Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0115

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (kodifikované znenie)

OJ L 376, 27.12.2006, p. 28–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 003 P. 14 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 003 P. 14 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 218 - 225

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/115/oj

27.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 376/28


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/115/ES

z 12. decembra 2006

o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva

(kodifikované znenie)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 47 ods. 2, 55 a 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Smernica Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (2) bola opakovane (3) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Nájom a vypožičiavanie diel chránených autorským právom a predmetov chránených súvisiacimi právami zohráva čoraz významnejšiu úlohu predovšetkým pre autorov, výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov a filmov. Vzrastajúcu hrozbu predstavuje pirátstvo.

(3)

Primeraná ochrana autorských diel a predmetov chránených súvisiacimi právami prostredníctvom práv na nájom a vypožičiavanie, ako aj ochrana predmetov chránených súvisiacimi právami prostredníctvom práva na záznam, práva na rozširovanie rozmnoženín, práva na vysielanie a sprístupňovanie verejnosti (verejné šírenie) môže mať základný význam pre hospodársky a kultúrny rozvoj Spoločenstva.

(4)

Ochrana autorského práva a súvisiacich práv sa musí prispôsobiť novému hospodárskemu vývoju, aký predstavujú nové formy využívania.

(5)

Autori a výkonní umelci potrebujú k výkonu svojej tvorivej činnosti primerané príjmy, ktoré sú základom pre ďalšiu tvorivú a umeleckú činnosť a investície potrebné najmä na výrobu zvukových záznamov a filmov sú mimoriadne vysoké a riskantné. Možnosť zabezpečenia takéhoto príjmu a návratnosti takejto investície môže byť efektívne zaručená len pomocou primeranej právnej ochrany príslušných majiteľov práv.

(6)

Tieto tvorivé, umelecké a podnikateľské činnosti sú vo veľkom rozsahu činnosťami samostatne zárobkovo činných osôb. Výkon týchto činností by sa mal uľahčiť vytvorením právnej ochrany zosúladenej v rámci Spoločenstva. V rozsahu, v akom tieto činnosti predstavujú hlavne služby, ich poskytovanie by malo byť rovnako uľahčené harmonizovaným právnym rámcom v Spoločenstve.

(7)

Právne predpisy členských štátov by mali byť upravené tak, aby neboli v rozpore s medzinárodnými zmluvami, na ktorých je založené autorské právo a súvisiace práva vo väčšine členských štátov.

(8)

Právne predpisy Spoločenstva, týkajúce sa práva na nájom a vypožičiavanie a niektorých súvisiacich práv možno obmedziť na to, že bude ustanovené, aby členské štáty založili právo na nájom a vypožičiavanie pre určité skupiny nositeľov práv a ďalej právo na záznam, rozširovanie, vysielanie a sprístupňovanie verejnosti pre určité skupiny majiteľov práv na úseku ochrany súvisiacich práv.

(9)

Na účely tejto smernice treba vymedziť pojmy nájom a vypožičiavanie.

(10)

So zreteľom na jasnosť treba z nájmu a vypožičiavania v zmysle tejto smernice vylúčiť určité formy sprístupnenia ako je napr. sprístupnenie zvukových záznamov alebo filmov na účely verejného prenosu alebo vysielania, ako aj sprístupnenia na výstavné účely alebo na momentálne prehliadnutie alebo vypočutie na mieste samotnom. Pritom vypožičiavanie v zmysle tejto smernice by nemalo zahŕňať vzájomné sprístupňovanie medzi verejnosti prístupnými zariadeniami.

(11)

Tam, kde sa vypožičiavanie uskutočňuje verejnosti prístupným zariadením za odplatu, vo výške nepresahujúcej potrebné prevádzkové náklady na činnosť zariadenia, nejde o priamy ani nepriamy hospodársky alebo obchodný prospech v zmysle tejto smernice.

(12)

Treba zaviesť úpravu, na základe ktorej bude zabezpečené získanie primeranej odmeny, ktorej sa nemožno vzdať, pre autorov a výkonných umelcov, ktorí musia zostať schopní zveriť výkon tohto práva organizáciám kolektívnej správy, ktoré ich zastupujú.

(13)

Primeraná odmena môže byť zaplatená naraz alebo formou viacerých platieb, vždy pri uzatvorení zmluvy alebo neskôr. Mala by zohľadniť význam prínosu príslušných autorov a výkonných umelcov k zvukovému záznamu alebo filmu.

