Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0718

Nariadenie Rady (ES) č. 718/2008 z  24. júla 2008 , ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 40/2008, pokiaľ ide o rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb

OJ L 198, 26.7.2008, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/718/oj

26.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/8


NARIADENIE RADY (ES) č. 718/2008

z 24. júla 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 40/2008, pokiaľ ide o rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 20,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1559/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán obnovy populácií tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori (2), a najmä na jeho článok 7,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 2015/2006 (3) sa na roky 2007 a 2008 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva, pokiaľ ide o niektoré zásoby hlbokomorských rýb.

(2)

Opis niektorých rybolovných zón v uvedenom nariadení by sa mal spresniť, aby sa zabezpečila presná identifikácia zóny, v ktorej sa určitá kvóta môže vyloviť.

(3)

V záujme zabezpečenia úplného splnenia tohto viacročného plánu obnovy populácií tuniaka modroplutvového vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, stanoveného nariadením (ES) č. 1559/2007, je potrebné prijať určité opatrenia ustanovené v uvedenom nariadení a najmä stanoviť a rozdeliť medzi dotknuté členské štáty počet plavidiel oprávnených loviť v Atlantickom oceáne tuniaka modroplutvého, ktorý nedosahuje stanovenú minimálnu veľkosť, ako aj jeho celkový povolený výlov.

(4)

Nariadením Rady (ES) č. 40/2008 (4) sa na rok 2008 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a zoskupenia populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstvá vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu. Súradnice určitých oblastí obmedzenia rybolovu sú v uvedenom nariadení uvedené nepresne a mali by sa opraviť.

(5)

Obmedzenia výlovu tresky škvrnitej v zónach ICES VIIb-k, VIII, IX a X a vo vodách Spoločenstva zóny CECAF 34.1.1 sú predbežne stanovené v prílohe IA k nariadeniu (ES) č. 40/2008. Na základe nového vedeckého zhodnotenia stavu tejto populácie Medzinárodnou radou pre výskum mora (ICES) je potrebné stanoviť konečný celkový povolený výlov tejto populácie.

(6)

Určité kvóty a poznámky pod čiarou pre určité druhy sú v danom nariadení uvedené nepresne a mali by sa opraviť.

(7)

Na základe konzultácií medzi Spoločenstvom a Islandom z 10. apríla 2008 sa dospelo k dohode o kvótach pre islandské plavidlá na výlov korušky polárnej z kvót Spoločenstva pridelených na základe dohody Spoločenstva s vládou Dánska a miestnou vládou Grónska, ktoré sa majú využiť do 30. apríla 2008, a o kvótach pre rybárske plavidlá Spoločenstva na výlov sebastesov v islandskej výhradnej hospodárskej zóne, ktoré sa majú využiť od júla do decembra. Táto dohoda by sa mala vykonať v právnych predpisoch Spoločenstva.

(8)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom, Faerskými ostrovmi, Grónskom, Islandom, Nórskom a Ruskou federáciou uzatvorená 13. – 14. februára 2008 v Kodani o riadení populácií sebastesov v Irmingerovom mori a priľahlých vodách príslušnej zóny dohovoru NEAFC v roku 2008 by sa mala vykonať v právnych predpisoch Spoločenstva. Keďže táto dohoda sa vzťahuje na celý rok 2008, vykonávanie tejto dohody je potrebné uplatňovať spätne od 1. januára 2008.

(9)

Závery zo zasadnutia spoločného výboru EÚ – Grónsko, ktoré sa konalo 27. novembra 2007 v meste Nuuk, a odborného zasadnutia, ktoré sa konalo 12. februára 2008 v Kodani, pokiaľ ide o kvóty ES na výlov sebastesov vo vodách Grónska v zónach ICES V a XIV, by sa mali vykonať v právnych predpisoch Spoločenstva. Keďže dohoda uzavretá s Grónskom súvisí s dohodou NEAFC o riadení populácií sebastesov v Irmingerovom mori, opatrenia prijaté na účely vykonania záverov zo zasadnutia spoločného výboru EÚ – Grónsko by sa mali tiež uplatňovať spätne od 1. januára 2008.

