpečnosti, ktoré vykonajú príslušné strany, a to vrátane identifikácie nebezpečenstva, posúdenia a zmierňovania rizika.

4.   Počas tohto posudzovania bezpečnosti sa za bezpečnostné požiadavky považujú požiadavky uvedené v článku 7 ods. 3, v prílohe I, v prílohe II a v časti A bodoch 1 a 2 prílohy IV a zohľadnia sa ako minimálne požiadavky.

KAPITOLA IV

POSUDZOVANIE ZHODY A DODATOČNÉ POŽIADAVKY

Článok 11

Zhoda alebo vhodnosť používania komponentov

Pred vydaním vyhlásenia ES o zhode alebo vhodnosti používania komponentov uvedeného v článku 5 nariadenia (ES) č. 552/2004 výrobcovia komponentov systémov uvedených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku tohto nariadenia alebo ich oprávnený zástupca usadený v Únii posúdia zhodu alebo vhodnosť týchto komponentov na používanie v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe VIII.

Článok 12

Overovanie systémov

1.   Poskytovatelia letových navigačných služieb, ktorí môžu dokázať alebo dokázali, že spĺňajú podmienky stanovené v prílohe IX, vykonajú overenie systémov uvedených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku v súlade s požiadavkami stanovenými v časti A prílohy X.

2.   Poskytovatelia letových navigačných služieb, ktorí nemôžu dokázať, že spĺňajú podmienky stanovené v prílohe IX, poveria notifikovaný orgán vykonaním overenia systémov uvedeným v článku 2 ods. 1 prvom pododseku. Toto overenie sa vykoná v súlade s požiadavkami stanovenými v časti B prílohy X.

Článok 13

Dodatočné požiadavky

Strany uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b) a c):

a)

zabezpečia bezpečnostnú previerku svojich zamestnancov zodpovedných za úlohy v rámci tvorby, produkcie, uchovávania, obsluhy, spracovania, prenosu a distribúcie leteckých údajov alebo leteckých informácií, ako je vhodné;

b)

zabezpečia, aby ich zamestnanci zodpovední za úlohy v rámci poskytovania leteckých údajov alebo leteckých informácií boli riadne oboznámení s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení;

c)

vyvinú a budú viesť príručky obsluhy, ktoré budú obsahovať potrebné pokyny a informácie umožňujúce ich zamestnancom zodpovedným za úlohy v rámci poskytovania leteckých údajov alebo leteckých informácií uplatňovať toto nariadenie;

d)

zabezpečia, aby boli príručky uvedené v písm. c) dostupné a aktualizované a aby ich aktualizácia a distribúcia podliehala náležitému riadeniu kvality a usporiadania dokumentácie;

e)

zabezpečia, aby ich pracovné metódy a prevádzkové postupy boli v súlade s týmto nariadením.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Prechodné ustanovenia

1.   Členské štáty, ktoré pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia oznámili ICAO významný rozdiel v súlade s článkom 38 Chicagského dohovoru, si smú ponechať svoje vnútroštátne ustanovenia v oblastiach uvedených v prílohe XI k tomuto nariadeniu najneskôr do 1. júla 2014.

2.   Letecké údaje a letecké informácie, ktoré už boli uverejnené do 1. júla 2013 a v tom čase neboli predmetom žiadnej zmeny a doplnenia, sa musia dať do súladu s týmto nariadením najneskôr do 30. júna 2017.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2013.

2.   Odchylne od odseku 1 druhého pododseku sa článok 4, článok 5 ods. 1, článok 5 ods. 2, článok 5 ods. 3 a článok 5 ods. 4 písm. c) uplatňujú od 1. júla 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. januára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 335, 21.12.2005, s. 13.


PRÍLOHA I

ŠPECIFIKÁCIE SÚBOROV ÚDAJOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 4

ČASŤ A

IAIP, letiskové kartografické údaje a elektronické údaje o prekážkach

1.

Letecké údaje a letecké informácie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a), b) a d) sa poskytujú podľa špecifikácie spoločného súboru údajov, ktorá:

a)

sa dokumentuje buď:

pomocou jednotného modelovacieho jazyka (unified modeling language - UML) vymedzeného v dokumente uvedenom v bode 13 prílohy III v podobe diagramu tried a priradených definícií tried, atribútov, asociácií a zoznamov hodnôt, alebo

pomocou katalógu charakteristík vymedzeného v súlade s normou ISO uvedenou v bode 25 prílohy III;

b)

ako individuálne prvky údajov vymedzuje každú leteckú charakteristiku, v súvislosti s ktorou sa vyžadujú informácie, ktoré sa majú uverejniť v súlade s normami ICAO uvedenými v bode 10 prílohy III a dokumentom Eurocae uvedeným v bode 24 prílohy III;

c)

poskytuje pre každý atribút vymedzenie jeho prípustných hodnôt v podobe typu údajov, škály hodnôt alebo vymenovaného zoznamu;

d)

obsahuje definíciu časového modelu, založeného na systéme UTC, ktorým je možné vyjadriť úplný životný cyklus leteckej charakteristiky:

