EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0048

Nariadenie Komisie (ES) č. 48/2003 z 10. januára 2003 ustanovujúce pravidlá uplatniteľné na zmesi rôznych typov čerstvého ovocia a zeleniny nachádzajúce sa v tom istom predajnom obale

OJ L 7, 11.1.2003, p. 65–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 69 - 71
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 69 - 71
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 69 - 71
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 69 - 71
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 69 - 71
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 69 - 71
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 69 - 71
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 69 - 71
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 69 - 71
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 25 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 25 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; Zrušil 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/48/oj

32003R0048Úradný vestník L 007 , 11/01/2003 S. 0065 - 0067


Nariadenie Komisie (ES) č. 48/2003

z 10. januára 2003

ustanovujúce pravidlá uplatniteľné na zmesi rôznych typov čerstvého ovocia a zeleniny nachádzajúce sa v tom istom predajnom obale

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou [1], zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 545/2002 [2], najmä na jeho článok 2 ods. 2,

keďže:

(1) Obaly, ktoré obsahujú rôzne druhy ovocia a zeleniny, sú na trhu stále bežnejšie ako odozva na požiadavky určitých spotrebiteľov.

(2) Spravodlivé obchodovanie si vyžaduje, aby malo čerstvé ovocie a zelenina predávané v tom istom obale vyrovnanú kvalitu. Možno to zabezpečiť pre výrobky, pre ktoré normy spoločenstva neboli prijaté odkazom na všeobecné ustanovenia.

(3) Obchodné normy obsahujú ustanovenia o označovaní obalov obsahujúcich ovocie a zeleninu. Mali by sa stanoviť požiadavky na označovanie zmesí z rôznych druhov ovocia a zeleniny v tom istom obale, ale tieto požiadavky by mali byť menej prísne ako požiadavky stanovené v normách, najmä preto, aby sa zohľadnil priestor, ktorý je k dispozícii na štítku. Aby sa však zabránilo zavádzaniu spotrebiteľov, pre výrobky, na ktoré sa nevzťahujú obchodné normy, by sa mali stanoviť rovnaké podrobné údaje, ako pre výrobky, na ktoré sa obchodné normy vzťahujú.

(4) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predajné obaly s čerstvým ovocím a zeleninou s netto hmotnosťou tri kilogramy alebo menej môžu obsahovať zmesi rôznych druhov čerstvého ovocia a zeleniny za predpokladu, že:

a) plody majú vyrovnanú kvalitu a každý príslušný druh spĺňa normy v súlade s článkom 2;

b) obal je vhodne označený v súlade s článkom 3; a

c) zmes nie je taká, aby zavádzala spotrebiteľa.

Článok 2

Plody obsiahnuté v zmesiach uvedených v článku 1 musia byť v tej istej obchodnej triede (I. trieda, II. trieda alebo "Extra" trieda, ak je pre každý z plodov v zmesi uvedená "Extra" trieda).

Ak zmes obsahuje ovocie a zeleninu, na ktoré sa nevzťahujú obchodné normy spoločenstva, každý z týchto plodov musí byť zaradený v tej istej triede v súlade s prílohou.

Článok 3

V označení na predajných obaloch uvedených v článku 1 a/alebo na každom obale, ktorý ich obsahuje, sa uvádzajú aspoň tieto podrobné údaje:

a) názov a adresa alebo úradne vydaný alebo uznaný kód baliarne a/alebo distribútora. Ak sa používa kódová značka, v jej blízkosti musí byť uvedený odkaz "baliareň a/alebo distribútor" (alebo rovnocenné skratky);

b) názov každého z plodov/druhov obsiahnutých v obale;

c) názov odrody alebo obchodného typu pre každý plod obsiahnutý v zmesi, pre ktorý to vyžaduje obchodná norma spoločenstva v prípade plodov, ktoré sa nedávajú do zmesí;

d) krajina pôvodu každého z príslušných plodov vedľa názvov príslušných plodov;

e) trieda.

V prípade ovocia a zeleniny, na ktorú sa vzťahujú obchodné normy spoločenstva, sú tieto podrobné údaje nahradené údajmi, ktoré ustanovujú tieto normy.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň nasledujúci po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. januára 2003

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 84, 28.3.2002, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Podmienky kvality, ktoré má spĺňať každý plod, pre ktorý neexistuje obchodná norma spoločenstva

Minimálne požiadavky na kvalitu

Vo všetkých triedach a pri zohľadnení povolených odchýliek (pozri nižšie) musia byť tieto plody:

- celé,

- zdravé; plody napadnuté hnilobou alebo poškodené tak, že sú nevhodné na spotrebu, sú vylúčené,

- čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

- prakticky bez škodcov,

- prakticky bez poškodenia spôsobeného škodcami,

- bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

- bez akéhokoľvek cudzieho pachu a/alebo chuti.

"Extra" trieda

Plody v tejto triede musia mať výbornú kvalitu. Musia byť charakteristické pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Nesmú mať chyby s výnimkou veľmi malých povrchových chýb za predpokladu, že tieto chyb neovplyvňujú celkový vzhľad plodu, jeho kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale.

I. trieda

Plody v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Sú však povolené malé chyby za predpokladu, že tieto chyby neovplyvňujú celkový vzhľad plodu, jeho kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale.

II. trieda

Do tejto triedy patria plody, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú vyššie stanovené minimálne požiadavky.

Môžu mať chyby za predpokladu, že si zachovávajú svoje základné charakteristiky, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu.

Odchýlky od kvality

V prípade plodov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy, sú v každom obale povolené odchýlky od kvality.

- "Extra" trieda

5 % z počtu alebo hmotnosti plodov nespĺňa požiadavky tejto triedy, ale spĺňajú požiadavky I. triedy alebo, výnimočne, sú v rámci odchýliek definovaných pre túto triedu.

- I. trieda

10 % z počtu alebo hmotnosti plodov nespĺňa požiadavky tejto triedy, ale spĺňajú požiadavky II. triedy alebo, výnimočne, sú v rámci odchýliek definovaných pre túto triedu.

- II. trieda

10 % z počtu alebo hmotnosti plodov nespĺňa požiadavky tejto triedy ani minimálne požiadavky, s výnimkou plodov napadnutých hnilobou alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodených tak, že sú nevhodné na spotrebu.

Jednotnosť

Plody musia byť toho istého pôvodu, odrody alebo obchodnej triedy a kvality.

--------------------------------------------------

Top