EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0012(01)

2004/526/ES:Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 17. júna 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Generálnej rady Európskej centrálnej banky (ECB/2004/12)

OJ L 267M , 12.10.2005, p. 15–17 (MT)
OJ L 230, 30.6.2004, p. 61–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 268 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 268 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 83 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/526/oj

30.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 230/61


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 17. júna 2004,

ktorým sa prijíma rokovací poriadok Generálnej rady Európskej centrálnej banky

(ECB/2004/12)

(2004/526/ES)

GENERÁLNA RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, najmä na jeho článok 46.4,

ROZHODLA TAKTO:

Samostatný článok

Rokovací poriadok Generálnej rady Európskej centrálnej banky z 1. septembra 1998 sa nahrádza týmito ustanoveniami, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2004.

„ROKOVACÍ PORIADOK GENERÁLNEJ RADY EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

ÚVODNÁ KAPITOLA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Tento rokovací poriadok dopĺňa Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. Pojmy použité v tomto rokovacom poriadku majú rovnaký význam ako v zmluve a v štatúte.

KAPITOLA I

GENERÁLNA RADA

Článok 2

Dátum a miesto zasadnutí generálnej rady

1.   Generálna rada rozhoduje o dátumoch svojich zasadnutí na návrh prezidenta.

2.   Prezident zvolá zasadnutie generálnej rady, ak žiadosť podajú aspoň traja členovia generálnej rady.

3.   Prezident môže takisto zvolať zasadnutia generálnej rady, kedykoľvek to pokladá za nevyhnutné.

4.   Generálna rada spravidla zasadá v priestoroch Európskej centrálnej banky (ECB).

5.   Zasadnutia sa môžu konať aj prostredníctvom telekonferencie, pokiaľ nenamietajú aspoň traja guvernéri.

Článok 3

Účasť na zasadnutiach generálnej rady

1.   Pokiaľ neustanoví tento rokovací poriadok inak, na zasadnutiach generálnej rady sa môžu zúčastniť iba jej členovia, ostatní členovia výkonnej rady, predseda Rady Európskej únie a člen Komisie Európskych spoločenstiev.

2.   Každého guvernéra môže spravidla sprevádzať jedna osoba

3.   Ak sa člen generálnej rady nemôže zúčastniť na zasadnutí, môže písomne vymenovať náhradníka, ktorý sa zúčastní na zasadnutí a hlasuje v jeho mene. Toto písomné vymenovanie sa posiela prezidentovi včas pred zasadnutím. Takéhoto náhradníka môže spravidla sprevádzať jedna osoba.

4.   Prezident vymenuje jedného zo zamestnancov ECB za tajomníka. Tajomník pomáha prezidentovi pri príprave zasadnutí generálnej rady a vyhotovuje z nich zápisnice.

5.   Generálna rada môže pozvať aj ďalšie osoby, aby sa zúčastnili na jej zasadnutiach, ak to pokladá za vhodné.

Článok 4

Hlasovanie

1.   Generálna rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomné aspoň dve tretiny jej členov alebo ich náhradníkov. Ak nie je uznášaniaschopná, prezident môže zvolať mimoriadne zasadnutie, na ktorom možno prijať rozhodnutia bez ohľadu na kvórum.

2.   Pokiaľ štatút neustanoví inak, rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou väčšinou.

3.   Generálna rada pristúpi k hlasovaniu na žiadosť prezidenta. Prezident iniciuje hlasovacie konanie aj na základe žiadosti člena generálnej rady.

4.   Rozhodnutia sa môžu prijať aj písomným konaním, pokiaľ nenamietajú aspoň traja členovia generálnej rady. Písomné konanie vyžaduje:

i)

spravidla najmenej 10 pracovných dní na zváženie každým členom generálnej rady. V prípade naliehavosti, ktorú treba v žiadosti zdôvodniť, sa lehota môže skrátiť na päť pracovných dní;

ii)

vlastnoručný podpis každého člena generálnej rady a

iii)

zápis takéhoto rozhodnutia do zápisnice z nasledujúceho zasadnutia generálnej rady.

