EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1080

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z  5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999

OJ L 210, 31.7.2006, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 236 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 236 - 246
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 109 - 119

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušil 32013R1301 . Latest consolidated version: 18/06/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1080/oj

31.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006

z 5. júla 2006

o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na prvý odsek jej článku 162 a druhý pododsek jej článku 299 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Článok 160 zmluvy stanovuje, že Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) je určený na to, aby pomohol odstraňovať najväčšie regionálne rozdiely v Spoločenstve. EFRR preto prispieva k zmenšovaniu rozdielov v úrovni rozvoja rôznych regiónov a miery rôznych regiónov k rozsahu, v ktorom najviac znevýhodnené regióny vrátane vidieckych a mestských oblastí, upadajúcich priemyselných regiónov, geograficky alebo prírodne znevýhodnených oblastí, ako napríklad ostrovov, horských oblastí, riedko osídlených oblastí a pohraničných regiónov zaostávajú.

(2)

Ustanovenia spoločné pre štrukturálne fondy a Kohézny fond sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (4). Mali by sa stanoviť konkrétne ustanovenia o druhu činností, ktoré sa môžu financovať z EFRR v rámci cieľov vymedzených v uvedenom nariadení.

(3)

EFRR by mal poskytovať pomoc v rámci celkovej stratégie kohéznej politiky, ktorá zabezpečuje väčšie sústredenie pomoci na priority Spoločenstva.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006 stanovuje, že pravidlá oprávnenosti výdavkov sa majú stanoviť na vnútroštátnej úrovni s určitými výnimkami, pre ktoré je nutné stanoviť osobitné ustanovenia. Preto by sa mali ustanoviť osobitné ustanovenia pre výnimky súvisiace s EFRR.

(5)

V rámci integrovanej operácie mestského rozvoja sa považuje za potrebné podporovať obmedzený počet akcií na obnovu bývania v oblastiach v členských štátoch, ktoré sú fyzicky zničené a sociálne vylúčené alebo ktorým fyzické zničenie alebo sociálne vylúčenie hrozí a ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo neskôr.

(6)

Je potrebné stanoviť, aby príspevok z EFRR na výdavky na bývanie zahŕňal poskytovanie kvalitného ubytovania pre skupiny s nižším príjmom vrátane bytového fondu, ktorý nedávno prešiel do súkromných rúk, ako aj ubytovania pre zraniteľné sociálne skupiny.

(7)

Účinné a efektívne vykonávanie akcií podporovaných EFRR závisí od dobrého systému riadenia a partnerstva medzi všetkými príslušnými územnými a socio-ekonomickými partnermi, a najmä regionálnymi a miestnymi orgánmi, ako aj všetkými ostatnými príslušnými stranami, počas rôznych etáp vykonávania operačných programov spolufinancovaných EFRR.

(8)

Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť, aby počas rôznych etáp vykonávania operačných programov spolufinancovaných EFRR nedochádzalo k diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

(9)

Na základe skúseností a silných stránok iniciatívy Spoločenstva URBAN ustanovenej článkom 20 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (5) by sa mal trvalo udržateľný mestský rozvoj posilniť prostredníctvom úplnej integrácie opatrení z tejto oblasti do operačných programov spolufinancovaných EFRR, pričom by sa mala osobitná pozornosť venovať iniciatívam miestneho rozvoja a zamestnanosti a ich potenciálu inovácie.

(10)

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať zabezpečeniu komplementárnosti a súladu s inými politikami Spoločenstva, a najmä so siedmym rámcovým programom pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti a rámcovým programom pre konkurencieschopnosť a inovácie. Okrem toho by mala existovať súčinnosť medzi podporou udeľovanou na jednej strane z EFRR a na strane druhej z Európskeho sociálneho fondu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde (6), z Kohézneho fondu podľa nariadenia Rady (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond (7), z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka podľa nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (8) a z Európskeho fondu rybného hospodárstva, na strane druhej.

(11)

Je potrebné zabezpečiť, aby akcie podporované EFRR v prospech malých a stredných podnikov zohľadňovali a podporovali vykonávanie Európskej charty pre malé podniky, ktorá bola prijatá 19. a 20. júna 2000 na zasadnutí Európskej rady v Santa Maria de Feira.

(12)

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať najvzdialenejším regiónom, a to mimoriadnym rozšírením rozsahu pôsobnosti EFRR na financovanie prevádzkovej pomoci súvisiacej s kompenzáciou dodatočných nákladov vyplývajúcich z ich osobitnej hospodárskej a sociálnej situácie, ktorá je dôsledkom ich odľahlosti, izolovanosti, malej veľkosti, náročného reliéfu a podnebia a ich hospodárskej závislosti na niekoľkých produktoch, pričom neustála prítomnosť a kombinácia týchto faktorov výrazne brzdí ich rozvoj. Takého osobitné opatrenia si vyžadujú, aby sa ako právny základ použil článok 299 ods. 2 zmluvy.

(13)

EFRR by mal riešiť problémy dostupnosti a odľahlosti od veľkých trhov, ktorým čelia oblasti s mimoriadne nízkou hustotou obyvateľstva, ako sa uvádza v Protokole č. 6 o osobitných ustanoveniach pre cieľ 6 v rámci štrukturálnych fondov vo Fínsku a Švédsku k Aktu o pristúpení z roku 1994. EFRR by mal tiež riešiť osobitné problémy určitých ostrovov, horských oblastí, pohraničných regiónov a riedko osídlených oblastí, ktorých geografická situácia spomaľuje ich rozvoj, s cieľom podporiť ich trvalo udržateľný rozvoj.

(14)

Je potrebné stanoviť osobitné ustanovenia o programovaní, riadení, monitorovaní a kontrole operačných programov v rámci cieľa Európska územná spolupráca.

