Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0093

Smernica Rady 2003/93/ES zo 7. októbra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 77/799/EHS o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych a nepriamych daní

OJ L 264, 15.10.2003, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 96 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 96 - 97

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; Nepriamo zrušil 32011L0016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/93/oj

32003L0093Úradný vestník L 264 , 15/10/2003 S. 0023 - 0024


Smernica Rady 2003/93/ES

zo 7. októbra 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 77/799/EHS o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych a nepriamych daní

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 93 a 94,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže:

(1) S cieľom bojovať proti únikom dane z pridanej hodnoty (DPH) je nevyhnutné posilniť spoluprácu medzi daňovou správou v rámci spoločenstva a medzi spoločenstvom a Komisiou v súlade so spoločnými zásadami.

(2) Z tohto dôvodu sa nariadenie Rady (EHS) č. 218/92 [4], ktoré doplnilo, pokiaľ ide o DPH, systém spolupráce zriadený smernicou Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o spoločnej spolupráci príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych a nepriamych daní [5], nahradilo nariadením Rady (ES) č. 1798/2003 zo 7. októbra 2003 o správnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 218/92 [6]. Posledné uvedené nariadenie stanovuje všetky ustanovenia týkajúce sa správnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty, s výnimkou spoločnej pomoci stanovenej smernicou Rady 76/308/EHS z 15. marca 1976 o spoločnej pomoci vymáhania pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, ciel, daní a ostatných opatrení [7].

(3) Oblasť vzájomnej pomoci stanovenej smernicou 77/799/EHS sa musí rozšíriť na daň poistnej prémie stanovenú v smernici 76/308/EHS, aby tak lepšie chránila finančné záujmy členských štátov a neutralitu vnútorného trhu.

(4) Smernica 77/799/EHS by sa preto mala príslušne zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 77/799/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. názov sa nahrádza týmto:

"Smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych daní, niektorej spotrebnej dane a dane poistnej prémie;";

2. v článku 1 ods. 1 sa prvá zarážka nahrádza týmto:

"— daň poistnej prémie stanovená v šiestej zarážke článku 3 smernice Rady 76/308/EHS,

2a) v článku 1 ods. 5 znenie pod záhlavím

"v Spojenom kráľovstve"

sa nahrádza týmto:

"The Commissioners of Customs and Excise (Správa pre clo a spotrebnú dňa) alebo oprávnený zástupca pre požadované informácie týkajúce sa dane poistnej prémie a spotrebnej dane.

The Commissioners of Inland Revenue (Britská správa daní) alebo oprávnený zástupca pre všetky informácie."

2b) v článku 1 ods. 5 sa znenie pod záhlavím

"v Taliansku"

nahrádza týmto:

"Il ministro dell'economia e delle finanze alebo oprávnený zástupca.""

3. Článok 7 ods. 1 sa nahrádza týmto:

"1. Všetky informácie zverejnené členskému štátu podľa tejto smernice sa v tomto štáte uchovajú tajné presne tak, ako informácie prijaté podľa jeho vnútroštátnych právnych predpisov. V každom prípade takéto informácie:

- môžu byť dostupné iba osobám priamo zainteresovaným pri stanovení dane alebo pri správnom riadení stanovenia dane,

- môžu byť dostupné iba v spojení s právnymi postupmi alebo správnymi postupmi zahrňujúcimi vykonané sankcie s cieľom alebo pokiaľ ide o stanovenie alebo kontrolu stanovenia dane, a len osobám, ktoré sú priamo zainteresované v takýchto postupoch; takéto informácie je však možné zverejniť počas verejného výsluchu alebo pri rozsudku v prípade, že príslušný orgán členského štátu, ktorý poskytol informácie, nemá žiadne námietky,

- nebudú v žiadnom prípade použité na iný účel ako na účely daní alebo v spojitosti s právnymi postupmi alebo správnymi postupmi zahrňujúcimi vykonané sankcie s cieľom alebo pokiaľ ide o stanovenie alebo kontrolu stanovenia dane.

Okrem toho môžu členské štáty stanoviť informácie uvedené v prvom pododseku na použitie k stanoveniu iných poplatkov, ciel a daní, na ktoré sa vzťahuje článok 2 smernice 76/308/EHS [8]

Článok 2

Odkazy k smernici 77/799/EHS vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty (DPH) platia ako referencie k nariadeniu (ES) č. 1798/2003.

Článok 3

1. Členský štát uvedie 31. decembra 2003 do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nevyhnutné na zosúladenie s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo budú sprevádzané takýmto odkazom pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty stanovia spôsob vyhotovenia takýchto odkazov.

2. Členské štáty oznámia Komisii text ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 7. októbra 2003

Za Radu

predseda

G. Tremonti

[1] Ú. v. ES C 270 E, 25.9.2001, s. 96.

[2] Ú. v. ES C 284 E, 21.11.2002, s. 121.

[3] Ú. v. ES C 80, 3.4.2002, s. 76.

[4] Ú. v. ES L 24, 1.2.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 792/2002 (Ú. v. ES L 128, 15.5.2002, s. 1).

[5] Ú. v. ES L 336, 27.1.1977, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[6] Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 73, 19.3.1976, s. 18. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/44/ES (Ú. v. ES L 175, 28.6.2001, s. 17).

[8] Ú. v. ES L 73, 19.3.1976, s. 18.".

--------------------------------------------------

Top