od dátumu a času vytvorenia do dátumu a času trvalého odvolania,

vrátane trvalých zmien, ktoré vytvárajú nový základ tejto charakteristiky;

e)

obsahuje vymedzenie pravidiel, ktoré môžu obmedziť možné hodnoty vlastností charakteristiky alebo časovú obmenu týchto hodnôt. Toto vymedzenie musí obsahovať minimálne:

obmedzenia zavádzajúce presnosť, rozlíšenie a celistvosť polohových (horizontálnych a vertikálnych) údajov,

obmedzenia zavádzajúce včasnosť údajov;

f)

uplatňuje dohovor o tvorbe názvov charakteristík, atribútov a asociácií, ktorý sa vyhýba použitiu skratiek;

g)

pri opise geometrických prvkov (bodu, krivky, povrchu) vychádza z normy ISO uvedenej v bode 14 prílohy III;

h)

pri opise informácií o metadátach vychádza z normy ISO uvedenej v bode 15 prílohy III;

i)

obsahuje položky metadát, ktorých zoznam je uvedený v časti C prílohy I .

2.

Pokiaľ ide o normy ISO, príslušné osvedčenie vydané riadne akreditovanou organizáciou sa považuje za dostatočný spôsob splnenia noriem. Strany uvedené v článku 2 ods. 2 súhlasia s poskytnutím dokumentácie súvisiacej s osvedčovaním vnútroštátnemu dozornému orgánu na jeho žiadosť.

ČASŤ B

Elektronické súbory údajov o teréne

Elektronické údaje o teréne uvedené v článku 2 ods. 1 druhom pododseku písm. c):

a)

sa musia poskytovať digitálne v súlade s normami ICAO uvedenými v bodoch 9 a 12 prílohy III;

b)

musia obsahovať položky metadát, ktorých zoznam je uvedený v časti C prílohy I.

ČASŤ C

Metadáta

Metadáta pre špecifikácie súborov údajov vymedzené v časti A a v časti B musia obsahovať minimálne tieto položky:

a)

pôvodcu údajov;

b)

zmeny a doplnenia údajov;

c)

osoby a organizácie, ktoré boli v interakcii s údajmi a čas interakcie;

d)

podrobnosti o každom vykonanom potvrdení a o každom overení údajov;

e)

dátum a čas začiatku platnosti údajov;

f)

v prípade geopriestorových údajov:

použitý referenčný model zeme,

použitý koordinačný systém;

g)

v prípade číselných údajov:

štatistickú presnosť použitej metódy merania alebo výpočtu,

rozlíšenie,

úroveň istoty vyžadovanú normami ICAO uvedenými v bodoch 1 a 12 prílohy III a v ďalších príslušných normách ICAO;

h)

podrobnosti o všetkých uplatnených funkciách, ak boli údaje predmetom konverzie/transformácie;

i)

podrobnosti o všetkých obmedzeniach použitia údajov.


PRÍLOHA II

POŽIADAVKY NA FORMÁT VÝMENY LETECKÝCH ÚDAJOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 5

ČASŤ A

IAIP, letiskové kartografické údaje a elektronické údaje o prekážkach

1.

Letecké údaje a letecké informácie uvedené v článku 2 ods. 1 druhom pododseku písm. a), b) a d) musia mať formát v súlade so spoločnou špecifikáciou, ktorý:

musí na kódovanie údajov využívať špecifikáciu rozšíriteľného značkovacieho jazyka (XLM) vymedzenú v norme ISO uvedenej v bode 17 prílohy III,

musí byť vyjadrený v podobe schémy XML; na vyjadrenie obchodných pravidiel sa navyše môže použiť schematron vymedzený v norme ISO uvedenej v bode 19 prílohy III,

musí umožňovať výmenu údajov o individuálnych charakteristikách aj zbierkach charakteristík,

musí umožňovať výmenu základných informácií v dôsledku trvalých zmien,

musí mať štruktúru v súlade s charakteristikami, atribútmi a asociáciami definície súborov údajov opísanej v časti A prílohy I; pravidlá mapovania sa musia zdokumentovať,

musí dôsledne uplatňovať vymenované zoznamy hodnôt a škálu hodnôt vymedzenú pre každý atribút v súbore údajov,

v rámci kódovania geografických informácií musí byť v súlade so špecifikáciou geografického značkovacieho jazyka (GML) vymedzenou v dokumente uvedenom v bode 18 prílohy III.

2.

Pokiaľ ide o normy ISO, príslušné osvedčenie vydané riadne akreditovanou organizáciou sa považuje za dostatočný spôsob splnenia noriem. Strany uvedené v článku 2 ods. 2 súhlasia s poskytnutím dokumentácie súvisiacej s osvedčovanímvnútroštátnemu dozornému orgánu na jeho žiadosť.

ČASŤ B

Elektronické údaje o teréne

1.

Elektronické údaje o teréne uvedené v článku 2 ods. 1 druhom pododseku písm. c) sa musia poskytovať v spoločnom formáte podľa noriem ISO uvedených v bodoch 14 až 18 prílohy III.

2.