Článok 5

Organizácia zasadnutí generálnej rady

1.   Generálna rada prijíma program každého zasadnutia. Prezident zostaví predbežný program a pošle ho spolu so súvisiacimi dokumentmi členom generálnej rady a ostatným oprávneným účastníkom najmenej osem dní pred daným zasadnutím, s výnimkou mimoriadnych prípadov, v ktorých prezident koná primerane okolnostiam. Generálna rada môže na návrh prezidenta alebo iného člena generálnej rady rozhodnúť o stiahnutí bodov z predbežného programu alebo o zaradení bodov do predbežného programu. Na žiadosť aspoň troch členov generálnej rady sa bod stiahne z programu, ak sa súvisiace dokumenty nepredložili členom generálnej rady včas.

2.   Zápisnica z rokovaní generálnej rady sa predkladá na schválenie členom generálnej rady na nasledujúcom zasadnutí (alebo v prípade potreby aj skôr prostredníctvom písomného konania) a podpisuje ju prezident.

KAPITOLA II

ÚČASŤ GENERÁLNEJ RADY NA ÚLOHÁCH EURÓPSKEHO SYSTÉMU CENTRÁLNYCH BÁNK

Článok 6

Vzťah medzi generálnou radou a radou guvernérov

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ostatné povinnosti generálnej rady vrátane povinnosti podľa článku 44 štatútu, generálna rada prispieva najmä k plneniu úloh uvedených v článkoch 6.2 až 6.8.

2.   Generálna rada prispieva k plneniu poradných úloh ECB podľa článku 4 a článku 25.1 štatútu.

3.   Príspevok generálnej rady k úlohám ECB v oblasti štatistiky spočíva v:

posilňovaní spolupráce medzi všetkými národnými centrálnymi bankami Európskej únie s cieľom podporovať plnenie úloh ECB v oblasti štatistiky,

prispievaní k harmonizácii pravidiel a postupov, ktorými sa riadia všetky národné centrálne banky Európskej únie pri zbere, zostavovaní a šírení štatistických údajov, ak je to potrebné, a

predkladaní pripomienok rade guvernérov k návrhom odporúčaní v oblasti štatistiky podľa článku 42 štatútu pred ich prijatím.

4.   Generálna rada prispieva k plneniu povinnosti ECB podávať správy podľa článku 15 štatútu tým, že rade guvernérov predkladá pripomienky k výročnej správe pred jej prijatím.

5.   Generálna rada prispieva k štandardizácii účtovných pravidiel a vykazovania operácií podľa článku 26.4 štatútu tým, že rade guvernérov predkladá pripomienky k návrhom pravidiel pred ich prijatím.

6.   Generálna rada prispieva k prijatiu ďalších opatrení v zmysle článku 29.4 štatútu tým, že rade guvernérov predkladá pripomienky k návrhom týchto opatrení pred ich prijatím.

7.   Generálna rada prispieva k podmienkam zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky tým, že rade guvernérov predkladá pripomienky k návrhu pred jeho prijatím.

8.   Generálna rada prispieva k prípravám potrebným na neodvolateľné stanovenie výmenných kurzov podľa článku 47.3 štatútu tým, že rade guvernérov predkladá pripomienky k:

návrhom stanovísk ECB podľa článku 123 ods. 5 zmluvy a

iným návrhom stanovísk ECB k právnym aktom spoločenstva, ktoré sa majú prijať, keď sa zruší výnimka, a

k rozhodnutiam podľa odseku 10 Protokolu o určitých ustanoveniach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

9.   Kedykoľvek generálnu radu požiadajú, aby prispela k úlohám ECB podľa vyššie uvedených odsekov, poskytne sa jej na to primeraná lehota, ktorá nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní. V prípade naliehavosti, ktorú treba v žiadosti zdôvodniť, sa lehota môže skrátiť na päť pracovných dní. Prezident môže rozhodnúť o uplatnení písomného konania.

