Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0355

Nariadenie Komisie (ES) č. 355/2008 z 21. apríla 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1239/95, pokiaľ ide o používanie elektronických komunikačných prostriedkov v konaniach pred Úradom Spoločenstva pre odrody rastlín (Text s významom pre EHP)

OJ L 110, 22.4.2008, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/355/oj

22.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 355/2008

z 21. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1239/95, pokiaľ ide o používanie elektronických komunikačných prostriedkov v konaniach pred Úradom Spoločenstva pre odrody rastlín

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (1), a najmä na jeho článok 114,

po porade so správnou radou Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín,

keďže:

(1)

Pravidlá stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1239/95 z 31. mája 1995, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2100/94, pokiaľ ide o konania pred Úradom Spoločenstva pre odrody rastlín (2), by sa mali zjednodušiť najmä tým, že sa umožní používanie elektronických komunikačných prostriedkov.

(2)

Je vhodné zjednodušiť na jednej strane podávanie žiadostí, námietok alebo odvolaní a na druhej strane doručovanie dokumentov Úradom Spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „úrad“) povolením používania elektronických prostriedkov. Úrad by mal navyše dostať možnosť vydávať osvedčenia o právne chránených rastlinných odrodách Spoločenstva v elektronickej forme. Uverejnenie informácií týkajúcich sa právne chránených rastlinných odrôd Spoločenstva by tiež malo byť možné prostredníctvom elektronických prostriedkov. Malo by sa umožniť aj elektronické uchovávanie spisov týkajúcich sa konaní, aby sa zlepšila efektívnosť.

(3)

Predseda úradu by mal byť splnomocnený stanoviť všetky potrebné podrobnosti, pokiaľ ide o používanie elektronických komunikačných prostriedkov alebo uchovávanie spisov.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1239/95 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1239/95 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Adresy obsahujú všetky príslušné administratívne informácie vrátane názvu štátu, v ktorom má účastník konania trvalý pobyt alebo kde má sídlo alebo prevádzku. Pre každého účastníka konania by sa mala podľa možností uviesť iba jedna adresa; tam, kde je uvedených niekoľko adries, sa zoberie do úvahy iba prvá spomínaná adresa, okrem prípadov, keď účastník konania označí ako adresu na doručenie jednu z ostatných adries.

Predseda úradu stanoví podrobnosti súvisiace s adresou vrátane akýchkoľvek príslušných podrobností týkajúcich sa ostatných komunikačných prostriedkov.“

2.

Článok 16 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Žiadosť o právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci Spoločenstva sa podáva úradu, určeným národným agentúram alebo pobočkám úradu zriadeným podľa článku 30 ods. 4 základného nariadenia.

Ak sa žiadosť podáva na úrade, možno ju podať na papieri alebo elektronickými prostriedkami. Ak sa podáva v národných agentúrach alebo pobočkách úradu, podáva sa na papieri dvojmo.“

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Úrad dá bezplatne k dispozícii tieto formuláre:

a)

formulár žiadosti a odborný dotazník na účely podania žiadosti o právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci Spoločenstva;

b)

formulár na zasielanie informácií podľa odseku 2, ktorý uvádza všetky dôsledky v prípade ich nezaslania.

4.   Žiadateľ vyplní a podpíše formuláre uvedené v odseku 3. Ak sa žiadosť podáva elektronickými prostriedkami, musí byť, pokiaľ ide o podpis, v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 57 ods. 3 druhom pododseku.“

3.

Článok 28 sa nahrádza takto:

„Článok 28

Návrh na označenie odrody

Návrh na označenie odrody sa podpíše a podá sa na úrade, alebo ak návrh sprevádza žiadosť o právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci Spoločenstva podaná v určenej národnej agentúre alebo pobočke úradu zriadenej podľa článku 30 ods. 4 základného nariadenia, potom sa podáva dvojmo.

Úrad dáva bezplatne k dispozícii formulár na účely navrhnutia označenia odrody.

Ak sa návrh na označenie odrody podáva elektronickými prostriedkami, musí byť, pokiaľ ide o podpis, v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 57 ods. 3 druhom pododseku.“

4.

