Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0685

2010/685/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  10. novembra 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa kapitola 3 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn Text s významom pre EHP

OJ L 293, 11.11.2010, p. 67–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 97 - 101

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/685/oj

11.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 293/67


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. novembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa kapitola 3 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn

(Text s významom pre EHP)

(2010/685/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 715/2009 sa ustanovujú usmernenia pre vymedzenie technických informácií, ktoré potrebujú užívatelia siete na získanie účinného prístupu do siete.

(2)

Týmito usmerneniami by sa mali zaviesť transparentné požiadavky s cieľom zabezpečiť účinný prístup do prepravných sietí pre zemný plyn a poskytnúť minimálnu záruku rovnocenných podmienok prístupu na trh v praxi.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného článku 28 nariadenia (ES) č. 715/2009,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2009 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. marca 2011.

V Bruseli 10. novembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 36.


PRÍLOHA

„3.   Definície technických informácií potrebných pre užívateľov siete, aby získali účinný prístup do siete, definície všetkých príslušných bodov, pre ktoré platia požiadavky transparentnosti, a informácie, ktoré sa majú zverejniť, o všetkých príslušných bodoch a časový rozvrh, podľa ktorého sa informácie zverejňujú

3.1.   Definície technických informácií potrebných pre užívateľov siete, aby získali efektívny prístup do siete

3.1.1.   Forma zverejnenia

1.

Prevádzkovatelia prepravných sietí poskytujú všetky informácie uvedené v bode 3.1.2 a v bode 3.3 podbodoch 1 až 5 týmto spôsobom:

a)

na webovej stránke prístupnej verejnosti bezplatne a bez potreby zaregistrovať sa alebo sa inak prihlásiť prevádzkovateľovi prepravnej siete;

b)

pravidelne a priebežne; frekvencia závisí od vykonaných zmien a trvania služby;

c)

spôsobom zrozumiteľným užívateľovi;

d)

jasným, kvantifikovateľným, ľahko prístupným spôsobom a na nediskriminačnom základe;

e)

vo formáte umožňujúcom stiahnutie a poskytujúcom možnosti pre kvantitatívnu analýzu;

f)

v konzistentných jednotkách, pričom predovšetkým kWh (pri referenčnej teplote spaľovania 298,15 K) bude jednotkou energetického obsahu a m3 (pri 273,15 K a 1,01325 baru) bude jednotkou objemu. Uvedie sa konštantný prevodný faktor pre energetický obsah. Okrem uvedeného formátu je možné uverejnenie aj v iných jednotkách;

g)

v úradnom jazyku/úradných jazykoch členského štátu a v angličtine.

2.

Prevádzkovatelia prepravných sietí poskytujú podrobné údaje o skutočných zmenách týkajúcich sa všetkých informácií uvedených v bode 3.1.2 a bode 3.3 podbodoch 1 až 5, a to včas a hneď, ako ich majú k dispozícii.

3.1.2.   Obsah zverejnenia

Prevádzkovatelia prepravných sietí uverejňujú o svojich sieťach a službách aspoň tieto informácie:

a)

podrobný a komplexný opis rôznych služieb, ktoré ponúkajú, a poplatky za tieto služby;

b)

rôzne typy zmlúv o preprave, ktoré sú pre tieto služby dostupné;

c)

sieťový predpis a/alebo štandardné podmienky, v ktorých sú uvedené práva a povinnosti všetkých užívateľov siete, vrátane:

1.

harmonizovaných zmlúv o preprave a iných príslušných dokumentov;

2.

ak je to relevantné pre prístup do siete, pre všetky príslušné body definované v bode 3.2 tejto prílohy špecifikácie príslušných parametrov kvality plynu obsahujúce prinajmenšom spaľovacie teplo a Wobbeho index a zodpovednosť alebo náklady na konverziu pre užívateľov siete v prípade, ak plyn nespĺňa tieto špecifikácie;

3.

ak je to relevantné pre prístup do siete, pre všetky príslušné body informácie o požiadavkách na tlak;

4.