(15)

Je potrebné podporovať účinnú cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu s krajinami susediacimi so Spoločenstvom, ak je to potrebné na zabezpečenie účinnej podpory rozvoja regiónov členských štátov, ktoré hraničia s tretími krajinami. V súlade s tým je vhodné mimoriadne povoliť financovanie pomoci z EFRR pre projekty umiestnené na území tretích krajín, ak sú prínosom pre regióny Spoločenstva.

(16)

Preto by sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1783/1999 z 12. júla 1999 o Európskom fonde pre regionálny rozvoj (9) malo v záujme lepšej prehľadnosti zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú úlohy Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), rozsah jeho pomoci, pokiaľ ide o ciele – Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európska územná spolupráca, ktoré sú vymedzené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006, a pravidlá oprávnenosti na pomoc.

2.   EFRR sa riadi nariadením (ES) č. 1083/2006 a týmto nariadením.

Článok 2

Účel

Podľa článku 160 zmluvy a podľa nariadenia (ES) č. 1083/2006 EFRR prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce.

EFRR tým uskutočňuje priority Spoločenstva, najmä potrebu posilniť konkurencieschopnosť a inovácie, vytvárať a zabezpečovať trvalo udržateľné pracovné miesta a zaistiť trvalo udržateľný rozvoj.

Článok 3

Rozsah pomoci

1.   EFRR zameriava svoju pomoc na tematické priority. Druh a rozsah akcií, ktoré sa majú financovať v rámci jednotlivých priorít, odrážajú odlišný charakter cieľov Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európska územná spolupráca v súlade s článkami 4, 5 a 6.

2.   EFRR prispieva k financovaniu:

a)

produktívnych investícií, ktoré prispievajú k tvorbe a zabezpečeniu trvalo udržateľných pracovných miest, najmä prostredníctvom priamej pomoci investíciám predovšetkým do malých a stredných podnikov (MSP);

b)

investícií do infraštruktúry;

c)

rozvoja vnútorného potenciálu prostredníctvom opatrení, ktoré podporujú regionálny a miestny rozvoj. Medzi tieto opatrenia patrí podpora a služby pre podniky, najmä MSP, tvorba a rozvoj finančných nástrojov, ako je napríklad rizikový kapitál, pôžičkové a garančné fondy, miestne rozvojové fondy, dotácie úrokov, tvorba sietí, spolupráca a výmena skúseností medzi regiónmi, mestami a príslušnými sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi subjektmi;

d)

technickej pomoci, ako sa uvádza v článkoch 45 a 46 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Tematické priority v súlade s článkami 4, 5, 6 sa vykonávajú prostredníctvom rozsahu investícií a opatrení uvedených v písmenách a) až d).

Článok 4

Konvergencia

V rámci cieľa Konvergencia zameriava EFRR svoju pomoc na podporu trvalo udržateľného integrovaného regionálneho a miestneho hospodárskeho rozvoja a zamestnanosti a to tak, že mobilizuje a posilňuje vnútornú kapacitu prostredníctvom operačných programov zameraných na modernizáciu a diverzifikáciu hospodárskych štruktúr, ako aj tvorbu a zabezpečovanie trvalo udržateľných pracovných miest. Toto sa dosiahne predovšetkým týmito prioritami, presnou zmesou politík v závislosti od osobitostí každého členského štátu:

1.

výskum a technický rozvoj (VaTR), inovácie a podnikanie, kam patrí posilňovanie kapacít výskumu a technického rozvoja a ich začlenenie do európskeho výskumného priestoru spoločne s infraštruktúrami; pomoc VaTR, najmä v MSP, a prenosu technológií; zlepšovanie kontaktov medzi MSP, inštitúciami terciárneho vzdelávania, výskumnými inštitúciami a technickými centrami; rozvoj podnikateľských sietí; verejno-súkromné partnerstvá a klastre; podpora poskytovania podnikateľských a technických služieb skupinám MSP posilňovanie podnikania a financovania inovácií v MSP prostredníctvom nástrojov finančného inžinierstva;

2.

informačná spoločnosť, kam patrí rozvoj infraštruktúry elektronickej komunikácie, činnosti miestneho charakteru, služieb a aplikácií, zlepšovanie bezpečného prístupu k online verejným službám a ich rozvoj; pomoc a služby pre MSP s cieľom pomôcť im zavádzať a efektívne využívať informačné a komunikačné technológie (IKT) či využívať nové poznatky;

3.

miestne iniciatívy v oblasti rozvoja a pomoc štruktúram, ktoré poskytujú komunálne služby, zameraná na tvorbu nových pracovných miest, ak tieto činnosti nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1081/2006;

4.

životné prostredie, kam patria investície súvisiace so zásobovaním vodou a vodným a odpadovým hospodárstvom; čistenie odpadovej vody a kvalita ovzdušia; prevencia, kontrola a boj proti vysušovaniu pôdy; integrovaná prevencia a kontrola znečistenia; pomoc zameraná na zmierňovanie vplyvov zmeny klímy; obnova fyzického prostredia vrátane kontaminovaných lokalít a pôd a opätovný rozvoj opustených priemyselných lokalít; podpora biodiverzity a ochrany prírody vrátane investícií do lokalít siete NATURA 2000; pomoc MSP zameraná na presadzovanie modelov trvalo udržateľnej výroby zavádzaním úsporných systémov environmentálneho riadenia a na zavádzanie a využívanie technológií na prevenciu znečistenia;

5.

prevencia rizík, kam patrí vypracovanie a vykonanie plánov na prevenciu prírodných a technologických rizík a vysporiadanie sa s nimi;

6.

