Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0493

2005/493/ES: Rozhodnutie Komisie z 1. októbra 2003 v konaní podľa článku 81 Zmluvy o založení ES a článku 53 Zmluvy o EHP proti Chisso Corporation, Daicel Chemical Industries Ltd, Hoechst AG, The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd a Ueno Fine Chemicals Industry Ltd (Prípad č. C.37.370 – Sorbáty) (oznámené pod číslom K(2003) 3426) (Text s významom pre EHP)

OJ L 182, 13.7.2005, p. 20–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/493/oj

13.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/20


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 1. októbra 2003

v konaní podľa článku 81 Zmluvy o založení ES a článku 53 Zmluvy o EHP proti Chisso Corporation, Daicel Chemical Industries Ltd, Hoechst AG, The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd a Ueno Fine Chemicals Industry Ltd

(Prípad č. C.37.370 – Sorbáty)

(oznámené pod číslom K(2003) 3426)

(Iba anglický a nemecký text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2005/493/ES)

Dňa 1. októbra 2003 Komisia prijala rozhodnutie v konaní podľa článku 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 53 Zmluvy o Európskom hospodárskom priestore. V zmysle ustanovení článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (1) Komisia týmto uverejňuje názvy strán a hlavný obsah rozhodnutia, ako aj uložené sankcie so zreteľom na oprávnené nároky podnikateľov pri ochrane ich obchodných záujmov. Verejné vyhotovenie úplného znenia rozhodnutia sa nachádza v pôvodných jazykoch prípadu a v pracovných jazykoch Komisie na internetovej stránke GR pre súťaže: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

I.   ZHRNUTIE PORUŠENIA PRÁVA

(1)

Rozhodnutie sa vzťahuje na Chisso Corporation (ďalej len „Chisso“), Daicel Chemical Industries Ltd (ďalej len „Daicel“), Hoechst AG (ďalej len „Hoechst“), The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd (ďalej len „Nippon“) a Ueno Fine Chemicals Industry Ltd (ďalej len „Ueno“).

(2)

Účastníci sa podieľali na pokračujúcom porušení článku 81 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „Zmluva o ES“ alebo „zmluva“) a od 1. januára 1994 na porušení článku 53 ods. 1 Zmluvy o Európskom hospodárskom priestore (ďalej „Zmluva o EHP“), ktorá sa vzťahuje na celé územie EHP, tým, že:

uzatvorili dohodu o cenách,

určili kvóty pre sorbáty,

rozhodli o nedodávaní technológie subjektom, ktoré by prípadne mohli vstúpiť na trh, a

monitorovali svoje dohody obmedzujúce súťaž.

(3)

Podnikatelia sa na porušení práva podieľali najneskôr od 31. decembra 1978 do minimálne 30. novembra 1995 v prípade Nipponu a do minimálne 31. októbra 1996 v prípade ostatných účastníkov.

(4)

Sorbáty sú chemické konzervanty (antimikrobiologické látky), ktoré sa používajú najmä v potravinách a nápojoch, ktoré spomaľujú alebo zamedzujú rast mikroorganizmov, ako sú kvasinky, baktérie, plesne alebo huby. Základným mechanizmom ich účinku je zníženie dostupnosti vody a zvýšenie kyslosti. Tieto aditíva niekedy zachovávajú aj iné dôležité vlastnosti potravín, ako je vôňa, farba, štruktúra a výživná hodnota. Popri ich využití ako konzervantov potravín a nápojov sú sorbáty dobre využiteľné aj pri stabilizácii iných druhov výrobkov, ako sú farmaceutické výrobky, kozmetické výrobky, krmivo pre domáce a hospodárske zvieratá.

(5)

Existujú tri hlavné druhy sorbátov: kyselina sorbová, sorban draselný a sorban vápenatý.