postup v prípade prerušenia prerušiteľnej kapacity vrátane prípadného načasovania, rozsahu a klasifikácie jednotlivých prerušení (napríklad pro rata alebo ‚prvý v poradí, posledný prerušený‘);

d)

harmonizované postupy, ktoré sa uplatňujú pri využívaní prepravnej siete, vrátane vymedzenia kľúčových pojmov;

e)

ustanovenia o prideľovaní kapacity a postupoch riadenia preťaženia, postupoch proti hromadeniu prepravnej kapacity a postupoch pri opätovnom využití prepravnej kapacity;

f)

pravidlá, ktoré sa uplatňujú na obchod s kapacitou na sekundárnom trhu vo vzťahu k prevádzkovateľovi prepravnej siete;

g)

pravidlá vyvažovania a metodiku na výpočet poplatkov za nevyvažovanie;

h)

ak je to vhodné, úrovne flexibility a tolerancie zahrnuté do prepravných a iných služieb bez osobitných poplatkov, ako aj každú flexibilitu ponúkanú navyše a príslušné poplatky;

i)

podrobný opis prepravnej siete prevádzkovateľa prepravnej siete a jej príslušných bodov prepojenia uvedených v bode 3.2 tejto prílohy, ako aj názvy prevádzkovateľov prepojených sietí alebo zariadení;

j)

pravidlá vzťahujúce sa na pripojenie do siete prevádzkovanej prevádzkovateľom prepravnej siete;

k)

informácie o núdzových mechanizmoch, pokiaľ spadajú do zodpovednosti prevádzkovateľa prepravnej siete, ako sú opatrenia, ktoré môžu viesť k odpojeniu zákazníckych skupín, a iné pravidlá všeobecnej zodpovednosti, ktoré sa týkajú prevádzkovateľa prepravnej siete;

l)

postupy, ktoré si dohodnú prevádzkovatelia prepravných sietí v prepojovacích bodoch a ktoré sú podstatné pre prístup užívateľov siete do prepravných sietí a týkajú sa interoperability siete, dohodnuté nominačné postupy a zodpovedajúce procedúry a iné ustanovenia týkajúce sa prideľovania tokov plynu a vyvažovania vrátane použitých metód;

m)

prevádzkovatelia prepravných sietí uverejnia podrobný a komplexný opis metodiky a postupu vrátane informácií o uplatnených parametroch a kľúčových predpokladoch, ktoré sa použili na výpočet technickej kapacity;

3.2.   Definícia všetkých príslušných bodov, na ktoré sa vzťahujú požiadavky transparentnosti

1.

Príslušné body zahŕňajú minimálne:

a)

všetky vstupné a výstupné body prepravnej siete prevádzkované prevádzkovateľom prepravnej siete s výnimkou výstupných bodov prepojených s jednotlivými koncovými zákazníkmi a s výnimkou vstupných bodov, ktoré sú priamo prepojené s výrobným zariadením jednotlivého výrobcu, ktorý sa nachádza v EÚ;

b)

všetky vstupné a výstupné body prepojujúce vyvažovacie zóny prevádzkovateľov prepravných sietí;

c)

všetky body spájajúce sieť prevádzkovateľa prepravnej siete s terminálom LNG, fyzickými plynárenskými hubmi, zásobníkmi a zariadeniami výrobcu plynu s výnimkou prípadov, keď sa na tieto zariadenia vzťahuje výnimka podľa písmena a);

d)

všetky body spájajúce sieť daného prevádzkovateľa prepravnej siete s infraštruktúrou potrebnou na poskytovanie podporných služieb, ako sa vymedzujú v článku 2 ods. 14 smernice 2009/73/ES.

2.

Informácie pre jednotlivých koncových zákazníkov a výrobné zariadenia, ktoré sú vylúčené z definície príslušných bodov, ako sa uvádza v bode 3.2 podbode 1 písm. a), sa zverejňujú v súhrnnom formáte minimálne pre každú vyvažovaciu zónu. Súhrn jednotlivých koncových zákazníkov a výrobných zariadení, na ktoré sa nevzťahuje definícia príslušných bodov v zmysle bodu 3.2 podbodu 1 písm. a), sa na účely uplatňovania tejto prílohy považuje za jeden príslušný bod.

3.

Ak body medzi dvoma alebo viacerými prevádzkovateľmi prepravnej siete spravujú výlučne príslušní prevádzkovatelia prepravnej siete a užívatelia siete sa na nich zmluvne ani z hľadiska prevádzky nezúčastňujú, alebo ak body spájajú prepravnú sieť s distribučnou sieťou a medzi týmito bodmi nie je zmluvné preťaženie, možno v prípade týchto bodov oslobodiť prevádzkovateľov prepravnej siete od povinnosti zverejňovať informácie, ktoré sa vyžadujú podľa bodu 3.3 tejto prílohy. Národný regulačný orgán môže požadovať od prevádzkovateľov prepravnej siete, aby zverejnili požiadavky podľa bodu 3.3 tejto prílohy pre skupiny bodov alebo všetky body, v ktorých prípade platí oslobodenie. V takom prípade sa informácie, ak ich má prevádzkovateľ prepravnej siete k dispozícii, zverejnia v súhrnnej forme na rozumnej úrovni, minimálne pre každú vyvažovaciu zónu. Súhrn týchto bodov sa na účely uplatňovania tejto prílohy považuje za jeden príslušný bod.