Pokiaľ ide o normy ISO, príslušné osvedčenie vydané riadne akreditovanou organizáciou sa považuje za dostatočný spôsob splnenia noriem. Strany uvedené v článku 2 ods. 2 súhlasia s poskytnutím dokumentácie súvisiacej s osvedčovaním vnútroštátnemu dozornému orgánu na jeho žiadosť.


PRÍLOHA III

USTANOVENIA UVEDENÉ V ČLÁNKOCH A PRÍLOHÁCH

1.

Kapitola 3 oddiel 3.2 (Systém kvality) prílohy 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

2.

Kapitola 3 oddiel 3.7.1 (Horizontálny referenčný systém) prílohy 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

3.

Kapitola 3 oddiel 3.7.2 (Vertikálny referenčný systém) prílohy 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

4.

Kapitola 4 [Publikácie leteckých informácií (AIP)] prílohy 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

5.

Kapitola 4 oddiel 4.3 (Špecifikácie zmien a doplnení AIP) prílohy 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

6.

Kapitola 4 oddiel 4.4 (Špecifikácie dodatkov k AIP) prílohy 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

7.

Kapitola 5 (NOTAM) prílohy 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

8.

Kapitola 6 oddiel 6.2 (Poskytovanie informácií v podobe papierových kópií) prílohy 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

9.

Kapitola 10 oddiel 10.2 (Numerické požiadavky údajov o pokrytí a teréne a o prekážkach) prílohy 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

10.

Dodatok 1 (Obsah publikácie leteckých informácií (AIP)) k prílohe 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

11.

Dodatok 7 (Požiadavky kvality leteckých údajov) k prílohe 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

12.

Dodatok 8 (Požiadavky údajov o teréne a prekážkach) k prílohe 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby (dvanáste vydanie – júl 2004, ktoré obsahuje zmenu a doplnenie č. 34).

13.

Špecifikácia skupiny Object Management Group pre jednotný modelovací jazyk (UML), verzia 2.1.1.

14.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, ISO 19107:2003 – Geografické informácie – Priestorová schéma (vydanie 1 – 8.5.2003).

15.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, ISO 19115:2003 – Geografické informácie – Metadáta [vydanie 1 – 8.5.2003 (korigendum Cor 1:2006, 5.7.2006)].

16.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, ISO 19139:2007 – Geografické informácie – Metadáta – implementácia schémy XML (vydanie 1 – 17.4.2007).

17.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, ISO 19118:2005 – Geografické informácie – Kódovanie [vydanie 1 – 17.3.2006 ISO/CD 19118 vydanie 2 – 9.7.2007 (v štádiu rokovania vo výboroch)].

18.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, ISO 19136:2007 – Geografické informácie – Geografický značkovací jazyk (GML) (vydanie 1 – 23.8.2007).

19.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, ISO/IEC 19757-3:2006 – Informačná technológia – Jazyky Document Schema Definition (DSDL) – Časť 3: Validácia podľa pravidiel – Schematron (vydanie 1 – 24.5.2006).

20.

Dokument ICAO Doc 9674-AN/946 – Svetový geodetický systém – Príručka z roku 1984 (druhé vydanie – 2002).

21.

Kapitola 7 oddiel 7.3.2 [Algoritmus cyklickej redundantnej kontroly (CRC)] ICAO Doc 9674-AN/946 – Svetový geodetický systém – Príručka z roku 1984 (WGS-84) (druhé vydanie – 2002).

22.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, ISO/IEC 17799:2005 – Informačná technológia – Bezpečnostné metódy – Zásady riadenia informačnej bezpečnosti (vydanie 2 – 10.6.2005).

23.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, ISO 28000:2007: – Špecifikácia systémov riadenia bezpečnosti pre zásobovací reťazec (vydanie 1 – 21.9.2007 reviduje sa a má ho nahradiť vydanie 2 s cieľovým dátumom 31.1.2008 (v štádiu zisťovania).

24.

Eurocae ED-99A, Používateľské požiadavky na letiskové kartografické informácie (október 2005).

25.

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, ISO 19110:2005 – Geografické informácie – Metodika vytvárania katalógov charakteristík (vydanie 1).


PRÍLOHA IV

POŽIADAVKY KVALITY ÚDAJOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 6 A ČLÁNKU 7

ČASŤ A

Požiadavky kvality údajov

1.

Požiadavky kvality údajov pri všetkých položkách údajov v rámci leteckých údajov a leteckých informácií uvedených v článku 2 ods. 1 druhom pododseku musia byť v súlade s vymedzením podľa noriem ICAO uvedených v prílohe III bode 11 a iných príslušných noriem ICAO bez toho, aby bol dotknutý bod 2 tejto prílohy.

2.

Požiadavky kvality údajov pri položke údajov v rámci leteckých údajov a leteckých informácií uvedených v článku 2 ods. 1 druhom pododseku sa musia vytvárať na základe posúdenia bezpečnosti pri predpokladanom používaní položky údajov, keď:

a)

položka údajov nie je vymedzená podľa noriem ICAO pre kvalitu údajov uvedených v bode 11 prílohy III a iných príslušných noriem ICAO alebo

b)

požiadavky kvality údajov pri položke údajov nie sú splnené podľa noriem ICAO pre kvalitu údajov uvedených v bode 11 prílohy III a iných príslušných noriem ICAO.

