Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0412

Rozhodnutie Rady 2007/412/SVV z  12. júna 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/348/SVV týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom

OJ L 155, 15.6.2007, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 71 - 72

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/412/oj

15.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 155/76


ROZHODNUTIE RADY 2007/412/SVV

z 12. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/348/SVV týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 30 ods. 1 písm. a) a b) a článok 34 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na podnet Rakúskej republiky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

keďže:

(1)

Cieľom Európskej únie je okrem iného poskytovať občanom vysoký stupeň bezpečnosti v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti rozvíjaním spoločného postupu medzi členskými štátmi v oblasti policajnej spolupráce.

(2)

Rada 25. apríla 2002 prijala rozhodnutie 2002/348/SVV (3), ktorým sa v každom členskom štáte zriadili národné futbalové informačné strediská ako miesta určené na výmenu policajných informácií v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom. V uvedenom rozhodnutí sa stanovili úlohy a postupy, ktoré má každé národné futbalové informačné stredisko plniť.

(3)

Rozhodnutie 2002/348/SVV by sa malo prehodnotiť a aktualizovať s ohľadom na skúsenosti z ostatných rokov, ako sú napríklad Majstrovstvá Európy v roku 2004, expertné posúdenie medzinárodnej policajnej spolupráce v rámci týchto majstrovstiev a rozsiahlu policajnú spoluprácu v súvislosti s medzinárodnými a klubovými zápasmi v Európe vo všeobecnosti. V ostatných rokoch sa počet fanúšikov, ktorí cestujú na zápasy do zahraničia, naďalej zvyšuje. Preto je potrebné, aby príslušné orgány posilnili svoju spoluprácu a profesionalizovali výmenu informácií s cieľom predchádzať narušeniu verejného poriadku a umožniť každému členskému štátu účinne posúdiť riziká. Navrhované zmeny a doplnenia, ktoré sú výsledkom skúseností, ktoré pri svojej každodennej práci zozbieralo niekoľko národných futbalových informačných stredísk, by im mali umožniť pracovať štruktúrovanejšie a profesionálnejšie, aby sa zabezpečila kvalitná výmena informácií.

(4)

Zmeny a doplnenia sa nedotýkajú existujúcich vnútroštátnych ustanovení, predovšetkým rozdelenia a úloh rôznych orgánov a služieb v dotknutých členských štátoch, ani výkonu právomocí Komisie podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Rozhodnutie 2002/348/SVV sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Národné futbalové informačné strediská majú v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi a medzinárodnými pravidlami prístup k informáciám, ktoré obsahujú osobné údaje o rizikových fanúšikoch.“

b)

dopĺňa sa nasledujúci odsek:

„6.   Národné futbalové informačné strediská vydávajú a rozširujú k prospechu iných národných futbalových informačných stredísk pravidelné všeobecné a/alebo tematické celoštátne hodnotenia výtržností spojených s futbalom.“

2.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

prvá veta odseku 3 sa nahrádza takto:

„3.   Osobné údaje sa vymieňajú v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi a medzinárodnými pravidlami, pričom sa zohľadnia zásady Dohovoru Rady Európy č. 108 z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatickom spracovaní osobných údajov a prípadne odporúčanie č. R(87)15 Výboru ministrov Rady Európy zo 17. septembra 1987 upravujúce používanie osobných údajov v policajnom sektore.“

b)

dopĺňa sa nasledujúci odsek:

„4.   Informácie sa vymieňajú použitím príslušných tlačív, ktoré sú uvedené v dodatku k príručke s odporúčaniami pre medzinárodnú policajnú spoluprácu a opatreniami na predchádzanie a kontrolu násilia a výtržností v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom, na ktorých sa zúčastňuje aspoň jeden členský štát. Národné futbalové informačné strediská zabezpečia, aby boli informácie, ktoré zasielajú, úplné a v súlade s týmito tlačivami.“

Článok 2

Rada vyhodnotí vykonávanie tohto rozhodnutia najneskôr do 12. júna 2010.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 12. júna 2007

Za Radu

predseda

W. SCHÄUBLE


(1)  Ú. v. EÚ C 164, 15.7.2006, s. 30.

(2)  Stanovisko z 22. marca 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 121, 8.5.2002, s. 1.


Top