10.   Prezident informuje generálnu radu v súlade s článkom 47.4 štatútu o rozhodnutiach, ktoré prijala rada guvernérov.

Článok 7

Vzťah medzi generálnou radou a výkonnou radou

1.   Generálna rada ECB má možnosť predkladať svoje pripomienky predtým, než výkonná rada:

vykoná právne akty rady guvernérov, pri ktorých sa v súlade s článkom 12.1 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky vyžaduje príspevok generálnej rady,

prijme na základe právomocí, ktoré jej zverila rada guvernérov v súlade s článkom 12.1 štatútu, právne akty, pri ktorých sa v súlade s článkom 12.1 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky vyžaduje príspevok generálnej rady.

2.   Vždy keď generálna rada dostane žiadosť o predloženie pripomienok podľa prvého odseku tohto článku, poskytne sa jej primeraná lehota na predloženie pripomienok, ktorá nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní. V prípade naliehavosti, ktorú treba v žiadosti zdôvodniť, sa lehota môže skrátiť na päť pracovných dní. Prezident môže rozhodnúť o uplatnení písomného konania.

Článok 8

Výbory Európskeho systému centrálnych bánk

1.   Generálna rada môže v oblasti svojej pôsobnosti vyžadovať, aby výbory zriadené radou guvernérov na základe článku 9 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky vypracovali štúdie na určité témy.

2.   Národná centrálna banka každého nezúčastneného členského štátu môže vymenovať maximálne dvoch zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na zasadnutiach výboru, ak ide o záležitosti patriace do oblasti pôsobnosti generálnej rady, a ak to predseda výboru a výkonná rada pokladajú za vhodné.

KAPITOLA III

OSOBITNÉ PROCESNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Právne nástroje

1.   Prezident podpisuje rozhodnutia ECB na základe článku 46.4 a článku 48 štatútu a na základe tohto rokovacieho poriadku, ako aj odporúčania ECB a stanoviská ECB prijaté generálnou radou na základe článku 44 štatútu.

2.   Všetky právne nástroje ECB sa číslujú, oznamujú a uverejňujú v súlade s článkom 17.7 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky.

Článok 10

Dôvernosť dokumentov ECB a prístup k nim

1.   Rokovania generálnej rady a výborov alebo skupín, ktoré sa zaoberajú záležitosťami patriacimi do pôsobnosti generálnej rady, sú dôverné, pokiaľ generálna rada nepoverí prezidenta, aby zverejnil výsledky ich rokovania.

2.   Prístup verejnosti k dokumentom vypracovaným generálnou radou a výbormi alebo skupinami, ktoré sa zaoberajú záležitosťami patriacimi do pôsobnosti generálnej rady, sa riadi rozhodnutím rady guvernérov prijatým na základe článku 23.2 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky.

3.   Dokumenty vypracované generálnou radou a výbormi alebo skupinami, ktoré sa zaoberajú záležitosťami patriacimi do pôsobnosti generálnej rady, sú tajné a zaobchádza sa s nimi v súlade s pravidlami stanovenými v administratívnom obežníku prijatom na základe článku 23.3 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky. Dokumenty sú voľne prístupné po uplynutí 30 rokov, pokiaľ orgány s rozhodovacími právomocami nerozhodnú inak.

Článok 11

Skončenie uplatňovania

Keď Rada Európskej únie zruší v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy všetky výnimky a keď sa prijmú rozhodnutia stanovené v Protokole o určitých ustanoveniach týkajúcich sa Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, generálna rada sa rozpustí a tento rokovací poriadok sa prestáva uplatňovať.“

Vo Frankfurte nad Mohanom 17. júna 2004

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


Top