EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0517

Rozhodnutie Rady z 15. júla 2003 o štatistických údajoch, ktoré sa majú použiť pre nastavenie kľúča na upísanie kapitálu Európskej centrálnej banky

OJ L 181, 19.7.2003, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 38 - 39

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/517/oj

32003D0517Úradný vestník L 181 , 19/07/2003 S. 0043 - 0044


Rozhodnutie Rady

z 15. júla 2003

o štatistických údajoch, ktoré sa majú použiť pre nastavenie kľúča na upísanie kapitálu Európskej centrálnej banky

(2003/517/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 107 ods. 6 a článok 292 protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a Európskej centrálnej banky (ECB) k nej pripojenému (ďalej len "štatút"),

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky [3],

keďže:

(1) Na základe rozhodnutia 98/382/ES [4] Rada prijala pravidlá o štatistických údajoch, ktoré sa majú použiť pri stanovení počiatočného kľúča pre upisovanie kapitálu ECB.

(2) Podľa článku 29.3 štatútu váha národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie kapitálu ECB sa bude upravovať každých päť rokov.

(3) Keď sa jedna alebo viac krajín stanú členskými štátmi Európskej únie, ich národné centrálne banky sa stanú členmi Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a abonentmi kapitálu ECB. Váha národných centrálnych bánk v kľúči na príspevok kapitálu ECB sa preto musí adekvátne nastaviť.

(4) Je potrebné stanoviť pravidlá pre poskytnutie štatistických údajov, ktoré budú použité na úpravu váhy národných centrálnych bánk v kľúči na upísanie kapitálu ECB.

(5) Treba definovať povahu a zdroje údajov, ktoré sa majú použiť, a metódu výpočtu váhy národných centrálnych bánk v kľúči na upísanie kapitálu ECB.

(6) Nariadenie Rady (ES) č. 2223/96/ES z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtoch v spoločenstve [5] definuje metodológiu o spoločných normách, definíciách, klasifikáciách a účtovníckych pravidlách určenú na zostavovanie účtov a tabuliek na porovnateľných základoch pre potreby spoločenstva a ustanovuje pre spoločenstvo program účtov a tabuliek zostavených podľa tohto nariadenia na presných údajoch. Toto nariadenie berie do úvahy najnovšie normy a rozvoj v štatistickej metodike a v ňom uvedené definície treba preto použiť na účely tohto rozhodnutia.

(7) Pretože kľúč pre upísanie kapitálu do ECB stanoví príslušné podiely národných centrálnych bánk na kapitáli ECB a v spoločnom rozdelení externých rezerv, ako aj váhu ich hlasovania v riadiacej rade ECB pre všetky rozhodnutia, ktoré sa prijmú na základe váhy hlasov (v súlade s článkom 10.3. štatútu) a rozdelenia menového príjmu ESCB medzi nich, je dôležité, aby sa výpočet ich váhy v tomto kľúči urobil presne. Komisia bude preto s príslušnými výbormi konzultovať o údajoch, obyvateľstve a o hrubom domácom produkte pri aktuálnych trhových cenách,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Skutková podstata

Štatistické údaje, ktoré sa použijú pre úpravu váhy národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie kapitálu Európskej centrálnej banky (ECB), definuje Komisia v súlade s pravidlami stanovenými v tomto rozhodnutí.

Článok 2

Obyvateľstvo

1. "Obyvateľstvo" znamená celkový počet obyvateľstva, ako je definované v nariadení (ES) č. 2223/96, zostavený ako ročný priemer a zaokrúhlený na najbližších tisíc ľudí.

2. Pre úpravu váh, ktoré sú priradené k národným centrálnym bankám v súlade s článkom 29.3. štatútu, je treba vziať údaje o obyvateľstve za predposledný rok predchádzajúci roku, v ktorom je kľúč nastavený.

