EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0751

2008/751/ES: Rozhodnutie Komisie z  18. septembra 2008 o dočasnej výnimke z pravidiel pôvodu ustanovených v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007 s cieľom zohľadniť osobitnú situáciu Madagaskaru, pokiaľ ide o konzervované tuniaky a filety z tuniaka [oznámené pod číslom K(2008) 5097]

OJ L 255, 23.9.2008, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/751/oj

23.9.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/31


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. septembra 2008

o dočasnej výnimke z pravidiel pôvodu ustanovených v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007 s cieľom zohľadniť osobitnú situáciu Madagaskaru, pokiaľ ide o konzervované tuniaky a filety z tuniaka

[oznámené pod číslom K(2008) 5097]

(2008/751/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1528/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (1), a najmä na článok 36 ods. 4 jeho prílohy II,

keďže:

(1)

Madagaskar požiadal 26. mája 2008 v súlade s článkom 36 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 o výnimku z pravidiel pôvodu ustanovených v uvedenej prílohe na obdobie 6 mesiacov. Žiadosť sa vzťahuje na celkové množstvo 2 000 ton konzervovaného tuniaka a 500 ton filiet z tuniaka patriacich pod položku HS 1604. Dôvodom žiadosti bol pokles výlovu a dodávok pôvodného surového tuniaka v Indickom oceáne.

(2)

Podľa informácií poskytnutých Madagaskarom bol výlov pôvodného surového tuniaka počas prvých štyroch mesiacov roka 2008 mimoriadne nízky, a to dokonca aj v porovnaní s bežnými sezónnymi výkyvmi, a viedol k poklesu výroby konzervovaného tuniaka. Vzhľadom na túto neobvyklú situáciu nemôže Madagaskar počas určitého obdobia dodržiavať pravidlá pôvodu ustanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007.

(3)

S cieľom zabezpečiť, aby mohol Madagaskar pokračovať vo vývoze do Európskeho spoločenstva po skončení platnosti Dohody o partnerstve krajín AKT – ES (2), by sa mala povoliť nová výnimka.

(4)

V záujme zabezpečenia plynulého prechodu od Dohody o partnerstve krajín AKT – ES k Dočasnej dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi južnej a východnej Afriky a EÚ by sa mala nová výnimka udeliť so spätnou platnosťou od 1. januára 2008.

(5)

Táto dočasná výnimka z pravidiel pôvodu ustanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 by vzhľadom na predpokladaný objem dovozu nespôsobila vážnu ujmu existujúcemu odvetviu Spoločenstva za predpokladu, že sa budú dodržiavať určité podmienky týkajúce sa množstva, kontroly a obdobia trvania.

(6)

Udelenie dočasnej výnimky podľa článku 36 ods. 1 písm. a) prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 je preto opodstatnené.

(7)

Madagaskar bude využívať automatickú výnimku z pravidiel pôvodu v prípade konzervovaného tuniaka a filiet z tuniaka patriacich pod položku HS 1604 podľa článku 42 ods. 8 protokolu o pôvode priloženého k Dočasnej dohode, ktorou sa ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane (ďalej len „Dočasná dohoda o partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky a EÚ“), keď uvedená dohoda nadobudne platnosť alebo sa začne dočasne uplatňovať.

(8)

V súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1528/2007 sa majú pravidlá pôvodu, ktoré sú ustanovené v prílohe II k uvedenému nariadeniu, ako aj výnimky z týchto pravidiel nahradiť pravidlami Dočasnej dohody o partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky a EÚ, ktorej nadobudnutie platnosti alebo dočasné uplatňovanie sa predpokladá v roku 2008. Výnimka by sa preto mala uplatňovať do 31. decembra 2008, ako to požaduje Madagaskar, pokiaľ Dohoda o partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky a EÚ nenadobudne platnosť alebo sa nebude dočasne uplatňovať pred týmto dátumom.