3.

Požiadavky kvality údajov pre položky údajov uvedené v bode 2 sa musia vypracovať v súlade s normalizovaným procesom, ktorý opisuje metodiku odvodzovania a potvrdzovania týchto požiadaviek pred uverejnením, pričom sa musí riadne zohľadniť potenciálny vplyv na príslušné ustanovenia ICAO.

4.

Ak má položka údajov viac ako jedno predpokladané použitie, musia sa v súvislosti s ňou uplatniť iba najprísnejšie požiadavky kvality údajov vyplývajúce z posúdenia bezpečnosti uvedeného v bode 2.

5.

Požiadavky kvality údajov sa musia vymedziť tak, aby pre každú položku údajov v rámci leteckých údajov a leteckých informácií uvedených v článku 2 ods. 1 druhom pododseku zahŕňali:

a)

presnosť a rozlíšenie údajov;

b)

úroveň celistvosti údajov;

c)

schopnosť určiť pôvod údajov;

d)

úroveň istoty, že sa údaje sprístupnia ďalšiemu predpokladanému používateľovi pred dátumom/časom začiatku ich platnosti a že sa nevymažú pred dátumom/časom uplynutia ich platnosti.

6.

Musia sa vymedziť všetky položky údajov potrebné na podporu každého aplikačného súboru údajov a/alebo platného podsúboru súboru údajov.

ČASŤ B

Požiadavky na dôkazy

Vytvoria sa argumenty a dôkazy, aby sa dokázalo, že:

a)

požiadavky presnosti a rozlíšenia sa dosahujú pri tvorbe údajov a dodržiavajú až do zverejnenia pre ďalšieho určeného používateľa, a to aj vtedy, keď sa rozlíšenie položky údajov zníži alebo zmení, alebo keď sa údaje prevedú na iný koordinačný systém alebo jednotku merania;

b)

pôvod a história zmien každej položky údajov sa zaznamenávajú a sú dostupné pre audit;

c)

letecké údaje alebo letecké informácie sú úplné, alebo sa oznámia akékoľvek chýbajúce údaje;

d)

všetky procesy tvorby, produkcie, uchovávania, obsluhy, spracovania, prenosu alebo distribúcie údajov, ktoré sa používajú pri každej položke údajov, sú vymedzené a primerané pre pridelenú úroveň celistvosti jednotlivých položiek údajov;

e)

procesy potvrdenia a overenia údajov sú primerané pre pridelenú úroveň celistvosti jednotky údajov;

f)

manuálne alebo poloautomatické procesy údajov vykonávajú dostatočne vzdelaní a kvalifikovaní zamestnanci, s jasne vymedzenými úlohami a zodpovednosťami, ktoré sú zaznamenané v systéme kvality príslušnej organizácie;

g)

všetky nástroje a/alebo softvér používaný na podporu alebo vykonávanie procesov sú potvrdené ako vhodné na príslušné účely v súlade s prílohou V;

h)

funguje účinný proces oznamovania chýb, merania a nápravných opatrení v súlade s časťou F.

ČASŤ C

Formálna úprava

Formálna úprava musí mať tento minimálny obsah:

a)

rozsah leteckých údajov alebo leteckých informácií, ktoré sa majú poskytnúť;

b)

požiadavky presnosti, rozlíšenia a celistvosti pre každú dodanú položku údajov;

c)

vyžadované metódy, ktorými sa dokáže súlad poskytnutých údajov s vymedzenými požiadavkami;

d)

povahu opatrenia, ktoré sa má prijať v prípade zistenia chyby údajov alebo nesúladu v akýchkoľvek poskytnutých údajoch;

e)

tieto minimálne kritériá oznamovania zmien údajov:

kritériá stanovenia včasnosti poskytnutia údajov na základe prevádzkového alebo bezpečnostného významu zmeny,

akékoľvek predchádzajúce oznámenie očakávaných zmien,

výber spôsobu oznámenia;

f)

stranu zodpovednú za dokumentáciu zmien údajov;

g)

spôsob riešenia akejkoľvek potenciálnej nejednoznačnosti spôsobenej v prípade, že sa používajú rôzne formáty na výmenu leteckých údajov alebo leteckých informácií;

h)

akékoľvek obmedzenia použitia údajov;

i)

požiadavky na vypracovanie správ o kvalite poskytovateľmi údajov, aby mohli používatelia údajov ľahšie overiť kvalitu údajov;

j)

požiadavky na metadáta;

k)

požiadavky v prípade nepredvídaných udalostí v súvislosti s plynulosťou poskytovania údajov.

ČASŤ D

Tvorba údajov

1.

Preskúmanie rádionavigačných pomôcok a tvorba vypočítaných alebo odvodených údajov, ktorých súradnice sa uverejnia v AIP, sa vykonáva v súlade s vhodnými normami a prinajmenšom v súlade s príslušnými ustanoveniami ICAO uvedenými v bode 20 prílohy III.

2.