(14)

Taktiež treba chrániť aspoň práva autorov v súvislosti s verejným vypožičiavaním, zavedením osobitných úprav. Avšak všetky opatrenia, ktoré sú výnimkami z výhradného práva na verejné vypožičiavanie, by mali byť v súlade predovšetkým s článkom 12 zmluvy.

(15)

Ustanovenia tejto smernice, ktoré sa vzťahujú na práva súvisiace s autorskými právami by nemali brániť členským štátom, aby rozšírili na tieto výhradné práva domnienku stanovenú v tejto smernici so zreteľom na zmluvy týkajúce sa výroby filmov, ktoré zahŕňajú individuálneho tvorcu alebo kolektív tvorcov ako aj výrobcu filmu. Ďalej by tieto ustanovenia nemali brániť členským štátom, aby ustanovili vyvrátiteľnú domnienku o povolení na využívanie výhradných práv výkonných umelcov obsiahnutých v príslušných ustanoveniach tejto smernice, pokiaľ je takáto právna domnienka zlučiteľná s Medzinárodným dohovorom na ochranu výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a vysielacích organizácii (ďalej len Rímskym dohovorom).

(16)

Členské štáty by mali mať možnosť ustanoviť širšiu ochranu pre majiteľov práv súvisiacich s autorským právom, ako sa vyžaduje v ustanoveniach tejto smernice pre oblasť verejného vysielania a spravodajstva.

(17)

Harmonizované práva na nájom a vypožičiavanie a harmonizovaná ochrana na úseku práv súvisiacich s autorským právom sa nesmú vykonávať spôsobom, ktorý predstavuje skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi alebo spôsobom, ktorý je v rozpore s pravidlom chronológie využívania v masmédiách, uznaným v rozsudku súdu vynesenom vo veci Société Cinéthèque proti FNCF  (4).

(18)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe I časť B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

NÁJOMNÉ A VÝPOŽIČNÉ PRÁVO

Článok 1

Predmet harmonizácie

1.   V súlade s ustanoveniami tejto kapitoly ustanovia členské štáty s výnimkami podľa článku 6 právo udeliť súhlas alebo zakázať nájom a vypožičiavanie originálov a rozmnoženín diel chránených autorským právom a ostatných predmetov uvedených v článku 3 ods. 1.

2.   Práva uvedené v odseku 1 sa predajom originálu a rozmnoženín autorských diel a iných predmetov ochrany uvedených v článku 3 ods. 1 ani iným aktom ich šírenia nevyčerpajú.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tejto smernice:

a)

„nájom“ znamená sprístupnenie na použitie na časovo obmedzené obdobie na účely priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu;

b)

„požičiavanie“ znamená sprístupnenie na použitie na časovo obmedzené obdobie, nie však na účely priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu, ak sa uskutočňuje prostredníctvom verejnosti prístupných zariadení;

c)

pojem „film“ znamená kinematografické alebo audiovizuálne dielo, alebo pohyblivé obrazy, či už sú sprevádzané zvukom alebo nie.

2.   Hlavný režisér kinematografického alebo audiovizuálneho diela sa považuje za jeho autora alebo jedného z jeho autorov. Členské štáty môžu ustanoviť, aby za jeho spoluautorov boli považované ďalšie osoby.

Článok 3

Nositelia a predmet práva na nájom a vypožičiavanie

1.   Výhradné právo udeľovať súhlas alebo zakázať nájom a vypožičiavanie prislúcha týmto osobám:

a)

autorovi vo vzťahu k originálu a rozmnoženine jeho diela;

b)

výkonnému umelcovi vo vzťahu k záznamom jeho výkonu;

c)

výrobcovi zvukového záznamu vo vzťahu k jeho zvukovým záznamom;

d)

výrobcovi prvého záznamu filmu vo vzťahu k originálu a rozmnoženinám jeho filmu.

2.   Táto smernica sa nevzťahuje na práva na nájom a vypožičiavanie stavieb a diel úžitkového umenia.

3.   Práva uvedené v odseku 1 možno previesť, postúpiť alebo môžu byť predmetom udeľovania zmluvných licencií.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 6, ak je medzi výkonnými umelcami a výrobcom filmu uzatvorená individuálna alebo kolektívna zmluva o výrobe filmu, predpokladá sa, ak to v zmluve nie je ustanovené inak, že výkonný umelec, na ktorého sa táto zmluva vzťahuje, previedol svoje právo na nájom, pokiaľ článok 5 neustanovuje inak.

5.   Členské štáty môžu ustanoviť podobnú právnu domnienku, akú obsahuje odsek 4, pokiaľ ide o autorov.