cestovný ruch, kam patrí podpora prírodného bohatstva ako potenciálu rozvoja trvalo udržateľného cestovného ruchu; ochrana a skvalitňovanie prírodného bohatstva v záujme podpory socio-ekonomického rozvoja; pomoc zameraná na zlepšenie poskytovania služieb cestovného ruchu prostredníctvom nových služieb s vyššou pridanou hodnotou a na podporu nových foriem cestovného ruchu, ktoré majú vyšší potenciál trvalej udržateľnosti;

7.

investície do kultúry, kam patrí ochrana, propagácia a zachovanie kultúrneho dedičstva; rozvoj kultúrnej infraštruktúry v záujme podpory socio-ekonomického rozvoja, trvalo udržateľného cestovného ruchu a väčšej atraktívnosti regiónu; ako aj pomoc zameraná na zlepšenie poskytovania služieb v oblasti kultúry prostredníctvom nových služieb s vyššou pridanou hodnotou;

8.

investície do dopravy, kam patrí zlepšenie transeurópskych sietí a prepojení so sieťou TEN-T; integrované stratégie environmentálne vhodnej dopravy, ktoré prispievajú k zlepšeniu prístupu k službám osobnej a nákladnej dopravy a ich kvality, k dosiahnutiu vyváženejšieho využívania jednotlivých druhov dopravy, k podpore systémov využívajúcich rôzne druhy dopravy a k zníženiu vplyvu na životné prostredie;

9.

investície do energetiky, kam patria investície do zlepšenia transeurópskych sietí, ktoré prispievajú k zlepšeniu bezpečnosti dodávok, integrácii environmentálnych hľadísk, zlepšeniu energetickej účinnosti a rozvoju obnoviteľných foriem energie;

10.

investície do vzdelávania vrátane investícií do odborného vzdelávania a prípravy, ktoré prispievajú k zvyšovaniu atraktivity a kvality života;

11.

investície do zdravotníctva a do sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju a zvyšujú kvalitu života.

Článok 5

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

V rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť EFRR zameriava svoju pomoc v kontexte stratégií trvalo udržateľného rozvoja, za súčasnej podpory zamestnanosti, najmä na tieto tri priority:

1.

inovácie a znalostná ekonomika vrátane presadzovania tvorby a posilňovania účinných regionálnych inovačných hospodárstiev, systémových vzťahov medzi súkromným a verejným sektorom, univerzitami a technologickými centrami, ktoré zohľadňujú miestne potreby, a najmä:

a)

posilňovanie regionálnych kapacít VaTR a inovácií priamo súvisiacich s cieľmi regionálneho hospodárskeho rozvoja prostredníctvom podpory odborných centier zameraných na isté odvetvie alebo technológiu; podpory priemyselného VaTR, MSP a prenosu technológií; rozvoja technických prognóz a medzinárodnej štandardizácie politík na presadzovanie inovácií a podpory medzipodnikovej spolupráce a spoločných politík VaTR a inovácií;

b)

stimulácia inovácií a podnikania vo všetkých odvetviach regionálneho a miestneho hospodárstva prostredníctvom podpory zavádzania nových alebo vylepšených výrobkov, postupov a služieb na trh zo strany MSP; podpory podnikateľských sietí a klastrov; prostredníctvom zlepšenia prístupu MSP k financiám; podpory sietí spolupráce medzi podnikmi a príslušnými inštitúciami terciárneho vzdelávania a výskumu; uľahčenia prístupu MSP k službám podpory podnikania a podpory integrácie environmentálne vhodnejších a inovačných technológií do MSP;

c)

podpora podnikania najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory tvorby nových firiem príslušnými inštitúciami terciárneho vzdelávania a výskumnými inštitúciami a existujúcich firiem;

d)

tvorba nástrojov finančného inžinierstva a nástrojov rozvoja, ktoré podporujú rozvoj kapacít MSP v oblasti výskumu a technického rozvoja, ako aj podnikanie a tvorbu nových podnikov, najmä MSP zameraných na znalosti;

2.

životné prostredie a prevencia rizík, a najmä:

a)

stimulácia investícií do obnovy fyzického životného prostredia vrátane kontaminovaných a dezertifikovaných pôd a opustených priemyselných lokalít;

b)

podpora rozvoja infraštruktúry súvisiacej s biodiverzitou a investícií do lokalít siete NATURA 2000 tam, kde táto podpora prispieva k trvalo udržateľnému hospodárskemu rozvoju a/alebo diverzifikácií vidieckych oblastí;

c)

stimulácia energetickej účinnosti a výroby obnoviteľnej energie, ako aj vývoja účinných systémov energetického hospodárstva;

d)

podpora ekologickej a trvalo udržateľnej verejnej dopravy, najmä v mestských oblastiach;

e)

príprava plánov a opatrení zameraných na prevenciu prírodných (napr. dezertifikácia, suchá, požiare a povodne) a technických rizík a vysporiadanie sa s nimi;

f)

ochrana a skvalitňovanie prírodného a kultúrneho bohatstva v záujme podpory socio-ekonomického rozvoja a podpora prírodného a kultúrneho bohatstva ako základu rozvoja trvalo udržateľného cestovného ruchu;

3.

prístup k dopravným a telekomunikačným službám vo všeobecnom hospodárskom záujme a najmä:

a)

posilnenie vedľajších dopravných sietí prostredníctvom zlepšenia spojení so sieťami TEN-T, regionálnymi železničnými uzlami, letiskami a prístavmi alebo s multimodálnymi platformami; prostredníctvom zabezpečenia radiálnych spojení s hlavnými železničnými traťami a podpory regionálnych a miestnych vnútrozemských vodných ciest a námornej príbrežnej dopravy;

b)

podpora MSP zameraná na prístup k IKT, ich zavádzanie a účinné využívanie prostredníctvom podpory prístupu k sieťam; zriaďovania verejných miest na prístup k internetu; zariaďovania a vytvárania služieb a aplikácií, najmä vo forme prípravy akčných plánov pre veľmi malé podniky a remeselné dielne.

