EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0065

Smernica 2003/65/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. júla 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 86/609/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa ochrany zvierat používaných na pokusné a iné vedecké účelyText s významom pre EHP.

OJ L 230, 16.9.2003, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 609 - 610
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 56 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 56 - 57
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026 P. 56 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 09/05/2013; Nepriamo zrušil 32010L0063

?: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/65/oj

32003L0065Úradný vestník L 230 , 16/09/2003 S. 0032 - 0033


Smernica 2003/65/ES Európskeho parlamentu a Rady

z 22. júla 2003,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 86/609/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa ochrany zvierat používaných na pokusné a iné vedecké účely

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy [3],

keďže:

(1) Dňa 23. marca 1998 Rada prijala rozhodnutie 1999/575/ES o uzatvorení Európskeho dohovoru o ochrane stavovcov využívaných na pokusné a iné vedecké účely [4] (ďalej len "dohovor") spoločenstvom.

(2) Smernica Rady 86/609/EHS [5] je vykonávacím nástrojom dohovoru, ktorý zahŕňa tie isté ciele ako dohovor.

(3) Príloha II k smernici 86/609/EHS, ktorá obsahuje zásady pre umiestňovanie a starostlivosť o zvieratá, preberá dodatok A k dohovoru. Ustanovenia obsiahnuté v dodatku A k dohovoru a prílohe k uvedenej smernici sú technickej povahy.

(4) Je nevyhnutné zabezpečiť konzistentnosť príloh k smernici 86/609/EHS s najnovším vedeckým a technickým rozvojom a výsledkami výskumu v predmetných oblastiach. V súčasnosti sa zmeny k prílohám môžu prijímať len dlho trvajúcim postupom spolurozhodovania s tým následkom, že ich obsah zaostáva za najnovším vývojom v danej oblasti.

(5) Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice je potrebné prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu [6].

(6) Smernica 86/609/EHS by sa mala v súlade s tým zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Do smernice 86/609/EHS sa vkladajú tieto články:

"Článok 24a

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice, ktoré sa vzťahujú na ďalej uvedené záležitosti, sa prijmú v súlade s regulačným postupom stanoveným v článku 24b ods. 2:

- prílohy k tejto smernici.

Článok 24b

1. Komisii pomáha výbor.

2. Tam, kde je uvedený odkaz na tento odsek, uplatnia sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok."

Článok 2

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 16. septembra 2004. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 22. júla 2003

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

G. Alemanno

[1] Ú. v. ES C 25 E, 29.1.2002, s. 536.

[2] Ú. v. ES C 94, 18.4.2002, s. 5.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 2. júla 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady zo 17. marca 2003 (Ú. v. ES C 113 E, 13.5.2003, s. 59) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 19. júna 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 222, 24.8.1999, s. 29.

[5] Ú. v. ES L 358, 18.12.1986, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

Top