EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2116

Nariadenie Rady (ES) č. 2116/2004 z 2. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, pokiaľ ide o zmluvy so Svätou stolicou

OJ L 367, 14.12.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 253–254 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 90 - 91
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 90 - 91
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 67 - 68

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2022; Nepriamo zrušil 32019R1111

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2116/oj

14.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 367/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 2116/2004

z 2. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, pokiaľ ide o zmluvy so Svätou stolicou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na jeho článok 57 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Článok 40 nariadenia Rady (ES) č. 1347/2000 z 29. mája 2000 o súdnej právomoci a uznávaní a vykonávaní rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovskej zodpovednosti oboch manželov za deti (1) stanovuje, že rozhodnutia týkajúce sa neplatnosti manželstiev, prijaté podľa zmlúv medzi Svätou stolicou a Portugalskom, Talianskom a Španielskom (konkordáty), sa v členských štátoch majú uznávať za podmienok stanovených v kapitole III uvedeného nariadenia.

(2)

Článok 40 nariadenia (ES) č. 1347/2000 bol zmenený a doplnený prílohou II k Aktu o pristúpení z roku 2003 tak, že sa v ňom uvádza Dohoda medzi Svätou stolicou a Maltou o uznaní občianskoprávnych účinkov manželstiev uzavretých podľa cirkevného práva a rozhodnutí cirkevných orgánov a súdov o týchto manželstvách z 3. februára 1993 spolu s druhým dodatkovým protokolom zo 6. januára 1995.

(3)

Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (2), nadobudlo účinnosť 1. augusta 2004 a bude sa uplatňovať od 1. marca 2005 vo všetkých členských štátoch s výnimkou Dánska.

(4)

Malta požiadala, aby sa článok 63 nariadenia (ES) č. 2201/2003, ktorý zodpovedá článku 40 nariadenia (ES) č. 1347/2000, zmenil a doplnil tak, aby sa v ňom uvádzala jej dohoda so Svätou stolicou.

(5)

Článok 57 Aktu o pristúpení z roku 2003 stanovuje, že akty prijaté pred pristúpením, ktoré si vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, môžu byť prijaté zjednodušeným postupom, v ktorom Rada rozhoduje kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie.

(6)

Vziať do úvahy požiadavku Malty a v súlade s ňou zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 2201/2003 je odôvodnené,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 63 nariadenia (ES) č. 2201/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V odseku 3 sa dopĺňa nové písmeno c), ktoré znie:

„c)

Dohoda medzi Svätou stolicou a Maltou o uznaní občianskoprávnych účinkov manželstiev uzatvorených podľa cirkevného práva a rozhodnutí cirkevných orgánov a súdov o týchto manželstvách z 3. februára 1993, vrátane protokolu o uplatňovaní z rovnakého dátumu, spolu s druhým dodatkovým protokolom zo 6. januára 1995.“

2.

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Uznávanie rozhodnutí uvedených v odseku 2 môže v Španielsku, Taliansku alebo na Malte podliehať rovnakým postupom a preskúmaniu, aké sa uplatňujú na rozhodnutia cirkevných súdov vynesené podľa medzinárodných zmlúv uzavretých so Svätou stolicou, uvedených v odseku 3.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 2. decembra 2004

Za Radu

predseda

J. P. H. DONNER


(1)  Ú. v. ES L 160, 30.6.2000, s. 19. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1804/2004 (Ú. v. EÚ L 318, 19.10.2004, s. 7).

(2)  Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1.


Top