Pri operačných programoch podporovaných EFRR uskutočňovaných v regiónoch oprávnených na osobitné a prechodné financovanie uvedené v článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006 môžu členské štáty a Komisia navyše rozhodnúť o rozšírení podpory na priority uvedené v článku 4 tohto nariadenia.

Článok 6

Európska územná spolupráca

V rámci cieľa Európska územná spolupráca zameriava EFRR svoju pomoc na tieto priority:

1.

rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností prostredníctvom spoločných stratégií trvalo udržateľného územného rozvoja, a najmä prostredníctvom:

a)

podpory podnikania, najmä rozvoja MSP, cestovného ruchu, kultúry a cezhraničného obchodu;

b)

podpory a zlepšenia spoločnej ochrany a správy prírodných a kultúrnych zdrojov, ako aj prevencie prírodných a technických rizík;

c)

podpory prepojenia medzi mestskými a vidieckymi oblasťami;

d)

zníženia izolovanosti zlepšením prístupu k dopravným, informačným a komunikačným sieťam a službám, ako aj cezhraničných vodných, odpadových a energetických systémov a zariadení;

e)

rozvoja spolupráce, kapacity a spoločného využívania infraštruktúr, najmä v zdravotníctve, kultúre, cestovnom ruchu a školstve.

Okrem toho môže EFRR podporovať právnu a administratívnu spoluprácu, integráciu cezhraničných trhov práce, miestne iniciatívy v oblasti zamestnanosti, rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí, odbornú prípravu a sociálnu inklúziu, ako aj spoločné využívanie ľudských zdrojov a zariadení v oblasti VaTR.

Pokiaľ ide o program PEACE medzi Severným Írskom a pohraničnými oblasťami Írska, ktorý sa predpokladá podľa odseku 22 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006, EFRR popri týchto akciách prispieva aj k podpore sociálnej a hospodárskej stability v dotknutých regiónoch, najmä prostredníctvom činností na podporu súdržnosti medzi spoločenstvami;

2.

vytvorenie a rozvoj nadnárodnej spolupráce vrátane dvojstrannej spolupráce medzi prímorskými regiónmi, na ktoré sa nevzťahuje bod 1, prostredníctvom financovania sietí a činností, ktoré podporujú integrovaný územný rozvoj so zameraním najmä na tieto prioritné oblasti:

a)

inovácie: tvorba a rozvoj vedeckých a technických sietí a posilnenie regionálnych kapacít VaTR a inovácií, ak priamo prispievajú k vyváženému hospodárskemu rozvoju nadnárodných oblastí. Akcie môžu zahŕňať: tvorbu sietí medzi príslušnými inštitúciami terciárneho vzdelávania a výskumu a MSP; prepojenia na zlepšenie prístupu k vedeckým poznatkom a prenosu technológií medzi zariadeniami VaTR a medzinárodnými centrami excelentnosti v oblasti VaTR; vytváranie profesionálnych väzieb medzi inštitúciami zameranými na prenos technológií; ako aj rozvoj spoločných nástrojov finančného inžinierstva zameraných na podporu VaTR v MSP;

b)

životné prostredie: vodné hospodárstvo, energetická účinnosť, prevencia rizík a ochrana životného prostredia s jasným nadnárodným rozmerom. Akcie môžu zahŕňať: ochranu a správu povodí riek, pobrežných zón, morských zdrojov, vodohospodárskych služieb a mokradí; prevenciu požiarov, sucha a povodní; podporu námornej bezpečnosti a ochrany proti prírodným a technologickým rizikám; ako aj ochranu a skvalitňovanie prírodného bohatstva v záujme podpory socio-ekonomického rozvoja a trvalo udržateľného cestovného ruchu;

c)

dostupnosť: činnosti zamerané na zlepšenie prístupu k dopravným a telekomunikačným službách a ich kvality, ak majú jasný nadnárodný rozmer. Akcie môžu zahŕňať: investície do cezhraničných častí transeurópskych sietí; lepší miestny a regionálny prístup k národným a nadnárodným sieťam; zvýšenú súčinnosť národných a regionálnych systémov a podporu vyspelých informačných a komunikačných technológií;

d)

trvalo udržateľný mestský rozvoj: posilnenie polycentrického rozvoja na nadnárodnej, národnej a regionálnej úrovni s jasným nadnárodným vplyvom. Akcie môžu zahŕňať: tvorbu a zlepšenie mestských sietí a prepojení medzi mestom a vidiekom; stratégie na riešenie spoločných problémov mesta a vidieka; ochrana a propagácia kultúrneho dedičstva a strategická integrácia rozvojových zón na nadnárodnom základe.

Pomoc dvojstrannej spolupráci medzi prímorskými regiónmi možno rozšíriť na priority uvedené v bode 1;

3.

posilnenie účinnosti regionálnej politiky podporou medziregionálnej spolupráce prostredníctvom:

a)

medziregionálnej spolupráce zameranej na inovácie a znalostnú ekonomiku, ako aj na prevenciu environmentálnych rizík v zmysle článku 5 bodov 1 a 2;

b)

výmeny skúseností s určovaním, odovzdávaním a šírením najlepších postupov, okrem iného v oblasti trvalo udržateľného mestského rozvoja, ako sa uvádza v článku 8, a

c)

akcií, ktoré zahŕňajú štúdie, zhromažďovanie údajov, sledovanie a analýzu vývojových trendov v Spoločenstve.

Článok 7

Oprávnenosť výdavkov

1.   Príspevok z EFRR nemožno získať na tieto výdavky:

a)

úroky z dlhov;

b)

kúpa pozemku za sumu presahujúcu 10 % z celkových oprávnených výdavkov na dotknutú operáciu. Vo výnimočných a plne odôvodnených prípadoch môže riadiaci orgán povoliť vyšší percentuálny podiel na operácie v oblasti ochrany životného prostredia;

c)

odstavenie jadrových elektrární;

d)

vratná daň z pridanej hodnoty.

