Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0791

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 791/2004/ES z 21. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje akčný program spoločenstva na podporu organizácií činných na európskej úrovni a špecifických činností v oblasti vzdelávania a školenia

OJ L 138, 30.4.2004, p. 31–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 38

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/791(1)/oj

32004D0791Úradný vestník L 138 , 30/04/2004 S. 0031 - 0039


Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 791/2004/ES

z 21. apríla 2004,

ktorým sa ustanovuje akčný program spoločenstva na podporu organizácií činných na európskej úrovni a špecifických činností v oblasti vzdelávania a školenia

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 149 ods. 4 a článok 150 ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [1],

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [2],

keďže:

(1) zmluva ustanovuje, že spoločenstvo má prispievať na rozvoj kvality vzdelávania podporovaním a dopĺňaním činnosti členských štátov, má zaviesť politiku odbornej prípravy, ktorá podporuje a dopĺňa činnosť členských štátov, a podporiť spoluprácu s tretími krajinami;

(2) laekenská deklarácia pripojená k záverom zasadania Európskej rady zo 14. a 15. decembra 2001 uvádza, že jeden zo základných problémov, ktorý by mala Európska únia vyriešiť, je spôsob, ako občanom priblížiť európske zámery a európske inštitúcie;

(3) podrobný pracovný program na ďalšie sledovanie cieľov vzdelávacích a školiacich systémov v Európe [3], prijatý na zasadaní Rady dňa 14. júna 2002, ustanovuje program aktivity, ktorá si vyžaduje podporu na európskej úrovni;

(4) deklarácia Európskej únie pri príležitosti 50. výročia všeobecnej deklarácie ľudských práv z Viedne z 10. decembra 1998 uvádza, že Únia by mala ďalej rozvíjať spoluprácu v oblasti ľudských práv, ako sú vzdelávacie a školiace aktivity, a to v koordinácii s ostatnými príslušnými organizáciami a zabezpečiť pokračovanie európskeho magisterského programu o ľudských právach a demokratizácii, ktorý je organizovaný 15 európskymi univerzitami;

(5) v záveroch zasadania Európskej rady z Kolína nad Rýnom zo 4. júna 1999 sa uvádza, že s cieľom zabezpečenia udržateľnosti a kontinuity európskeho magisterského programu o ľudských právach a demokratizácie "by sa mala venovať väčšia pozornosť otázke ochrane rozpočtu";

(6) položky A-3010, A-3011, A-3012, A-3013, A-3014, A-3017, A-3022, A-3027, A-3044, B3-1000 a B3-304 zo všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2003 a predošlé rozpočtové roky potvrdili svoj význam pre oblasť vzdelávania a školenia;

(7) Európska univerzita, ktorá organizuje kurzy práva, ekonómie, politológie, spoločenských vied a humanitných predmetov s európskym aspektom, Európsky vysokoškolský inštitút, ktorý prispieva k rozvoju európskeho kultúrneho a vedeckého dedičstva prostredníctvom vyššieho vzdelávania a výskumu, Európsky inštitút verejnej správy, ktorý vzdeláva štátnych a európskych úradníkov v oblasti európskej integrácie, Akadémia európskeho práva v Trieri, ktorá poskytuje školenie pre odborníkov a užívateľov európskeho práva na úrovni vysokej školy, Európske medziuniverzitné centrum pre ľudské práva a demokratizáciu, ktoré poskytuje európsky magisterský program a štipendiá vyššieho stupňa, ako aj ďalšie vzdelávacie, školiace a výskumné služby na podporu ľudských práv a demokratizácie, Európska agentúra pre rozvoj vzdelávania v oblasti špeciálnych potrieb, ktorá sa svojou činnosťou snaží zlepšiť kvalitu vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami a podporiť dlhodobú európsku spoluprácu v tejto oblasti, a Medzinárodné centrum pre európske odborné vzdelávanie, ktoré zabezpečuje výučbu, školenie a výskum v oblasti otázok europeizácie, globalizácie, federalizmu, regionalizmu a transformácie súčasných spoločenských štruktúr predstavujú organizácie, ktoré sledujú ciele všeobecného európskeho záujmu;