Všetky sledované údaje musia odkazovať na WGS-84, ako je stanovené v ustanoveniach ICAO uvedených v bode 2 prílohy III.

3.

Model geoidu, ktorý vyhovuje ustanoveniam ICAO uvedeným v bode 3 prílohy III a požiadavky kvality leteckých údajov a leteckých informácií, stanovené v prílohe IV, sa musia používať preto, aby bolo možné všetky vertikálne údaje (sledované, vypočítané alebo odvodené) vyjadriť vo vzťahu k strednej hladine morí prostredníctvom gravitačného modelu Zeme z roku 1996. „Geoid“ je ekvipotenciálna plocha v gravitačnom poli Zeme, ktorá približne splýva s pokojnou strednou hladinou morí rozšírenou súvisle cez kontinenty.

4.

Sledované, vypočítané a odvodené údaje sa musia uchovávať počas celej životnosti každej položky údajov.

5.

Zamerané údaje kategorizované ako nevyhnutné alebo základné údaje musia byť predmetom úplného počiatočného prieskumu a následne sa musia každý rok monitorovať ich prípadné zmeny. Ak sa zistia zmeny, vykoná sa opätovné zameranie príslušných údajov.

6.

Používajú sa tieto metódy elektronického zachytávania a uchovávania zameraných údajov:

a)

súradnice referenčných bodov sa načítajú do prieskumného zariadenia digitálnym prenosom údajov;

b)

merania v teréne sa uchovávajú digitálne;

c)

nespracované údaje sa digitálne prenesú a načítajú do spracovateľského softvéru.

7.

Všetky zamerané údaje kategorizované ako nevyhnutné údaje musia byť predmetom dostatočného ďalšieho merania s cieľom zistiť chyby v prieskume, ktoré nie je možné odhaliť jediným meraním.

8.

Letecké údaje a letecké informácie sa musia potvrdiť a overiť, skôr ako sa použijú na odvodenie alebo výpočet iných údajov.

ČASŤ E

Požiadavky procesu údajov

1.

Ak sú procesy alebo časti procesov používaných v rámci tvorby, produkcie, uchovávania, obsluhy, spracovania, prenosu a distribúcie leteckých údajov a leteckých informácií predmetom automatizácie, potom musia byť:

a)

automatizované do úrovne zodpovedajúcej kontextu procesu údajov;

b)

automatizované tak, aby optimalizovali rozdelenie práce medzi človeka a stroj a ich interakciu s cieľom dosiahnuť vysoký stupeň bezpečnosti a kvality procesu;

c)

navrhnuté tak, aby zabránili vzniku chybných údajov;

d)

navrhnuté tak, aby odhaľovali chyby v prijatých/vstupných údajoch.

2.

Ak sa letecké údaje a letecké informácie zadávajú manuálne, musia byť predmetom nezávislého overenia s cieľom zistiť chyby, ktoré mohli vzniknúť.

ČASŤ F

Požiadavky na oznamovanie a opravu chýb

Mechanizmy oznamovania chýb, merania a nápravných opatrení musia zabezpečiť, aby:

a)

sa problémy zistené v rámci tvorby, produkcie, uchovávania, obsluhy a spracovania leteckých údajov a leteckých informácií, alebo chyby zistené používateľmi po uverejnení, zaznamenávali a oznamovali poskytovateľovi leteckých informačných služieb;

b)

poskytovateľ leteckých informačných služieb analyzoval všetky oznámené problémy s leteckými údajmi a leteckými informáciami a rozhodol o potrebných nápravných opatreniach;

c)

sa urgentne riešili všetky chyby, nezrovnalosti a anomálie zistené v nevyhnutných a základných leteckých údajoch a leteckých informáciách;

d)

poskytovateľ leteckých informačných služieb čo najúčinnejším spôsobom varoval dotknutých používateľov údajov pred chybami tak, aby sa zohľadnila úroveň celistvosti leteckých údajov a leteckých informácií a pomocou kritérií oznamovania dohodnutých vo formálnej úprave v súlade s časťou C bodom d) prílohy IV;

e)

sa uľahčila a podporovala spätná väzba smerom od používateľov a iných poskytovateľov leteckých údajov a leteckých informácií týkajúca sa chýb údajov;

f)

sa miery chybovosti leteckých údajov a leteckých informácií zaznamenávali pri každej príležitosti, keď sa letecké údaje a letecké informácie prenášajú medzi stranami uvedenými v článku 2 ods. 2;

g)

sa miery chybovosti v prípade chýb odhalených pred prenosom a chýb oznámených po prenose identifikovali samostatne.


PRÍLOHA V

POŽIADAVKY NA NÁSTROJE A SOFTVÉR UVEDENÉ V ČLÁNKU 8

1.

Nástroje používané na podporu alebo automatizáciu procesov leteckých údajov a leteckých informácií musia spĺňať požiadavky uvedené v bodoch 2 a 3, ak nástroj:

má potenciál vytvárať chyby v nevyhnutných alebo základných položkách údajov,

je jediný prostriedok zisťovania chýb v nevyhnutných alebo základných položkách údajov,

je jediný prostriedok zisťovania nezrovnalostí medzi viacerými verziami manuálne zadávaných údajov.

