Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0085

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/85/ES z 5. novembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/6/EHS o montáži a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v spoločenstve

OJ L 327, 4.12.2002, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 49 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 49 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 49 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/85/oj

32002L0085Úradný vestník L 327 , 04/12/2002 S. 0008 - 0009


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/85/ES

z 5. novembra 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/6/EHS o montáži a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v spoločenstve

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 71,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

po porade s Výborom pre regióny,

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) bezpečnosť dopravy a environmentálne problémy spojené s dopravou sú životne dôležité pri zabezpečovaní udržateľnej mobility;

(2) používanie zariadení obmedzujúcich rýchlosť u najťažších motorových vozidiel malo pozitívny vplyv na zvýšenie cestnej bezpečnosti. Prispelo aj k ochrane životného prostredia;

(3) smernica Rady 92/6/EHS [4] predpokladá, v závislosti na technických možnostiach a skúsenostiach členských štátov, že by sa požiadavky na montáž a používanie zariadení obmedzujúcich rýchlosť mohli následne rozšíriť aj na ľahké nákladné vozidlá;

(4) rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice 92/6/EHS na vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony určené na prepravu tovaru alebo cestujúcich bolo jedným z opatrení odporúčaných Radou v jej rezolúcii z 26. júna 2000 o zvýšení cestnej bezpečnosti [5], v súlade s oznámením Komisie z 20. marca 2000 o prioritách cestnej bezpečnosti v EÚ;

(5) rozsah pôsobnosti smernice 92/6/EHS by sa mal rozšíriť na motorové vozidlá kategórie M2, na vozidlá kategórie M3 s maximálnou hmotnosťou nad 5 ton, ale nepresahujúcou 10 ton a na vozidlá kategórie N2;

(6) pretože ciele navrhovaného opatrenia, t. j. zavedenie zmien systémov spoločenstva týkajúcich sa inštalovania a používania zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie ťažkých vozidiel, nemôžu dostatočne dosiahnuť členské štáty jednotlivo a môžu sa preto z hľadiska rozsahu a účinku navrhovaných opatrení lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity stanoveným v článku 5 Zmluvy. V súlade s princípom proporcionality stanoveným v tom istom článku táto smernica nejde nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie uvedených cieľov;

(7) smernica 92/6/EHS by sa mala príslušne zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 92/6/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Články 1 až 5 sa nahrádzajú takto:

"Článok 1

Na účely tejto smernice "motorové vozidlo" znamená akékoľvek motorom poháňané vozidlo patriace do kategórie M2, M3, N2 alebo N3 určené na používanie na ceste, ktoré má aspoň štyri kolesá a maximálnu konštrukčnú rýchlosť nad 25 km/h.

Kategórie M2, M3, N2 a N3 zodpovedajú kategóriám definovaným v prílohe II k smernici 70/156/EHS [6].

Článok 2

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia aby zabezpečili, že motorové vozidlá kategórie M2 a M3 uvedené v článku 1 sa môžu používať na cestách iba vtedy, keď sú vybavené zariadením na obmedzovanie rýchlosti nastaveným tak, aby rýchlosť vozidiel nemohla prekročiť 100 km/h.

Vozidlá kategórie M3 registrované pred 1. januárom 2005 s maximálnou hmotnosťou nad 10 ton môžu byť naďalej vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť, ktorého maximálna rýchlosť je nastavená na 100 km/h.

Článok 3

1. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili, že motorové vozidlá kategórie N2 a N3 sa môžu používať na cestách iba vtedy, ak sú vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť nastaveným tak, aby rýchlosť vozidiel nemohla prekročiť 90 km/h.

2. Členské štáty sú oprávnené požadovať, aby zariadenia obmedzujúce rýchlosť vo vozidlách registrovaných na ich území a používaných výhradne na prepravu nebezpečného tovaru boli nastavené tak, aby rýchlosť vozidiel nemohla prekročiť 90 km/h.