(10)

V súlade so zhrnutím záverov o konzultáciách o rybolove medzi Európskym spoločenstvom a Nórskom z 26. novembra 2007 Spoločenstvo v roku 2008 vyskúša technické opatrenia uplatniteľné na vlečený výstroj a zamerané na zníženie podielu počtu odhadzovania tresky škvrnitej na najviac 10 %. Táto dohoda by sa mala vykonať v právnych predpisoch Spoločenstva.

(11)

Aby sa pre dotknutých rybárov zabezpečila istota a aby si mohli čo najskôr naplánovať svoje činnosti na túto rybársku sezónu, je nevyhnutné udeliť výnimku zo šesťtýždňovej lehoty uvedenej v oddiele I bode 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii pripojeného k Zmluve o Európskej únii a zmluvám o založení Európskych spoločenstiev.

(12)

Nariadenia (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 40/2008 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 2015/2006

Časť 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 2015/2006 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 40/2008

Nariadenie (ES) č. 40/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 30 ods. 1 písm. a) sa nahrádza takto:

„a)

Zóna, v ktorej je zakázaný hlbokomorský rybolov: ‚útes Lophelia pri Capo Santa Maria di Leuca‘

39° 27,72′ s. š., 18° 10,74′ v. d.

39° 27,80′ s. š., 18° 26,68′ v. d.

39° 11,16′ s. š., 18° 32,58′ v. d.

39° 11,16′ s. š., 18° 10,74′ v. d.“

2.

Za článok 82 sa vkladajú tieto články:

„Článok 82a

Maximálny počet plavidiel loviacich tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu

1.   Maximálny počet plavidiel Spoločenstva loviacich tuniaka udicami a lovnými šnúrami, ktorým sa povoľuje loviť tuniaka modroplutvého s minimálnou veľkosťou 8 kg alebo 75 cm vo východnej časti Atlantického oceánu, a rozdelenie tohto maximálneho počtu medzi členské štáty sa stanovuje takto:

Španielsko

63

Francúzsko

44

ES

107

2.   Maximálny počet plavidiel Spoločenstva loviacich pelagickými vlečnými sieťami, ktorým sa povoľuje loviť ako vedľajší úlovok tuniaka modroplutvého s minimálnou veľkosťou 8 kg alebo 75 cm vo východnej časti Atlantického oceánu, a rozdelenie tohto maximálneho počtu medzi členské štáty sa stanovuje takto:

Francúzsko

107

ES

107

Článok 82b

Obmedzenia výlovu tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu

1.   V rámci obmedzení výlovu stanovených v prílohe ID sa obmedzenie výlovu tuniaka modroplutvého veľkosti 8 kg až 30 kg alebo 75 cm až 115 cm oprávnenými plavidlami Spoločenstva uvedenými v článku 82a a rozdelenie tohto obmedzenia výlovu medzi členské štáty stanovuje takto (v tonách):

Španielsko

1 117,07 (5)

Francúzsko

504

ES

1 621,07

2.   V rámci obmedzení výlovu stanovených v odseku 1 sa obmedzenie výlovu tuniaka modroplutvého s hmotnosťou aspoň 6,4 kg alebo veľkosťou aspoň 70 cm plavidlami s celkovou dĺžkou menšou ako 17 metrov, ktoré lovia tuniaka udicami a patria medzi plavidlá Spoločenstva uvedené v článku 82a, a rozdelenie tohto obmedzenia medzi členské štáty stanovuje takto (v tonách):

Francúzsko

45 (6)

ES

45 (6)

Článok 82c

Obmedzenia výlovu tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu, ktoré sa vzťahujú na drobný pobrežný rybolov v Spoločenstve

V rámci obmedzení výlovu stanovených v prílohe ID sa obmedzenie výlovu tuniaka modroplutvého s hmotnosťou 8 kg až 30 kg v rámci drobného pobrežného rybolovu v Spoločenstve zameraného na čerstvé ryby vo východnej časti Atlantického oceánu a rozdelenie tohto obmedzenia výlovu medzi členské štáty stanovuje takto (v tonách):

Spain

263,21

France

61,01

EC

324,22“

3.