(6)

Kyselina sorbová je základný produkt. Je to mastná kyselina, ktorá je organizmom rozložiteľná a využiteľná, pričom je fyziologicky inertná. Nemá žiadny vplyv na vôňu alebo chuť výrobkov, na ktorých konzerváciu sa použije. V značnej miere sa používa v margarínoch, majonéze, šalátoch, syroch, výrobkoch z rýb, mäsových a údenárskych výrobkoch, výrobkoch z ovocia, nápojoch, cukrárskych a pekárskych výrobkoch a v obalových materiáloch, ktoré sú odolné voči plesni. Výroba tejto látky je z technického hľadiska komplexná, pretože iné sorbáty sú výsledkom technicky jednoduchej premeny kyseliny sorbovej. Na výrobu kyseliny sorbovej sú potrebné dve základné suroviny: ketén a krotónaldehyd. Ketén (plyn) je nutné vyrobiť na mieste výroby kyseliny sorbovej. Vysoké nároky na investície predstavujú pre prípadných nových investorov vážnu prekážku.

(7)

Sorban draselný sa používa v prípadoch, v ktorých sa vyžaduje vyššia rozpustnosť vo vode. Používanie kyseliny sorbovej je obmedzené z dôvodu jej nízkej rozpustnosti vo vode. Preto je sorban draselný primárnou formou používanou vo výrobkoch s vysokým obsahom vody.

(8)

Sorban vápenatý sa vyrába v malých množstvách a používa sa ako povlak na baliaci papier na syr vo Francúzsku a v Taliansku.

(9)

Kyselina sorbová a jej soli (vrátane sorbanu draselného) sa považujú za hlavné konzervanty, ktoré sa používajú v západnej Európe. Kyselina sorbová predstavuje 30 % predajov sorbátov a sorban draselný predstavuje zvyšných 70 % týchto predajov.

(10)

Konzervanty sú overené výrobky, v ktorých prípade už nemožno očakávať intenzívny výskum ani vývoj, a vyhliadky vstupu nových konzervantov na trh sú minimálne.

(11)

Sorbáty sú najdôležitejšími výrobkami v oblasti konzervantov. Za hlavné náhradné produkty sorbátov možno považovať benzoan sodný a benzoan draselný spoločne s parabénmi. Mnohí výrobcovia však uprednostňujú sorbáty, a to aj napriek vyššej cene z dôvodov ich lepšej kvality. Žiadny z týchto výrobkov nepredstavuje dokonalú náhradu sorbátov, pričom najmä parabény sa uplatňujú iba v malej časti trhu v priemysle konzervácie potravín. Dopyt po sorbátoch nie je z pohľadu cien pružný, pretože na používanie sorbátov existuje iba málo alternatív, prípadne žiadne.

(12)

Trh so sorbátmi je z územného hľadiska celosvetovým trhom. Preto jeho územný rozsah presahuje územie, na ktorom možno uložiť sankcie, najmä územie EHP.

(13)

Štruktúra, organizácia a chod kartelu boli založené na prieskume trhu. Hoechst zastupoval európsky trh a Daicel, Chisso, Nippon a Ueno ako skupina zastupovali japonský trh.

(14)

Stretnutia kartelu sa uskutočňovali na viacerých úrovniach. Stretnutia dvakrát do roka medzi Hoechstom a štyrmi japonskými výrobcami („spojené stretnutia“); prípravné stretnutia japonských výrobcov („prípravné stretnutia“ alebo „predbežné stretnutia“), dvojstranné stretnutia a telefonické kontakty („dvojstranné stretnutia“).

(15)

Pred každým spojeným stretnutím sa obvykle konali viaceré prípravné stretnutia japonských výrobcov s cieľom odsúhlasiť ceny a limity objemu, o ktorých sa malo rokovať s Hoechstom.

(16)

Okrem skupinových stretnutí sa konalo viacero dvojstranných stretnutí a telefonických kontaktov medzi Hoechstom a japonskými výrobcami.