6.   Členské štáty môžu ustanoviť, že podpis zmluvy dohodnutej medzi výkonným umelcom a výrobcom filmu o výrobe filmu má účinky udeleného povolenia na nájom za predpokladu, že takáto zmluva určí primeranú odmenu v zmysle článku 5. Členské štáty môžu taktiež ustanoviť, že ustanovenie tohto odseku sa primerane vzťahuje na práva obsiahnuté v kapitole II.

Článok 4

Nájom počítačových programov

Ustanovenie článku 4 písm. c) smernice Rady 91/250/EHS zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programov (5) zostáva nedotknuté.

Článok 5

Neodňateľné právo na primeranú odmenu

1.   Pokiaľ autor alebo výkonný umelec previedol alebo postúpil svoje právo na nájom týkajúce sa zvukového záznamu alebo originálu či rozmnoženiny filmu na výrobcu zvukového záznamu alebo filmu, zostáva tomuto autorovi alebo výkonnému umelcovi zachované právo na primeranú odmenu za nájom.

2.   Nároku na primeranú odmenu za nájom sa autori alebo výkonní umelci nemôžu vzdať.

3.   Správa tohto práva na primeranú odmenu môže byť prevedená na organizácie kolektívnej správy, ktoré autorov alebo výkonných umelcov zastupujú.

4.   Členské štáty môžu upraviť prípustnosť a rozsah, v akom môžu organizácie kolektívnej správy vykonávať správu práva na primeranú odmenu a od koho sa môže táto odmena požadovať a vyberať.

Článok 6

Výnimka z výhradného práva na verejné vypožičiavanie

1.   Členské štáty môžu ustanoviť, pokiaľ ide o verejné vypožičiavanie, výnimky z výhradného práva podľa článku 1 za predpokladu, že aspoň autori dostanú odmenu za takéto vypožičiavanie. Členské štáty môžu voľne určiť výšku tejto odmeny tak, aby zodpovedala ich kultúrnopolitickým záujmom.

2.   Tam, kde členské štáty nezavedú výhradné právo na vypožičiavanie podľa článku 1 na zvukové záznamy, filmy a počítačové programy, zavedú aspoň odmenu pre autorov.

3.   Členské štáty môžu oslobodiť od platenia odmeny podľa odsekov 1 a 2 určité kategórie zariadení.

KAPITOLA II

PRÁVA SÚVISIACE S AUTORSKÝM PRÁVOM

Článok 7

Právo na záznam

1.   Členské štáty ustanovia pre výkonných umelcov výhradné právo povoliť alebo zakázať záznam ich výkonov.

2.   Členské štáty ustanovia pre vysielacie organizácie výhradné právo povoliť alebo zakázať záznam ich vysielania, a to bez ohľadu na to, či sa tieto vysielania uskutočňujú bezdrôtovo alebo po drôte, káblom alebo pomocou družice.

3.   Organizácia pre káblové šírenie nemá právo podľa odseku 2, pokiaľ iba prenáša po kábli vysielanie iných vysielacích organizácií.

Článok 8

Vysielanie a sprístupňovanie verejnosti (verejné šírenie)

1.   Členské štáty ustanovia výhradné práva výkonných umelcov povoliť alebo zakázať bezdrôtové vysielanie a verejné šírenie ich výkonov, s výnimkou prípadu, keď výkon je sám už výkonom vysielaným alebo keď sa uskutočňuje zo záznamu.

2.   Členské štáty ustanovia právo na zabezpečenie platby jedinej primeranej odmeny zo strany používateľa, ak je použitý zvukový záznam vydaný na obchodné účely alebo rozmnoženiny takéhoto zvukového záznamu k bezdrôtovému vysielaniu alebo akémukoľvek inému verejnému šíreniu, a na zabezpečenie toho, aby sa táto odmena rozdelila medzi príslušných výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov. Členské štáty môžu, ak nie je dohoda medzi výkonnými umelcami a výrobcami zvukových záznamov, ustanoviť podmienky, za ktorých sa táto odmena medzi nimi delí.

3.   Členské štáty ustanovia pre vysielacie organizácie výhradné právo povoliť alebo zakázať bezdrôtový prenos ich vysielania, ako aj verejné šírenie ich vysielaní, ak sa takéto šírenie uskutoční na miestach prístupných verejnosti oproti zaplateniu vstupného.