(8) je zvýšená potreba odborne vzdelávať štátnych sudcov v oblasti uplatňovania práva spoločenstva a pre takéto školenia je potrebná podpora spoločenstva, najmä nasledovné prijatie nariadenia Rady (ES) 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy [4] zvyšuje právomoc štátnych súdov na uplatňovanie týchto zmluvných ustanovení;

(9) nariadenie Rady 1605/2002 z 25. júna 2002 (ES, Euratom) o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev [5], ďalej len "rozpočtové nariadenie", vyžaduje, aby bolo ustanovené nariadenie o financovaní týchto existujúcich podporných akcií;

(10) Európsky parlament, Rada a Komisia sa v čase prijatia rozpočtového nariadenia zaviazali, že zabezpečia, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť od rozpočtového roka 2004; Komisia sa zaviazala, že zváži pripomienky uvedené v rozpočte v kontexte implementácie;

(11) je potrebné zabezpečiť, aby inštitúcie, ktorým boli spoločenstvom v predošlých rokoch pridelené finančné prostriedky mali dostatočnú úroveň stability a kontinuity financovaného subjektu podľa finančného nariadenia a jeho pravidiel pre implementáciu;

(12) mali by sa prijať ustanovenia pre geografické pokrytie programu tak, aby boli zahrnuté aj pristupujúce členské štáty, a v prípade niektorých akcií možno aj krajiny EZVO/EHP a kandidátske krajiny;

(13) akékoľvek financovanie mimo spoločenstva zo štátnych zdrojov by malo byť v súlade s článkami 87 a 88 zmluvy;

(14) v zmysle bodu 33 medziinštitucionálnej dohody zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu [6], toto rozhodnutie ustanovuje na obdobie trvania tohto programu finančný rámec, ktorý obsahuje prvotný odkaz na rozpočtový orgán v čase postupu zostavovania ročného rozpočtu;

(15) akýkoľvek finančný príspevok poskytnutý podľa tohto rozhodnutia by mal byť striktne v súlade s princípmi podriadenosti a proporcionality,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Cieľ a aktivity programu

1. Toto rozhodnutie ustanovuje akčný program spoločenstva v oblasti vzdelávania a školenia (ďalej len ako "program") na podporu organizácií a ich aktivít, ktoré sa usilujú rozšíriť a prehĺbiť vedomie budovania Európy alebo prispieť k úspešnému plneniu spoločných cieľov politiky v oblasti vzdelávania a školenia, ako vnútri, tak aj mimo spoločenstva.

2. Hlavným cieľom tohto programu je podporiť aktivity organizácií v oblasti vzdelávania a školenia.

Aktivity, ktorých sa týka tento program sú nasledujúce:

a) práve prebiehajúci pracovný program organizácie pôsobiacej na európskej alebo celosvetovej úrovni, ktorá sleduje cieľ všeobecného európskeho záujmu v oblasti vzdelávania a školenia alebo cieľ, ktorý tvorí časť politiky Európskej únie v tejto oblasti;

b) špecifická akcia, ktorá podporuje činnosť Európskej únie v tejto oblasti a poskytuje informácie o európskej integrácii a cieľoch, ktoré sleduje Únia vo svojich medzinárodných vzťahoch alebo akcia, ktorá podporuje akciu spoločenstva a preberá ju na národnej úrovni.

Tieto aktivity musia alebo by mali predovšetkým prispieť k rozvoju a zavedeniu kooperačnej politiky spoločenstva a akcií v oblasti vzdelávania a školenia.

3. Tento program sa začína 1. januára 2004 a končí 31. decembra 2006.

Článok 2

Prístup k programu

Organizácia musí na udelenie grantu spĺňať podmienky uvedené v prílohe a musí mať nasledujúce charakteristiky:

a) musí ísť o nezávislý a neziskový právnický subjekt aktívny predovšetkým v oblasti vzdelávania a školenia, s cieľom zameraným v prospech spoločnosti;

b) musí byť legálne zriadená viac než dva roky a musí mať ročné účtovné výkazy za predchádzajúce dva roky overené kvalifikovaným audítorom;

c) jej aktivity musia byť v súlade s princípmi, ktoré sú základom činnosti spoločenstva v oblasti vzdelávania a školenia a brať do úvahy priority stanovené v prílohe.