2.   Výdavky na bývanie sú oprávnenými výdavkami iba pre tie členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo neskôr. a za týchto okolností:

a)

výdavky sa naprogramujú v rámci integrovanej operácie mestského rozvoja alebo prioritnej osi pre oblasti, ktoré sú fyzicky zničené alebo sociálne vylúčené alebo ktorým fyzické zničenie alebo sociálne vylúčenie hrozí;

b)

výdavky na bývanie tvoria buď maximálne 3 % zo sumy EFRR pridelenej na dotknuté operačné programy, alebo 2 % z celkovej sumy EFRR;

c)

výdavky sa obmedzujú na:

bývanie pre viaceré rodiny alebo

budovy, ktoré vlastnia orgány verejnej správy alebo neziskoví prevádzkovatelia a používajú ich na bývanie určené pre domácnosti s nízkym príjmom alebo ľudí s osobitnými potrebami.

Komisia prispôsobí zoznam kritérií potrebných na určenie oblastí uvedených v písmene a) a zoznam oprávnených zásahov v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

3.   Pravidlá oprávnenosti stanovené v článku 11 nariadenia (ES) č. 1081/2006 sa uplatňujú na akcie spolufinancované z EFRR, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti článku 3 uvedeného nariadenia.

KAPITOLA II

OSOBITNÉ USTANOVENIA O POSTUPE PRI ŠPECIFICKÝCH ÚZEMNÝCH CHARAKTERISTIKÁCH

Článok 8

Trvalo udržateľný mestský rozvoj

Popri činnostiach uvedených v článkoch 4 a 5 tohto nariadenia môže EFRR v prípade akcie, ktorá súvisí s trvalo udržateľným mestským rozvojom uvedeným v článku 37 ods. 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 1083/2006, vo vhodných prípadoch podporovať aj tvorbu angažovaných, integrovaných a trvalo udržateľných stratégií na riešenie vysokej koncentrácie hospodárskych, environmentálnych a sociálnych problémov mestských oblastí.

Tieto stratégie podporujú trvalo udržateľný mestský rozvoj napríklad aj prostredníctvom týchto činností: posilňovanie hospodárskeho rastu, obnova fyzického životného prostredia, opätovný rozvoj opustených priemyselných lokalít, ochrana a rozvoj prírodného bohatstva a kultúrneho dedičstva, podpora podnikania, miestnej zamestnanosti a rozvoja obcí, ako aj poskytovania služieb obyvateľstvu s prihliadnutím na zmeny demografickej štruktúry.

Odchylne od článku 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006, a ak sa tieto činnosti vykonávajú prostredníctvom osobitného operačného programu alebo osobitnej prioritnej osi v rámci operačného programu, možno financovanie opatrení z EFRR v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1081/2006, zvýšiť na 15 % dotknutého programu alebo dotknutej prioritnej osi.

Článok 9

Koordinácia s EPFRV a EFRH

Ak je operačný program podporovaný zo strany EFRR zameraný na operácie, ktoré možno financovať aj v rámci iného podporného nástroja Spoločenstva vrátane 3. osi EPFRV a trvalo udržateľného rozvoja pobrežných rybolovných oblastí v rámci EFRH, členské štáty ustanovia v každom operačnom programe kritériá, ktorými vymedzia operácie podporované z EFRR a operácie podporované z iných podporných nástrojov Spoločenstva.

Článok 10

Geograficky a prírodne znevýhodnené oblasti

Regionálne programy spolufinancované z EFRR, ktoré sa vzťahujú na geograficky a prírodne znevýhodnené oblasti, ako sú uvedené v článku 52 písm. f) nariadenia (ES) č. 1083/2006, venujú zvláštnu pozornosť riešeniu osobitných problémov týchto oblastí.

Bez toho, aby boli dotknuté články 4 a 5, EFRR môže prispievať najmä k financovaniu investícií zameraných na zlepšenie dostupnosti, podporu a rozvoj hospodárskych činností súvisiacich s kultúrnym dedičstvom a prírodným bohatstvom, presadzovanie trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov a podnecovanie trvalo udržateľného cestovného ruchu.

Článok 11

Najvzdialenejšie regióny

1.   Osobitný dodatočný príspevok uvedený v odseku 20 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006 sa použije na vyrovnanie dodatočných nákladov, ktoré sa viažu na znevýhodnenia vymedzené v článku 299 ods. 2 zmluvy, a ktoré vzniknú v najvzdialenejších regiónoch pri podpore:

a)

priorít uvedených v článkoch 4 a/alebo 5 podľa vhodnosti;

b)

služieb nákladnej dopravy a počiatočnej pomoci pre dopravné služby;

c)

operácií súvisiacich s obmedzeniami skladovania, nadmernými rozmermi a údržbou výrobných nástrojov a nedostatkom ľudského kapitálu na miestnom trhu.

2.   V rámci rozsahu pôsobnosti článku 3 môže osobitný dodatočný príspevok financovať investičné náklady. Osobitný dodatočný príspevok sa naviac použije do výšky minimálne 50 % na podporu financovania prevádzkovej pomoci a výdavkov pokrývajúcich záväzky služieb vo verejnom záujme a zmluvy o službách vo verejnom záujme v najvzdialenejších regiónoch.

3.   Suma, na ktorú sa vzťahuje podiel spolufinancovania, je úmerná dodatočným nákladom, ktoré sa uvádzajú v odseku 1 a ktoré vznikli prijímateľovi, v prípade prevádzkovej pomoci a výdavkov pokrývajúcich iba záväzky služieb vo verejnom záujme a zmluvy o službách vo verejnom záujme a môže pokrývať celkové oprávnené náklady v prípade výdavkov na investície.