Článok 3

Hrubý domáci produkt pri aktuálnych trhových cenách

1. "Hrubý domáci produkt pri trhových cenách" znamená hrubý domáci produkt pri aktuálnych trhových cenách, ako je definované v nariadení (ES) č. 2223/96 za kalendárny rok, a je vyjadrený v národnej mene s maximálne dostupnou presnosťou, ktorá dovoľuje zostavenie podielov s požadovanou presnosťou.

2. Pre úpravu váh priradených národným centrálnym bankám v súlade s článkom 29.3. štatútu je treba vziať údaje o hrubom domácom produkte pri aktuálnych trhových cenách za päť rokov, ktoré predchádzajú predposlednému roku pred rokom, v ktorom je kľúč nastavený.

Článok 4

Výmenné kurzy

1. Ročný výmenný kurz pre konverziu hrubého domáceho produktu pri aktuálnych trhových cenách je aritmetická stredná hodnota denných výmenných kurzov pre všetky pracovné dni v kalendárnom roku.

2. Denné výmenné kurzy sú referenčné kurzy v ecu pred rokom 1999 ako ich zostavila Komisia. Od roku 1999 sú to referenčné kurzy v euro ako ich zostavuje ECB.

Článok 5

Výpočet a presnosť

1. Podiel členského štátu v obyvateľstve spoločenstva je podiel jeho počtu obyvateľstva členského štátu vyjadrený ako percentuálny pomer.

2. Podiel členského štátu v HDP pri aktuálnych trhových cenách spoločenstva je jeho podiel v súčte HDP pri aktuálnych trhových cenách členských štátov za päť rokov vyjadrený ako percentuálny pomer.

3. Váha národnej centrálnej banky v kľúči na upísanie kapitálu ECB je aritmetickou strednou hodnotou podielov členských štátov, čo sa týka počtu obyvateľstva a HDP pri aktuálnych trhových cenách spoločenstva.

4. Rôzne kroky výpočtu majú použiť dostatočný počet číselných znakov, aby sa zabezpečila ich presnosť. Váha národných centrálnych bánk v kľúči na upísanie kapitálu ECB sa vyjadruje na štyri desatinné miesta.

Článok 6

Informácie výborov

Pokiaľ ide o údaje o obyvateľstve, Komisia informuje štatistický programový výbor ustanovený článkom 1 rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom z 19. júna 1989 o založení výboru štatistických programov Európskeho spoločenstva [6].

Pokiaľ ide o HDP pri aktuálnych trhových cenách, Komisia informuje výbor ustanovený článkom 6 nariadenia Rady 89/130/EHS, Euratom z 13. februára 1989 o zosúľadovaní zostavovania hrubého národného produktu pri trhových cenách [7].

Článok 7

Nové členské štáty

Ak sa jedna alebo viac krajín stanú členskými štátmi Európskej únie a ich príslušné národné centrálne banky sa stanú časťou ESCB, referenčné obdobia, ktoré sa použijú pre štatistické údaje o obyvateľstve a hrubý domáci produkt pri aktuálnych trhových cenách, budú rovnaké, ako štatistické údaje a HDP pri aktuálnych trhových cenách uplatňované na päťročné nastavenie definované v článkoch 29.1. a 29.3. štatútu.

Článok 8

Poskytovanie údajov

Údaje o obyvateľstve, hrubom domácom produkte pri aktuálnych trhových cenách a ročných výmenných kurzoch uvedených v tomto rozhodnutí sú poskytované ECB z Komisie pre všetky členské štáty samostatne najneskoršie do dvoch mesiacov pred dňom, v ktorom nastavenie váhy národných centrálnych bánk v kľúči na upísanie kapitálu ECB nadobudne účinok.

V Bruseli 15. júla 2003

Za Radu

predseda

G. Tremonti

[1] Návrh zo 14. marca 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[2] Stanovisko vydané 3. júla 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 102, 29.4.2003, s. 11.

[4] Ú. v. ES L 171, 17.6.1998, s. 33.

[5] Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 359/2002 Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 58, 28.2.2002, s. 1.).

[6] Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

[7] Ú. v. ES L 49, 21.2.1989, s. 26.

--------------------------------------------------

Top