Vo výnimočných prípadoch môže Komisia upustiť od požiadavky uvedenej v bode b) prvého odseku, a to za predpokladu, že nebudú ohrozené finančné záujmy spoločenstva.

Článok 3

Účasť tretích krajín

Participácia na akciách podľa tohto programu môže byť otvorená pre organizácie zriadené v:

a) pristupujúcich štátoch, ktoré podpísali Zmluvu o vstupe dňa 16. apríla 2003;

b) krajinách EZVO/EHP v súlade s podmienkami stanovenými v dohode o EHP;

c) Rumunsku a Bulharsku, podmienky pre účasť sa stanovia v súlade s Európskymi dohodami, ich dodatočnými protokolmi a rozhodnutiami príslušných asociačných rád;

d) Turecku, podmienky na účasť sa stanovia v súlade s rámcovou dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Tureckou republikou z 26. februára 2002 na všeobecných princípoch účasti Tureckej republiky v programoch spoločenstva [7].

Článok 4

Výber príjemcov

Program sa týka dvoch typov príjemcov:

a) skupina 1: prevádzkové granty udelené priamo príjemcom uvedeným v zozname podľa názvu v bode 2 prílohy;

b) skupina 2: podpora pre európske asociácie aktívne v oblasti vzdelávania alebo školenia, podpora pre aktivity v oblasti vyššieho vzdelávania zameraného na európsku integráciu, vrátane Jean Monnet profesúr, podpora pre aktivity, ktoré prispievajú k úspešnému plneniu budúcich cieľov vzdelávacích a školiacich systémov v Európe a podpora pre odborné vzdelávanie štátnych sudcov v oblasti európskeho práva a pre organizovanie spolupráce medzi súdmi. Príjemcovia sa vyberajú prostredníctvom výzvy na podávanie návrhov v súlade s celkovými kritériami, ktoré sú stanovené v prílohe.

Článok 5

Udelenie grantu

Granty sa udelia podľa rôznych akcií programu, a to v súlade s ustanoveniami, ktoré sa nachádzajú v príslušnej časti prílohy.

Článok 6

Finančné ustanovenia

1. Finančný rámec na zavedenie tohto programu na obdobie špecifikované v článku 1 odsek 3 sa týmto stanovuje na 77 miliónov eur.

2. Ročné dotácie sú povolené rozpočtovým orgánom v hraniciach finančného výhľadu.

Článok 7

Vykonávanie

Komisia zodpovedá za vykonávanie tohto programu v súlade s ustanoveniami, ktoré sa nachádzajú v prílohe.

Článok 8

Monitorovanie a hodnotenie

1. Najneskôr do 31. decembra 2007 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o plnení programových cieľov.

Táto správa bude okrem iného založená na externej hodnotiacej správe, ktorá musí byť k dispozícii najneskôr do konca roka 2006, a ktorá prinajmenšom zhodnotí celkovú vecnosť a koherenciu programu, účinnosť jeho realizácie (príprava, výber, vykonávanie akcií) a celkovú a individuálnu účinnosť rôznych akcií z hľadiska dosiahnutia cieľov stanovených v článku 1 a v prílohe.

Komisia okrem toho každoročne podá Európskemu parlamentu a Rade správu o realizácii programu.

2. Európsky parlament a Rada, v súlade so Zmluvou, rozhodnú o pokračovaní programu od 1. januára 2007.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nalsedujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Štrasburgu 21. apríla 2004

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

D. Roche

[1] Ú. v. EÚ C 32, 5.2.2004, s. 52.

[2] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 6. novembra 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku). Spoločné stanovisko Rady z 22. decembra 2003 (Ú. v. EÚ C 72 E, 23.3.2004, s. 19), stanovisko Európskeho parlamentu z 10. marca 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 30. marca 2004.

[3] Ú. v. ES C 142, 14.6.2002, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

[6] Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda v poslednom znení rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 2003/429/EÚ (Ú. v. EÚ L 147, 14.6.2003, s. 25).