Prílohy IA, IB, III a XIV k nariadeniu (ES) č. 40/2008 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia uvedené v bode 2 písm. b) a c) prílohy II k tomuto nariadeniu, sa však uplatňuje od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júla 2008

Za Radu

predseda

B. HORTEFEUX


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 8.

(3)  Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 28. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 541/2008 (Ú. v. EÚ L 157, 17.6.2008, s. 23).

(4)  Ú. v. EÚ L 19, 23.1.2008, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 641/2008 (Ú. v. EÚ L 178, 5.7.2008, s. 17).

(5)  Vrátane maximálne 80 ton vedľajších úlovkov pre plavidlá loviace lovnými šnúrami.

(6)  Toto množstvo môže Komisia zmeniť až do 200 ton.


PRÍLOHA I

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 2015/2006 sa časť 2 mení a dopĺňa takto:

Údaje týkajúce sa rýb druhu Hoplostethus atlanticus vo vodách Spoločenstva a vodách, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc tretích krajín, zón ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII a XIV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

Ryby druhu

Hoplostethus atlanticus

Zóna

:

Vody Spoločenstva a vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani súdnu právomoc tretích krajín, zón I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII a XIV

Rok

2007

2008

 

Španielsko

4

3

 

Francúzsko

23

15

 

Írsko

6

4

 

Portugalsko

7

5

 

Spojené kráľovstvo

4

3

 

ES

44

30“

 


PRÍLOHA II

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 40/2008 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe IA:

a)

Údaje týkajúce sa tresky škvrnitej v zónach VIIb-k, VIII, IX a X a vo vodách Spoločenstva zóny CECAF 34.1.1 sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

Treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

VIIb-k, VIII, IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1

COD/7X7A34

Belgicko

217

Analytický TAC.

Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.“

Francúzsko

3 725

Írsko

797

Holandsko

31

Spojené kráľovstvo

404

ES

5 174

TAC

5 174

b)

Údaje týkajúce sa tresky belasej vo vodách ES zón II, IVa, V, VI severne od 56° 30′ s. š. a zóny VII západne od 12° z. d. sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

Treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna

:

Vody ES zóny II, IVa, V, VI severne od 56° 30′ s. š. a zóna VII západne od 12° z. d.

WHB/24A567

Nórsko

196 269 (1)  (2)

Analytický TAC.

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Faerské ostrovy

31 000 (3)  (4)

TAC

1 266 282

2.

V prílohe IB:

a)

Údaje týkajúce sa korušky polárnej vo vodách Grónska zón ICES V a XIV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

Koruška polárna

Mallotus villosus

Zóna

:

Grónske vody zón V a XIV

CAP/514GRN

Všetky členské štáty

0

 

ES

23 716 (5)  (6)

 

TAC

nie je relevantné

 

b)

Údaje týkajúce sa sebastesov vo vodách ES a v medzinárodných vodách zóny ICES V a medzinárodných vodách zón ICES XII a XIV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

Sebastesy

Sebastes spp.

Zóna

:

Vody ES a medzinárodné vody zóny V; medzinárodné vody zón XII a XIV

RED/51214.

Estónsko

210 (7)

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Nemecko

4 266 (7)

Španielsko

749 (7)

Francúzsko

398 (7)

Írsko

1 (7)

Lotyšsko

76 (7)

Holandsko

2 (7)

Poľsko

384 (7)

Portugalsko

896 (7)

Spojené kráľovstvo

10 (7)

ES

6 992 (7)

TAC

46 000

c)

Údaje týkajúce sa sebastesov v grónskych vodách zón ICES V a XIV sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

Sebastesy

Sebastes spp.

Zóna

:

Grónske vody zón V a XIV

RED/514GRN

Nemecko

4 248

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Francúzsko

22

Spojené kráľovstvo

30

ES

8 000 (8)  (9)

TAC

nie je relevantné

d)

Údaje týkajúce sa sebastesov vo vodách Islandu zóny ICES Va sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

Sebastesy

Sebastes spp.

