EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009H1019

Odporúčanie Rady z 22. decembra 2009 o očkovaní proti sezónnej chrípke (Text s významom pre EHP)

OJ L 348, 29.12.2009, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2009/1019/oj

29.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/71


ODPORÚČANIE RADY

z 22. decembra 2009

o očkovaní proti sezónnej chrípke

(Text s významom pre EHP)

(2009/1019/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 168 ods. 6,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Sezónna chrípka je nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa v Európe objavuje počas zimných mesiacov vo forme epidémie. Patrí k najvýznamnejším a najbežnejším prenosným chorobám a je významnou príčinou chorobnosti a úmrtnosti vo všetkých členských štátoch.

(2)

V niektorých prípadoch dochádza ku komplikáciám, ktoré sú závažnejšie ako pri spontánne miznúcich infekciách dýchacích ciest a spôsobujú ťažký zápal pľúc alebo iné sekundárne komplikácie, ktoré sú niekedy smrteľné. K týmto komplikáciám dochádza oveľa častejšie vo vekových skupinách starších osôb a u osôb s chronickými ochoreniami.

(3)

Sezónnu chrípku možno zmierniť očkovaním, ale vírus často mení zloženie svojich antigénov, a preto skupiny expertov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pravidelne prehodnocujú zloženie očkovacích látok.

(4)

V roku 2003 Svetové zdravotnícke zhromaždenie prijalo rezolúciu 56.19 s cieľom zvýšiť mieru zaočkovanosti proti chrípke u všetkých vysokoohrozených osôb tak, aby sa do roku 2006 dosiahla zaočkovanosť aspoň 50 % vo vekových skupinách starších ľudí a do roku 2010 aspoň 75 %.

(5)

Európsky parlament prijal 26. októbra 2005 a 14. júna 2006 uznesenia s názvami Stratégia boja proti chrípkovej pandémii a Plánovanie pripravenosti a reakcie na pandémiu chrípky v Európskom spoločenstve, ktoré vyzývajú členské štáty na zvýšenie zaočkovanosti proti chrípke v súlade s odporúčaniami WHO. V týchto uzneseniach sa členské štáty zároveň vyzývajú, aby v súlade s odporúčaniami WHO zvýšili zaočkovanosť v období medzi pandémiami.

(6)

Preto by sa mali podniknúť koordinované kroky na úrovni Európskej únie s cieľom zmierniť dôsledky sezónnej chrípky nabádaním rizikových skupín a zdravotníckych pracovníkov na očkovanie. Účelom tohto odporúčania je dosiahnuť cieľ 75 % zaočkovanosti vo vekových skupinách starších osôb podľa odporúčania WHO čo najskôr, pokiaľ možno do zimnej sezóny 2014 – 2015. Tento cieľ 75 % by sa mal podľa možnosti rozšíriť aj na rizikovú skupinu osôb s chronickými ochoreniami, pričom by sa mali zohľadniť pokyny vydané Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

(7)

Vyššia zaočkovanosť rizikových skupín by zároveň prispela k vyššej zaočkovanosti vo všeobecnosti vrátane zdravotníckych pracovníkov.

(8)

Prvým nevyhnutným krokom na uskutočnenie týchto zmien je informovať o probléme sezónnej chrípky prostredníctvom kampaní pre verejnosť a odborníkov všetky zainteresované strany v sektore zdravotnej starostlivosti, rizikové skupiny, zdravotníckych pracovníkov, lekárov, riadiacich pracovníkov v zdravotníctve a tvorcov politík. Zdravotnícki pracovníci by mali byť informovaní o zvýšenom nebezpečenstve, ktorému sú vystavení ich zraniteľnejší pacienti. Mali by si byť vedomí aj svojej povinnosti poskytovať pacientom náležité rady v súvislosti s očkovaním.

(9)

Predovšetkým je nevyhnutné zhromaždiť konkrétne a porovnateľné údaje o zaočkovanosti rizikových skupín na vnútroštátnej úrovni, aby bolo možné náležite vyhodnotiť situáciu vo všetkých členských štátoch. Tieto údaje neboli doteraz vždy k dispozícii. Na základe týchto údajov si Komisia a členské štáty budú môcť vymieňať informácie a najlepšie postupy s tretími krajinami prostredníctvom súčasných spôsobov medzinárodnej spolupráce v oblasti zdravia.

(10)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (1) (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC), sa ECDC poverilo predovšetkým poslaním poskytovať Komisii a členským štátom technické a vedecké poznatky. ECDC prevádzkuje tiež špecializovanú sieť zriadenú na účely dohľadu nad sezónnou chrípkou podľa rozhodnutia Komisie 2000/96/ES z 22. decembra 1999 o prenosných chorobách, ktoré majú byť postupne zahrnuté do siete Spoločenstva na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (2). ECDC by teda malo pomáhať členským štátom pri poskytovaní vedeckých poznatkov o očkovaní proti sezónnej chrípke.

(11)

V súvislosti s očkovaním proti sezónnej chrípke dosiahnutie cieľa 75 % zaočkovanosti starších osôb, odporúčané WHO, zreteľne uľahčia koordinované kroky na úrovni Európskej únie,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.

Členské štáty sa vyzývajú, aby podľa potreby prijali a vykonávali akčné plány alebo politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktorých cieľom je zvýšenie zaočkovanosti, tak aby sa čo najskôr a podľa možnosti do zimnej sezóny 2014 – 2015 dosiahla 75 % zaočkovanosť vo vekovej skupine starších osôb a podľa možnosti vo všetkých rizikových skupinách uvedených v bode 2 písm. a), pokiaľ sa tento cieľ ešte nedosiahol. Členské štáty sa tiež nabádajú, aby zvýšili zaočkovanosť medzi zdravotníckymi pracovníkmi.

V akčných plánoch alebo politikách by sa malo prihliadnuť na nedostatky zistené na vnútroštátnej úrovni a mali by sa organizovať činnosti uvedené v bode 2 písm. b) a c).

2.

V rámci akčných plánov alebo politík uvedených v bode 1 sa členské štáty vyzývajú, aby:

a)

zohľadnili definíciu „vekových skupín starších osôb“ a „skupín rizikových osôb“ podľa pokynov vydaných ECDC;

b)

zmerali zaočkovanosť všetkých rizikových skupín a analyzovali, z akých dôvodov sa niektorí ľudia nechcú dať zaočkovať;

c)

podporovali vzdelávanie, odbornú prípravu a výmenu informácií o sezónnej chrípke a očkovaní prostredníctvom:

i)

poskytovania informácií zdravotníckym pracovníkom;

ii)

poskytovania informácií rizikovým skupinám a ich rodinným príslušníkom o rizikách spojených s chrípkou a o prevencii chrípky;

iii)

účinných informačných krokov v záujme odstránenia prekážok zaočkovanosti.

3.

Členské štáty sa vyzývajú, aby každý rok dobrovoľne podávali Komisii správu o vykonávaní tohto odporúčania, najmä o zaočkovanosti dosiahnutej v rizikových skupinách.

4.

Komisia sa vyzýva, aby pravidelne podávala Rade správy o vykonávaní tohto odporúčania, ktoré budú založené na údajoch poskytnutých členskými štátmi.

5.

Komisia sa vyzýva, aby naďalej podporovala výskum týkajúci sa chrípky prostredníctvom rámcových výskumných programov.

V Bruseli 22. decembra 2009

Za Radu

predseda

A. CARLGREN


(1)  Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 28, 3.2.2000, s. 50.


Top