3.3.   Informácie, ktoré sa majú zverejniť vo všetkých príslušných bodoch, a časový rozvrh, podľa ktorého by sa informácie mali zverejniť

1.

Vo všetkých príslušných bodoch prevádzkovatelia prepravných sietí zverejňujú informácie uvedené v písmenách a) až g) za všetky poskytované služby a podporné služby (najmä informácie o zmiešavaní, zmene a úprave zloženia plynu). Tieto informácie sa zverejňujú v podobe číselných údajov v hodinových alebo denných intervaloch zodpovedajúcich najkratšiemu referenčnému obdobiu rezervácie kapacít a (re)nominácie a najkratšej zúčtovacej lehote, za ktorú sa počítajú poplatky za odchýlku. Ak sa najkratšie referenčné obdobie líši od denného intervalu, informácie uvedené v písmenách a) až g) sa sprístupnia aj v denných intervaloch. Tieto informácie a aktualizácie sa zverejňujú, len čo ich prevádzkovatelia sietí majú k dispozícii (‚v takmer reálnom čase‘):

a)

technická kapacita tokov v oboch smeroch;

b)

celková zmluvná pevná a prerušiteľná kapacita v oboch smeroch;

c)

nominácie a renominácie v oboch smeroch;

d)

dostupná pevná a prerušiteľná kapacita v oboch smeroch;

e)

skutočné fyzické toky;

f)

plánované a skutočné prerušenie prerušiteľnej kapacity;

g)

plánované a neplánované prerušenia pevných služieb, ako aj informácie o obnovení pevných služieb (o. i. o údržbe systému a pravdepodobnom trvaní prerušenia z dôvodu údržby). Plánované prerušenia sa zverejňujú najmenej 42 dní vopred.

2.

Vo všetkých príslušných bodoch sa informácie podľa bodu 3.3 podbodu 1 písm. a), b) a d) zverejňujú najmenej na obdobie nasledujúcich 18 mesiacov.

3.

Vo všetkých príslušných bodoch prevádzkovatelia prepravných sietí zverejňujú historické informácie o požiadavkách uvedených v bode 3.3 podbode 1 písm. a) až g) priebežne za posledných päť rokov.

4.

Prevádzkovatelia prepravných sietí denne zverejňujú namerané hodnoty spaľovacieho tepla alebo Wobbeho indexu vo všetkých príslušných bodoch. Predbežné číselné údaje sa zverejňujú najneskôr tri dni po uplynutí príslušného plynárenského dňa. Konečné číselné údaje sa zverejňujú do troch mesiacov po skončení príslušného mesiaca.

5.

Pre všetky príslušné body prevádzkovatelia prepravných sietí zverejňujú dostupné kapacity, rezervované a technické kapacity na ročnom základe za všetky roky, na ktoré je kapacita zmluvne zabezpečená, plus jeden rok, a najmenej desať ďalších rokov. Tieto informácie sa aktualizujú najmenej každý mesiac alebo častejšie, ak sú k dispozícii nové informácie. Zverejnenie musí zodpovedať obdobiu, na ktoré sa kapacita na trhu ponúka.

3.4.   Informácie týkajúce sa prepravnej siete, ktoré sa majú zverejniť, a časový rozvrh, podľa ktorého by sa tieto informácie mali zverejniť

1.

Prevádzkovatelia prepravných sietí zabezpečia zverejňovanie na dennom základe a každodennú aktualizáciu súhrnných ponúkaných množstiev kapacity a kontrahovaných množstiev kapacity na sekundárnom trhu (t. j. predávaných jedným užívateľom siete inému užívateľovi siete), ak má prevádzkovateľ prepravnej siete danú informáciu k dispozícii. Informácie musia obsahovať tieto špecifikácie:

a)

prepojovací bod, v ktorom sa predáva kapacita;

b)

typ kapacity, t. j. vstupná, výstupná, pevná, prerušiteľná;

c)

množstvo a trvanie práv na využívanie kapacity;

d)

typ predaja, t. j. prevod alebo postúpenie;

e)

celkový počet predajov/prevodov;

f)

všetky ďalšie podmienky, ktoré sú prevádzkovateľovi prepravnej siete známe, ako sa uvádza v bode 3.3.

Pokiaľ takéto informácie poskytuje tretia strana, prevádzkovatelia prepravných sietí sú oslobodení od tejto povinnosti.