[7] Ú. v. ES L 61, 2.3.2002, s. 29.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

1. ÚVOD

Ciele stanovené v článku 1 majú byť realizované prostredníctvom akcií, ktoré sú uvedené v tejto prílohe.

Táto príloha zahŕňa dva hlavné typy akcií:

- prvý typ, akcie 1 a 2, je zameraný na podporu špecifických inštitúcií alebo vybraných asociácií aktívnych na európskej úrovni v oblasti vzdelávania a školenia,

- druhý typ, akcia 3, je zameraný na podporu špecifických aktivít alebo projektov zameraných na európsku integráciu (akcia 3A) alebo na podporu politiky Európskej únie v oblasti vzdelávania a školenia mimo programov spoločenstva v týchto oblastiach (akcia 3B) alebo na podporu školení v oblasti európskeho práva, najmä pre štátnych sudcov (akcia 3C).

2. VYKONÁVANIE PODPOROVANÝCH ČINNOSTÍ

Aktivity organizácií, ktoré spĺňajú podmienky pre financovanie spoločenstva podľa programu, spadajú do jednej z nasledujúcich oblastí:

Akcia 1: Podpora pre presne určené inštitúcie aktívne v oblasti vzdelávania a školenia

Podľa tejto akcie programu môžu byť granty udelené na podporu určitých prevádzkových a správnych nákladov nasledovných inštitúcií, ktoré sledujú cieľ všeobecného európskeho záujmu a pôsobia v nasledujúcich oblastiach:

- Európska univerzita (kempusy v Brugge a Natoline) v postgraduálnych štúdiách o európskom rozsahu práva, ekonómie, politických a spoločenských vied a humanitných predmetov,

- Európsky vysokoškolský inštitút vo Florencii v jeho prispievaní k rozvoju európskeho kultúrneho a vedeckého dedičstva prostredníctvom vyššieho vzdelávania a výskumu,

- Európsky inštitút verejnej správy v Maastrichte vo vzdelávaní štátnych a európskych úradníkov, ktoré ich oprávňuje na vykonávanie svojich pracovných úloh v oblasti európskej integrácie,

- Akadémia európskeho práva v Trieri v jej ďalšom vzdelávaní odborníkov a užívateľov európskeho práva na univerzitnej úrovni,

- Európske medziuniverzitné centrum pre ľudské práva a demokratizáciu pre pokračovanie európskeho magisterského titulu v oblasti ľudských práv a demokratizácie a ďalších štipendijných vzdelávacích programov a ostatných vzdelávacích, školiacich a výskumných aktivít v podporovaní ľudských práv a demokratizácie,

- Európska agentúra pre rozvoj vzdelávania v oblasti špeciálnych potrieb v zlepšovaní kvality vzdelávania v oblasti špeciálnych potrieb a inštitúcie rozsiahlej a dlhodobej spolupráce v tejto oblasti,

- Medzinárodné centrum pre európske odborné vzdelávanie v štúdiu, vzdelávaní, školení a výskumu o otázkach európskeho a svetového zjednotenia, federalizmu, regionalizmu a meniacich sa štruktúr súčasnej spoločnosti z hľadiska svetového federalizmu.

Komisia môže udeliť granty vyššie uvedeným inštitúciám po prijatí príslušného pracovného plánu a rozpočtu. Granty môžu byť udelené každoročne alebo viacročne v rámci rámcovej dohody o partnerstve s Komisiou.

Granty udelené podľa tejto akcie nebudú podliehať princípu postupného znižovania, ktorý ustanovuje článok 113 odsek 2 finančného nariadenia.

Aktivity inštitúcií, ktoré sú podporované podľa tejto akcie môžu prebiehať v rámci alebo mimo Európskej únie.

Zdroje poskytnuté podľa akcie 1 nepresiahnu viac ako 65 % a nebudú menšie ako 58 % z celkového rozpočtu, ktorý je k dispozícii pre tento program.