Článok 9

Právo na rozširovanie

1.   Členské štáty zabezpečia výhradné právo sprístupňovať predmety ochrany uvedené v písmenách a) až d), ako aj ich rozmnoženiny verejnosti predajom alebo iným spôsobom (ďalej len „právo na rozširovanie“) pre:

a)

výkonných umelcov, pokiaľ ide o záznamy ich výkonov;

b)

výrobcov zvukových záznamov, pokiaľ ide o ich zvukové záznamy;

c)

výrobcov prvých záznamov filmov, pokiaľ ide o originál a rozmnoženiny ich filmov;

d)

vysielacie organizácie, pokiaľ ide o záznamy ich vysielaní podľa článku 7 ods. 2.

2.   Právo na rozširovanie sa pri predmetoch ochrany uvedených v odseku 1 v Spoločenstve vyčerpá len v prípade, keď sa uskutoční prvý predaj takéhoto predmetu ochrany v Spoločenstve nositeľom práva alebo s jeho povolením.

3.   Osobitné ustanovenia kapitoly I, predovšetkým jej článku 1 ods. 2, zostávajú právom na rozširovanie nedotknuté.

4.   Právo na rozširovanie možno prevádzať, postúpiť alebo sa môže stať predmetom udeľovania zmluvných licencií.

Článok 10

Obmedzenie práv

1.   Členské štáty môžu obmedziť práva uvedené v tejto kapitole, pokiaľ ide o:

a)

súkromné použitie;

b)

použitie krátkych výňatkov v súvislosti so spravodajstvom o aktuálnych udalostiach;

c)

krátkodobý záznam vyhotovený vysielacou organizáciou vlastnými prostriedkami a pre jej vlastné vysielanie;

d)

použitie výhradne na účely vyučovania alebo vedeckého výskumu.

2.   Bez ohľadu na ustanovenie odseku 1 môže každý členský štát ustanoviť, pokiaľ ide o ochranu výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov, vysielacích organizácií a výrobcov prvých záznamov filmov, obmedzenia takého istého druhu, aké sú ustanovené v súvislosti s ochranou autorského práva pri literárnych a umeleckých dielach.

Nútené licencie môžu byť ustanovené len v rozsahu zlučiteľnom s Rímskym dohovorom.

3.   Obmedzenia uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uplatnia iba v niektorých osobitných prípadoch, ktoré nie sú v rozpore s normálnym využívaním predmetu ochrany a neprimerane nepoškodzujú oprávnené záujmy majiteľa práv.

KAPITOLA III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Prechodné ustanovenia

1.   Táto smernica sa vzťahuje na všetky autorské diela, výkony výkonných umelcov, zvukové záznamy vysielania a prvé záznamy filmov, na ktoré odkazuje táto smernica, ktorých ochrana dňa 1. júla 1994 trvala podľa právnych predpisov členských štátov z oblasti autorského práva a súvisiacich práv, alebo ktoré spĺňali k uvedenému dátumu podmienky ochrany podľa tejto smernice.

2.   Táto smernica ponecháva nedotknuté všetky právne akty o využívaní dohodnuté pred 1. júlom 1994.

3.   Členské štáty môžu ustanoviť právnu domnienku, že majitelia práv udelili súhlas na nájom alebo na vypožičiavanie niektorého predmetu ochrany uvedeného v písmenách a) až d) článku 3 ods. 1, ktorý bol pred 1. júlom 1994 preukázateľne sprístupnený tretím osobám na uvedené účely alebo nimi získaný.

Členské štáty môžu však ustanoviť, predovšetkým ak je taký predmet ochrany digitálnym záznamom, že majitelia práv majú právo na primeranú odmenu za nájom alebo vypožičiavanie predmetov ochrany.

4.   Členské štáty nemusia použiť ustanovenia článku 2 ods. 2 na kinematografické alebo audiovizuálne diela vytvorené pred 1. júlom 1994.

5.   Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie odseku 3 a s výhradou odseku 7 zostávajú nedotknuté zmluvy, ktoré boli dohodnuté pred 19. novembrom 1992.

6.   S výhradou ustanovení odseku 7 môžu členské štáty ustanoviť, že v prípade majiteľov práv, ktorí získajú nové práva podľa vnútroštátnych predpisov prijatých na vykonanie tejto smernice a ktorí súhlasili pred 1. júlom 1994 s využívaním, sa tieto nové výlučné práva považujú za postúpené.

7.   Pri zmluvách dohodnutých pred 1. júlom 1994 prichádza do úvahy neodňateľné právo na primeranú odmenu podľa článku 5 len tam, kde autori alebo výkonní umelci alebo ich zástupcovia o to požiadali pred 1. januárom 1997. Ak sa nemôžu majitelia práv na výške odmeny dohodnúť, môžu výšku primeranej odmeny určiť členské štáty.