2.

V prípade nástrojov uvedených v bode 1 sa musia vymedziť požiadavky výkonnosti, funkčnosti a úrovne celistvosti, aby sa zabezpečilo, že nástroj bude plniť svoju funkciu v rámci procesu údajov bez negatívneho ovplyvňovania kvality leteckých údajov alebo leteckých informácií.

3.

Nástroje uvedené v bode 1 sa musia potvrdzovať a overovať podľa požiadaviek uvedených v bode 2.

4.

Nástroje uvedené v bode 1, ktoré sa úplne alebo čiastočne uplatňujú v softvéri, musia spĺňať tieto dodatočné požiadavky:

v požiadavkách na softvér sa musí správne uvádzať, čo softvér vyžaduje, aby sa splnili požiadavky nástrojov,

všetky požiadavky na softvér musia byť vysledovateľné v spojení s požiadavkami na nástroje uvedenými v bode 2,

potvrdzovanie softvéru podľa vymedzenia v bode 5 a overenie softvéru podľa vymedzenia v bode 6 sa musí uplatňovať pri známej spustiteľnej verzii softvéru a jeho cieľovom operačnom prostredí.

5.

Potvrdenie softvéru je proces zaručenia, že softvér spĺňa požiadavky týkajúce sa vymedzeného uplatnenia alebo zamýšľaného použitia leteckých údajov alebo leteckých informácií.

6.

Overenie softvéru je vyhodnotenie výstupu procesu vývoja softvéru leteckých údajov a/alebo leteckých informácií s cieľom zabezpečiť správnosť a konzistentnosť vzhľadom na vstupy a uplatniteľné softvérové normy, pravidlá a dohovory využívané v tomto procese.


PRÍLOHA VI

POŽIADAVKY NA OCHRANU ÚDAJOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 9

1.

Všetky údaje prenášané v elektronickom formáte musia byť chránené proti strate alebo zmene údajov pomocou algoritmu CRC32Q uvedeného v bode 21 prílohy III. Hodnota cyklickej redundantnej kontroly (ďalej len CRC) sa musí uplatňovať pred záverečným overením údajov pred uložením alebo prenosom.

2.

Keď fyzická veľkosť údajov presahuje fyzickú veľkosť, ktorú môže chrániť na požadovanej úrovni celistvosti jediná CRC, musia sa používať viaceré hodnoty CRC.

3.

Letecké údaje a letecké informácie musia mať vhodnú úroveň bezpečnostnej ochrany počas uchovávania a výmeny medzi stranami uvedenými v článku 2 ods. 2, aby sa zabezpečilo, že v žiadnej fáze nebude možná náhodná zmena údajov ani ich vystavenie neoprávnenému prístupu a/alebo zmene.

4.

Uchovávanie leteckých údajov a leteckých informácií a ich prenos musí byť chránený vhodným autentifikačným procesom, aby mohli príjemcovia potvrdiť, že údaje alebo informácie boli prenesené oprávneným zdrojom.


PRÍLOHA VII

POŽIADAVKY RIADENIA KVALITY, BEZPEČNOSTI A BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY UVEDENÉ V ČLÁNKU 10

ČASŤ A

Systém riadenia kvality

1.

Systém riadenia kvality, podporujúci tvorbu, produkciu, uchovávanie, obsluhu, spracovanie, prenos a distribúciu leteckých údajov a leteckých informácií musí:

vymedziť zásady kvality s cieľom čo najlepšie vyhovieť potrebám rôznych používateľov,

vytvoriť program zaistenia kvality, obsahujúci postupy, ktoré slúžia na overenie vykonávania všetkých operácií v súlade s uplatniteľnými požiadavkami, normami a postupmi vrátane príslušných požiadaviek tohto nariadenia,

poskytovať dôkaz o fungovaní systému kvality prostredníctvom príručiek a monitorovacích dokumentov,

poveriť zástupcov pre riadenie monitorovaním súladu s postupmi a ich primeranosti s cieľom zabezpečiť bezpečné a účinné prevádzkové postupy,

vykonávať kontroly zavedeného systému kvality a prípadne aj nápravné opatrenia.

2.

Osvedčenie EN ISO 9001 vydané riadne akreditovanou organizáciou sa považuje za dostatočný spôsob splnenia požiadaviek uvedených v odseku 1. Strany uvedené v článku 2 ods. 2 súhlasia s poskytnutím dokumentácie súvisiacej s osvedčovaním vnútroštátnemu dozornému orgánu na jeho žiadosť.

ČASŤ B

Ciele riadenia bezpečnosti

1.

Ciele riadenia bezpečnosti sú tieto:

v maximálnej dosiahnuteľnej miere minimalizovať podiel na riziku nehody lietadla vyplývajúci z chýb údajov,

podporovať povedomie o bezpečnosti v rámci organizácie prostredníctvom zdieľania nadobudnutých skúseností vyplývajúcich z bezpečnostných činností a zapojenia všetkých zamestnancov do navrhovania riešení zistených bezpečnostných problémov a zlepšenia s cieľom zvýšiť efektívnosť a účinnosť procesov,

zabezpečiť, aby sa v rámci organizácie určila funkcia so zodpovednosťou za vývoj a dodržiavanie cieľov riadenia bezpečnosti,

zabezpečiť, aby sa uchovávali záznamy a vykonávalo monitorovanie s cieľom poskytnúť záruku bezpečnosti činností,

zabezpečiť v prípade potreby navrhovanie zlepšení s cieľom poskytnúť záruku bezpečnosti činností.