V článku 36 sa posledná veta odseku 1 vypúšťa a dopĺňa sa tento odsek 4:

„4.   Ak sa návrh na úpravu označenia odrody podáva elektronickými prostriedkami, musí byť, pokiaľ ide o podpis, v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 57 ods. 3 druhom pododseku.“

5.

V článku 52 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Do troch mesiacov po uzatvorení ústneho konania sa rozhodnutie o odvolaní zašle v písomnej forme účastníkom odvolacieho konania akýmkoľvek spôsobom stanoveným v článku 64 ods. 3.“

6.

V článku 53 ods. 2 sa druhá veta nahrádza takto:

„Následne sa rozhodnutie v písomnej forme doručí účastníkom konania v súlade s článkom 64.“

7.

V článku 54 ods. 3 sa slovo „duplikát“ nahrádza slovom „kópiu“.

8.

Články 57 a 58 sa nahrádzajú takto:

„Článok 57

Dokumenty predkladané účastníkmi konania

1.   Akékoľvek dokumenty predkladané účastníkom konania sa podávajú poštou, osobným doručením alebo elektronickými prostriedkami.

Podrobnosti týkajúce sa elektronických podaní stanoví predseda úradu.

2.   Za deň prijatia akéhokoľvek dokumentu podaného účastníkmi konania sa považuje deň, keď bol dokument naozaj prijatý v priestoroch úradu, alebo v prípade dokumentu podaného elektronickými prostriedkami, keď bol dokument prijatý úradom elektronicky.

3.   S výnimkou dokumentov v prílohe, akékoľvek dokumenty podané účastníkmi konania musia byť podpísané nimi alebo ich zástupcom v konaní.

Ak bol dokument podaný úradu elektronicky, musí obsahovať elektronický podpis.

4.   Ak dokument nebol náležite podpísaný alebo ak je prijatý dokument neúplný alebo nečitateľný, alebo ak má úrad pochybnosti, pokiaľ ide o presnosť dokumentu, úrad o tom informuje zasielateľa a vyzve ho, aby v časovej lehote jedného mesiaca predložil originál dokumentu podpísaného v súlade s odsekom 3 alebo aby ešte raz zaslal kópiu originálu.

Ak je táto požiadavka splnená v stanovenej lehote, dátum prijatia podpísaného dokumentu alebo opätovného zaslania sa považuje za dátum prijatia prvého dokumentu. Ak táto požiadavka nie je splnená v stanovenej lehote, dokument sa považuje za neprijatý.

5.   Dokumenty, ktoré musia byť oznámené ostatným účastníkom konania a tiež príslušnému skúšobnému úradu, alebo dokumenty týkajúce sa dvoch alebo viacerých žiadostí o právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci Spoločenstva alebo o právo na využívanie sa podávajú v dostatočnom počte kópií. Chýbajúce kópie sa obstarávajú na náklady účastníka konania.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na dokumenty podané elektronickými prostriedkami.

Článok 58

Písomné doklady

1.   Doklady o konečných rozsudkoch a rozhodnutiach okrem tých, ktoré prijal úrad, alebo iné písomné doklady, ktoré majú predložiť účastníci konania, možno zabezpečiť predložením úradne neoverenej kópie.

2.   Ak má úrad pochybnosti o pravosti dokladov uvedených v odseku 1, môže požadovať predloženie originálu alebo úradne overenej kópie.“

9.

Článok 64 sa nahrádza takto:

„Článok 64

Všeobecné ustanovenia o doručovaní

1.   V konaní na úrade majú dokumenty, ktoré má úrad doručiť účastníkovi konania, formu originálneho dokumentu, jeho neoverenej kópie alebo dokumentu vytlačeného z počítača. Dokumenty pochádzajúce od ostatných účastníkov konania možno doručiť vo forme neoverených kópií.

2.   Ak jeden alebo viacerí účastníci konania vymenovali zástupcu v konaní, dokumenty sa v súlade s ustanoveniami odseku 1 doručujú tomuto zástupcovi.

3.   Doručovanie sa vykonáva:

a)

poštou v súlade s článkom 65;

b)

doručením osobne v súlade s článkom 66;

c)

verejným oznámením v súlade s článkom 67 alebo

d)

elektronickými prostriedkami alebo akýmikoľvek inými technickými prostriedkami v súlade s druhým pododsekom tohto odseku.

