EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0473

Nariadenie Komisie (ES) č. 473/2006 z 22. marca 2006 , ktorým sa stanovujú implementačné pravidlá pre zoznam leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Text s významom pre EHP)

Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, p. 8–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2023; Zrušil 32023R0660

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/473/oj

23.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 473/2006

z 22. marca 2006,

ktorým sa stanovujú implementačné pravidlá pre zoznam leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (1), ďalej len „základné nariadenie“, a najmä na jej článok 8,

keďže:

(1)

V kapitole II základného nariadenia sa stanovujú postupy aktualizácie zoznamu leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, ako aj postupov, ktoré umožňujú členským štátom za určitých okolností prijať mimoriadne opatrenia, ktoré ukladajú zákaz vykonávania leteckej dopravy v rámci vlastného územia.

(2)

Je vhodné prijať určité implementačné opatrenia, aby sa mohli poskytnúť podrobné predpisy vzhľadom na tieto postupy.

(3)

Predovšetkým je vhodné špecifikovať informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty, ak žiadajú, aby Komisia prijala rozhodnutie podľa článku 4 ods. 2 základného nariadenia na aktualizáciu zoznamu Spoločenstva, uložením nového zákazu vykonávania leteckej dopravy, zrušením existujúceho zákazu alebo zmenou podmienok týkajúcich sa vykonávania leteckej dopravy.

(4)

Je nevyhnutné stanoviť podmienky uplatňovania práva na ochranu dopravcov, ktoré podliehajú rozhodnutiam prijatým Komisiou z dôvodu aktualizácie zoznamov Spoločenstva.

(5)

V kontexte aktualizácie zoznamu základné nariadenie vyžaduje, aby Komisia náležite prihliadala na potrebu rozhodnutí, ktoré je potrebné prijať rýchlo, a v prípade potreby zabezpečila realizáciu urgentných prípadov.

(6)

Komisia by mala získať primerané informácie o každom zákaze vykonávania leteckej dopravy, ktorý stanovujú členské štáty ako výnimočné opatrenia podľa článku 6 ods. 1 a 2 základného nariadenia.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre leteckú bezpečnosť (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú podrobné pravidlá vzhľadom na postupy, ktoré sa uvádzajú v kapitole II základného nariadenia.

Článok 2

Požiadavky členských štátov na aktualizáciu zoznamu Spoločenstva

1.   Členský štát, ktorý požiada Komisiu o aktualizáciu zoznamu Spoločenstva v súlade s článkom 4 ods. 2 základného nariadenia, poskytne Komisii informácie uvedené v prílohe A k tomuto nariadeniu.

2.   Požiadavky uvedené v odseku 1 sa budú zasielať v písomnej podobe na generálny sekretariát Komisie. Okrem toho informácia opísaná v prílohe A sa zároveň oznámi v elektronickej forme príslušným útvarom Generálneho riaditeľstva pre energetiku a dopravu Komisie. Ak nie je k dispozícii vhodný elektronický postup, informácie sa odosielajú najrýchlejším možným alternatívnym spôsobom.

3.   Komisia bude informovať ostatné členské štáty prostredníctvom zástupcov týchto štátov vo Výbore pre leteckú bezpečnosť v súlade s postupmi uvedenými vo vnútorných pravidlách výboru, ako aj v pravidlách Európskej agentúry pre leteckú bezpečnosť.

Článok 3

Spoločná konzultácia s orgánmi, ktoré sú zodpovedné za regulačný dohľad nad príslušnými leteckými dopravcami

1.   Členský štát, ktorý chce predložiť Komisii požiadavku podľa článku 4 ods. 2 základného nariadenia, vyzve Komisiu a ostatné členské štáty, aby sa zúčastnili na všetkých konzultáciách s orgánmi, ktoré sú zodpovedné za regulačný dohľad nad príslušnými leteckými dopravcami.

2.   Prijatie rozhodnutí uvedených v článku 4 ods. 2 a v článku 5 základného nariadenia sa realizuje, ak je to vhodné a realizovateľné, konzultáciami s úradmi zodpovednými za regulačný dohľad nad príslušnými leteckými dopravcami. V každom prípade sa konzultácie konajú spoločne s Komisiou a členskými štátmi.

3.   V súrnych prípadoch sa spoločné konzultácie môžu konať len po prijatí rozhodnutí uvedených v odseku 2. V tomto prípade sa príslušný orgán informuje o tom, že rozhodnutie má byť prijaté podľa článku 4 ods. 2 alebo článku 5 ods. 1.

4.   Spoločné konzultácie sa môžu viesť prostredníctvom korešpondencie a môžu sa uskutočňovať počas návštev na mieste z dôvodu povolenia zhromažďovania dôkazov, ak je to potrebné.