2.

Prevádzkovateľ prepravnej siete zverejňuje harmonizované podmienky, za ktorých transakcie týkajúce sa kapacity (t. j. prevody a postúpenia) akceptuje. Tieto podmienky musia obsahovať minimálne:

a)

opis štandardizovaných produktov, ktoré sa môžu predávať na sekundárnom trhu;

b)

prípravný čas na vykonanie/akceptáciu/registráciu sekundárnych obchodov. V prípade meškania sa musia zverejniť dôvody;

c)

notifikáciu poskytnutú prevádzkovateľovi prepravnej siete predávajúcim alebo treťou stranou uvedenou v bode 3.4 podbode 1, v ktorej sa uvádzajú mená predávajúceho a kupujúceho a špecifikácia kapacity, ako sa uvádza v bode 3.4 podbode 1.

Pokiaľ takéto informácie poskytuje tretia strana, prevádzkovatelia prepravných sietí sú oslobodení od tejto povinnosti.

3.

Pokiaľ ide o službu vyvažovania siete, každý prevádzkovateľ prepravnej siete poskytuje každému užívateľovi siete na každé vyvažovacie obdobie svoje špecifické predbežné odchýlkové objemy a cenové údaje za jednotlivých užívateľov siete, a to najneskôr jeden mesiac po skončení vyvažovacieho obdobia. Konečné údaje zákazníkov dodané podľa štandardizovaných záťažových profilov sa môžu poskytnúť maximálne o 14 mesiacov neskôr. Pokiaľ takéto informácie poskytuje tretia strana, prevádzkovatelia prepravných sietí sú oslobodení od tejto povinnosti. Pri poskytovaní týchto informácií sa rešpektuje dôvernosť citlivých obchodných informácií.

4.

Ak sa tretej strane ponúkajú iné služby flexibility, ako sú tolerancie, prevádzkovateľ prepravnej siete zverejňuje s jednodňovým predstihom denné predpovede maximálnej úrovne flexibility, rezervovanej úrovne flexibility a dostupnosti flexibility na trhu pre nasledujúci plynárenský deň. Prevádzkovateľ prepravnej siete tiež zverejní ex post informácie o súhrnnom využití každej služby flexibility na konci každého plynárenského dňa. Ak sa národný regulačný orgán presvedčí o tom, že takéto informácie môžu potenciálne viesť k zneužitiu zo strany užívateľov siete, môže rozhodnúť, že prevádzkovateľa prepravnej siete oslobodí od tejto povinnosti.

5.

Prevádzkovatelia prepravných sietí zverejňujú pre každú vyvažovaciu zónu množstvo plynu v prepravnej sieti na začiatku každého plynárenského dňa a predpoveď množstva plynu v prepravnej sieti na konci každého plynárenského dňa. Predpovedané množstvo plynu na konci plynárenského dňa sa aktualizuje na hodinovom základe v priebehu plynárenského dňa. Ak sa poplatky za nevyvažovanie vypočítavajú na hodinovom základe, prevádzkovateľ prepravnej siete zverejňuje množstvo plynu v prepravnej sieti na hodinovom základe. Alternatívne prevádzkovatelia prepravných sietí zverejňujú pre každú vyvažovaciu zónu súhrn nevyvážených pozícií všetkých užívateľov na začiatku každého vyvažovacieho obdobia a predpoveď súhrnu nevyvážených pozícií všetkých užívateľov na konci každého plynárenského dňa. Ak sa národný regulačný orgán presvedčí o tom, že takéto informácie môžu potenciálne viesť k zneužitiu zo strany užívateľov siete, môže rozhodnúť, že prevádzkovateľa prepravnej siete oslobodí od tejto povinnosti.

6.

Prevádzkovatelia prepravných sietí poskytnú užívateľsky zrozumiteľné nástroje na vypočítanie taríf.

7.

Prevádzkovatelia prepravných sietí uchovávajú pre potrebu príslušných vnútroštátnych orgánov najmenej päť rokov účinné záznamy o všetkých zmluvách o využívaní kapacity a ostatné príslušné informácie týkajúce sa kalkulácií a poskytovania prístupu k dostupným kapacitám, predovšetkým individuálnych nominácií a prerušení. Prevádzkovatelia prepravných sietí musia uchovávať dokumentáciu o všetkých príslušných informáciách podľa bodu 3.3 podbodov 4 a 5 najmenej päť rokov a na požiadanie ich predložiť regulačnému orgánu. Obe strany rešpektujú obchodné tajomstvo.“


Top