Zóna

:

Vody Islandu zóny Va

RED/05A-IS

Belgicko

100 (10)  (11)

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

Nemecko

1 690 (10)  (11)

Francúzsko

50 (10)  (11)

Spojené kráľovstvo

1 160 (10)  (11)

ES

3 000 (10)  (11)

TAC

nie je relevantné

3.

V prílohe III:

a)

za bod 9 sa vkladá nový bod 9a:

„9a.   Zníženie odhadzovania tresky škvrnitej v Severnom mori

1.

Členské štáty, ktoré majú pridelenú kvótu na lov tresky škvrnitej, vyskúšajú v roku 2008 technické opatrenia pre vlečený výstroj zamerané na zníženie podielu počtu odhadzovania tresky na najviac 10 %.

2.

Členské štáty sprístupnia výsledky testov uvedených v bode 9a.1 Komisii do 31. decembra 2008.“

b)

V bode 13.1 sa súradnice pre „Hatton Bank“ nahrádzajú takto:

 

„Hatton Bank:

59° 26′ s. š., 14° 30′ z. d.

59° 12′ s. š., 15° 08′ z. d.

59° 01′ s. š., 17° 00′ z. d.

58° 50′ s. š., 17° 38′ z. d.

58° 30′ s. š., 17° 52′ z. d.

58° 30′ s. š., 18° 22′ z. d.

58° 03′ s. š., 18° 22′ z. d.

58° 03′ s. š., 17° 30′ z. d.

57° 55′ s. š., 17° 30′ z. d.

57° 45′ s. š., 19° 15′ z. d.

58° 30′ s. š., 18° 45′ z. d.

58° 47′ s. š., 18° 37′ z. d.

59° 05′ s. š., 17° 32′ z. d.

59° 16′ s. š., 17° 20′ z. d.

59° 22′ s. š., 16° 50′ z. d.

59° 21′ s. š., 15° 40′ z. d.“

4.

V prílohe XIV:

V texte zodpovedajúcom dodatku 3 k uzneseniu GFCM/31/2007/2 sa zemepisné súradnice zemepisnej podoblasti GFCM číslo 2 nahrádzajú takto:

„36° 05′ s. š., 3° 20′ z. d.

36° 05′ s. š. 2° 40′ z. d.

35° 45′ s. š. 2° 40′ z. d.

35° 45′ s. š. 3° 20′ z. d.“


(1)  Započíta sa do obmedzení výlovu Nórska stanovených v rámci dohôd pobrežných štátov.

(2)  Úlovok v zóne IV nesmie prekročiť 49 067 ton.

(3)  Započíta sa do obmedzení výlovu Faerských ostrovov stanovených v rámci dohôd pobrežných štátov.

(4)  Môže sa loviť aj v zóne VIb. Úlovok v zóne IV nesmie prekročiť 7 750 ton.“

(5)  Z toho je 23 716 ton pridelených Islandu.

(6)  Má sa uloviť do 30. apríla 2008.“

(7)  Z toho sa v období od 1. apríla do 15. júla 2008 severne od 59° s. š. a východne od 36° z. d. môže vyloviť najviac 65 % kvóty. Z toho sa v období od 1. apríla do 10. mája 2008 severne od 59° s. š. a východne od 36° z. d. môže vyloviť najviac 30 % obmedzení výlovu.“

(8)  Môže sa loviť iba pelagickými vlečnými sieťami. Môže sa loviť na východe alebo západe. Kvóta sa môže loviť v regulačnej oblasti NEAFC pod podmienkou, že sú splnené podmienky nahlasovania uplatniteľné na rybolov v grónskych vodách.

(9)  Z toho 3 500 ton, ktoré sa majú uloviť pelagickými vlečnými sieťami, je pridelených Nórsku a 200 ton je pridelených Faerským ostrovom.“

(10)  Vrátane nevyhnutného vedľajšieho úlovku (okrem tresky škvrnitej).

(11)  Má sa uloviť od júla do decembra.“


Top