II.   POKUTY

(17)

Berúc do úvahy povahu porušenia práva v tomto prípade, jeho dosah na existujúci trh so sorbátmi a skutočnosť, že sa vzťahovala na celý obvyklý trh a po jeho vytvorení aj na trh EHS, je Komisia presvedčená, že podnikatelia uvedení v tomto rozhodnutí porušili článok 81 ods. 1 Zmluvy o ES a článok 53 ods. 1 Zmluvy o EHP, pričom toto porušenie má závažný charakter.

(18)

V kategórii závažných porušení práva rozsah pokút, ktoré sa môžu uložiť, umožňuje uplatniť odlišné zaobchádzanie s podnikateľmi, tak aby sa do úvahy mohla brať celková ekonomická kapacita páchateľov spôsobujúcich závažné narušenie súťaže. Tento postup je nevyhnutný najmä v prípade, ako je tento, kde existuje podstatný rozdiel vo veľkosti trhov, na ktorých podnikajú podnikatelia, ktorí sa na porušení práva podieľali.

(19)

Za okolností, ako je tento prípad, ktorý zahŕňa viacerých podnikateľov, je nevyhnutné stanoviť základné sumy pokút, tak aby bolo možné brať do úvahy individuálny význam, a teda aj skutočný dosah protiprávneho konania každého podnikateľa na súťaž. Podnikatelia, na ktorých sa to vzťahuje, môžu byť na tento účel rozdelení do rôznych skupín v súlade s ich postavením na relevantnom trhu.

(20)

V tomto prípade teda Komisia považuje za vhodné brať do úvahy celosvetový obrat za posledný rok porušovania práva (1995) ako základ porovnania relatívneho významu každého podnikateľa na predmetnom trhu.

(21)

V súlade s celosvetovým obratom z predaja výrobkov, o ktorom spoločnosti poskytli údaje na základe požiadavky Komisie na poskytnutie údajov, bol v roku 1995 najväčším celosvetovým výrobcom sorbátov Hoechst s podielom na celosvetovom trhu […]* (2) % (a trhu EHP […]* %). Preto je zaradený do prvej skupiny. Daicel, Chisso, Nippon a Ueno majú všetci podiely na trhu medzi […]* % a […]* % (na trhu EHP medzi […]* % a […]* %). Preto sú zaradení do druhej skupiny.

(22)

Na základe predchádzajúceho možno za vhodnú základnú počiatočnú sadzbu pokút, ktoré majú byť uložené, v tomto prípade vychádzajúc z kritéria relatívneho významu na predmetnom trhu, pre každú skupinu považovať tieto čiastky:

prvá skupina: 20 miliónov EUR,

druhá skupina: 6,66 milióna EUR.

(23)

S cieľom zabezpečiť, aby pokuta mala dostatočný odstrašujúci účinok na veľkých podnikateľov, a berúc do úvahy skutočnosť, že veľkí podnikatelia majú dostatočnú mieru informovanosti o ekonomickom a právnom stave a infraštruktúru, ktorá im umožňuje ľahšie rozpoznať, že ich konanie je konaním v rozpore s právnym poriadkom, a umožňuje im byť informovanými o následkoch, ktoré sú s takýmto konaním spojené v súlade s právnou úpravou hospodárskej súťaže, počiatočná suma pre Hoechst sa ďalej upraví.

(24)

V tomto prípade, keď Hoechst je rozhodne najväčším podnikateľom, na ktorého sa toto rozhodnutie vzťahuje, Komisia sa nazdáva, že počiatočná suma pokuty, stanovená na základe relatívneho významu na predmetnom trhu, musí byť upravená smerom nahor, berúc do úvahy celkové zdroje podnikateľa. Preto sa musí počiatočná suma pokuty uvedená v odôvodnení 22 zvýšiť o 100 %, teda na 40 miliónov EUR.

(25)

Komisia sa nazdáva, že Chisso, Daicel, Hoechst a Ueno porušovali článok 81 ods. 1 zmluvy a článok 53 ods. 1 Zmluvy o EHP od 31. decembra 1978 do 31. októbra 1996. Dopustili sa dlhodobého porušovania práva v trvaní siedmich rokov a desiatich mesiacov. Počiatočná suma pokút by sa z dôvodu závažnosti porušenia práva mala pre Chisso, Daicel, Ueno a Hoechst zvýšiť o 175 %.