2.

Dosiahnutie cieľov riadenia bezpečnosti musí mať najvyššiu prioritu v porovnaní s obchodnými, prevádzkovými, environmentálnymi alebo sociálnymi tlakmi.

ČASŤ C

Ciele riadenia bezpečnostnej ochrany

1.

Ciele riadenia bezpečnostnej ochrany sú tieto:

zabezpečiť bezpečnostnú ochranu prijatých, vytvorených alebo inak použitých leteckých údajov a leteckých informácií, aby boli chránené pred neoprávneným zásahom, a aby bol prístup k nim obmedzený iba na oprávnené osoby,

zabezpečiť, aby opatrenia riadenia bezpečnostnej ochrany organizácie spĺňali primerané vnútroštátne alebo medzinárodné požiadavky týkajúce sa nevyhnutnej infraštruktúry a kontinuity činnosti, ako aj medzinárodné normy riadenia bezpečnostnej ochrany vrátane noriem ISO uvedených v bodoch 22 a 23 prílohy III.

2.

Pokiaľ ide o normy ISO, príslušné osvedčenie vydané riadne akreditovanou organizáciou sa považuje za dostatočný spôsob splnenia noriem. Strany uvedené v článku 2 ods. 2 súhlasia s poskytnutím dokumentácie súvisiacej s osvedčovaním vnútroštátnemu dozornému orgánu na jeho žiadosť.


PRÍLOHA VIII

Požiadavky posúdenia zhody alebo vhodnosti používania komponentov uvedené v článku 11

1.

Overovacie činnosti musia dokázať zhodu komponentov s príslušnými požiadavkami interoperability, výkonnosti, kvality a bezpečnosti uvedenými v tomto nariadení, alebo ich vhodnosť na použitie počas prevádzky týchto komponentov v skúšobnom prostredí.

2.

Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v Únii musí riadiť činnosti posúdenia zhody a najmä:

určiť vhodné skúšobné prostredie,

overiť, či plán skúšok opisuje komponenty v skúšobnom prostredí,

overiť, či plán skúšok zahŕňa v plnom rozsahu uplatniteľné požiadavky,

zabezpečiť konzistentnosť a kvalitu technickej dokumentácie a plánu skúšok,

plánovať organizáciu skúšok, zamestnancov, inštaláciu a konfiguráciu skúšobnej platformy,

vykonávať kontroly a skúšky vymedzené v pláne skúšok,

vypracovať správu o výsledkoch kontrol a skúšok.

3.

Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v Únii musí zabezpečiť, aby komponenty zapojené do tvorby, produkcie, obsluhy, spracovania, prenosu a distribúcie leteckých údajov a leteckých informácií začlenené v skúšobnom prostredí spĺňali požiadavky interoperability, výkonnosti, kvality a bezpečnosti uvedené v tomto nariadení.

4.

Po uspokojivom dokončení overenia zhody alebo vhodnosti na použitie výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v Únii musí v rámci svojej zodpovednosti pripraviť vyhlásenie ES o zhode alebo vhodnosti na použitie, v ktorom uvedie najmä požiadavky tohto nariadenia, ktoré komponent spĺňa a príslušné podmienky používania v súlade s bodom 3 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 552/2004.


PRÍLOHA IX

PODMIENKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 12

1.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí mať v rámci organizácie zavedené oznamovacie metódy, ktorými v súvislosti s overovacími činnosťami zabezpečí a dokáže nestrannosť a nezávislosť úsudku.

2.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov vykonávali kontroly s najväčšou možnou profesionálnou bezúhonnosťou a najväčšou možnou technickou spôsobilosťou a neboli vystavení žiadnemu tlaku ani stimulu, a to najmä finančnej povahy, ktorý by mohol ovplyvniť ich úsudok alebo výsledky ich kontrol, a to najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktorých sa výsledky kontrol týkajú.

3.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov mali prístup k zariadeniu, ktoré im umožní správne vykonávať požadované kontroly.

4.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov mali náležité technické a odborné vzdelanie, dostatočnú znalosť požiadaviek overovania, ktoré majú vykonať, primerané skúsenosti v takýchto činnostiach, ako aj spôsobilosť nevyhnutnú na vypracovanie vyhlásení, záznamov a správ, ktoré majú dokázať, že sa overenia vykonali.

5.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov boli spôsobilí vykonávať kontroly nestranne. Ich odmeňovanie nesmie závisieť od počtu vykonaných kontrol, ani od výsledkov týchto kontrol.


PRÍLOHA X

ČASŤ A

Požiadavky na overovanie systémov uvedené v článku 12 ods. 1

1.