Akcia 2: Podpora pre európske asociácie aktívne v oblasti vzdelávania a školenia

Podľa tejto akcie programu môžu byť granty udelené na podporu určitých prevádzkových a správnych nákladov európskych asociácií, ktoré sú aktívne v oblasti vzdelávania a školenia, a ktoré spĺňajú nasledujúce minimálne kritéria:

- existuje ako organizácia sledujúca cieľ všeobecného európskeho záujmu ako je definované v článku 162 vykonávacích pravidiel finančného nariadenia, ktoré ustanovuje nariadenie Komisie (ES, Euratom) 2342/2002 [1],

- pôsobí v oblasti vzdelávania a školenia na európskej úrovni a sleduje jasné a presne definované ciele, ktoré sú ustanovené v ich oficiálnych článkoch o asociácii,

- má členov minimálne v dvanástich členských štátoch Európskej únie,

- skladá sa z národných, regionálnych a miestnych asociácií,

- má sídlo a právny status v jednom z členských štátov Európskej únie,

- väčšinu svojich aktivít uskutoční v členských štátoch Európskej únie, v krajinách, ktoré patria do európskeho ekonomického priestoru a/alebo v kandidátskych krajinách.

Podľa tejto akcie sa granty udeľujú po výbere z návrhov predložených na základe jednej alebo viacerých uverejnených výziev na podávanie návrhov. Grant spoločenstva nepokrýva viac ako 75 % oprávnených nákladov uvedených v odsúhlasenom pracovnom pláne pre asociáciu. Granty môžu byť udelené každoročne alebo viacročne v rámci rámcovej dohody o partnerstve s Komisiou.

Granty udelené podľa tejto akcie nebudú podliehať princípu postupného znižovania, ktorý ustanovuje článok 113 odsek 2 finančného nariadenia.

Zdroje poskytnuté podľa akcie 2 nepresiahnu viac ako 4 % celkového rozpočtu, ktorý je k dispozícii pre tento program.

Akcia 3a: Podpora pre aktivity v oblasti vyššieho vzdelávania zameraného na európsku integráciu, vrátane Jean Monnet profesúr

Táto akcia sa týka aktivít, ktoré podporujú činnosť Európskej únie v oblasti vyššieho vzdelávania, zvyšujú informovanosť o európskej integrácii a cieľoch, ktoré sleduje Únia vo svojich medzinárodných vzťahoch v okruhu vyššieho vzdelávania alebo sa týka aktivít, ktoré podporujú činnosť spoločenstva a jej preberanie na národnej úrovni.

Aktivity, ktoré sú podporované podľa tejto akcie môžu prebiehať v krajinách v rámci alebo mimo Európskej únie.

Podľa článku 2 tohto rozhodnutia, týka sa to predovšetkým:

- zavedenia štúdia o európskej integrácii na univerzitách,

- založenia a podpory národných asociácií učiteľov, ktorí sú špecializovaní na oblasť európskej integrácie,

- podpory diskusie a úvah o procese európskej integrácii,

- podpory akademického prieskumu o prednostných prioritných otázkach EÚ, ako sú budúcnosť Európy alebo dialóg medzi národmi a kultúrami, vrátame prieskumu uskutočneného mladými akademickými pracovníkmi.

Podľa tejto akcie sa granty udeľujú po výbere z návrhov predložených na základe jednej alebo viacerých uverejnených výziev na podávanie návrhov. Grant spoločenstva nepokrýva viac ako 75 % oprávnených nákladov aktivít vybraných pre financovanie podľa tejto akcie.

Zdroje poskytnuté podľa akcie 3A nepresiahnu viac ako 24 % a nebudú menšie ako 20 % z celkového rozpočtu, ktorý je k dispozícii pre tento program.

Akcia 3B: Podpora pre aktivity, ktoré prispievajú k úspešnému plneniu budúcich cieľov vzdelávacích a školiacich systémov v Európe

Akcia 3B sa týka aktivít, ktoré podporujú, vykonávajú, zvyšujú informovanosť a propagujú plnenie troch cieľov vzdelávacích a školiacich systémov v Európe, ktoré boli odsúhlasené Európskou radou pre rok 2010 [2]:

- zlepšenie kvality a efektívnosti vzdelávacích a školiacich systémov v Európskej únii,

- uľahčenie prístupu všetkých ľudí k vzdelávacím a školiacim systémom,

- sprístupniť vzdelávacie a školiace systémy širšej verejnosti,

a 13 vedľajších cieľov, ktoré s nimi súvisia. Tieto aktivity môžu zahŕňať pokrokové prístupy, ktoré zahŕňajú obdobie do roku 2010 a môžu zahŕňať ako intra-európske aspekty, tak aj aspekty postavenia Európy vo svete.