Článok 4

Uplatnenie práva na obranu leteckých dopravcov

1.   Ak Komisia zvažuje, či má schváliť rozhodnutie na základe článku 4 ods. 2 alebo článku 5 základného nariadenia, príslušných leteckých dopravcov informuje o podstatných faktoch a pohnútkach, ktoré tvoria základ tohto rozhodnutia. Príslušný letecký dopravca má možnosť predložiť Komisii písomné poznámky do 10 pracovných dní od dátumu sprístupnenia týchto informácií.

2.   Výbor informuje ostatné členské štáty prostredníctvom svojich zástupcov vo Výbore pre leteckú bezpečnosť v súlade s postupmi uvedenými vo vnútorných pravidlách výboru. Ak sa to vyžaduje, letecký dopravca má pred prijatím rozhodnutia povolenie prezentovať svoju pozíciu ústne. V prípade potreby by sa ústna prezentácia mohla vykonať pred Výborom pre leteckú bezpečnosť. Počas ústnej prezentácie môžu leteckému dopravcovi pomáhať úrady zodpovedné za regulačný dohľad, ak o to dopravca požiada.

3.   V súrnych prípadoch sa od Komisie nepožaduje, aby pred prijatím predbežného opatrenia v súlade s článkom 5 ods. 1 základného nariadenia konala v súlade s odsekom 1.

4.   Ak Komisia prijme rozhodnutie podľa článku 4 ods. 2 alebo článku 5 základného nariadenia, okamžite informuje dopravcu a úrady zodpovedné za regulačný dohľad nad príslušným leteckým dopravcom.

Článok 5

Vykonávanie

Členské štáty informujú Komisiu o všetkých opatreniach vykonaných na implementáciu rozhodnutí prijatých Komisiou podľa článku 4 ods. 2 alebo článku 5 základného nariadenia.

Článok 6

Mimoriadne opatrenia prijaté členským štátom

1.   Ak členský štát uložil leteckému dopravcovi okamžitý zákaz vykonávania leteckej dopravy na svojom území podľa článku 6 ods. 1 základného nariadenia, o tejto skutočnosti okamžite informuje Komisiu a oznámi informácie uvedené v prílohe B.

2.   Ak členský štát zachovával alebo uložil zákaz vykonávania leteckej dopravy leteckému dopravcovi na vlastnom území podľa článku 6 ods. 2 základného nariadenia, okamžite informuje Komisiu a oznámi informácie uvedené v prílohe C.

3.   Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa zasielajú písomne Generálnemu sekretariátu Komisie. Okrem toho informácia uvedená v prílohe B alebo C sa zároveň elektronicky oznamuje príslušným útvarom Generálneho riaditeľstva Výboru pre energetiku a dopravu. Ak nie je k dispozícii vhodný elektronický postup, informácie sa odosielajú najrýchlejším možným alternatívnym spôsobom.

4.   Výbor informuje ostatné členské štáty prostredníctvom svojich zástupcov vo Výbore pre leteckú bezpečnosť v súlade s postupmi uvedenými vo vnútorných pravidlách výboru.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európske únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2006

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Ustanovený článkom 12 nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4).


PRÍLOHA A

Informácie, ktoré poskytne členský štát predkladajúci žiadosť podľa článku 4 ods. 2 základného nariadenia

Členský štát, ktorý podľa článku 4 ods. 2 základného nariadenia žiada o aktualizáciu zoznamu Spoločenstva, poskytuje Komisii tieto informácie:

 

Členský štát, ktorý predkladá žiadosť:

meno a funkciu úradnej kontaktnej osoby,

e-mail alebo telefón úradnej kontaktnej osoby.

 

Dopravca(-ovia) a lietadlá:

príslušný(-í) dopravca(-ovia) vrátane názvu právnickej osoby (uvedeného na AOC alebo podobnom doklade), obchodného názvu (ak sa odlišuje), čísla AOC (ak je k dispozícii), leteckého opisného čísla ICAO (ak je známe) a úplných kontaktných detailov,

názov(-y) a úplné kontaktné detaily úradu alebo úradov zodpovedných za regulačný dohľad nad príslušnými leteckými dopravcami,

podrobnosti o type lietadiel, štát(-y) registrácie lietadiel, registračné číslo(-a), a ak sú k dispozícii, sériové výrobné čísla príslušného lietadla.

 

Požadované rozhodnutie:

typ požadovaného rozhodnutia: uloženie zákazu vykonávania leteckej dopravy, zrušenie zákazu vykonávania leteckej dopravy alebo zmena podmienok vykonávania leteckej dopravy,

rozsah pôsobnosti požadovaného rozhodnutia [konkrétny(-i) dopravca(-ovia) alebo všetci dopravcovia, ktorí podliehajú určitému orgánu pre dohľad, konkrétne lietadlo alebo typ(-y) lietadla].