4.   Financovanie podľa tohto článku sa nesmie použiť na podporu:

a)

operácií, ktoré zahŕňajú produkty z prílohy I k zmluve;

b)

pomoci pri prevoze osôb povolenej podľa článku 87 ods. 2 písm. a) zmluvy;

c)

oslobodenia od dane a sociálnych odvodov.

KAPITOLA III

OSOBITNÉ USTANOVENIA O CIELI EURÓPSKA ÚZEMNÁ SPOLUPRÁCA

ODDIEL 1

Operačné programy

Článok 12

Obsah

Každý operačný program v rámci cieľa Európska územná spolupráca obsahuje tieto informácie:

1.

analýzu situácie v oblasti spolupráce z hľadiska silných a slabých stránok a stratégiu prijatú na jej riešenie;

2.

zoznam oprávnených oblastí v rámci programu vrátane, pokiaľ ide o programy cezhraničnej spolupráce, oblastí, na ktoré sa vzťahuje postup pružnosti, ako sa uvádza v článku 21 ods. 1;

3.

zdôvodnenie výberu priorít so zreteľom na strategické usmernenia Spoločenstva pre súdržnosť, národný strategický referenčný rámec, ak sa členský štát rozhodol zahrnúť činnosti financované v rámci cieľa Európska územná spolupráca, a na výsledky predbežného hodnotenia uvedeného v článku 48 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006;

4.

informácie o prioritných osiach a ich špecifických cieľoch. Tieto ciele sa kvantifikujú pomocou obmedzeného počtu ukazovateľov výstupu a výsledkov, pričom sa zohľadňuje zásada proporcionality. Tieto ukazovatele umožňujú merať pokrok vo vzťahu k východiskovej situácii a vo vzťahu k dosiahnutiu cieľov prioritnej osi;

5.

iba na informačné účely, orientačné rozdelenie plánovaného použitia príspevku z EFRR pre operačný program podľa kategórií v súlade s vykonávacími predpismi, ktoré prijala Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006;

6.

jednotný plán financovania bez rozdelenia podľa členských štátov, ktorý obsahuje dve tabuľky:

a)

tabuľku, ktorá v súlade s článkami 52, 53 a 54 nariadenia (ES) č. 1083/2006 obsahuje rozdelenie celkovej sumy finančných prostriedkov plánovaných ako príspevok z EFRR na jednotlivé roky. Celkový každoročne stanovovaný príspevok z EFRR musí byť v súlade s príslušným finančným rámcom;

b)

tabuľku, ktorá na celé programové obdobie obsahuje celkovú sumu finančných prostriedkov príspevku Spoločenstva a národných príspevkov, ako aj podiel príspevku z EFRR, na operačný program a na jednotlivé prioritné osi. Ak národný príspevok v súlade s článkom 53 nariadenia (ES) č. 1083/2006 pozostáva z verejných a súkromných výdavkov, v tabuľke sa uvedie orientačné rozdelenie medzi verejnú a súkromnú zložku. Ak národný príspevok v súlade s uvedeným článkom pozostáva z verejných výdavkov, v tabuľke sa uvedie suma národného verejného príspevku;

7.

tam, kde je to relevantné, informácie o komplementárnosti s opatreniami financovanými z EPFRV a z EFRH;

8.

vykonávacie ustanovenia pre operačný program vrátane:

a)

určenia všetkých orgánov uvedených v článku 14 zo strany členských štátov;

b)

opisu systémov monitorovania a hodnotenia;

c)

informácie o orgáne príslušnom prijímať platby Komisie a o orgáne alebo orgánoch zodpovedných za úhradu platieb prijímateľom;

d)

vymedzenie postupov použitia a obehu finančných tokov s cieľom zabezpečiť ich transparentnosť;

e)

prvky zamerané na zabezpečenie propagácie operačného programu a informovania o ňom, ako sa uvádza v článku 69 nariadenia (ES) č. 1083/2006;

f)

opis postupov dohodnutých medzi Komisiou a členskými štátmi na výmenu počítačových údajov uskutočňovanú v záujme splnenia platobných, monitorovacích a hodnotiacich požiadaviek ustanovených nariadením (ES) č. 1083/2006;

9.

orientačný zoznam veľkých projektov v zmysle článku 39 nariadenia (ES) č. 1083/2006, ktorý by sa mal predložiť počas programového obdobia na schválenie Komisiou.

ODDIEL 2

Oprávnenosť

Článok 13

Pravidlá oprávnenosti výdavkov

Príslušné vnútroštátne pravidlá schválené zúčastnenými členskými štátmi v operačnom programe v rámci cieľa Európska územná spolupráca sa uplatňujú na určenie oprávnenosti výdavkov okrem prípadov, v ktorých sú stanovené pravidlá Spoločenstva.

V súlade s článkom 56 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1083/2006 a bez toho, aby bol dotknutý článok 7 tohto nariadenia, stanoví Komisia spoločné pravidlá oprávnenosti výdavkov v súlade s postupom uvedeným v článku 103 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

V prípadoch, keď článok 7 ustanovuje rôzne pravidlá oprávnenosti výdavkov v rôznych členských štátoch zúčastnených na operačnom programe v rámci cieľa Európska územná spolupráca, uplatňujú sa v celej oblasti programu tie pravidlá oprávnenosti, ktoré sú najrozsiahlejšie.

ODDIEL 3

Riadenie, monitorovanie a kontrola

Článok 14

Určenie orgánov

1.   Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na operačnom programe, určia jeden riadiaci orgán, jeden certifikačný orgán a jeden orgán auditu, pričom orgán auditu sa nachádza v členskom štáte riadiaceho orgánu. Certifikačný orgán prijíma platby od Komisie a v zásade poukazuje tieto platby vedúcemu prijímateľovi.