(9)

Podľa článku 42 ods. 8 protokolu o pôvode priloženého k Dočasnej dohode o partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky a EÚ je automatická výnimka z pravidiel pôvodu obmedzená ročnou kvótou vo výške 8 000 ton konzervovaného tuniaka a 2 000 ton filiet z tuniaka pre krajiny, ktoré parafovali Dočasnú dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky a EÚ (Komory, Maurícius, Madagaskar, Seychely a Zimbabwe). Maurícius a Seychely už podali žiadosť o dočasnú výnimku v súlade s článkom 36 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007. Nebolo by vhodné udeliť výnimky podľa článku 36 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007, ktoré presahujú ročnú kvótu pridelenú regiónu východnej a južnej Afriky na základe Dočasnej dohody o partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky a EÚ.

(10)

Madagaskaru by sa preto mala udeliť výnimka na 2 000 ton konzervovaného tuniaka a 500 ton filiet z tuniaka na obdobie jedného roka.

(11)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3), sa ustanovujú pravidlá spravovania colných kvót. S cieľom zabezpečiť účinné spravovanie v úzkej spolupráci medzi orgánmi Madagaskaru, colnými orgánmi členských štátov a Komisiou by sa mali tieto pravidlá uplatňovať mutatis mutandis na množstvá dovezené na základe výnimky udelenej týmto rozhodnutím.

(12)

S cieľom umožniť efektívne sledovanie fungovania tejto výnimky by orgány Madagaskaru mali Komisii pravidelne predkladať podrobné informácie o vystavených sprievodných osvedčeniach EUR.1.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na základe výnimky z prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 a v súlade s jeho článkom 36 ods. 1 písm. a) sa konzervované tuniaky a filety z tuniaka patriace pod položku HS 1604 vyrobené z nepôvodných surovín považujú za výrobky pochádzajúce z Madagaskaru v súlade s podmienkami ustanovenými v článkoch 2 až 6 tohto rozhodnutia.

Článok 2

Výnimka ustanovená v článku 1 sa vzťahuje na výrobky a množstvá, ktoré sú uvedené v prílohe a ktoré sú nahlásené ako výrobky z Madagaskaru určené na prepustenie do voľného obehu v Spoločenstve v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.

Článok 3

Množstvá uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa spravujú v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 4

Colné orgány Madagaskaru prijmú opatrenia potrebné na vykonávanie kontrol množstva vyvezených výrobkov uvedených v článku 1.

Na tento účel musia všetky sprievodné dokumenty EUR.1, ktoré sa na základe tohto rozhodnutia vydajú, obsahovať odkaz na toto rozhodnutie.

Príslušné orgány Madagaskaru predložia Komisii každé tri mesiace výkaz množstiev, na ktoré boli vydané sprievodné osvedčenia EUR.1 v súlade s týmto rozhodnutím, a poradové čísla týchto osvedčení.

Článok 5

Kolónka 7 osvedčení EUR. 1 vydaných na základe tohto rozhodnutia obsahuje tieto slová:

„Derogation — Decision 2008/751/EC“.

Článok 6

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2008.

Uplatňuje sa dovtedy, kým sa pravidlá pôvodu ustanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 nenahradia pravidlami uvedenými v prílohe k akejkoľvek dohode s Madagaskarom, hneď ako sa takáto dohoda začne dočasne uplatňovať alebo nadobudne platnosť, podľa toho, čo nastane skôr, ale v každom prípade sa toto rozhodnutie nebude uplatňovať po 31. decembri 2008.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. septembra 2008

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


PRÍLOHA

MADAGASKAR

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis tovaru

Obdobie

Množstvá

09.1645

ex 1604 14 11

ex 1604 14 18

ex 1604 20 70

Konzervované tuniaky (1)

od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008

2 000 ton

09.1646

1604 14 16

Filety z tuniakov

od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008

500 ton


(1)  V každej forme balenia, v ktorej sa výrobok považuje za konzervovaný v zmysle položky HS 1604.


Top