Typy aktivít, ktoré sú podporované podľa tejto akcie, sa skladajú zo zavedenia otvorenej metódy koordinácie v oblasti vzdelávania a školenia, najmä prostredníctvom dôslednej, opakovanej kontroly, výmenou užitočných postupov, výmeny informácií a stanovením indikátorov a kritérií.

Ide predovšetkým o tieto aktivity:

- podpora pre štúdium, informácie a výskum, ktoré súvisia s úspešným plnením konkrétnych budúcich cieľov,

- zasadania odborníkov, semináre, konferencie a študijné pobyty, ktoré podporujú realizáciu podrobného pracovného plánu,

- príprava a realizácia informačných aktivít a zverejňovania, ktoré sa usilujú zvýšiť informovanosť v oblastiach vzdelávania a školenia vrátane aktivít, ktoré boli mienené na podporu činnosti Európskej únie v týchto oblastiach a zlepšenie kvality, všeobecnej dostupnosti a otvorenosti európskych vzdelávacích a školiacich systémov širšej verejnosti,

- rôzne aktivity podporujúce činnosť spoločenstva zapojením organizácií, ktoré hrajú dôležitú úlohu v občianskej spoločnosti a pôsobia na národnej alebo európskej úrovni v oblastiach vzdelávania a školenia.

Táto akcia sa uskutoční prostredníctvom grantov udelených po výbere z návrhov predložených na základe jednej alebo viacerých uverejnených výziev na podávanie návrhov.

Granty môžu byť udelené inštitúciám, ktoré majú sídlo v jednom z členských štátov Európskej únie, v krajinách, ktoré patria do oblasti európskej ekonomiky alebo v kandidátskych krajinách. Pre aktivity, ktoré sa týkajú tretieho cieľa (sprístupnenie vzdelávacích a školiacich systémov širšej verejnosti), môžu byť granty výnimočne udelené inštitúciám, ktorých sídlo sa nachádza v tretích krajinách.

Grant spoločenstva zvyčajne nepokryje viac ako 75 % oprávnených nákladov vybraných návrhov.

Zdroje poskytnuté podľa akcie 3B nepresiahnu viac ako 14 % a nebudú menšie ako 9 % celkového rozpočtu, ktorý je k dispozícii pre tento program.

Akcia 3C: Podpora na vzdelávanie štátnych sudcov v oblasti európskeho práva

Podľa tejto akcie môžu byť granty udelené na podporu činností podporujúcich spoluprácu súdov a iných činností, ktoré sú zamerané na podporu školenia európskeho práva, najmä pre štátnych sudcov.

Činnosti, ktoré sú podporované podľa tejto akcie môžu prebiehať v členských štátoch, v krajinách, ktoré spadajú do európskeho ekonomického priestoru alebo v kandidátskych krajinách.

Podľa tejto akcie sa granty udeľujú po výbere z návrhov predložených na základe jednej alebo viacerých uverejnených výziev na podávanie návrhov. Grant spoločenstva zvyčajne pokrýva viac ako 75 % oprávnených nákladov aktivity, ktorá je stanovená v odsúhlasenom pracovnom pláne.

Zdroje poskytnuté podľa akcie 3C nepresiahnu viac ako 4 % celkového rozpočtu, ktorý je k dispozícii pre tento program.

3. TRANSPARENTNOSŤ

Príjemca grantu podľa ktorejkoľvek časti tohto programu na zreteľnom mieste, ako sú napríklad jeho domovská internetová stránka alebo výročná správa uvedie, že grant bol poskytnutý z prostriedkov Európskej únie.