Riadiaci orgán vytvorí po porade s členskými štátmi zastúpenými v oblasti programu spoločný technický sekretariát. Tento sekretariát pomáha riadiacemu orgánu, monitorovaciemu výboru a v prípade potreby aj orgánu auditu pri vykonávaní ich príslušných úloh.

2.   Orgánu auditu operačného programu pomáha skupina audítorov, v ktorej je zástupca každého členského štátu zúčastneného na operačnom programe a ktorá vykonáva úlohy ustanovené v článku 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Táto skupina audítorov sa vytvorí najneskôr tri mesiace od rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje operačný program. Vypracuje vlastný rokovací poriadok. Predsedá jej orgán auditu pre daný operačný program.

Zúčastnené členské štáty môžu jednohlasne rozhodnúť, že orgán auditu je oprávnený priamo, bez skupiny audítorov vymedzenej v prvom pododseku, vykonávať úlohy ustanovené v článku 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006 na celom území, na ktoré sa vzťahuje program.

Audítori sú nezávislí od kontrolného systému uvedeného v článku 16 ods. 1.

3.   Každý členský štát zúčastnený na operačnom programe vymenuje zástupcov do monitorovacieho výboru uvedeného v článku 63 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Článok 15

Funkcia riadiaceho orgánu

1.   Riadiaci orgán vykonáva úlohy ustanovené v článku 60 nariadenia (ES) č. 1083/2006 s výnimkou tých, ktoré sa týkajú riadnosti operácií a výdavkov vo vzťahu k vnútroštátnym predpisom a predpisom Spoločenstva, ako sa uvádza v písmene b) uvedeného článku. V tejto súvislosti sa ubezpečí, či výdavky všetkých prijímateľov zúčastnených na istej operácii overil kontrolór uvedený v článku 16 ods. 1 tohto nariadenia.

2.   Riadiaci orgán ustanoví pre každú operáciu podmienky vykonávania, pričom ak je to možné, učiní tak po dohode s vedúcim prijímateľom.

Článok 16

Systém kontroly

1.   Na účely overovania výdavkov zriadi každý členský štát systém kontroly, ktorý umožní overovať dodávku spolufinancovaných tovarov a poskytnutie spolufinancovaných služieb, správnosť deklarovaných výdavkov na operácie alebo časti operácií, ktoré sa vykonávajú na jeho území, a súlad týchto výdavkov a súvisiacich operácií alebo častí týchto operácií s predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi predpismi členského štátu.

Na tento účel vymenuje každý členský štát kontrolórov zodpovedných za overovanie zákonnosti a riadnosti výdavkov, ktoré deklarujú jednotliví prijímatelia zúčastnení na operácii. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že na celú programovú oblasť vymenujú jedného kontrolóra.

Ak dodávka spolufinancovaných tovarov a poskytnutia spolufinancovaných služieb môžu byť overené iba vzhľadom na celú operáciu, vykoná toto overenie kontrolór členského štátu, v ktorom sa nachádza vedúci prijímateľ alebo riadiaci orgán.

2.   Každý členský štát zabezpečí, aby mohli kontrolóri výdavky overiť v rámci lehoty troch mesiacov.

Článok 17

Finančné hospodárenie

1.   Príspevok z EFRR sa vypláca na jeden účet, ktorý nemá žiadne vnútroštátne podúčty.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za odhaľovanie a nápravu nezrovnalostí a za vymáhanie neoprávnene vyplatených súm, certifikačný orgán zabezpečí, aby sa každá suma vyplatená v dôsledku nezrovnalosti vymohla od vedúceho prijímateľa. Prijímatelia vrátia vedúcemu prijímateľovi akékoľvek neoprávnene vyplatené sumy v súlade s dohodou, ktorú s ním uzavreli.

3.   Ak prijímateľ vedúcemu prijímateľovi platbu nevráti, členský štát, na území ktorého sa dotknutý prijímateľ nachádza, nahradí certifikačnému orgánu sumu neoprávnene vyplatenú tomuto prijímateľovi.

Článok 18

Európske zoskupenie územnej spolupráce

Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na operačnom programe v rámci cieľa Európska územná spolupráca, môžu využívať Európske zoskupenie územnej spolupráce podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (10) s cieľom previesť na uvedené zoskupenie zodpovednosť za riadenie operačného programu tak, že naň prevedú povinnosti riadiaceho orgánu a spoločného technického sekretariátu. Každý členský štát však naďalej nesie finančnú zodpovednosť.

ODDIEL 4

Operácie

Článok 19

Výber operácií

1.   Operácie vybrané pre operačné programy zamerané na rozvoj cezhraničných činností, ako sa uvádza v článku 6 bode 1, a na vytváranie a rozvoj nadnárodnej spolupráce, ako sa uvádza v článku 6 bode 2, majú prijímateľov z aspoň dvoch krajín, pričom aspoň jedna je členským štátom, ktoré pri každej operácii spolupracujú najmenej dvomi z týchto spôsobov: spoločná príprava, spoločné vykonávanie, spoločný personál a spoločné financovanie.

Vybrané operácie, ktoré spĺňajú uvedené podmienky, možno vykonávať v jednej krajine, ak ich predložia subjekty z aspoň dvoch krajín.

Tieto podmienky sa neuplatňujú na akcie v rámci programu PEACE uvedené v článku 6 bode 1 treťom pododseku.

2.   Operácie vybrané pre operačné programy, ktoré zahŕňajú medziregionálnu spoluprácu, ako sa uvádza v článku 6 bode 3 písm. a), majú prijímateľov na regionálnej a miestnej úrovni z aspoň:

a)

troch členských štátov alebo

b)

troch krajín, z ktorých musia byť aspoň dve členskými štátmi, ak je účastníkom prijímateľ z tretej krajiny.