(26)

Nippon porušoval článok 81 ods. 1 zmluvy a článok 53 ods. 1 Zmluvy o EHP od 31. decembra 1978 do 30. novembra 1995. Dopustil sa dlhodobého porušovania práva v trvaní šestnástich rokov a jedenástich mesiacov. Počiatočná suma pokút by sa z dôvodu závažnosti porušenia práva mala pre Chisso, Daicel, Ueno a Hoechst zvýšiť o 165 %.

(27)

Komisia teda stanovuje základnú sumu pokuty pre Chisso na 18,315 milióna EUR, pre Daicel na 18,315 milióna EUR, pre Hoechst na 110 miliónov EUR, pre Nippon na 17,649 milióna EUR a pre Ueno na 18,315 milióna EUR.

(28)

Vedúca úloha Hoechstu v rámci kartelu a recidíva jeho konania sa považujú za priťažujúce okolnosti, v dôsledku ktorých sa môže základná sadzba pokút zvýšiť o 30 % a 50 %.

(29)

Daicel bol spoločne s Hoechstom vedúcou zložkou kartelu. Títo dvaja podnikatelia boli najsilnejšími členmi kartelu s najväčším podielom na trhu, pričom mali rovnaké záujmy. Fakt, že Hoechst hral vedúcu úlohu v porušení práva, neznamená, že Daicel takto nekonal. Avšak Komisia akceptuje, že aj iní členovia kartelu boli istým spôsobom iniciatívni s cieľom realizovať spoločné ciele smerujúce k obmedzeniu súťaže. Berúc do úvahy vyššie uvedené, základná sadzba pokuty sa pre Daicel zvýši o 30 %.

(30)

V prípade porušenia práva spoločnosťou Chisso neexistujú žiadne priťažujúce okolnosti.

(31)

V prípade porušenia práva spoločnosťou Nippon neexistujú žiadne priťažujúce okolnosti.

(32)

V prípade porušenia práva spoločnosťou Ueno neexistujú žiadne priťažujúce okolnosti.

(33)

V prípade porušenia práva spoločnosťou Hoechst neexistujú žiadne poľahčujúce okolnosti.

(34)

V prípade porušenia práva spoločnosťou Daicel neexistujú žiadne poľahčujúce okolnosti.

(35)

V prípade porušenia práva spoločnosťou Chisso neexistujú žiadne poľahčujúce okolnosti.

(36)

V prípade porušenia práva spoločnosťou Nippon neexistujú žiadne poľahčujúce okolnosti.

(37)

V prípade spoločnosti Ueno sa zváži ako poľahčujúca okolnosť skutočnosť, že dohodnuté limity množstva sa nerealizovali.

(38)

V tomto prípade možno jednoznačne použiť doložku zhovievavosti z roku 2002. Hranice použitia ratione temporis doložiek z roku 1996 a 2002 sú definované v bode 28 doložky z roku 2002 takto:

„Od 14. februára 2002 táto doložka nahrádza doložku z roku 1996 pre všetky prípady, v ktorých sa žiadny podnikateľ neobrátil na Komisiu s cieľom uplatniť zvýhodnené zaobchádzanie, ako je uvedené v tejto doložke.“

(39)

V tomto prípade rôzni podnikatelia – vrátane Hoechstu – sa obrátili na Komisiu pred týmto dátumom. Doložka zhovievavosti z roku 1996 teda zostáva v platnosti.

(40)

V súlade s oddielom B doložky zhovievavosti z roku 1996 Komisia udeľuje spoločnosti Chisso úľavu vo výške 100 % z pokuty, ktorá by sa inak udelila, ak by Chisso nespolupracoval s Komisiou.

(41)

Preto Komisia neudelí spoločnosti Chisso žiadnu pokutu.

