Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0959

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/230/ES o formulári týkajúcom sa právnych predpisov v sociálnej oblasti súvisiacich s činnosťami cestnej dopravy [oznámené pod číslom K(2009) 9895] (Text s významom pre EHP)

OJ L 330, 16.12.2009, p. 80–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 165 - 166

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/959/oj

16.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/80


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. decembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/230/ES o formulári týkajúcom sa právnych predpisov v sociálnej oblasti súvisiacich s činnosťami cestnej dopravy

[oznámené pod číslom K(2009) 9895]

(Text s významom pre EHP)

(2009/959/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (1), a najmä na jej článok 11 ods. 3 a článok 13,

keďže:

(1)

Hlavným zdrojom informácií o cestných kontrolách sú tachografové záznamy. Chýbajúce záznamy by mali byť odôvodnené iba v prípadoch, keď z objektívnych dôvodov tachografové záznamy vrátane manuálneho zadávania údajov nebolo možné uskutočniť. V takýchto prípadoch by sa malo vydať potvrdenie o uvedených dôvodoch.

(2)

Formulár potvrdenia ustanovený v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2007/230/ES (2) sa ukázal ako nedostatočný, pokiaľ ide o pokrytie všetkých prípadov, v ktorých je technicky nemožné zaznamenať činnosti vodiča na záznamovom zariadení.

(3)

Aby mohli členské štáty zvýšiť účinnosť a efektívnosť kontrol súladu s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (3), mali by sa do formulára vložiť dodatočné prvky, ktoré dopĺňajú prvky uvedené v článku 11 ods. 3 smernice 2006/22/ES.

(4)

Formulár potvrdenia by sa mal používať iba vtedy, ak sa z tachografových záznamov z objektívnych technických dôvodov nedá dokázať, že bol dodržaný súlad s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 561/2006.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 18 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (4),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2007/230/ES sa nahrádza znením prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 14. decembra 2009

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35.

(2)  Ú. v. EÚ L 99, 14.4.2007, s. 14.

(3)  Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8.


PRÍLOHA

Image


Top