Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0496

2004/496/ES:Rozhodnutie Rady zo 17. mája 2004 o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postúpení údajov PNR leteckými dopravcami Úradu pre colnú správu a ochranu hraníc Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických

OJ L 183, 20.5.2004, p. 83–83 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 49–49 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/496/oj

20.5.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/83


ROZHODNUTIE RADY

zo 17. mája 2004

o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postúpení údajov PNR leteckými dopravcami Úradu pre colnú správu a ochranu hraníc Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických

(2004/496/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 95, v spojení s prvou vetou prvého pododseku jej článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 23. februára 2004 poverila Komisiu viesť v mene spoločenstva rokovania o dohode so Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postúpení údajov PNR leteckými dopravcami Úradu colnej správy a ochrany hraníc Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických;

(2)

Európsky parlament nepredložil stanovisko v lehote stanovenej Radou podľa prvého pododseku článku 300 ods. 3 zmluvy so zreteľom na naliehavú potrebu napraviť stav neistoty, v ktorom sa nachádzajú letecké spoločnosti a cestujúci, ako aj chrániť finančné záujmy zainteresovaných strán;

(3)

dohoda by mala byť prijatá,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postúpení údajov PNR leteckými dopravcami Úradu pre colnú správu a ochranu hraníc Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických, je schválená v mene spoločenstva.

Znenie dohody je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady sa týmto poveruje vymenovať osobu/osoby splnomocnenú/é podpísať dohodu v mene Európskeho spoločenstva.

V Bruseli, 17. mája 2004.

za Radu

predseda

B. COWEN


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postúpení údajov PNR leteckými dopravcami Úradu pre colnú správu a ochranu hraníc Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO A SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ,

UZNÁVAJÚC dôležitosť dodržiavania základných práv a slobôd, najmä práva na súkromie, a dôležitosť rešpektovania týchto hodnôt pri predchádzaní a boji s terorizmom a súvisiacimi zločinmi ako aj inými závažnými zločinmi, ktoré majú nadnárodnú povahu, vrátane organizovaného zločinu;

SO ZRETEĽOM na zákony a nariadenia Spojených štátov amerických, vyžadujúce od každého leteckého dopravcu, ktorý prevádzkuje osobnú leteckú dopravu v rámci medzinárodnej vzdušnej dopravy do alebo zo Spojených štátov amerických, aby poskytol Úradu pre colnú správu a ochranu hraníc (Bureau of Customs and Border Protection, ďalej len „CBP“) Ministerstva vnútornej bezpečnosti (the Department of Homeland Security, ďalej len „DHS“) elektronický prístup k osobným údajom o cestujúcich (Passenger Name Record, ďalej len „PNR“) v rozsahu, v akom sú tieto zhromaždené a uschované v automatizovanom rezervačnom/odletovom kontrolnom systéme leteckého dopravcu;

SO ZRETEĽOM na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, najmä na jej článok 7 písm. c);

SO ZRETEĽOM na záväzky prijaté CBP 11. mája 2004, ktoré budú uverejnené vo Federálnom registri (ďalej len „záväzky“);

SO ZRETEĽOM na rozhodnutie Komisie C(2004) 1799 prijaté 17. mája 2004 podľa článku 25 ods. 6 smernice 95/46/ES, na základe ktorého sa CBP považuje za subjekt poskytujúci primeranú úroveň ochrany údajov PNR postúpených z Európskeho spoločenstva (ďalej „spoločenstvo“), ktoré sa týkajú letov do alebo zo Spojených štátov amerických v súlade so záväzkami k nemu pripojenými (ďalej len „rozhodnutie“);

POZNAMENÁVAJÚC, že leteckí dopravcovia, ktorí majú kontrolné rezervačné/odletové systémy umiestnené na území členských štátov Európskeho spoločenstva, by mali prijať opatrenia potrebné na postúpenie údajov PNR, akonáhle to bude technicky možné, ale dovtedy by mali mať orgány USA v súlade s ustanoveniami tejto dohody možnosť priameho prístupu k údajom;

UISŤUJÚC, že táto dohoda nevytvára precedens pre budúce rozhovory a rokovania medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom, alebo medzi jednou zo strán a iným štátom ohľadne prevodu akejkoľvek inej formy údajov;

SO ZRETEĽOM na záväzok obidvoch strán pracovať spoločne na bezodkladnom dosiahnutí vhodného a obojstranne uspokojujúceho riešenia ohľadne spracovania podrobnejších informácií o cestujúcich (Advanced Passenger Information, API) postúpených spoločenstvom Spojeným štátom,

SA DOHODLI TAKTO:

1.

CBP má elektronický prístup k údajom PNR pochádzajúcim z kontrolných rezervačných/odletových systémov („rezervačné systémy“) leteckých dopravcov umiestnených na území členských štátov Európskeho spoločenstva, a to v prísnom súlade s rozhodnutím a počas platnosti rozhodnutia, a len pokým sa nezavedie spoľahlivý systém prevodu takýchto údajov leteckými dopravcami.

2.

Leteckí dopravcovia, ktorí prevádzkujú osobnú leteckú dopravu v rámci medzinárodnej vzdušnej dopravy do alebo zo Spojených štátov amerických spracúvajú údaje PNR uschované v ich automatizovaných rezervačných systémoch v súlade s požiadavkami CBP na základe právnych predpisov USA a v prísnom súlade s rozhodnutím a počas platnosti rozhodnutia.

3.

CBP berie rozhodnutie na vedomie a vyhlasuje, že vykonáva záväzky k nemu pripojené.

4.

CBP spracúva prijaté údaje PNR a zaobchádza s osobami, ktorých sa spracovávanie údajov týka, v súlade s platnými právnymi predpismi a ústavnými požiadavkami Spojených štátov bez diskriminácie, najmä na základe štátnej príslušnosti a krajiny bydliska.

5.

CBP a Európska komisia spoločne a pravidelne preskúmavajú vykonávanie tejto dohody.

6.

V prípade, že sa v Európskej únii zavedie identifikačný systém cestujúcich na leteckých linkách, ktorým sa od leteckých dopravcov vyžaduje, aby poskytovali orgánom prístup k údajom PNR osôb, ktorých prebiehajúca cesta zahŕňa let do alebo z Európskej únie, DHS v rámci svojej právomoci v možnej miere a výlučne na základe vzájomnosti aktívne podporí spoluprácu leteckých spoločností.

7.

Táto dohoda nadobúda platnosť podpisom. Každá strana môže kedykoľvek vypovedať túto dohodu oznámením diplomatickou cestou. Výpoveď nadobudne účinnosť deväťdesiat (90) dní odo dňa oznámenia výpovede druhej strane. Táto dohoda môže byť kedykoľvek zmenená a doplnená vzájomnou písomnou dohodou.

8.

Táto dohoda nie je zamýšľaná ako odchýlka alebo zmena a doplnenie právnych predpisov strán; táto dohoda takisto nevytvára alebo neudeľuje právo alebo výhodu žiadnej inej osobe alebo subjektu, súkromnému alebo verejnému.

Podpísané v …

Táto dohoda je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické. V prípade odlišností má prednosť anglické znenie.

za Európske Spoločenstvo

za Spojené Štáty Americké

Tom RIDGE

minister vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických


Top