Na operácie vybrané pre operačné programy, ako sa uvádza v článku 6 bode 3 písm. b), sa uplatňujú podmienky stanovené v prvom pododseku tohto odseku vždy, keď to druh operácie umožňuje.

Títo prijímatelia pri každej operácii spolupracujú týmito spôsobmi: spoločná príprava, spoločné vykonávanie, spoločný personál a spoločné financovanie.

3.   Okrem úloh uvedených v článku 65 nariadenia (ES) č. 1083/2006 zodpovedá monitorovací výbor alebo riadiaci výbor, ktorý mu podlieha, aj za výber operácií.

Článok 20

Povinnosti vedúceho prijímateľa a ostatných prijímateľov

1.   Samotní prijímatelia spomedzi seba vymenujú pre každú operáciu vedúceho prijímateľa. Vedúci prijímateľ má tieto povinnosti:

a)

ustanovuje opatrenia pre vzťahy s prijímateľmi zúčastnenými na operácii v rámci dohody, ktorá okrem iného obsahuje ustanovenia zaručujúce riadne finančné hospodárenie s finančnými prostriedkami pridelenými na operáciu vrátane opatrení pre vymáhanie neoprávnene vyplatených súm;

b)

zodpovedá za zabezpečenie vykonania celej operácie;

c)

zabezpečuje, aby sa výdavky, ktoré predkladajú prijímatelia zúčastnení na operácii, vyplatili na účely vykonania operácie a zodpovedali činnostiam, na ktorých sa dohodli títo prijímatelia;

d)

kontroluje, či výdavky, ktoré predložili prijímatelia zúčastnení na operácii, overili kontrolóri;

e)

zodpovedá za prevod príspevku EFRR prijímateľom zúčastneným na operácii.

2.   Každý prijímateľa zúčastnený na operácii:

a)

preberá zodpovednosť za akékoľvek nezrovnalosti vo výdavkoch, ktoré deklaroval;

b)

informuje členský štát, v ktorom sa nachádza, o svojej účasti na operácii, ak sa na dotknutom operačnom programe nezúčastňuje tento členský štát ako taký.

Článok 21

Osobitné podmienky upravujúce umiestnenie operácií

1.   V kontexte cezhraničnej spolupráce a v riadne odôvodnených prípadoch môže EFRR financovať výdavky vynaložené pri vykonávaní operácií alebo častí operácií týkajúcich sa oblastí úrovne 3 NUTS, ktoré susedia s oprávnenými oblasťami pre tento program uvedenými v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006 alebo ktoré sú obklopené takýmito susediacimi oblasťami, do limitu 20 % zo sumy jeho príspevku na daný operačný program. Vo výnimočných prípadoch na základe dohody Komisie a členských štátov možno tento pružný postup rozšíriť aj na oblasti úrovne 2 NUTS, v ktorých sa nachádzajú oblasti uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Výdavky, ktoré na úrovni projektu vzniknú partnerom nachádzajúcim sa mimo oblasti programu, ako je to vymedzené v prvom pododseku, môžu byť oprávnené, ak by mohli nastať ťažkosti pri dosahovaní cieľov projektu bez účasti partnera.

2.   V kontexte nadnárodnej spolupráce a v riadne odôvodnených prípadoch môže EFRR financovať výdavky vynaložené zo strany partnerov nachádzajúcich sa mimo oblasti, ktorí sa na operáciách zúčastňujú, do limitu 20 % zo sumy jeho príspevku na daný operačný program, ak sú takéto výdavky prínosom pre regióny v oblasti cieľa spolupráce.

3.   V kontexte cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce môže EFRR financovať výdavky vynaložené pri vykonávaní operácií alebo častí operácií na území krajín mimo Európskeho spoločenstva do limitu 10 % zo sumy jeho príspevku na daný operačný program, ak ide o operácie v prospech regiónov Spoločenstva.

4.   Členské štáty zabezpečia zákonnosť a riadnosť týchto výdavkov. Riadiaci orgán potvrdí výber operácií mimo oprávnených oblastí, ako sa uvádza v odsekoch 1, 2 a 3.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie ani na úpravu, vrátane úplného alebo čiastočného zrušenia, pomoci schválenej Komisiou na základe nariadenia (ES) č. 1783/1999 alebo akéhokoľvek iného právneho predpisu, ktorý sa uplatňuje na túto pomoc k 31. decembru 2006, pričom uvedené nariadenie alebo právne predpisy sa naďalej uplatňujú na takúto pomoc alebo na dotknuté projekty až do ich ukončenia.

2.   Žiadosti predložené na základe nariadenia (ES) č. 1783/1999 ostávajú v platnosti.

Článok 23

Zrušenie

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 22 tohto nariadenia, nariadenie (ES) č. 1783/1999 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2007.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 24

Doložka o preskúmaní

Európsky parlament a Rada preskúmajú toto nariadenie do 31. decembra 2013 v súlade s postupom ustanoveným v článku 162 zmluvy.

Článok 25

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 5. júla 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predsedníčka

P. LEHTOMÄKI


(1)  Ú. v. EÚ C 255, 14.10.2005, s. 91.

(2)  Ú. v. EÚ C 231, 20.9.2005, s. 19.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 6. júla 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 12. júna 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Európskeho parlamentu zo 4. júla 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(4)  Pozri s. 25 tohto úradného vestníka.

(5)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 173/2005 (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2005, s. 3).

(6)  Pozri s. 12 tohto úradného vestníka.

(7)  Pozri s. 79 tohto úradného vestníka.

(8)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 213, 13.8.1999, s. 1.

(10)  Pozri s. 19 tohto úradného vestníka.


Top