4. KRITÉRIA HODNOTENIA ŽIADOSTÍ O FINANCOVANIE

Žiadosti o financovanie grantu predložené na základe výzvy na podávanie návrhov sú posudzované s ohľadom na nasledovné kritériá:

- závažnosť vo vzťahu k cieľom programu a príslušnej akcii

- závažnosť vo vzťahu k akýmkoľvek prioritám alebo iným kritériám, ktoré sú stanovené vo výzve pre podávanie návrhov

- kvality návrhu

- pravdepodobného dopadu na vzdelávanie a/alebo školenie na európskej úrovni

5. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Pri určovaní výšky grantu udeleného podľa ktorejkoľvek akcie programu môže Komisia použiť jednotnú sadzbu financovania založeného na uverejnených škálach pre jednotkové náklady.

V prípade grantov udelených v roku 2004 je možné, aby doba použiteľnosti výdavkov začala 1. januárom 2004 za predpokladu, že výdavky nepredchádzajú dňu, kedy bola podaná žiadosť o grant alebo dňu, ktorým začína rozpočtový rok príjemcu.

Počas roka 2004, v prípade príjemcov, ktorých rozpočtový rok začína pred 1. marcom, môže byť udelená výnimka k povinnosti podpísať dohodu o udelení grantu počas prvých štyroch mesiacov od začiatku rozpočtového roka príjemcu, ako sa uvádza v článku 112 odseku 2 finančného nariadenia. V tomto prípade by mala byť dohoda o udelení grantu podpísaná najneskôr do 30. júna 2004.

6. RIADENIE PROGRAMU

Na základe analýzy úžitku a nákladov, Komisia môže rozhodnúť o tom, že prenechá všetky alebo len časť úloh riadenia programu vykonávacej agentúre, a to v súlade s článkom 55 finančného nariadenia; takisto sa môže obrátiť na odborníkov a spôsobiť akékoľvek ďalšie výdavky na technickú a administratívnu pomoc, a to bez využitia práva verejnej autority, na ktoré použije vonkajšie zdroje podľa zmlúv o službách určených na tento účel. Takisto môže financovať štúdie, výskum a organizovať zasadania odborníkov, ktoré s pravdepodobnosťou uľahčia zavedenie programu a môže podniknúť akcie informovanosti, uverejňovania a rozširovania, ktoré bezprostredne súvisia s úspešným plnením programových cieľov.

7. KONTROLY A AUDITY

7.1. Príjemca prevádzkového grantu má pre potreby Komisie k dispozícii všetky dokumenty o finančnej podpore, vrátane výroku audítora k účtovníctvu, ktoré sa týkajú výdavkov vzniknutých počas grantového roka, a to v období piatich rokov od poslednej platby. Príjemca grantu zabezpečí, aby v prípade potreby boli k dispozícii Komisii aj dokumenty o finančnej podpore, ktoré sú vlastníctvom partnerov alebo členov.

7.2. Komisia môže vykonať kontrolu využívania grantu buď priamo jej vlastnými pracovníkmi alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného externého kvalifikovaného orgánu, ktorý vyberie pre tento účel. Takéto kontroly sa môžu vykonávať po celý čas trvania Zmluvy a v období piatich rokov od dátumu platby zostatku. V prípade potreby môžu výsledky kontroly viesť k zásahom Komisie.

7.3. Zamestnancom Komisie a externým pracovníkom poverených Komisiou prináleží právo

prístupu, a to najmä do kancelárií príjemcu a ku všetkým informáciám, vrátane informácií v elektronickom formáte, ktoré sú potrebné pre vykonávanie takýchto auditov.

7.4. Súd audítorov a Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) majú tie isté práva, najmä prístupu, ako Komisia.

7.5. Aby mohla chrániť finančné záujmy Európskych spoločenstiev proti podvodom a iným protiprávnym činnostiam, Komisia môže podľa tohto programu vykonať kontroly a inšpekcie na mieste v súlade s nariadením Rady (Euratom, ES) 2185/96 [3]. V prípade potreby môže vyšetrovanie viesť Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF), pričom sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1073/1999 [4].

[1] Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

[2] Podrobný pracovný program na ďalšie sledovanie cieľov vzdelávacích a školiacich systémov v Európe (Ú. v. ES C 142, 14.6.2002, s. 1).

[3] Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

[4] Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

--------------------------------------------------

Top