 

Žiadosť o uloženie zákazu vykonávania leteckej dopravy:

podrobný opis bezpečnostného problému (t. j. výsledky kontroly), ktoré viedli k požiadavke celkového alebo čiastočného zákazu (ktoré súvisia so všetkými relevantnými spoločnými kritériami uvedenými v prílohe k základnému nariadeniu),

rozsiahly opis odporúčanej(-ých) podmienky(-ok), ktorá(-é) umožňuje(-ú) zrušenie/odstránenie navrhovaného zákazu. Podmienka sa použije ako základ prípravy plánu nápravných opatrení, a to na základe konzultácie s orgánom alebo orgánmi zodpovednými za regulačný dohľad nad príslušným(-i) leteckým(-i) dopravcom(-ami).

 

Žiadosť o zrušenie zákazu vykonávania leteckej dopravy alebo o zmenu s tým súvisiacich podmienok:

v náležitých prípadoch dátum a podrobnosti odsúhlaseného plánu nápravných opatrení,

v náležitých prípadoch dokladovanie následnej zhody s odsúhlaseným plánom nápravných opatrení v prípade potreby,

explicitné písomné potvrdenie orgánu alebo orgánov zodpovedných za regulačný dohľad nad príslušným(-i) leteckým(-i) dopravcom(-ami), ktoré potvrdzuje, že plán nápravných opatrení sa implementoval.

 

Uverejnenie:

informácia o tom, či členský štát svoju požiadavku zverejnil.


PRÍLOHA B

Oznámenie členského štátu o mimoriadnych opatreniach prijatých na základe článku 6 ods. 1 základného nariadenia uložiť zákaz vykonávania leteckej dopravy na svojom území

Členský štát, ktorý oznamuje, že letecký dopravca má uložený zákaz vykonávania leteckej dopravy na svojom území v súlade s článkom 6 ods. 1 základného nariadenia, poskytuje Komisii tieto informácie:

 

Členský štát predkladajúci správu:

meno a funkciu úradnej kontaktnej osoby,

e-mail alebo telefón úradnej kontaktnej osoby.

 

Dopravca(-ovia) a lietadlá:

príslušný(-í) dopravca(-ovia) vrátane názvu právnickej osoby (uvedeného na AOC alebo podobnom doklade), obchodného názvu (ak sa odlišuje), čísla AOC (ak je k dispozícii), leteckého opisného čísla ICAO (ak je známe) a úplných kontaktných detailov,

názov(-y) a úplné kontaktné detaily úradu alebo úradov zodpovedných za regulačný dohľad nad príslušnými leteckými dopravcami,

podrobnosti o type lietadiel, štát(-y) registrácie lietadiel, registračné číslo(-a), a ak sú k dispozícii, sériové výrobné číslo(-a) príslušného lietadla.

 

Rozhodnutie:

dátum, čas a trvanie rozhodnutia,

opis rozhodnutia o zamietnutí, prerušení, odvolaní alebo uložení obmedzení na povolenie na prevádzku alebo na technické povolenie,

rozsah pôsobnosti rozhodnutia [konkrétny(-i) dopravca(-ovia) alebo všetci dopravcovia, ktorí podliehajú určitému orgánu pre dohľad, konkrétne lietadlo alebo typ(-y) lietadla],

opis podmienky(-ok) umožňujúcej(-ich) zamietnutie, prerušenie, odvolanie alebo obmedzenie povolenia na prevádzku alebo technického povolenia doručeného členským štátom na zrušenie/odstúpenie.

 

Príslušná bezpečnosť:

podrobný opis bezpečnostného problému (t. j. výsledky kontroly), ktoré viedli k žiadosti o celkový alebo čiastočný zákaz (ktoré súvisia so všetkými relevantnými bežnými kritériami uvedenými v prílohe k základnému nariadeniu).

 

Uverejnenie:

informácia o tom, či členský štát zverejnil svoj zákaz.


PRÍLOHA C

Oznámenie členského štátu o mimoriadnych opatreniach prijatých podľa článku 6 ods. 2 základného nariadenia pokračovať v zákaze vykonávania leteckej dopravy alebo uložiť zákaz vykonávania leteckej dopravy na svojom území, keď Komisia rozhodla, že nezahrnie podobné opatrenia do zoznamu Spoločenstva

Členský štát oznamujúci leteckému dopravcovi pokračovanie zákazu vykonávania leteckej dopravy na svojom území alebo uloženie zákazu podľa článku 6 ods. 2 základného nariadenia poskytuje Komisii tieto informácie:

 

Členský štát predkladajúci správu:

meno a funkciu úradnej kontaktnej osoby,

e-mail alebo telefón úradnej kontaktnej osoby.

 

Dopravca(-ovia) a lietadlá:

príslušný(-í) dopravca(-ovia) vrátane názvu právnickej osoby (uvedeného na AOC alebo podobnom doklade), obchodného názvu (ak sa odlišuje), čísla AOC (v prípade potreby), leteckého opisného čísla ICAO (ak je známe).

 

Odvolanie sa na rozhodnutie Komisie:

dátum akéhokoľvek relevantného dokumentu Komisie a odkaz naň,

dátum rozhodnutia Komisie/Výboru pre leteckú bezpečnosť.

 

Problém bezpečnosti špecificky ovplyvňujúci členský štát


Top