Predseda úradu stanoví podrobnosti týkajúce sa doručovania elektronickými prostriedkami.

4.   Dokumenty alebo ich kópie, ktoré obsahujú opatrenia, pre ktoré je v článku 79 základného nariadenia ustanovené doručenie, sa doručujú poštou doporučene s doručenkou; možno ich doručiť aj elektronickými prostriedkami, ak to stanoví predseda úradu.“

10

V článku 65 sa vypúšťa ods. 1.

11.

V článku 67 sa slová „článku 65 ods. 1“ nahrádzajú slovami „článku 64 ods. 4“.

12.

V článku 71 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Ak časová lehota uplynie v deň, keď je v členskom štáte alebo medzi členským štátom a úradom úplne prerušená alebo následne narušená dodávka pošty, časová lehota pre účastníkov konania, ktorí majú svoj trvalý pobyt alebo sídlo alebo prevádzku v príslušnom členskom štáte, alebo vymenovali zástupcov v konaní so sídlom v tomto štáte, sa predlžuje až do prvého dňa, ktorý nasleduje po konci obdobia prerušenia alebo narušenia dodávky pošty. Ak príslušným členským štátom je štát, v ktorom sídli úrad, toto ustanovenie sa uplatňuje na všetkých účastníkov konania. Dĺžku prerušenia alebo narušenia stanovuje a oznamuje predseda úradu.

Pokiaľ ide o dokumenty podané elektronickými prostriedkami, prvý pododsek sa mutatis mutandis uplatňuje v prípadoch, keď došlo k prerušeniu spojenia úradu s elektronickými komunikačnými prostriedkami.“

13.

Do článku 78 ods. 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„Predseda úradu stanoví formu registrov. Registre môžu mať formu elektronickej databázy.“

14.

V článku 79 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Akýkoľvek prenos právnej ochrany rastlinných odrôd Spoločenstva sa zapisuje do Registra právne chránených rastlinných odrôd Spoločenstva na základe predloženia písomného dokladu o prenose alebo úradných dokumentov, ktoré potvrdzujú prenos, alebo takých výpisov z týchto dokumentov, ktoré sú dostatočné na potvrdenie prenosu. Úrad si ponechá kópiu týchto písomných dokladov vo svojich spisoch.

Predseda úradu stanoví formu a podmienky, za ktorých sa tieto časti písomných dokladov majú uchovať v spisoch úradu.“

15.

Článok 83 sa nahrádza takto:

„Článok 83

Uchovávanie spisov

1.   Dokumenty, buď vo forme originálov alebo kópií, ktoré sa týkajú konaní, sa uchovávajú v spisoch s prideleným registračným číslom k takýmto konaniam, okrem tých dokumentov, ktoré sa týkajú vylúčenia členov príslušnej odvolacej komisie alebo pracovníkov úradu alebo skúšobného úradu, alebo námietky voči nim, ktoré sa uchovávajú zvlášť.

2.   Úrad uchováva jednu kópiu spisu podľa odseku 1 (kópia spisu), ktorá sa považuje za vernú a úplnú kópiu spisu. Skúšobný úrad môže uchovávať kópiu dokumentov, ktoré sa týkajú takýchto konaní (skúšobná kópia), ale zabezpečí dodanie tých originálov, ktoré úrad nemá.

3.   Originálne dokumenty predložené účastníkmi konania, ktoré tvoria základ akýchkoľvek elektronických spisov, možno po uplynutí istého obdobia od ich prijatia úradom zlikvidovať.

4.   Predseda úradu stanoví podrobnosti, pokiaľ ide o formu, v akej majú byť spisy uchovávané, obdobie, počas ktorého majú byť uchovávané, a obdobie uvedené v odseku 3.“

16.

Do článku 87 sa pridáva tento odsek 3:

„3.   Predseda úradu stanoví spôsob vydávania úradného vestníka.“

17.

Článok 91 sa mení a dopĺňa takto:

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Nahliadanie do spisov podľa článku 91 ods. 1 základného nariadenia sa vykonáva na kópiách spisov vydaných úradom výhradne na tento účel.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. apríla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 15/2008 (Ú. v. EÚ L 8, 11.1.2008, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 121, 1.6.1995, s. 37. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1002/2005 (Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 7).


Top