EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0252

2009/252/ES: Rozhodnutie Komisie z  11. marca 2009 o výnimkách z určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 117/2008, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely [oznámené pod číslom K(2009) 1568] Text s významom pre EHP

Ú. v. EÚ L 75, 21.3.2009, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/252/oj

21.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 75/11


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. marca 2009

o výnimkách z určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 117/2008, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely

[oznámené pod číslom K(2009) 1568]

(Iba anglické, dánske, estónske, francúzske, grécke, holandské, litovské, lotyšské, maltské, nemecké, poľské a slovenské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2009/252/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 (1) z 20. februára 2008, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93, a najmä na jeho článok 14,

so zreteľom na žiadosti predložené Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Nemeckou spolkovou republikou, Estónskou republikou, Írskom, Gréckou republikou, Francúzskou republikou, Lotyškou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 177/2008 sa vytvoril nový spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov využívané výlučne na štatistické účely s cieľom zabezpečiť, aby sa registre ekonomických subjektov naďalej rozvíjali v harmonizovanom rámci.

(2)

V článku 14 nariadenia (ES) č. 177/2008 sa stanovuje, že keď si registre ekonomických subjektov vyžadujú významnejšie prepracovanie, Komisia môže členskému štátu na požiadanie udeliť výnimku na prechodné obdobie najdlhšie do 25. marca 2010. Pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, verejnú správu a obranu a povinné sociálne zabezpečenie a pre doplnkové ukazovatele týkajúce sa skupín podnikov môže Komisia na požiadanie členského štátu udeliť výnimku na prechodné obdobie najdlhšie do 25. marca 2013.

(3)

Niektoré členské štáty požiadali o udelenie takejto výnimky.

(4)

Tieto výnimky treba povoliť, pretože požiadavky členských štátov vychádzajú z oprávnenej potreby ďalšieho prispôsobenia ich vnútroštátnych štatistických systémov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členským štátom uvedeným v prílohe sa týmto udeľujú výnimky na základe podmienok a obmedzení v nej stanovených s cieľom umožniť týmto členským štátom, aby svoje príslušné vnútroštátne štatistické systémy uviedli do súladu s nariadením (ES) č. 177/2008.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu, Dánskemu kráľovstvu, Nemeckej spolkovej republike, Estónskej republike, Írsku, Gréckej republike, Francúzskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Luxemburskému veľkovojvodstvu, Maltskej republike, Holandskému kráľovstvu, Rakúskej republike, Poľskej republike a Slovenskej republike.

V Bruseli 11. marca 2009

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 61, 5.3.2008, s. 6.


PRÍLOHA

UDELENÉ VÝNIMKY

Členský štát

Udelená výnimka

Uplynutie platnosti výnimky

Belgicko

Ukazovatele 4.1, 4.2a, 4.3 až 4.7 a 4.9

25. marca 2010

Ukazovatele 1.8 až 1.12a, 1.13a, 3.12, 4.11, 4.12a a 4.13a

30. júna 2011

Dánsko

Pokrytie skupín podnikov

30. júna 2009

Pokrytie skupín podnikov, ktoré nie sú zaradené do zoznamu najväčších nadnárodných skupín podnikov zaslaného Eurostatom

31. decembra 2009

Nemecko

Ukazovateľ 3.11 a druhá časť ukazovateľa 1.7a (odkaz na colnú evidenciu alebo na register ekonomických subjektov mimo Spoločenstva)

25. marca 2010

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, verejná správa a obrana a povinné sociálne zabezpečenie

31. decembra 2012

Estónsko

Ukazovateľ 1.12a

25. marca 2010

Írsko

Úplná výnimka

31. decembra 2008

Ukazovateľ 1.3

31. decembra 2009

Ukazovateľ 3.11

Pokrytie skupín podnikov, ktoré nie sú zaradené do zoznamu najväčších nadnárodných skupín podnikov zaslaného Eurostatom

25. marca 2010

Ukazovatele 1.8 až 1.12b, 1.13a, 3.12, 4.1, 4.2a, 4.5 až 4.7, 4.9, 4.13a

31. decembra 2012

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, verejná správa a obrana a povinné sociálne zabezpečenie

25. marca 2013

Grécko

Skupiny podnikov a ich ukazovatele

31. decembra 2008

Pokrytie skupín podnikov, ktoré nie sú zaradené do zoznamu najväčších nadnárodných skupín podnikov zaslaného Eurostatom

25. marca 2010

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie a doplnkové ukazovatele týkajúce sa skupín podnikov

25. marca 2013

Francúzsko

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

30. júna 2012

Lotyšsko

Nadnárodné skupiny podnikov a ich ukazovatele

31. decembra 2008

Pokrytie skupín podnikov, ktoré nie sú zaradené do zoznamu najväčších nadnárodných skupín podnikov zaslaného Eurostatom

5. marca 2010

Doplnkové ukazovatele týkajúce sa skupín podnikov

31. decembra 2010

Litva

Nadnárodné skupiny podnikov a ich ukazovatele

25. marca 2010

Doplnkové ukazovatele týkajúce sa skupín podnikov

25. marca 2013

Luxembursko

Skupiny podnikov a ich ukazovatele

31. decembra 2008

Pokrytie skupín podnikov, ktoré nie sú zaradené do zoznamu najväčších nadnárodných skupín podnikov zaslaného Eurostatom

31. decembra 2009

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, verejná správa a obrana a povinné sociálne zabezpečenie

31. decembra 2010

Doplnkové ukazovatele týkajúce sa skupín podnikov

25. marca 2013

Malta

Skupiny podnikov a ich ukazovatele

31. decembra 2008

Pokrytie skupín podnikov, ktoré nie sú zaradené do zoznamu najväčších nadnárodných skupín podnikov zaslaného Eurostatom

25. marca 2010

Doplnkové ukazovatele týkajúce sa skupín podnikov

25. marca 2013

Holandsko

Ukazovatele 1.12a, 1.13a, 3.11, 4.4, 4.11, 4.12a a 4.13a

25. marca 2010

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie a doplnkové ukazovatele týkajúce sa skupín podnikov

25. marca 2013

Rakúsko

Ukazovateľ 3.11 v súvislosti so subsektormi (verejný, vnútroštátny súkromný, pod zahraničnou kontrolou) sektorov S.11, S.122, S.123, S.124 a S.125;

Skupiny podnikov a ich ukazovatele

25. marca 2010

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

31. decembra 2011

Miestne jednotky a ich ukazovatele v oblasti verejnej správy a obrany a povinného sociálneho zabezpečenia

31. decembra 2012

Poľsko

Údaje o nadnárodných skupinách podnikov a ich zasielanie Eurostatu

31. marca 2009

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

31. decembra 2011

Slovensko

Doplnkové ukazovatele týkajúce sa skupín podnikov

30. júna 2009


Top