Overením systémov uvedených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku sa má dokázať zhoda týchto systémov s požiadavkami interoperability, výkonnosti a bezpečnosti uvedenými v tomto nariadení v prostredí posudzovania, ktoré zodpovedá prevádzkovému kontextu týchto systémov.

2.

Overenie systémov uvedených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku sa musí vykonať podľa vhodnej a uznávanej skúšobnej praxe.

3.

Skúšobné nástroje používané na overenie systémov vymedzených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku musia mať vhodné funkcie.

4.

Výsledkom overovania systémov vymedzených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku musia byť prvky technického súboru vyžadovaného podľa bodu 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 552/2004 vrátane týchto prvkov:

opis realizácie,

správa o kontrolách a skúškach vykonaných pred uvedením systému do prevádzky.

5.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí riadiť overovacie činnosti, a najmä musí:

určiť vhodné simulované prevádzkové a technické prostredie zodpovedajúce prevádzkovému prostrediu,

overiť, či plán skúšok opisuje integráciu systémov stanovených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku do prevádzkového a technického prostredia posúdenia,

overiť, či plán skúšok v plnej miere zahŕňa uplatniteľné požiadavky interoperability, výkonnosti a bezpečnosti uvedené v tomto nariadení,

zabezpečiť konzistentnosť a kvalitu technickej dokumentácie a plánu skúšok,

plánovať organizáciu skúšok, zamestnancov, inštaláciu a konfiguráciu skúšobnej platformy,

vykonávať kontroly a skúšky vymedzené v pláne skúšok,

vypracovať správu o výsledkoch kontrol a skúšok.

6.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí zabezpečiť, aby systémy vymedzené v článku 2 ods. 1 prvom pododseku, ktoré sú v jeho zodpovednosti, spĺňali požiadavky interoperability, výkonnosti a bezpečnosti uvedené v tomto nariadení.

7.

Po uspokojivom dokončení overenia zhody musia poskytovatelia letových navigačných služieb vypracovať vyhlásenie ES o overení systému a predložiť toto vyhlásenie vnútroštátnemu dozornému orgánu spolu s technickým súborom, ako sa vyžaduje v článku 6 nariadenia (ES) č. 552/2004.

ČASŤ B

Požiadavky na overovanie systémov uvedené v článku 12 ods. 2

1.

Overením systémov uvedených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku sa má dokázať zhoda týchto systémov s požiadavkami interoperability, výkonnosti a bezpečnosti uvedenými v tomto nariadení v prostredí posudzovania, ktoré zodpovedá prevádzkovému kontextu týchto systémov.

2.

Overenie systémov uvedených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku sa musí vykonať podľa vhodnej a uznávanej skúšobnej praxe.

3.

Skúšobné nástroje používané na overenie systémov vymedzených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku musia mať vhodné funkcie.

4.

Výsledkom overovania systémov vymedzených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku musia byť prvky technického súboru vyžadovaného podľa bodu 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 552/2004 vrátane týchto prvkov:

opis realizácie,

správa o kontrolách a skúškach vykonaných pred uvedením systému do prevádzky.

5.

Poskytovateľ letových navigačných služieb musí určiť primerané prevádzkové a technické prostredie posudzovania zodpovedajúce prevádzkovému prostrediu a zabezpečiť, aby overovacie činnosti vykonal notifikovaný orgán.

6.

Notifikovaný orgán musí riadiť overovacie činnosti, a najmä musí:

overiť, či plán skúšok opisuje integráciu systémov stanovených v článku 2 ods. 1 prvom pododseku do prevádzkového a technického prostredia posúdenia,

overiť, či plán skúšok v plnej miere zahŕňa uplatniteľné požiadavky interoperability, výkonnosti a bezpečnosti uvedené v tomto nariadení,

zabezpečiť konzistentnosť a kvalitu technickej dokumentácie a plánu skúšok,

plánovať organizáciu skúšok, zamestnancov, inštaláciu a konfiguráciu skúšobnej platformy,

vykonávať kontroly a skúšky vymedzené v pláne skúšok,

vypracovať správu o výsledkoch kontrol a skúšok.

7.

Notifikovaný orgán musí zabezpečiť, aby systémy vymedzené v článku 2 ods. 1 prvom pododseku fungujúce v prevádzkovom prostredí posudzovania spĺňali požiadavky interoperability, výkonnosti a bezpečnosti uvedené v tomto nariadení.

8.

Po uspokojivom dokončení overovacích úloh notifikovaný orgán vypracuje osvedčenie o zhode v súvislosti s úlohami, ktoré vykonal.

9.

Poskytovateľ letových navigačných služieb následne vypracuje vyhlásenie ES o overení systému a predloží toto vyhlásenie vnútroštátnemu dozornému orgánu spolu s technickým súborom, ako sa vyžaduje v článku 6 nariadenia (ES) č. 552/2004.


PRÍLOHA XI

ROZDIELY OZNÁMENÉ ICAO UVEDENÉ V ČLÁNKU 14

Kapitola 3 oddiel 3.2.10 (Cyklická redundantná kontrola) prílohy 15 k Chicagskému dohovoru – Letecké informačné služby.


Top