Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0062

2006/62/ES: Rozhodnutie Rady z  23. januára 2006 , ktorým sa umožňuje krajinám, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, ako aj Rusku využívať program technickej pomoci a výmeny informácií (TAIEX)

OJ L 32, 4.2.2006, p. 80–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 102–103 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 227 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 227 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 73 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/62(1)/oj

4.2.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/80


ROZHODNUTIE RADY

z 23. januára 2006,

ktorým sa umožňuje krajinám, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, ako aj Rusku využívať program technickej pomoci a výmeny informácií (TAIEX)

(2006/62/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 181a ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V oblasti predvstupovej pomoci sa centralizované nepriame riadenie v minulosti osvedčilo ako hodnotný nástroj, najmä pokiaľ ide o činnosti Úradu pre technickú pomoc a výmenu informácií (TAIEX).

(2)

Cieľom európskej susedskej politiky (ESP) je podľa strategického dokumentu Komisie prijatého v máji 2004 využívať výhody rozšírenia Európskej únie z roku 2004 spoločne so susednými krajinami a využiť niektoré nástroje a skúsenosti získané v procese rozšírenia na priblíženie partnerských krajín k EÚ s cieľom postupnej hospodárskej integrácie a prehlbovania politickej spolupráce. Krajiny európskeho susedstva by preto mali mať možnosť využívať TAIEX.

(3)

Na 15. summite EÚ–Rusko 10. mája 2005 EÚ a Rusko prijali postupové plány na tvorbu štyroch spoločných priestorov, ktoré stanovili ciele podobné cieľom ESP, a to zintenzívniť bilaterálnu spoluprácu a pokračovať v snahe o konvergenciu a aproximáciu právnych predpisov k vyšším štandardom.

(4)

Rusko bude oprávnené čerpať finančné prostriedky v rámci budúceho nástroja európskeho susedstva a partnerstva (NESP).

(5)

Článok 54 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), umožňuje plnenie rozpočtu Spoločenstva prostredníctvom centralizovaného nepriameho riadenia a stanovuje osobitné požiadavky na plnenie, ak to umožňuje základný akt programu.

(6)

Je potrebná harmonizovaná implementácia pomoci prostredníctvom TAIEX-u. Toto rozhodnutie by preto malo dodržať rovnaký prístup ako nariadenie Rady (EHS) č. 3906/89 z 18. decembra 1989 o hospodárskej pomoci určitým krajinám strednej a východnej Európy (3) (PHARE), nariadenie Rady (ES) č. 2666/2000 z 5. decembra 2000 o pomoci Albánsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Federatívnej republike Juhoslávie a Bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko (4) (CARDS) a nariadenie Rady (ES) č. 2500/2001 zo 17. decembra 2001 o predvstupovej finančnej pomoci pre Turecko (5).

(7)

Časť opatrení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 99/2000 z 29. decembra 1999 o poskytovaní pomoci partnerským štátom vo východnej Európe a strednej Ázii (6) patrí do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „zmluva o Euratome“). Takéto časti nie sú dotknuté týmto rozhodnutím,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Účelom tohto rozhodnutia je umožniť krajinám, na ktoré sa vzťahuje Európska susedská politika, ako aj Rusku, najmä tým, v ktorých prebieha akčný plán alebo postupový plán, využívať pomoc TAIEX-u, ktorý bude poskytovať cielenú technickú pomoc partnerským krajinám pri pochopení a vypracúvaní právnych predpisov súvisiacich s akčnými plánmi a pri ich implementácii a presadzovaní.

Článok 2

Na účely vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1488/96 z 23. júla 1996 o finančných a technických opatreniach (MEDA) sprevádzajúcich reformu hospodárskych a sociálnych štruktúr v rámci Euro-stredomorského partnerstva (7) a nariadenia (ES, Euratom) č. 99/2000 môže Komisia v súlade s článkom 54 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodnúť o zverení úloh orgánu verejnej moci, a najmä úloh plnenia rozpočtu vyplývajúcich z takéhoto rozhodnutia orgánu vykonávajúcemu program TAIEX podľa nariadenia (EHS) č. 3906/1989, nariadenia (ES) č. 2666/2000 a nariadenia (ES) č. 2500/2001.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na tie časti opatrení implementovaných podľa nariadenia (ES, Euratom) č. 99/2000, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy o Euratome.

Článok 4

Aktivity schválené týmto rozhodnutím sa financujú z rozpočtovej položky 19 06 01 Pomoc partnerským krajinám vo východnej Európe a v strednej Ázii a zo súvisiacej rozpočtovej položky na administratívne náklady 19 01 04 07 a z rozpočtovej položky 19 08 02 01 MEDA (opatrenia sprevádzajúce reformu hospodárskych a sociálnych štruktúr v stredomorských nečlenských krajinách) a zo súvisiacej rozpočtovej položky na administratívne náklady 19 01 04 06.

V Bruseli 23. januára 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 375, 23.12.1989, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2257/2004 (Ú. v. EÚ L 389, 30.12.2004, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2112/2005 (Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 23).

(5)  Ú. v. ES L 342, 27.12.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2112/2005.

(6)  Ú. v. ES L 12, 18.1.2000, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 189, 30.7.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2112/2005.


Top