Článok 12

Vzťah medzi autorským právom a súvisiacimi právami

Ochrana práv súvisiacich s autorským právom podľa tejto smernice ponecháva nedotknutú ochranu autorského práva a žiadnym spôsobom ju neovplyvňuje.

Článok 13

Oznámenie

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 14

Zrušovacie ustanovenia

Smernica 92/100/EHS sa týmto zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe I časť B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a mali by znieť v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 15

Účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 16

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu, 12. decembra 2006.

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

M. PEKKARINEN


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 12. októbra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 346, 27.11.1992, s. 61. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10).

(3)  Pozri prílohu I, časť A.

(4)  Spojené veci 60/84 a 61/84, Zb. 1985, s. 2 605.

(5)  Ú. v. ES L 122, 17.5.1991, s. 42. Smernica zmenená a doplnená smernicou 93/98/EHS (Ú. v. ES L 290, 24.11.1993, s. 9).


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

Smernica Rady 92/100/EHS

(Ú. v. ES L 346, 27.11.1992, s. 61)

 

Smernica Rady 93/98/EHS

(Ú. v. ES L 290, 24.11.1993, s. 9)

len článok 11 ods. 2

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES

(Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10)

len článok 11 ods. 1

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 14)

smernica

lehota na transpozíciu

92/100/EHS

1. júl 1994

93/98/EHS

30. jún 1995

2001/29/ES

21. december 2002


PRÍLOHA II

TABUŁKA ZHODY

smernica 92/100/EHS

táto smernica

článok 1, odsek 1

článok 1, odsek 1

článok 1, odsek 2

článok 2, odsek 1, úvodná veta a písmeno a)

článok 1, odsek 3

článok 2, odsek 1, písmeno b)

článok 1, odsek 4

článok 1, odsek 2

článok 2, odsek 1, úvodná veta

článok 3, odsek 1, úvodná veta

článok 2, odsek 1, prvá zarážka

článok 3, odsek 1, písmeno a)

článok 2, odsek 1, druhá zarážka

článok 3, odsek 1, písmeno b)

článok 2, odsek 1, tretia zarážka

článok 3, odsek 1, písmeno c)

článok 2, odsek 1, štvrtá zarážka, prvá veta

článok 3, odsek 1, písmeno d)

článok 2, odsek 1, štvrtá zarážka, druhá veta

článok 2, odsek 1, písmeno c)

článok 2, odsek 2

článok 2, odsek 2

článok 2, odsek 3

článok 3, odsek 2

článok 2, odsek 4

článok 3, odsek 3

článok 2, odsek 5

článok 3, odsek 4

článok 2, odsek 6

článok 3, odsek 5

článok 2, odsek 7

článok 3, odsek 6

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5, odseky 1 až 3

článok 6, odseky 1 až 3

článok 5, odsek 4

článok 6

článok 7

článok 8

článok 8

článok 9, odsek 1, úvodná veta a posledná veta

článok 9, odsek 1, úvodná veta

článok 9, odsek 1, prvá zarážka

článok 9, odsek 1, písmeno a)

článok 9, odsek 1, druhá zarážka

článok 9, odsek 1, písmeno b)

článok 9, odsek 1, tretia zarážka

článok 9, odsek 1, písmeno c)

článok 9, odsek 1, štvrtá zarážka

článok 9, odsek 1, písmeno d)

článok 9, odseky 2, 3 a 4

článok 9, odseky 2, 3 a 4

článok 10, odsek 1

článok 10, odsek 1

článok 10, odsek 2, prvá veta

článok 10, odsek 2, prvý pododsek

článok 10, odsek 2, druhá veta

článok 10, odsek 2, druhý pododsek

článok 10, odsek 3

článok 10, odsek 3

článok 13, odseky 1 a 2

článok 11, odseky 1 a 2

článok 13, odsek 3, prvá veta

článok 11, odsek 3, prvý pododsek

článok 13, odsek 3, druhá veta

článok 11, odsek 3, druhý pododsek

článok 13, odsek 4

článok 11, odsek 4

článok 13, odsek 5

článok 13, odsek 6

článok 11, odsek 5

článok 13, odsek 7

článok 11, odsek 6

článok 13, odsek 8

článok 13, odsek 9

článok 11, odsek 7

článok 14

článok 12

článok 15, odsek 1

článok 15, odsek 2

článok 13

článok 14

článok 15

článok 16

článok 16

príloha I

príloha II


Top