Článok 4

1. U motorových vozidiel kategórie M3 s maximálnou hmotnosťou nad 10 ton a motorových vozidiel kategórie N3 sa články 2 a 3 uplatňujú:

a) na vozidlá registrované od 1. januára 1994, od 1. januára 1994;

b) na vozidlá registrované od 1. januára 1988 do 1. januára 1994:

i) od 1. januára 1995 v prípade vozidiel používaných vo vnútroštátnej ako aj v medzinárodnej doprave;

ii) od 1. januára 1996 v prípade vozidiel používaných výhradne vo vnútroštátnej doprave.

2. U motorových vozidiel kategórie M2, vozidiel kategórie M3 s maximálnou hmotnosťou väčšou než 5 ton ale menšou než 10 ton a vozidiel kategórie N2 sa články 2 a 3 uplatňujú najneskôr:

a) na vozidlá registrované od 1. januára 2005;

b) na vozidlá spĺňajúce limitné hodnoty stanovené v smernici 88/77/EHS [7] registrované od 1. októbra 2001 do 1. januára 2005:

i) od 1. januára 2006 v prípade vozidiel používaných vo vnútroštátnej ako aj v medzinárodnej doprave;

ii) od 1. januára 2007 v prípade vozidiel používaných výhradne vo vnútroštátnej doprave.

3. Na obdobie maximálne troch rokov od 1. januára 2005 môže každý členský štát vyňať z uplatňovania ustanovení článkov 2 a 3 vozidlá kategórie M2 a kategórie N2 s maximálnou hmotnosťou nad 3,5 tony ale menšou než 7,5 tony registrované v registri členského štátu, ktoré nejazdia na území iného členského štátu.

Článok 5

1. Zariadenia obmedzujúce rýchlosť uvedené v článkoch 2 a 3 musia spĺňať technické požiadavky stanovené v prílohe k smernici 92/24/ES [8]. Všetky vozidlá patriace do oblasti pôsobnosti tejto smernice a registrované pred 1. januárom 2005 však môžu byť naďalej vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť, ktoré spĺňa technické požiadavky stanovené príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

2. Zariadenia obmedzujúce rýchlosť musia inštalovať dielne alebo organizácie, ktoré na tento účel schválili členské štáty."

2. Vkladá sa tento článok:

"Článok 6a

Komisia v rámci akčného programu cestnej bezpečnosti na obdobie 2002 až 2010 posúdi dôsledky nastavenia zariadení obmedzujúcich rýchlosť na rýchlosti stanovené touto smernicou, ktoré používajú vozidlá kategórie M2 a N2 s maximálnou alebo menšou hmotnosťou než 7,5 tony, na cestnú bezpečnosť a bezpečnosť cestnej premávky.

V prípade potreby Komisia predloží vhodné návrhy."

Článok 2

Členské štáty najneskôr do 1. januára 2005 uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 5. novembra 2002.

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

T. Pedersen

[1] Ú. v. ES C 270 E, 25. 9. 2001, s. 77.

[2] Ú. v. ES C 48, 21. 2. 2002, s. 47.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 7. februára 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 25. júna 2002 (Ú. v. ES C 228 E, 25. 9. 2002, s. 14) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 57, 2. 3. 1992, s. 27.

[5] Ú. v. ES C 218, 31. 7. 2000, s. 1.

[6] Smernica Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúca sa typového schvaľovania motorových a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 42, 23. 2. 1970, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/116/ES (Ú. v. ES L 18, 21. 1. 2002, s. 1).

[7] Smernica Komisie 88/77/ES z 3. decembra 1987 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúca sa opatrení, ktoré majú byť prijaté u vozidiel proti znečisťovaniu ovzdušia plynnými emisiami z dieselových motorov (Ú. v. ES L 36, 9. 2. 1988, s. 33). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/27/ES (Ú. v. ES L 107, 18. 4. 2001, s. 10).

[8] Smernica Rady 92/24/EHS z 31. marca 1992 týkajúca sa zariadení alebo podobných rýchlosť obmedzujúcich palubných (panelových) systémov určitých kategórií motorových vozidiel (Ú. v. ES L 129, 14. 5. 1992, s. 154).

--------------------------------------------------

Top