(42)

Po náležitom zvážení spolupráce Hoechstu v zmysle doložky zhovievavosti z roku 1996 Komisia v súlade s prvou a druhou zarážkou oddielu D (2) tejto doložky udeľuje zníženie pokuty vo výške 50 %, ktorá by bola udelená, ak by Hoechst s Komisiou nespolupracoval.

(43)

Po dôkladnou zvážení spolupráce Nipponu v zmysle doložky zhovievavosti z roku 1996 Komisia v súlade s prvou a druhou zarážkou oddielu D (2) tejto doložky udeľuje zníženie pokuty vo výške 40 %, ktorá by bola udelená, ak by Nippon s Komisiou nespolupracoval.

(44)

Po dôkladnou zvážení spolupráce Daicelu v zmysle doložky zhovievavosti z roku 1996 a berúc do úvahy stupeň konania, v ktorom sa táto spolupráca začala, Komisia v súlade s prvou a druhou zarážkou oddielu D (2) tejto doložky udeľuje zníženie pokuty vo výške 30 %, ktorá by bola udelená, ak by Daicel s Komisiou nespolupracoval.

(45)

Po dôkladnou zvážení spolupráce Ueno v zmysle doložky zhovievavosti z roku 1996 a berúc do úvahy stupeň konania, v ktorom sa táto spolupráca začala, Komisia v súlade s prvou a druhou zarážkou oddielu D (2) tejto doložky udeľuje zníženie pokuty vo výške 25 %, ktorá by bola udelená, ak by Ueno s Komisiou nespolupracoval.

(46)

S ohľadom na povahu spolupráce a v zmysle podmienok uvedených v doložke zhovievavosti z roku 1996 pokuty, ktoré budú uložené účastníkom v zmysle tohto rozhodnutia, sa znížia takto:

a)

Chisso: zníženie o 100 %;

b)

Daicel: zníženie o 30 %;

c)

Hoechst: zníženie o 50 %;

d)

Nippon: zníženie o 40 %;

e)

Ueno: zníženie o 25 %.

(47)

Chisso uvádza, že jeho finančná situácia sa v posledných rokoch v dôsledku vážnej a viac než dve desaťročia trvajúcej krízy v Japonsku a značných finančných škôd a nákladov spojených s dezinfekciou v dôsledku ochorenia Minamata značne zhoršila. V podaní z 10. júna 2003 Chisso ďalej vysvetlil svoju závažnú finančnú situáciu a poskytol Komisii finančné údaje.

(48)

Komisia uvádza, že Ueno nepredložil konsolidované údaje. Po preskúmaní finančnej situácie spoločnosti Ueno na základe nekonsolidovaných údajov Komisia rozhodla, že v prípade spoločnosti Ueno nie je vhodné upraviť sumu pokuty. Vzatie finančnej situácie podnikateľa do úvahy by znamenalo udelenie neoprávnenej výhody v súťaži voči podnikateľom, ktorí sú horšie prispôsobení podmienkam na trhu. Keďže Komisia neudelila spoločnosti Chisso pokutu, nemá jeho vyjadrenie význam.

(49)

V zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 sa spoločnostiam ukladajú pokuty takto:

Daicel Chemical Industries Ltd: 16,6 milióna EUR,

Hoechst AG: 99,0 milióna EUR,

The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd: 10,5 milióna EUR,

Ueno Fine Chemicals Industry Ltd: 12,3 milióna EUR.

(50)

Uvedení podnikatelia sú povinní okamžite sa zdržať porušovania práva, ak tak už neurobili. Sú povinní zdržať sa akéhokoľvek úkonu alebo konania, ktoré má povahu porušenia práva uvedeného v tomto prípade, a akéhokoľvek úkonu alebo konania, ktoré má rovnaký predmet alebo účinok.


(1)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Časti tohto textu boli vypustené, aby sa zabezpečilo, že sa nezverejnia dôverné informácie; tieto časti sa uvádzajú v hranatých zátvorkách a sú označené hviezdičkou.


Top