EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0228

Nariadenie Komisie (ES) č. 228/2008 z  13. marca 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 595/2004, pokiaľ ide o intenzitu kontrol dodávok a priameho predaja mlieka

Ú. v. EÚ L 70, 14.3.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/228/oj

14.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 70/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 228/2008

z 13. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 595/2004, pokiaľ ide o intenzitu kontrol dodávok a priameho predaja mlieka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1788/2003 z 29. septembra 2003 stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), a najmä na jeho článok 24,

keďže:

(1)

V článku 22 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 595/2004 (2), v ktorom sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1788/2003, sa ustanovuje minimálna intenzita kontrol, ktoré sa majú vykonať pri dodávkach a priamom predaji. Tieto kontroly sa majú zahrnúť do všeobecného plánu kontrol vypracovaného na základe analýzy rizík.

(2)

Bulharsko a Rumunsko systém poplatkov uplatňujú po prvýkrát v dvanásťmesačnom období 2007/2008. S cieľom uľahčiť uplatňovanie nového systému by sa týmto členským štátom malo umožniť, aby počas prechodného obdobia trvajúceho jeden rok znížili intenzitu kontrol dodávok.

(3)

Skúsenosti ukazujú, že v členských štátoch je počet výrobcov vlastniacich jednu alebo dve kravy stále výrazný, a to najmä v priamom predaji. Zachovávaním takej istej intenzity kontrol pre týchto výrobcov sa vytvára neúmerná administratívna záťaž, ktorá by mohla spôsobiť, že kontrolné opatrenia sa nebudú sústreďovať na činnosti s vyššou mierou rizika. Preto by bolo vhodné znížiť intenzitu kontrol pre tých malých priamych predajcov, ktorí produkujú množstvá nepresahujúce 5 000 kg mliečneho ekvivalentu.

(4)

Aby členské štáty mohli profitovať z menej zaťažujúcej situácie, ktorá by vyplynula z úpravy intenzity kontrol, a ak sa zoberie do úvahy, že v súlade s článkom 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 595/2004 sa kontroly vykonávajú čiastočne v priebehu uvedeného 12-mesačného obdobia a čiastočne po tomto 12-mesačnom období, je vhodné uplatňovať upravenú intenzitu kontrol v 12-mesačnom období rokov 2007/2008, t. j. v období začínajúcom 1. apríla 2007 a končiacom 30. marca 2008.

(5)

Nariadenie (ES) č. 595/2004 by sa v dôsledku toho malo príslušným spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 22 nariadenia (ES) č. 595/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V odseku 1 sa písmeno a) nahrádza týmto:

„a)

2 % výrobcov za 12-mesačné obdobie 2007/2008 a za nasledujúce 12-mesačné obdobia, okrem Bulharska a Rumunska, kde sa najmenej 1 % výrobcov bude kontrolovať za 12-mesačné obdobie 2007/2008;“.

2.

Odsek 2 sa nahrádza týmto:

„2.   Kontroly uvedené v článku 21 ods. 2 sa budú vzťahovať najmenej na:

a)

5 % výrobcov alebo

b)

tieto dve skupiny:

i)

1 % výrobcov, ktorých jednotlivé referenčné množstvo priameho predaja nepresahuje 5 000 kg a ktorých deklarovaná výška priameho predaja za príslušné 12-mesačné obdobie nepresahuje 5 000 kg mlieka alebo mliečneho ekvivalentu;

ii)

5 % výrobcov, ktorý nespĺňajú podmienky ustanovené v bode i).“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. marca 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 123. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1186/2007 (Ú. v. EÚ L 265, 11.10.2007, s. 22).

(2)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).


Top